3 - L'aquila e a vurpi.
4 - L'aquila e u scarvacchiu
5 - L' aquila, u corvu e u picuraru
8 - U calannaru e u farcuni
13 - U attu e i surci
14 - A baddhottula e i addhini
17 - U craparu e i crapi sarvaggi
22 - I piscatura e u tunnu
23 - I piscatura chi pigghiaru cuti
24 - U piscaturi chi sunava u friscalettu
25 - I pisci rossi e i pisci nichi
26 - U piscaturi e a minnula
27 - U piscaturi chi battia nall' acqua
28 - L'alcioni
29 - I Vurpi no simetu
30 - A vurpi ca panza china
31 - A vurpi e u rhunzu
32 - A vurpi e a rhashina
34 - A vurpi e u tagghialigna
36 - A vurpi e u cani
37 - A vurpi e a pantera
38 - A vurpi e u scimmiottu fattu re
39 - A vurpi e a scimmia a cu’ era chiù nobbili
40 - A vurpi e u beccu
41 - A vurpi ca cura muzza
42 - A vurpi ch' 'un avia mai vist' un liuni
45 - L' assassinu
47 - L'omu scantulinu e i corvi
52 - L'omu anzianu e i soi amanti
54 - L'orvu
56 - U carvunaru e u lavannaru
58 - L' omu e a vurpi
59 - L' omu e u liuni fashianu a stessa strata
60 - L'omu e u satiru
61 - L'omu chi spaccau a statua run diu.
62 - L'omu chi ncuntrau un liuni r' oru
64 - L'araturi e u lupu
65 - L' Astronomu
66 - I giurani chi vulianu un rhe
67 - I giurani ch'abbitavanu vishinu
68 - I giurani na margia
70 - I voi e l'assi ru carrettu.
71 - I tri vvoi e u liuni
73 - Boria e u Suli
76 - A atta e Veniri
77 - A baddhottula e a lima
80 - U viddhanu e i cani
82 - U viddhanu e a visina
83 - U viddhanu e i so figghi
86 - I figghi sciarriusi ru viddhanu
100 - I vuscalora e u pinu
102 - U shervu na funti e u liuni
127 - U suli e i giurani
130 - Erculi e Plutoni
141 - U cavaddhu e u sceccu
143 - A canna e l' arvulu r' aliva
145 - U cammellu, l'elefanti e a scimmia
159 - U stommacu e i peri
162 - U re r' asheddhi

163 - U corvu e i palummi
164 - U corvu scappatu
165 - U corvu e a vurpi
168 - U corvu malatu
180 - U cani, u addhu e a vurpi
185 - A cani chi purtava a carni
186 - U cani ca shiancianeddha
191 - I leppira e i giurani
192 - U leppiru e a vurpi
194 - A liunissa e a vurpi
195 - U rhegnu ru liuni
196 - U liuni nmicchiatu e a vurpi
197 - U liuni priggiuneru e u viddhanu
198 - U liuni nnamuratu e u viddhanu
202 - U liuni e u derfinu
205 - U liuni, u lupu e a vurpi
209 - U liuni, u sceccu e a vurpi
211 - U liuni e u toru
216 - I lupi e i cani alliati
221 - U lupu e l' agneddhu
224 - U lupu e l' aroi
230 - U lupu saziu e a pecura
240 - A furmicula
241 - A furmicula e u scarvacchiu
242 - A furmicula e a palumma
243 - U surci di campagna e u surci di shittà
245 - U naufragu e u mari
248 - U picciottu sparduni e a rhondini
251 - A taddharita e i baddhottuli
254 - I viannanti e l'orsu
255 - I viannanti e l'accetta
258 - I viannanti e a rhistuccia
263 - L'omu chi vulia accattarisi un sceccu
264 - U sceccu sarvaggiu e u sceccu manzu
265 - U sceccu chi purtava u sali
266 - U sceccu chi purtava a statua run diu
269 - U sceccu, u addhu e u liuni
272 - U sceccu e u mulu cu carricu paraggiu
275 - U sceccu e u cagnolu
278 - U sceccu e i shicali
279 - U sceccu chi passava pi liuni
281 - U sceccu chi fashia u zoppu e u liuni
287 - A addhina chi fashia l'ova r'oru
291 - A visina scapisata e Zeusi
292 - U carusu chi manciava trippa
296 - U picciiottu ch'arrubbava e so matri
299 - U Patri e i figghi fimmini
301 - A palumma assitata
303 - I rui sacchini
307 - I figghi ra scimmia
318 - U picuraru chi babbiiava
323 - A rhosa e l'amarantu
325 - U trummitteri
333 - U pau e l'aroi
336 - A shicala e i furmiculi
345 - U mastru firraru e u cani
352 - A tartaruca e u leppiru
XXX - U vecchiu surci saggiu 

 

F O R U M       SISHILIANU

 
 1. 3 - L'aquila e a vurpi.

  N'aquila e ‘na vurpi, ch' avianu addivintatu amishi, vosiru abbitari una vishinu all'autra, pinzannu chi aviri a vita 'n cumuni avissi rhinfurzatu a sò amishizia. Accussì a prima vulau n cim' on arvulu autu e cci fishi l'aniru; l'autra strisciau sutta ‘na macchia r'erva chi criscia dhà sutta e ccà parturiu i so carmushi. Ma un gnornu mentri a vurpi era fora a circari cos' 'i manciari, l'aquila ch'avia bisognu puru iddha di manciari, vulau na macchia, affirrau i carmushi e ssi nni fishi ‘na ran manciata nzemmula e so figghi. Quannu, o rhitornu, a vurpi vitti socc' avianu fattu, cci pigghiau un gran nuluri, chi mancu era accussì granni pa morti ri so nichi, quantu pu pinzeri ra vinnitta: armalu ri terra, iddha nun avia nuddha pussibbilità di jiri appressu a chiddha chi vulava. Perciò, immobbili, di luntanu, unicu cunfortu ch'arresta e debbuli e all'imputenti, mannava malirizioni a so nnimica. Ma nun passau assai tempu ca tuccau all'aquila pacari pu so dilittu contru l'amishizia. Nfatti, un gnornu ca ‘n campagna ‘n zacrifishiu a li dèi vinia ufferta ‘na crapa, iddha si cafuddhau supra all'artari pigghiannusi i visciri chi staianu cushennu no focu; ma quannu li purtau no so aniru, ci fu ‘na fulata di ventu, e anticchia di pagghia ancora nfucata sbampau. Accussì i so ashiddhotti, ch' ‘un zapianu ancora vulari, foru abbrushiati e careru ‘n terra. A vurpi si nn'addunau, curriu e si l'agghiuttiu sutta l'occhi ra matri.

  U cuntu nzigna ca cui trarisci l'amishizia, si scampa a so vinnitta, macari pi l'imputenza ri so vittimi, nun ci arrinesci però mai a evitari a punizioni di li dèi. 2. 4 - L'aquila e u scarvacchiu

  N' aquila staia assicutannu un leppiru; chistu ‘n mancanza di cui lu putissi aiutari, addumannau aiutu all'unicu essiri chi s'attruvau vishinu: un zcarvacchiu. Chistu u cunzulau e, appena vitti l' aquila chi s' avvishinava, cuminciau a prialla ch' ‘un zi pigghiassi u so protettu. Ma chiddha, disprizzannu stu armaleddhu nzignificanti, s' agghiuttiu u leppiro sutta i so occhi. Di tannu u scarvacchiu, cu granni odiu versu r'iddha, aucchiau sempri l'aniri di l'aquila: appena iddha fashia l'ova, si nni vulava dhà supra, fashia rhutuliari l'ova e li rhumpia; fin' o jornu chi, assicutata r' oggni banna, l'aquila, chi è n' asheddhu chi Zeusi havi sacru, si jiu a ammucciari ‘n iddhu e u priau r' attruvaricci un postu sicuru unni putiri fari a cuva di l'ova. Zeusi ci cunciriu di fari l'ova ‘m mrazza a iddhu. Ma quannu u scarvacchiu si nn' addunau, fishi ‘n a pallottola di fumeri e vulannu, juntu ‘m mrazza o diu, cci u lassau cariri. Zeusi, pi scutuliarisi du cuncimi, si susiu e, senz'addunarisinni, jittau l'ova ‘n terra. Di tannu, rishinu, na stashiuni chi spuntanu i scarvacchi, l' aquili nun cuvanu.

  U cuntu nzigna a nun disprizzari a nuddhu, picchì nuddhu è tantu debbuli chi, uffisu, un gnornu nun zi sapi fari vinnitta. 3. 5 - L' aquila, u corvu e u picuraru

      N' aquila jittannusi ri supr' on sdirrupu s' acchiappau n' agneddhu. Un corvu nmiriusu vistu chissu, u vosi fari puru, e, ghittannusi cun gran fracassu, arrivau supr' on beccu, ma l' ungna si cci mpirugghiaru na lana.
      Si misi a sbattiri l' ali, ma nunpotti chiù vulari, fin' a quannu un picuraru, addunatusi ru fattu, curriu a pigghiallu. Ci tagghiau a punta ri l'ali e, a sira ci u retti e so figghi. I picciriddhi ci addumannaru chi razza r'asheddhu era, e iddhu ci arrispunniu: "a quantu ni sacciu iu, è un corvu. Ma a sentir' a iddhu, rishi r' essiri n' aquila".

      Accussi, cu' si metti chi putenti, nun zulu nunhavi nenti, ma puru fa ririri pi propri disgrazi. 4. 8 - U calannaru e u farcuni

      Un calannaru vulava autu 'n celu e cantava nall' aria com' u so solitu. U vitti un farcuni ch' 'un avia truvatu ri manciari, si cci jittau ri supra, l' aggarrau cu l' ugna e su purtau. Mentr' u staia p' ammazzari, u calannaru u priava di lassallu jiri, rishennu chi iddhu unn' abbastava pi ghinchiri u stommacu run farcuni: s' avia a ghiri a circari n' asheddhu chiù rossu, s' avia bisognu ri manciari.
      Ma l' authru u zittiu rishennu: "Fussi un beddhu fissa, si lassassi jiri u manciari chi haiu cà prontu ne manu, pi ghir' a currur' a circari soccu ancora nun zi viri!"

  Accussì, puru tra l' omini, sunnu storti chiddhi chi, na spiranza r' aviri chiossai, si lassanu scappari soccu hannu pi manu. 5. 13 - U attu e i surci

  C' era ‘na casa china ri surci. U vinni a sapiri un ghattu, chi ghiu a abbitaricci e, pigghiannuli unu alla vota, si li manciava. I surci pigghiati ri mira di dha distruzioni sistematica, si ntaniavanu ne tani r'iddhi, fin'a quannu u attu, nun putennuli chiù pigghiari, capiu ca pi falli nesciri ci vulia un truccu. perciò sautau supr'on cavigghiuni a muru e, fashennusi pinnuliari, fashia finta r'essiri mortu. Ma quannu un zurci affacciannusi lu vitti, rissi:"Amicu meu, poi addivintari puru un zaccu, ma nuautri vishinu a ttia nun ci vinemu".

  U cuntu nzigna comu l'omini accorti, ‘na vota fatta esperienza ra marvaggità di quarcherunu, nun zi lassanu chiù pigghiari pi fissa re so finzioni. 6. 14 - A baddhottula e i addhini

   Na baddhottula ntisi ca nton bagghiu c'eranu addhini malati. Si vistiu ri dutturi e e armata ri strumenti ra so prufissioni, ci jiu arrivari. Junta ravanti a porta, ncuminciau a dumannari comu stavanu ri saluti. e chiddhi pronti: "Stamo boni", rissiru, "Basta chi ti nni vai o largu".

  Accussì, puru tra l'omini, a genti prudenti sannu ricanusciri i marvaggi, puru si vulissiru fari a biriri r'aviri i megghiu ntinzioni.
 7. 16 - A crapa e u sceccu

    Un tali avia un sceccu e 'na crapa. A crapa, ch'era nmiriusa ru sceccu picchì ci ravanu a manciari abbunnanti. Ci jia rishennu ch'u maltrattavanu senza rhitegnu, ora fashennucci girari a petra ru mulino, ora carricannulu ri pisa, e u cunzigghiava di fari finta r'essiri epiletticu e di lassarisi cariri nton fossu, si ssi vulia godiri anticchia di rhiposu. U sceccu l'ascutau: si jittau, e ssi fracassau lossa. Allura u patruni chiamau u mericu e cci addumannau un rhimediu. E u mericu ci ordinau di faricci nfusioni di purmuni di crapa, pi fallu sanari. Accussì, pi curari u sceccu, ammazzaru a crapa.

    Cu' è traggiriaturi havi a curpa ri propri disgrazi 8. 17 - U craparu e i crapi sarvaggi

  Un craparu, chi avia abbiatu i soi crapi fora a manciari, s'addunau ca ‘n mezzu a iddhi si cci avianu ammiscatu napocu di crapi sarvaggi e, a curcat' 'u suli, li purtau a nchiuriri tutti na mannara. U nnumani ci fu un gran timpurali, e, nun putennuli purtari comu o so solitu o chianu a manciari, si misi a traffichiari pi sistimari cosi na staddha: E soi ci rava guverna quant'abbastava p' ‘un falli moriri di fami; ma e stranii ci nni mittia un beddhu munzeddhu, ca spiranza di appropriarisilli. Cuntuttu quantu fishi, appena, passatu u malutempu, l'abbiau o chianu tutti nzemmula, i crapi sarvaggi si nni fueru pagghiri a muntagna. U pasturi ci ushiau r'essiri ngrati, picchì l'abbannunavanu doppu ca iddhu ci avia ratu chiù cura ch'a chiddhi soi. E iddhi, vutannusi narrè, ci rissiru: "Ma propriu chissa è ‘na rhaggiuni bona pi stari ‘n ghuardia ri tia. Si nuatri, urtimi arrivati ajeri, appimu ssu trattamentu di favuri rhispettu e toi vecchi crapi, chissu significa ca dumani, si ti nni capitanu autri, tu li tratti megghiu ri nuatri".

  Stu cuntu voli riri ca quannu nuatri, novi arrivati, semu trattati di quarcherunu megghiu ri so vecchi amishi, nun n' ama rhalligrari ri soi modi ri fari simpatishi, pinzannu ca, addivintati amishi ri vecchia data puru nuatri, iddhu sa va a fari cu autri e nni li fa passari ravanti. 9. 22 - I piscatura e u tunnu

      Dui piscatura, nisciuti a piscari, s' aianu stancatu ammatula senza pigghiari nenti, e s' aianu assittatu scuraggiati n funn' a varca.
     Pigghia e un tunnu, chi staia scappannu cunfusu, sauta, senz'addunarisinni, rintr' a varca. I piscatura u pigghiaru e u purtaru a vinnisillu 'n città.

     Accussì, spissu, socc' 'un z' arrinesci d' aviri cu arti, a sorti arriala. 10. 23 - I piscatura chi pigghiaru cuti

  Un gruppu ri piscatura staia tirannu a rhiti ‘n terra. Sintennula beddha pisanti, ririanu e ballavanu, crirennu r'aviri fattu ‘na bona pisca. Ma quannu, arrivannu a rhiti ‘n terra, vittiru ca pisci cci nn' era picca e nenti e a rhiti era china ri cuti e autri strocchiuli, addivintaru ncuttumati veru assai, e si rhurianu nun tantu pi soccu avia successu, quantu nmeshi picchì s'avianu llusu d'aviri fattu ‘na pisca abbunnanti. Allura unu r'iddhi, un mecchiu, rissi: "Ora basta, amishi mei. U duluri e l'allirizza sunnu frati, a quantu pari; e allura, dopu avirini ralligrati prima, è naturali ca pruvamu dispiashiri ora".

  Mancu nuatri, virennu comu i cosi ra vita cancianu ‘n cuntinuazioni, n'am'a lusinghari ch'a condizioni nostra arresta stabbili pi tempu longhu, sapennu ca dopu u bontempu prima o poi arriva sempri un timpurali. 11. 24 - U piscaturi chi sunava u friscalettu

  Un piscaturi chi sapia sunari u friscalettu, pigghiau stu so strumentu e i riti, si nni jiu a spiaggia e, pi prima cosa, stannusi addhitta supra ‘na punta di rhocca, si misi a sunari, cunmintu ca i pisci avissiru satatu fora di l'acqua pagghiri ‘n iddhu, attirati da rushizza di soni chi fashia. Ma tutt' i so sforzi nun zirveru a nenti. Allura pusau u friscalettu, pigghiau a rhiti e, dopu avilla stinnigghiata nall'acqua, piscau pisci assai. Mentri jittava i pisci da rhiti na spiaggia, Virennu ca chisti ancora vivi satavanu, rissi: "Ah, brutti besti! nun abballavavu quannu iu sunava, e vi mittiti a ballari ora ca cci livai manu".

  Stu cuntu è pi cui si metti a fari cosi no momentu menu adattu. 12. 25 - I pisci rossi e i pisci nichi

     Un piscaturi avia tiratu a so rhiti r' a mari.
  I pisci rossi, i potti affirrari e ghittalli 'n ziccu na spiaggia, i chiù nichi, nmeshi, sciddhicaru ri n mezz' e magghi e scapparu nall' acqua.

     pi cu' nun havi rann' aviri, è fashili sarvarisi, ma è raru viriri scappari e periculi cu' havi fama r' essiri putenti. 13. 26 - U piscaturi e a minnula

  Un piscaturi calau a mari a so rhiti e quannu a tirau c'era ‘na minnula. Chistu è un pisciteddhu nicu e, propriu picchì era accussì nicu, lu priava d' ‘un pigghiallu subbitu, ma di lassallu jiri. "Mi poi pigghiari appressu quannu sugnu crisciutu e addivintatu un pisci rossu", rishia, "picchì tannu haiu chiù valuri". E u piscaturi ci arrispunniu: "Fussi un beddhu fissa si, ca spiranza run varagnu chiù granni, ma chi ancora aiss' a beniri, mi fashissi mancari chistu, chi, puru s' è nicu è già ne manu mei".

  Stu cuntu voli riri ch' ‘un havi senzu, na spiranza r'aviri quarche cosa ri megghiu, lassari jiri soccu s'havi pi manu, cu motivu ch' è picca. 14. 27 - U piscaturi chi battia nall'acqua

    Un piscaturi piscava no shiumi.Dopu ch'avia stinnigghiatu i rhiti, e sbarratu a currenti di 'na rhiva all'autra, battia l'acqua cu 'na petra attaccata a un lazzu, picchì i pisci, scappannu mpazzuti, s'avianu a mpigghiari ne magghi. Virennulu ntentu na sta operazioni, un abbitanti ri dhani si misi a rimpruvirallu picchì allurdava u shiumi e c'impiria a iddhi r'aviri l'acqua limpida ri viviri. e chiddhu ci arrispunniu:"Ma si l'acqua nun l'allordu accussì, a mmia nun m'arresta chi moriri di fami.

  Accussì puru ne Stati, ci su' cui i cosi ci vannu boni, speshiarmenti s'arrinisceru a siminari disordini no paisi r'iddhi. 15. 28 - L'alcioni

  L' alcioni è n' asheddhu sulatiu, chi sa fa sempri a mari, e dishinu chi fa u so aniru supr' e scogghi vishinu a costa, pi scanzarisi da caccia di l'omini. Un gnornu un Alcioni chi s'avvishinau a costa pi fari l'ova, vitti ‘na rocca chi s'affacciava supr' o mari, e ghiu a farici l' aniru. Ma ‘na vota, mentri era fora a circari u manciari, successi ca u mari, chi riugghia sutt' o ventu nfuriatu, s' aisau cull' onti fina unn'era l'aniru e lu sciabburdau, affucannu l'ashiddhotti. Quannu, o rhitornu, l'Alcioni vitti soccu avia successu: "Misiru mia", ushiau, "Pi vardarimi ri nzidii rin terra, m'arriparai a mari; e u mari s'addimustrau chiù infidu ri chiddha".

  Chissu succeri a cui, mentri si varda re nimishi, senz' addunarisinni, va a cariri ‘n mezzu ar amishi chi sunnu chiù tinti assai ri chiddhi. 16. 29 - I Vurpi no simetu

  No Simetu, sutta Bronti, cci foru napocu di vurpi chi si vulianu jiri a bivirari, ma no shiumi a curenti era forti e, cuntuttu ca si fashianu curaggiu una cull' autra, nuddha si rishidia a avvishinarisi a sponta a biviri. Allura si fishi avanti una a svriugnari i cumpagni e, sfuttennuli pi quant'eranu scantulini, fashennu a biriri cunt'era chiù brava ri tutti, cun zautu jiu a scuppari nall' acqua. A currenti s'a purtau ‘n mezzu. I cumpagni, chi stavanu vishinu a sponta, ci ushiavanu: "Nun n'abbannunari; torna narrè e fanni a biriri d'unni si passa pi ghiri a biviri senza periculu!". E chiddha, mentri a currenti s'a carricava: "Ha purtari ‘na rhisposta a Catania", rishia, "e nun vogghgiu mancari. Quannu tornu ‘n arrè vu fazzu a biriri".

  Chissu succeri a cu’ si va cerca i vai, pi fari u spacasu. 17. 30 - A vurpi ca panza china

    'Na vurpi affamata, virennu, nton cavu ri truncuni r'aliva, pani e carni c'un picuraru ci avia lassatu, ci trasiu rintra e ssi manciau tutti cosi. Ma quannu happi a panza china nun arrinisciu chiù a nesciri fora, e ssi misi a suspirari e a gemiri.
    Nautra vurpi chi passava ri dhà, nisi i so lamenti e ssi avvishinau p'addumannarici u motivu. Quannu sappi socc'avia successu: "E ttu arresta dhocu!", ci rissi, "finu a quann' 'un torni com'eri quannu ci trasisti: accussì poi neshiri fashirmenti".

  Stu cuntu mustra ch' u tempu arrisorvi i difficurtà. 18. 31 - A vurpi e u rhunzu

    'Na vurpi, mentri staia satannu 'na burdura, sciddhicau e, mentri caria s'aggrappau, pi tenisi a un rhunzu. - Mischina ri mia!-, ci rissi quannu si vitti i ammi nzanghuniati re spini, - m'arrappai a ttia pi sarvarimi, e ttu m'arriddushisti peggiu-. - U sbagliu è ttò, beddha mia-, arrispunniu u rhunzu, - ti vulisti arrappari propriu a mmia chi, pi abbituddini, m'arrappu a tutti cosi-.

    Accussì puru thra l'omini sbaglianu chiddhi ch'addumannanu aiutu a cui, d'istintu, è purtatu a fari mali. 19. 32 - A vurpi e a rhashina

      'Na vurpi addijuna vitti 'na poch' 'i rapp' 'i  rashina chi pinnuliavanu di 'na pervula, e circau ri cogghili, ma nun ci arrivau. Allura ncuttumata si nni jiu rishennu: " Tant' è zubba!".

      Accussi,    puru ntra l' omini c' è cui, nun arrivannu no propriu ntentu, runa a curpa e shircustanzi.
 20. 34 - A vurpi e u tagghialigna

  Na vurpi, assicutata re cacciatura, vitti un tagghialigna e lu priau r'ammuccialla. Chistu la nmitau a trasiri no so pagghiaru e a ntaniarisi. Dopu n'anticchia, junceru i cacciatura e addumannaru o tagghialigna s'avissi vistu passari ‘na vurpi. Chiddhu dichiarau a vushi auta d' ‘un avilla vista; ma ntantu ca manu fashia shennu a chiddhi unni a vurpi s'ammucciava. I cacciatura nun caperu i so shenni, ma resinu renzia e so palori. Appena li vitti alluntanarisi, a vurpi nisciu, e ssi nni jiu senza mancu salutari, allura, cu tonu di rhimpruviralla, u tagghialigna ci addumannau si, dopu ca iddhu l'avia sarvata, nun zi meritava a so rhicanuscenza macari cu ‘na parola. e chiddha: "Nun avissi mancatu di ringraziariti", rissi, "Si i mossi ri to manu e u to cumpurtamentu avissiru statu paraggi e to palori".

  Stu cuntu si po fari pi certi omini chi, a palori, vonnu pariri ginirusi, ma, ‘m pratica, si cumportanu mali. 21. 36 - A vurpi e u cani

  'Na vurpi, chi s'aìa nfilatu ‘n mezzu e pecuri, pigghiau n'agniddhuzzu e fashia finta ri vasallu. U cani ra mannara ci addumannau soccu staia fashennu. E chiddha:"L'accarizzu", rissi, "e u fazzu jucari". Ma u cani: "Ora ti nni fazzu iu carizzi di cani, s' ‘un lassi subbitu ss'agniddhuzzu!".

  Chistu è cuntu chi s'adatta a cu' è senza shiriveddhu e voli fari u latru. 22. 37 - A vurpi e a pantera

  ‘Na vurpi e ‘na pantera riscutianu cui d'iddhi rui fussi chiù beddha. Siccomu a pantera s'avantava tantu du so corpu flessibbili, a vurpi la zittiu rishennu: "Quantu sugnu chiù beddha iu, chi sta doti accussì nun l'haiu no corpu, ma na menti!".

  Chissu pi diri comu l'ornamenti du carattiri vannu chiossai da biddhizza fisica. 23. 38 - A vurpi e u scimmiottu fattu rhe

  U scimmiottu, chi avia stato apprizzatu comu ballarinu, fu fattu rhe di bestii misi a parlamentu. Ma a vurpi nmiriusa, ‘na vota ca ci capitau d'attruvari un pezzu ri carni appizzata nta na ciappula, purtau dhocu u scimmiottu, riscennucci chi avia attruvatu un trisoru, chi, nmeshi di tenisillu pi iddha, avia pinzatu di rialariccillu o rhe suvranu e lu priava r'accittallu. L' autru senza mancu pinsaricci, s'avvishinau e fu ncagghiatu na ciappula. Allura cuminciau a accusari a vurpi chi ci avia fattu un tranellu, ma chiddha ci rissi: "E tu, poviru scimmiottu, cu ss'antticchia di shiriveddhu chi hai, vulissi essiri u rhe di li bestii? ...".

  Accussì cui si jietta nta 'na mprisa senza riflettiri, nun zulu fallisci, ma si varagna puru i rhisati di l'autri. 24. 39 - A vurpi e a scimmia riscurrianu a cu’ era chiù nobbili

  A vurpi e a scimmia fashianu a stessa strata e discurrianu ntantu ra nobilità di l'avi r'iddhi. Oramai ognuna avia avantatu i soi tanti tituli quannu, junti a un certu puntu ra strata, a scimmia retti ‘na taliata e si misi a suspirari. A vurpi ci addumannau pi quali motivu, e chiddha, additannu i sipurtura chi c'eranu chù avanti, rissi: "E comu putissi nun chianciri quannu viu i sipurcra ri chiddhi chi foru servi e schiavi di l'avi mei?". E l'autra, allura: "Ma si, cunta puru tutti li sbaforni chi boi, tantu, nuddhu r'iddhi veni fora a cuntraddiriti!".

  Succeri puru all'omini: i minzugnari s'avantanu speshiarmenti quannu nun c'è nuddhu chi pò cuntraddiri soccu cuntanu. 25. 40 - A vurpi e u beccu

  Na vurpi, chi avia carutu nton puzzu, ci appi a arristari pi forza. Dopu n'anticchia arrivau a dhu stessu puzzu un beccu assitatu chi, virennula, ci addumannau si l'acqua era bona di viviri. E chiddha, filishi di putiri apprufittari di l'occasioni, si misi a ludari l'acqua, assicurava chi era eccellenti, e lu nmitava a scinniri puru iddhu. L'autru cu disiu chi nn'avia, nun zu fishi riri dui voti e scinniu. Dopu ca si saziau di viviri, vulia esaminari ca vurpi u modu di nesciri di dhà; ma a vurpi u ntirrumpiu rishennu: "U sacciu iu u modu, si davveru voi ca ni sarvamu tutti rui. Fai u piashiri d'appuiariti chi peri 'i ravanti a murata ru puzzu e allunghati tinennu i corna dhitti: iu m'arrampicu e sautu fora e poi tiru a ttia". U beccu, prontu, retti renzia o so cunzigghiu; e a vurpi, acchianannu pi ammi, i spaddhi e i corna ru cumpagnu, s'attruvau na ucca ru puzzu; nisciu e s'avviau pi ghirisinni. Siccomu u beccu a rinfacciava ch' ‘un avia statu e patti, vutannusi narrè ci rissi: "Caru meu, si tu avissi tantu sali no shiriveddhu quantu pila hai na varva, nun avissi scinnutu senza pinzari o modu di turnari susu".

  Accussì puru l'omini, prima di mettiri manu a ‘na mprisa, aissiru a valutari cu prurenza u so esitu futuru. 26. 41 - A vurpi ca cura muzza

  A ‘na vurpi ci avia arristatu ncagghiata a cura nta na ciappula e, pi la tantu vivrogna, nun zuppurtava chiù di campari accussì. Allura pinzau ca ci cumminia farisi imitari di l'autri vurpi, p'ammucciari nmezzu a svintura di l'autri u so difettu. Perciò, li fishi veniri tutti, e ci cunzigghiau di tagghiarisi a cura, rishennu ca stu piricuddhu appizzatu rarrè, nun zulu avia picca decoru, ma era puru un pisu inutili. Ma una ri so cumpagni la zittiu rishennu: "Cara mia, s' ‘un fussi pu to ntiressi, stu cunzigghiu nun ni l'avissi ratu shertamenti".

  Stu cuntu vali pi chiddhi chi dannu cunzigghi all'autri, nun certu pi fari beni, ma pu propriu ntiressi. 27. 42 - A vurpi ch' 'un avia mai vistu un liuni

     'Na vurpi ch' 'un avia mai vistu un liuni, a prima vota chi s' u truvau ravanti quasi morsi pu scantu.
    Poi però ncuntrannulu arrè 'na sicunna vota, si scantau, ma no comu prima.
  Quannu poi u vitti pa terza vota, truvau tantu curaggiu chi si cci avvishinau a parrarici.

    L' abbituddini fa tullirari puru i cosi chiù spavintusi. 28. 45 - L' assassinu

  N’ assassinu staia scappannu, assicutatu re parenti ra so vittima. Quannu arrivau o shiumi Nilu, si vitti veniri ncontra un lupu. Scantatu mortu, si n'acchianau supr' on arvulu chi criscia vishinu a sponta ru shiumi. Mentri si nni stava ammucciatu dhà, vitti un zirpenti chi strisciava pagghiri ‘n iddhu. Allura si jittau no shiumi. E no shiumi un coccodrillu si lu manciau.

  U cuntu voli riri ca pi l'omini maliritti ri Diu nuddhu elementu è sicuru, né na terra, né nall'aria, né nall'acqua. 29. 47 - L'omu scantulinu e i corvi

  N' omu scantulinu staia partennu pa verra, pigghia e i corvi si misiru a gracchiari, e iddhu, pusata l'armatura, arristau mmobbili. Poi la rhipigghiau e s'avviau arrè. E i corvi a gracchiari arrè. Allura si firmau rin tuttu e cci rissi: "Vushiati puru cu tutta a vostra forza. Ra me carni, tantu, nun n'assazzati".

  Stu cuntu è pi scantulini. 30. 52 - L'omu anzianu e i soi amanti

    Un omu chi capiddhi griggi avia dui amanti, una picciotta e l'autra vecchia. Chiddha anziana, ca si vriugnava r'aviri 'na rhelazioni cun omu chiù picciottu r'iddha, ogni vota ca iddhu a vinia a truvari, ci scippava i capiddhi niuri.
  Chiddha picciotta, ca ci fashia senzu aviri un amanti vecchiu, ci scippava i capiddhi bianchi.
  Successi accussì chi, pilatu a parti di l'una e a parti di l'autra, iddhu arristau tignusu.

  Accussi sempri, quannu si mettinu nzemmula cosi sparaggi, u periculu è prisenti. 31. 54 - L' orvu

    Un omu orvu s'avia abbituatu a ricanusciri tuccannulu ogni armalu chi cci mittianu 'n manu. 'Na ota ci rettiru un lupisheddhu. U tuccau, arristau ncertu, e poi rissi:" Iu nun lu sacciu s'è figghiu di lupu o di vurpi, o ri quarche autru armalu accussì; sacciu ri sicuru, però, ch''un è 'na vestia di mannari nzemmula cu 'na mannara di pecuri".

  Accussì l'animu ri marvaggi si viri puru quannu si talialnu 'n cera. 32. 56 - U carvunaru e u lavannaru

    Un carvunaru vitti chi vishinu 'n casa r'iddhu unni travagghiava, avia vinutu a stari un lavannaru, e ghiu a truvallu, rishennucci si vulia veniri a abbitari cu iddhu, accussi, ci rishia, avissiru liatu 'na stritta amishizia e avissiru avutu un mantaggiu economicu pu fattu chi abbitavanu nta 'na casa sula. Ma u lavannaru u ntirrumpiu rishennucci: "E' propriu mpossibbili da parti mia, picchì tuttu chiddhu ca iu lavu tu mi l'allordi di niurumi!"

  U cuntu voli riri ca nun zi ponnu mettiri nzemmula dui cosi ca si cuntrastanu fra r'iddhi. 33. 58 - L' omu e a vurpi

   Un tali era chinu di raggia contr' a vurpi chi cci arricava dannu, e u jornu ca ncagghiau si vosi pigghiari 'na beddha vinnitta. Ci attaccau 'na cura rhistuccia china r' ogghiu e cci retti focu.
  Ma un Diu guidau a vurpi propriu no siminatu ri chiddhu chi ci avia ratu focu.
  Era u tempu ri metiri, e chiddhu ci jia appressu chiancennu, picchì ancora nun avia mitutu nenti.

  S' hav' a essiri tulliranti senza lassarisi pigghiari ra rhaggia, picchì a rhaggia spissu fa vveniri ranni danni all' omini rhabbiusi. 34. 59 - L'omu e u liuni fashianu a stessa strata.

  ‘Na vota un liuni e un omu caminavanu nzemmula, e, discurrennu, ognunu di rui si rava un gran vantu. Pigghia e, na strata, ‘na mira di petra, unni c'era raffiuratu un omu chi struzzava un liuni. L'omu, fashennuccilla a biriri o so cumpagnu: "U viri", ci rissi, "quantu semu chiù forti ri viatri! ". Ma l'autru, ghignannu: "Ah, si i liuna fossiru capashi di scarpillari a petra, quantu ni virissi, d'omini, sutta ‘na zampa di liuni! ".

  Tanti a palori si vantanu r'essiri forti e spacasi; ma a prova ri fatti, smascharannuli, fa a biriri soccu sunnu. 35. 60 - L'omu e u satiru

    Cuntanu chi 'na vota un omu fishi un pattu r'amishizia cun zatiru. Vinni u nmernu e si misi a fari friddu. L'omu s'avvishinava i manu a la ucca e cci shiusciava, e, o Satiru chi cci addumannava picchì fashia accussì, ci arrispunnia chi si quariava li manu pi lu friddu. Appressu, a la tavula cunzata, siccomu lu manciari era cauru assai, l'omu lu piggiava a picca a picca, l'avvishinava a la vucca e cci shiusciava. U Satiru ci addumannau arrè picchì fashia accussì, e l'omu ci arrispunnia chi staìa arrifriddannu u manciari picchì era troppu cauru. E u Satiru a iddhu: "Caru meu, si tu si unu chi ra stessa ucca manni cauru e friddu, a la to amishizia ci rinunciu!".

  Scanzamuni puru nuautri di l'amishizia ri pirsuni chi hannu un modu ri fari ambiguu. 36. 61 - L'omu chi spaccau a statua run diu.

  Un omu avia un diu ri lignu e, siccomu era scarsu, lu priava di faricci aviri quarche cosa bona; ma quantu chiossai priava, tantu chiù scarsu era. Allura, ncazzatu, l'agguantau pi ‘na amma e lu sbattiu a muru. Fracassannusi a testa ra statua, subbitu ni vinniru fora napocu di sordi r'oru. " Testa foddhi e ngratu!", ushiava l'omu cugghiennuli. "Quannu ti priava, nun fashisti nenti pi mmia. Ti mazzuliai, e n'appi rhicumpenza di cosi boni".

  U cuntu voli riri ca nun zi havi nuddhu vantaggiu a unurari un marvaggiu; si nn'havi chiossai a mazzuliallu. 37. 62 - L'omu chi ncuntrau un liuni r' oru.

  Un tali chi era tantu pillicu quantu scantulinu, s'attruvau ravanti un liuni r'oru, e si rishia: "E comu ha fari na sta situazioni. Sugnu cunfusu e nun zacciu soccu pozzu fari, haiu u disiu di l'oru e lu scantu ch'è a natura di l'animu meu. Ma quali casu potti essiri o quali diu chi criau stu liuni r'oru? Ravanti a stu fattu mi sentu l'animu strazziatu: haiu a bramusia di l'oru, ma lu scantu di st'armalu fattu r'oru; haiu u disiu r'agguantallu, ma a natura di scappari. Oh sorti chi duni, ma nun lassi pigghiari! Oh trisoru chi nun dai allirizza! oh grazia ri diu chi canci a disgrazia! ch'ha fari, perciò? Comu pozzu fari p' avillu? quali truccu putissi usari? Annunca: ora va chiamu i me servi, chi sunnu tanti, e lu ncatinanu. Iu staiu a taliari di luntanu" .

  Stu cuntu vali pi chiddhi chi, cuntuttu ca sunnu ricchi, nun z'arrisicanu a tuccari i so ricchizzi e a gudirini. 38. 64 - L'araturi e u lupu

    Mentri un araturi, staccati li voi, li purtava a abbivirarisi, un lupu affamatu, chi circava cosi ri manchiari, capitau no sò aratru. Prima cuminciau a liccari tutti l'armiggi, poi, senza sapiri comu, ci capitau u coddhu rintr' o tistali, e nun zappi chiù nescilu fora, e accussì si misi a strascinari l'aratru rintr' o surcu. Quannu turnannu, l'araturi lu vitti, pigghia e dissi: "Vulissi Diu, chi tu, malavinturusu, lassassi r' arrubbari e fari u scelleratu e ti mittissi veru a travagghiari no siminatu!".

  Accussì l'omini marvaggi, chi puru quannu si cumportanu nta 'na manera a modu, nun trovanu firushia, a causa ru so carattiri. 39. 65 - L' Astronomu

  Un astronomu avia l'abbituddini di nesciri ogni sira pi sturiari i stiddhi. ‘Na notti ca jia girannu fora paisi ca so menti persa a pinzari o shelu, senz' addunarisinni cariu rintr' on puzzu. Mentri iddhu si lamintava e bushiava, un passanti ntisi i so lamenti e s'avvishinau. Saputu ru casu, ci rissi: "Caru meu, tu sherchi di sapiri soccu c'è ‘n celu, e ntantu nun miri soccu c'è supr’ a terra".

  Stu cuntu putissi serviri pi chiddhi chi si vantanu di cosi ncridibbili, mentri nun zannu fari mancu ri dhi cosi chi fannu l'omini normali. 40. 66 - I giurani chi vulianu un rhe

     I giurani, nun mulennu chiù campari senza nuddhu chi li guvirnava, mannaru a diri a Zeusi di raricci un rhe. E Zeusi, virennu chi iddhi eranu d'animu semplishi, jittau no stagnu un pezzu ri lignu.
     Quannu u ntisiru scuppari nall' acqua si scantaru e si jeru a ntaniari nfunnu; poi però siccomu u lignu arristava 'mmobbili, turnaru a galla e ghiunziru a disprizzari tantu stu rhe ca ci sataru ri supra e ssi cci aggiuccaru. Poi appiru vivrogna dun rhe com' a chissu, e turnaru ni Zeusi e u priaru di mannariccinni nautru, picchì u primu nun era bonu a nenti.
     Zeusi allura, persi a pashenza e cci mannau 'na visina chi ncuminciau a pigghialli e a manciarisilli.

     U cuntu nzigna ch'è megghiu aviri guvirnanti lofii ma no tinti, chiuttostu chi camurriusi e marvaggi. 41. 67 - I giurani ch'abbitavanu vishinu.

  Dui giurani abbitavanu vishinu l'una all' autra: una abbitava nta ‘na vurga unni l'acqua era funnuta e a scanzu ra strata, l'autra nta ‘na scaffa china r'acqua propriu supra a strata. Chiddha ra vurga cunzigghiava all'autra di sturnari ‘n iddha, p'aviri ‘na vita chiù comuda e chiù sicura, ma chista nun ci rava cuntu, e dishia ca nun zi putia staccari da so casa abbituali; accussì jiu a finiri ca ri dhà passau un carrettu e la scacciau.

  Accussì puru tra l'omini, ci sunnu chiddhi chi, attaccati e so balordi abbituddini, chiuttostu ca canciari ‘n megghiu, si lassanu moriri. 42. 68 - I giurani na margia.

  Dui giurani, s'alluntanavanu ra margia unni avianu abbitatu, picchì nall'estati s'avia asciucatu, e nni jianu shircannu nautra. Capitaru vishin' on puzzu funnutu, e una r'iddhi quannu lu vitti, ci rissi all'autra: "Ehi, tu! scinnemu nzemmula na stu puzzu". Ma l'autra ci arrispunniu: "E ssi poi l'acqua sicca puru ccà, comu fashemu a nesciri fora?".

  U cuntu voli riri ca nun z'hav’a pigghiari nuddha mprisa all'avvintura e senza prurenza. 43. 70 - I voi e l'assi ru carrettu

  Mentri i voi si tiravanu un carrettu, l'assi striria. Allura chiddhi, vutannusi narrè, ci rissiru: "Ohè, amicu! u carricu u stamu tirannu niautri, e chiddhu chi si lamenta si tu?".

  Accussì, puru tra l'omini, c'è cui fa finta r'essiri stancu mentri sunnu l'autri chi travagghianu. 44. 71 - I tri vvoi e u liuni

    Tri vvoi pascianu sempri nzemmula. Un liuni si li vulia manciari e nun ci arriniscia pu fattu chi stavanu sempri nzemmula raccordu. Allura li fishi spartiri mittennu traggeri e nimishizia ntra r'iddhi, e poi quannu potti truvalli a sulu a unu a unu, si li manciau.

  Si voi veru campari o sicuru, nun cririri e nimishi, ma ha aviri firushia ni l'amishi toi, e tenitilli stritti. 45. 73 - Boria e u Suli

    Boria e u Suli, ch'ognunu pritinnia r'essiri u chiù forti, s'accurdaru ch'era vincituri cui arriniscia a fari livari i vistita a unu pi strata. Cuminciau Boria, chi si misi a ciusciari forti; l'omu si strincia i vistita ri supra; e chiddu a ciusciari sempri chiù forti. Allura u viandanti, sempri chiù aggragnatu ru friddu, e rhobbi chi già avia ci agghiunciu un mantellu; e Boria sfinutu, passau u so omu o Suli. Chistu ri prima quariau anticchia l'aria; poi, quannu l'omu si livau u mantellu ch'avia ri chiù, si misi a nfucari sempri chiù forti, finu a quannu chiddhu, nun putennu chiù resistiri o cauru, si spugghiau nuru e ghiu a farisi u bagnu no shiumi chi scurria dhà vishinu.

  U cuntu nzigna chi a pirsuasioni havi spissu chiù valuri da viulenza. 46. 76 - A atta e Veniri

  'Na atta chi s'aia nnamuratu run beddhu picciottu, priau a Dea Veniri di falla addivintari 'na fimmina umana, e a dea, pi cumpassioni di stu so amuri, a fishi addivintari na beddha picciotta. Fu accussì ca virennula, o juvini ci piashiu e ss'a purtau 'n casa. Ma mentri si nni stavanu stinnigghiati ntra iddhi na cammara, Veniri vosi pruvari si, canciannu corpu, a atta avissi canciatu puru abbituddini, e lassau cariri dhà vishinu ar iddhi un zurci. Chiddha, scurdannusi ri shircustanzi unni s'attruvava, sautau fora du lettu e ssi misi a assicutari u surci p'agghiuttisillu. Allura a dea, uffisa, ci retti arrè a so forma primitiva.

  Accussì succeri ntra l'omini: cui pi natura sua è marvaggiu pò canciari condizioni, ma 'un cancia mai li so abbituddini. 47. 77 - A baddhottula e a lima

    'Na baddhòttula si nfilau nall'offishina run firraru, unni c'era 'na lima, e ncuminciau a liccalla. Successi ca a forza di stricaricci a linghua, si misi a nescicci sanghu abbunnanti. Chiddha era filishi, picchì s'illudia ca ci staia sucannu quarche cosa o ferru; ma finiu chi a linghua si l'arruvinau tutta.

  Stu cuntu si po' cuntari pi chiddhi chi s'arruvinanu iddhi stessi a forza di sciarriarisi. 48. 80 - U viddhanu e i cani

    Un middhanu, pu longhu malutempu, arristau cunfinatu no so feu, e, nun putennu nesciri a circari cosi ri manciari, cuminciau a manciarisi i pecuri; poi, siccomu a malastashiunata s'allunghava, si manciau i crapi; e appressu, vistu chi fini nun zi ni viria, passau e voi ru travagghiu. A stu puntu i cani, chi avianu taliatu tutta sta fincimota, si rissiru: "E' ura di jirininni ri ccà. E' mai possibbili, nfatti, ch'u patruni scanzìa a nuautri, s''un appi rhiguardu mancu pi voi cu cui travagghiava?".

  U cuntu mustra comu s'av'a stari vardigni suprattuttu cu chiddhi ch''un hannu rhitegnu mancu di martrattari i familiari soi. 49. 82 - U viddhanu e a visina aggragnata ri friddu

    Un middhanu, no nmernu, truvau 'na visina aggragnata ri friddu; mpiatusitu, a cosi rin terra e ssa misi no pettu.
  Ma chiddha, appena u cauru fishi arruspigghiari u so istintu, cun muzzicuni fishi moriri u so binifatturi.
    E chistu, murennu, rissi:
    "Mu meritu, picchì happi pietà di n' armalu marvaggiu."

    Stu cuntu nzigna chi mancu i chiù granni benifishi ponnu convirtiri i marvaggi. 50. 83 - U viddhanu e i so' figghi

    Un middhanu, juntu oramai a fini ri so' jorna, vulennu ch'i so' figghi arriniscissiru mastri no lavurari a terra, li chiamau vishinu e cci rissi: "Figghi mei, iu mi nni vaiu, oramai; Vuautri shircati 'n mezz' e vigni e attruvati soccu ci haiu ammucciatu". Chiddhi pinzaru ca nta quarche puntu cci avia a essiri urricatu un trisoru, e, appena u patri muriu, cu zappuni sbutuliaru tutta la terra di la vigna. Trisoru shertu nun n'attruvaru; però i vigni, zappati funnuti, fishiru rhashina a granni quantitati.

  U cuntu voli riri ca u travagghiu pi ll'omini è comu un trisoru. 51. 86 - I figghi sciarriusi ru viddhanu

  I figghi run middhanu nun gnianu raccordu; e iddhu, cuntuttu ca ci rishia sempri di finilla, cu tutti i so rhaggiunamenti nun ci arriniscia a cummincili di curreggisi. Pinzau allura ca cumminia faricci un esempiu praticu, e cci rissi di purtaricci na manata di virii; e chissu fishiru. U patri ncuminciau a dariccilli a iddhi tutti nzemmula, rishennucci ca li rhumpissiru; ma, pi quantu sforzu chiddhi fashissiru, nun ci arrinisceru. Allura sciugghiu u fasciu e detti a iddhi na viria l'unu a una a una, e siccomu iddhi li rhumpianu senza difficurtati, ci rissi: "Accussì puru viautri, figghi mei, si ghiti raccordu, nun c'è nimicu chi vi pò supraffari, ma si vi sciarriati, addivintati pi chiddhi 'na fashili preda".

  U cuntu voli riri ca quantu chiù granni è la concordia, tantu chiù nica è la discordia. 52. 100 - I vuscalora e u pinu

  Napocu ri vuscalora staìanu spaccannu un arvulu ri pinu, e lu fashìanu senza difficurtà, grazi e cugna fatti ru lignu di l'arvulu stessu. E u pinu rissi: "Nun ma pigghiu tantu cu l'accetta chi mi spacca, quantu cu sti cugna chi sunnu nasciuti ri nni mia".

  I martrattamenti ri stranii nun fannu tantu mali quantu chiddhi fatti ra genti ri famigghia. 53. 102 - U shervu na funti e u liuni

   Assitatu, un cervu si nni jiu a funti. Quannu vippi, vitti a so fiura nall' acqua. Si ntisi urgugliusu ri corna ch' avia 'n testa, ma nun ci piasheru i so ammi chi cci parianu fracchi e fraggili.
  Staia pinzannu sti cosi, quannu pigghia e un liuni si cci etta ri supra. U shervu scappau e ss' alluntanau, picchì a forza ri shervi è ne ammi, comu chiddha ri liuna è no cori.
  Finu a quannu ravanti avia u chianu senza arvuli, curriu chiù forti di cu' l' assicutava. ma, appena arrivau no voscu nfutu, i corna si cci mpirugghiaru ne rhami e, nun putennu curriri chiù, fu pigghiatu ru liuni.
  Quannu staia murennu rissi: "O poviru ri mia, dhi ammi ch' 'un mi piashianu mi sarvavanu, nmeshi foru propriu i corna chi mi piashianu tantu, a farimi perdiri."

  Spissu è accussì chi, no piriculu, sunnu l' amishi suspetti a sarvarini, mentri a traririni sunnu autri chi cririamu ri firushia. 54. 127 - U suli e i giurani

  Essennu ca nall'estati u suli si maritava, tutti l'armali eranu leti, e puru i giurani fashianu festa. Ma una r'iddhi si misi a diri: "Ma chi aviti di ririri e scaccaniari? Babbasuna! Si, maritatu, o suli ci nasci un figghiu com'a iddhu, soccu n'attocca patiri, sapennu ca ora iddhu sulu ni fa siccari l'acqua ri tutti i fossura?".

  Ci sunnu omini ch' 'un hannu sali no shiriveddhu e fannu festa pi cosi chi, a pinzaricci bonu, nun c'è nenti di rhalligrarisi. 55. 130 - Erculi e Plutoni

    Erculi avia statu accittatu di cumpariri 'n mezzu a li dei, e frequentannu a tavulata di Zeusi, salutava cu tanta shirimonia li dei a unu a unu; ma quannu all'urtimu arrivau Plutoni, calau l'occhi 'n terra p''un taliallu. Zeusi si n'addunau ru fattu e cci addumannau picchì viria di mal occhiu sulu a Plutoni, mentri avia statu affabbili di paroli e di fatti cull'autri numi. E Erculi arrispunniu: "Pa virità iu nun lu viu di bon occhiu, picchì, quannu iu campava 'n mezzu all'omini, u ncuntrava pu chiossai di li voti 'n cumpagnia di briccuna".

  Stu cuntu si po' cuntari a prupositu dun omu riccu di beni, ma d'animu marvaggiu. 56. 141 - U cavaddhu e u sceccu

  C'era un omu ch'avia un sceccu e un cavaddhu. Un gnornu chi fashianu strata longha, u sceccu ci fa o cavaddhu: "Pigghiati anticchia ru me carricu, s' 'un mi voi viriri mortu". Ma l'autru 'un ni vosi sentiri nenti. E u sceccu si sdivacau 'n terra mortu, sfinitu di li stenti. Allura u patruni passau 'n capu o cavaddhu tuttu u carricu e pi ghiunta a peddhi ru sceccu; e u cavaddhu, chiancennu, si rishia: "Ah! disgraziatu ri mia! soccu mi jiu a succeriri, poviru nfilishi! P' 'un aviri vulutu anticchia ri dhu pisu, ora sugnu custrettu a purtallu tuttu, e pi ghiunta puru a peddhi".

  U cuntu voli riri ca na vita ranni e nichi s' hann' a aiutari, si si vonnu sarvari l'unu e l'autru. 57. 143 - A canna e l' arvulu r' aliva

    A canna e l' arvulu r' aliva riscutianu cu' era chiù resistenti ri tutti rui. L' aliva ci rishia a canna ch' era debbuli e chi si piegava a tutt' i vèntura. A canna si stetti muta, senza rhibbattiri. Quannu pigghia e un mentu si mis' a ciusciari forti e viulentu. A canna, scossa e piegata re rhaffichi ri ventu, si la passau senza danni, l' arvulu r' aliva, nmeshi, chi circava di rhesistiri e vintati, si spaccau sutta e venti viulenti.

    U cuntu nzigna chi cu' shedi e shircustanzi e a forza, è 'n mantaggiu rispettu a chiddhi chi si mettinu contr' e putenti. 58. 145 - U cammellu, l'elefanti e a scimmia

    L'armali staìanu dishidennu cu avia a essiri u rhe. U cammellu e l'elefanti si fishiru avanti e ssi misiru 'n lista, spirannu chi fra tutti pigghiavanu a iddhi, pa staura e pa forza ch'avianu. Ma a scimmia dichiarau chi nuddhu ri tutti rui era adattu a rignari. "U cammellu, picchì", rissi, "nun po' usari contru i briccuna a collira ca nun pusseri; e l'elefanti picchì c'è u periculu chi vinemu assartati ri porciteddhi, vistu ca iddhu si scanta di sti vestii accussì".

  Accussì si viri comu, tanti voti, abbastanu mutivi senza cuntu pi mpidiri ranni mprisi. 59. 159 - U stommacu e i peri

  U stommacu e i peri riscurrianu cu' era chiù forti, e i peri a diri ca, quantu a forza, valianu tantu chiossai, ca u stommacu stessu si fashia purtari a spassu r'iddhi. "Cari mei, s' 'un ci fussi iu a darivi a manciari, sicuru nun fussivu 'n forza pi purtarimi", rissi u stommacu.

  Accussì, mancu nta n'esercitu u numaru cunta, s' 'un ci sunnu capi cu shiriveddhu a postu. 60. 162 - U rhe r' asheddhi

      Zeusi, vulennu rari un rhe all' asheddhi, stabbiliu un jornu chi tutti ci avianu a passari ravanti pi putiri pigghiari u chiù beddhu e fallu addivintari re supr' all' autri.
     L' asheddhi allura si nni jeru o shiumi pi vagnarisi e allisciarisi. U corvu, sapennu r' essiri lariu assai, si jiu a cogghiri i pinni chi carianu all' autri asheddhi, si li ncuddhau ri supra, e accussì parsi chiù beddhu ri tutti.
     Juntu u jornu, l' asheddhi si prisintaru ravanti a Zeusi. Puru u corvu, chinu ri pinni r' ogni culuri, si prisintau, e Zeusi u stavia già numinannu re, pi comu paria beddhu, ma l' autr' asheddhi ncazzati si cci jittaru ri supra e cci scipparu ognunu i propri pinni. Accussì u corvu turnau a essiri corvu comu prima.

     Chissu capita a chiddhi chi campanu ri debbiti: fin' a quannu ponnu spenniri i sordi r' autru, parinu pirsuni di rispettu; ma appena l' hann' a dari narrè tornanu tal' e quali comu prima. 61. 163 - U corvu e i palummi

  U corvu vitti ca nta na picciunara i palummi avianu u manciari abbunnanti, si tinciu ri biancu e si nni jiu dhà p'aviri u stessu trattamentu r'iddhi. Chiddhi, fin'a quannu stesi zittu, u scanciaru pi palummu e u fishiru stari cu iddhi; ma quannu, senz'addunarisinni, rapiu a ucca, nun canuscennuni la vushi, l'assicutaru. Accussì, fora ru manciari di picciuna, u corvu si nni jiu 'n mezzu e soi. Ma mancu chisti u canusceru, picchì avia nautru culuri, e l'assicutaru r'unni staianu pasturannu. Accussì fu ca, vulennu manciari di ru' banni, nun manciau né dall'una né dall'autra.

  Puru nuatri n'aissimu a accuntintari di soccu è nostru, pinzannu ca a manciunaria 'un zervi a nenti, anzi spissu ni fa perdiri soccu avemu. 62. 164 - U corvu scappatu

    Un tali avia acchiappatu un corvu e, dopu chi cci attaccau un lazzu o peri, u rhialau a sso figghiu. U corvu ch''un zi putia adattari a campari ntra l'omini, appena appi anticchia ri largu, scappau e turnau o so aniru. Ma u lazzu si cci mpirugghiau ne rhami; e u corvu, quannu vitti ch''un potti vulari chiù e chi oramai staia murennu, si rissi: "Disgraziatu chi ssugnu! P''un zuppurtari a schiavitù di l'omini, senz'addunariminni, mi livai a vita mia".

  Stu cuntu vali pi dh'omini chi, vulennu evitari quarche minimu rhischiu, si jettanu, senz'addunarisinni, n mezz' e vai chiù rossi. 63. 165 - U corvu e a vurpi

    Un corvu avia arrubbatu un pezzu ri carni e s' era jiutu a pusari supr' on arvulu. U vitti a vurpi e, disiusa ri mpussissarisi ra carni, si chiantau dhà sutta e ncuminciau a ludari a pirfiziuni e biddhizza ru corvu: Nuddhu era megghiu r' iddhu, ci rishia, a essiri u re r' asheddhi, e certu ci avissi addivintatu s' aviss' avutu 'na beddha ushi. U corvu allura, ci vosi far a biriri chi mancu chissa ci mancava, lassau cariri a carni e si misi a cantari ca so vushi laria. A vurpi si jittau supr' a carni, rishennu:
    "O corvu, s' avissi puru anticchia ri shiriveddhu nun ti mancassi veru nenti p' addivintari u re r' asheddhi!"

    Eccu un cuntu fatt' apposta pi cu' è tortu. 64. 168 - U corvu malatu

    Un corvu malatu rissi a so matri: "Pria li dei, matri, nmeshi ri chianciri".
  "Ma cu' sarà u dio chi havi pietà ri tia, figghiu meu?". Arrispunniu chiddha. "Cci n'è unu forsi a cui tu nun ci jisti a rrubbari a carni?"( a carni di l'armali sacrificati a li dei).

  U cuntu nzigna ca cui na so vita si fa tanti nimishi, no momentu ru bisognu nun trova a nuddhu chi l'aiuta. 65. 180 - U cani, u addhu e a vurpi

    Un cani e un ghaddhu avianu strittu amishizia e fashianu viaggiu nzemmula. A sira, pi dòrmiri, u addhu acchianau supr' on arvulu, e u cani si sistimau vishinu e so ràrichi, unni c'era un fossu. A finuta ra notti, u addhu, comu o so solitu, si misi a cantari. A vurpi u ntisi, curriu, e, firmannusi sutta l'arvulu, u priau ri scinniri 'n iddha, ca vulia abbrazzari un armalu cu 'na vushi accussì beddha. U addhu ci arrispunniu d'arruspigghiari prima u so purtinaru, chi durmia e peri di l'arvulu, pi rapicci a porta; e poi iddhu scinnia. Ma appena a vurpi s'avvishinau pi parlari o purteri, u cani satau fora di corpu, e a fishi pezza pezza.

  U cuntu nzigna comu l'omini di bon zenzu, aiutannusi cu quarche scusa, si scanzanu di l'assartu di nimishi, mannannuli versu quarcherunu chiù forti r'iddhi.
 66. 185 - A cani chi purtava a carni

    'Na cani staia passannu di n' abbiviratura ch' un pezzu ri carni n' mucca. Vitti a so fiura nall' acqua e critti ch'era nauthra cani cun pezzu ri carni chiù rossu.
    Allura lassau jiri u so, e si jittau nall' acqua pi pigghiarisi chiddhu ra cummari. Ma u rhisurtatu fu ch' 'un appi nè l' unu nè l' autru, l' unu nun lu potti pigghiari picchì nun c' era, e l' autru nmeshi picchì a currenti si l' avia purtatu.

    Stu cuntu s' adatta a cu' è avidu. 67. 186 - U cani ca shiancianeddha

  C'era un cani chi muzzicava a trarimentu. Allura u so patruni ci attaccau ‘na cianciana o coddhu, pi avvertiri ‘n tempu a genti chi si cci avvishinava. E chiddhu si jia baggianiannu na chiazza smuvennu a shianciana. Na vecchia cani ci rissi: "Ma chi ti pari? Nun è ca la porti pi meriti chi hai; servi sulu p'avvertiri da malignità chi hai rintra."

  Accussì i modi baggiani re smargiassi sunnu segnu di quantu vannu picca. 68. 191 - I leppira e i giurani

  Un gnornu i leppira, misi a rhiunioni, si lamintavanu pa vita ncerta e china ri scantu chi fashianu: nfatti eranu cacciati di l'omini, ri cani, di l'aquili e tanti autri armali. Perciò megghiu finilla na bona vota, chiuttostu ca campari scantati pi tutt' a vita. Cu sta risoluzioni, s'avviaru lesti pagghiri o stagnu, pi ghittarisicci rintra e affucari. I giurani, chi stavanu aggiuccati tutt'a giru o stagnu, appena ntisiru u scusciu ra cursa di chiddhi, subbitu si jiccaru nall'acqua. E allura una ri dhi leppira, chi paria chiù nzenzu di l'autri, rissi: "Fermi cumpagni! sparagnativi stu orrbbili passu, picchì viristuvu puru vuatri ca, 'n fattu ri scantu, ci sunnu armali chi sunnu misi chiù tinti ri nuautri".

  U cuntu voli riri ca l'infilishi si fannu curaggiu quannu c'è quarcunu chi sta peggiu r'iddhi. 69. 192 - U leppitu e a vurpi

  Dissi u leppiru a vurpi: "Ma tu veru hai ssi ranni prufitti? o è, comu rishinu, picchì sì na 'prufittatrishi'?". "Stu dubbiu hai? veni rintra ti voggiu 'n taula cu mmia", ci arrispunniu a vurpi. U leppiru cci jiu appressu, e quannu fu dintra, 'n taula, cci fu leppiru a manciari pa vurpi. "Ahimia!", rissi u leppiru, "lu mparai a spisi mei, ma ora u sacciu r'unni veni a to nomea: no re to prufitti, ma re to trarimenti!".

  E cusiriteri chi lassanu troppu 'n mannu a so cusirità capitanu spissu vai rossi. 70. 194 - A liunissa e a vurpi

  A vurpi sfuttia a liunissa, rishennucci ch''un zapia fari chiossai run figghiu a la vota. "Sì", arrispunniu chiddha, "unu sulu, ma liuni".

  Di cosi boni e beddhi nun zi misura a quantità, ma u valuri. 71. 195 - U rhegnu ru liuni

  Na ota fu fattu re un liuni chi nun tinia collira, 'un era crudeli e mancu viulentu, ma manzu e giustu com'un omu. Sutt'o so rhegnu fishi assemblea ri tutti l'armali, picchì ognunu avissi e dassi soddisfazioni ri torti fatti, u lupu ca pecura, a pantera cu capriottu, a tigri cu shervu, u cani cu leppiru. Fu tanni ch'o poviru lepirottu ci vinni di riri: "Quant'haiu aspittatu di villu spuntari stu jornu, unni i debbuli avissiru fattu scantari e forti!".

  Nton Statu unni c'è giustizzia e i jurushi la rispettanu, puru i debbuli ponnu campari tranquilli. 72. 196 - U liuni nmicchiatu e a vurpi

  Un liuni oramai vecchiu, 'un zapennusi chiù circari u manciari ca so forza, capiu ca si l'avia a truvari ca spirtizza. Perciò, s'arritirau nta na caverna e, stinnigghiatu, fashia finta r'essiri malatu; accussì a manu a manu ca vinia quarche armalu p'a bisitu, l'affirrava e su manciava. Avia accussì pigghiatu tanti vestii, quannu nn'iddhu cci jiu a vurpi, chi suspittava stu so strattagemma; si firmau a na sherta distanza da caverna e ncuminciau a nfurmarisi da so saluti. "Va mali", arrispunniu chiddhu, addumannannucci picchì 'un trasia. "Ma iu avissi trasutu", rissi, "s''un avissi vistu tanti piratozzi d'armali chi vennu rintra e mancu una chi nesci fora". Accussì l'omini sinzati, chi taliannu i fincimoti, virinu u piriculu e lu scanzanu. 73. 197 - U liuni priggiuneru e u viddhanu

  Un liuni trasiu na stanna run middhanu, e chistu, vulennulu catturari, chiuriu a porta ra mannara. U liuni, 'un putennu nesciri chiù, prima s'agghiuttiu i pecuri, e poi passau e voi. Allura u viddhanu appi scantu pi iddhu stessu, e cci rapiu a porta. Quannu chiddhu s'alluntanau, a mogghi ru viddhanu, virennulu chianciri, cci rissi. "Ma ti la jisti a circari! picchì jisti a nchiuriri giustu na bestia chi puru di luntanu t'avia fari trimari?". Accussì, cu stuzzica i chiù forti, naturarmenti, hav'a suppurtari i conzequenzi du so erruri. 74. 198 - U liuni nnamuratu e u viddhanu

   Un liuni, nnamuratu ra figghia run middhanu, ci l' addumannau pi mugghieri.
  U viddhanu, ch' 'un zapia si dari o no so figghia a 'na fera, e chi mancu s' azzardava, pu scantu, a niariccilla, strummiantiau accussì:
  Poi ch' u liuni nzistia ancora, ci rissi ch' u cunziddirava dignu di maritarisi a sso figghia, ma ch' 'un ci a putia rari, si nun z' avissi scippatu i scagghiuna e tagghiatu l' ugna, picchì a picciotta n' avia un granni scantu.
  Ma quannu u liuni p' amuri si fishi fari tutt' e dui i mutilazioni, u viddhanu cu ranni disprezzu, quannu si cci prisintau, l' assicutau a furcunati.

  U cuntu voli riri ca cui si fira troppu ru so prossimu, quannu si spogghia di l' armi chi l' avvantaggianu, addiventa preda ri chiddhi chi prima fashia scantari. 75. 202 - U liuni e u derfinu

  Un liunu tampasiava spiaggia spiaggia, quannu vitti un derfinu chi niscia a testa fora di l'acqua, e u nmitau a fari soshietà cu iddhu, rishennucci ca eranu fatti apposta p'addivintari amishi e alliati. L'unu era re di l'armali marini, l'autru ri chiddhi rin terra. U derfinu accittau vulinteri, e u liuni, ch'avia assai ch'era 'n ghuerra cu toru sarvaggiu, u priau di vinillu a aiutari. Ma chiddhu, cu tutta a so bona vuluntà, nun putia nesciri fora di l'acqua; accussì u liuni si misi a diricci chi era trarimintusu. "'Un ta pigghiari cu mmia", arrispunniu u derfinu, "ma ca natura chi mi fishi bestia ri mari e nun mi permetti r'acchianari supra a terra ferma".

  Puru nuautri, fashennu n'amishizia, am'a pigghiari cu' pò aiutarini no momentu ri periculu. 76. 205 - U liuni, u lupu e a vurpi

  Un liuni, oramai vecchiu, stava stinnigghiatu malatu na so rutta, atturniatu di l'armali tutti chi, menu a vurpi, aianu vinutu a fari visita o so re. Allura u lupu approfittau di l'occasioni e ncuminciau, ravanti o liuni, a accusari a vurpi ch''un avia nuddhu rispettu pa signuria e pi chissu mancu vinia a faricci visita. Giustu na dhu momentu arrivau a vurpi, chi potti sentiri l'urtimi palori du lupu. U liuni a rhipigghiau cun rhuggitu ostili, ma iddha addumannau tempu pi giustificarisi: "E cui, ntra tutti chiddhi chi ti stannu ntunnu, ti fishi un zirviziu pari o meu, chi girai a tutti banni p'aviri re merishi na cura pa to malatia e l'attruvai?". Allura u liuni subbitu vosi sapiri 'n zoccu cunzistia sta cura, e iddha spiecau: "Ha spiddhari un lupu vivu e t'accuppunari ca so peddhi mentri esti ancora caura". quannu vitti u lupu misu subbitu a morti, a vurpi surrirennu, sintinziau: "No, l'odiu, ma l'amuri s'hav'a nziari nall'animu ru patruni".

  U cuntu voli riri ca cu' trama svinturi pill'autri s'inciappulia iddhu stessu. 77. 209 - U liuni, u sceccu e a vurpi

  U liuni, u sceccu e a vurpi fishiru soshietà pi ghiri a caccia. Dopu ca fishiru un bonu rhicavatu, u liuni nmitau u sceccu a sparitilu ntra r'iddhi. U sceccu fishi tri parti paraggi e nmitau u liuni a pigghiarisinni una. La berva nfirushita cci satau 'n capu, si l'agghiuttiu e poi ordinau a vurpi di fari i parti. Chista fishi tutt'un munzeddhu, lassannu pi iddha anticchia ri cosa, e poi lu nmitau a zicchiari. U liuni allura ci addumannau cui ci avia nzignatu a fari i parti accussì. "Fu a disgrazia ru sceccu", arrispunniu a vurpi.

  U cuntu voli riri ca i disgrazi di l'autri sunnu pill'omini nzignamentu ri saggizza.jy 78. 211 - U liuni e u toru

  Un liuni chi circava 'n tanti maneri di pigghiarisi a vita run toru, pinzau di supravvalillu ca scartrizza. Perciò, pi na manu ci rissi ca fashia u sacrifishiu di na pecura, e u nmitau a manciari, ma poi r' ammazzallu mentri era aggiuccatu a manciari 'n taula. Vinni u toru; vitti quararuna veru rossi e rarigghi troppu ranni, ma nenti pecuri; allura, senza na parola, si nni jiu. U liuni u rhimprovirau e cci addumannau picchì s'alluntanava zittu zittu, senza avir avutu fattu quarche tortu. "Haiu io me raggiuni", arrispunniu u toru, "viu ca i priparativi sunnu megghiu pi coshiri un toru ca na pecura".

  U cuntu voli riri ca l'omini accorti si n'addunanu ri maniati ri marvaggi. 79. 216 - I lupi e i cani alliati

  Dissiru i lupi e cani: "Picchì vuatri, ca siti 'n tuttu simili a nuatri, nun gniti raccordu cu nuatri comu frati? Ntra nuatri nun c'è nuddha diffirenza, sulu nall'idei. Nuatri campamu libbiri, e vuatri siti suttumissi all'omini, sirvennuli, suppurtannu i lignati chi vi runanu, purtannu u cuddharu e stannu attentu e pecuri r'iddhi. Quannu poi mancianu, a vuatri nun vi jettanu autru chi l'ossa. Ma si dati renzia a nuatri, vuatri ni cunzignati tutta a mannara di pecuri; li mittemu 'n comuni e manciamu a saziarini". I cani, allura, rettiru renzia a dhi pruposti; e i lupi, appena traseru na mannara, pi prima cosa ammazzaru i cani.

  Chissa è a rhicumpenza chi n' hannu i traritura. 80. 221 - U lupu e l' agneddhu

   Un lupu vitti n' agneddhu chi vivia non ciumi, e circau 'na scusa pi manciarisillu. Perciò, puru s' era chiù ssupra, accusau l' agneddhu d'allurdaricci l' acqua chi iddhu s' aia a biviri. L' autru ci rissi chi l' acqua, chu mussu, quasi mancu a tuccava, e chi poi, essennu chiù vasciu, nun putia allurdari l' acqua chiù supra.
  Mancannucci a scusa u lupu rhibattiu: "Tu si chiddhu chi l' annu passatu affinnisti a mme patri". "Ma l' annu passatu iu nun avia ancora mancu nasciutu." arrispunniu l' agneddhu. E u lupu: "Si bravu a truvari scusi, tu, ma nun è pi chissu c' 'un ti manciu". e ssu manciau.

  U cuntu nzigna ca, cu cui ni voli fari mali, nun c' è difisa chi vali. 81. 224 - U lupu e l' aroi

   Un lupu chi ss' aia agghiuttutu un ossu, e ghia ri ca e di dhà shircannu quarcherunu ch' u libbirassi ri dhu fastiddiu. ncuntrau un aroi e u priau di livaricci, pagannulu, l' ossu chi si cci avia appizzatu no cannarozzu. L' aroi nfilau u beccu e a testa no cannarozzu du lupu, ci scippau l' ossu, e poi ci addumannau a sicunnu o pattu com' aianu arristatu.
  "Eh, caru meu", arrispunniu u lupu, "nun t' abbasta chi tirasti a testa fora ro cannarozzu ru lupu? Voi ancora essiri cumpinzatu?"

  U cuntu nzigna ch' a chiù beddha rhicumpenza chi si pò aviri, pi sirvizzi fatti a un marvaggiu, è chi all' ingratituddini nun zi cci agghiunci u surprusu. 82. 230 - U lupu saziu e a pecura

   Un lupu ch' era chinu ri manciari fin' o coddhu, vitti 'na pecura stinnigghiata n terra e capennu ch' avia carutu pu scantu quannu u vitti, si cci avvishinau e l' assicurau rishennu chi l' avissi lassatu libbira si sulu ci avissi rittu sinceramenti tri sso pinzeri.
  A pecura allura ncuminciau a diri chi prima ri tuttu 'un ni l' avissi vulutu mai ncuntrari. Chi, sicunnu poi, s' 'un avissi pututu aviri sta razia, l' avissi vulutu ncuntrari orvu. E pi terzu, "Vi vulissi viriri moriri tutti di mala morti, lupi maliritti", ushiau, "Viautri chi ni fashiti 'na verra spietata, senza chi niautri v' avemu fattu mai nenti ri mali."
  U lupu apprizzau a sincerità ra pecura e a lassau jiri.

  U cuntu nzigna chi tanti voti, puru tra nimishi, a sincirità è apprizzata. 83. 240 - A furmicula

  E tempi, chiddha chi chiamamu furmicula, era un' omu chi travagghiava la terra e, 'un z' accuntintannu di soccu arricugghia, taliava cu nmiria chiddhu ri l'autri e ammucciuni jia a arrubbari soccu arricugghianu i vishini. Zeusi, sdignatu di tali avidità, lu canciau nall'inzettu chi chiamamu furmicula; ma iddhu, canciata natura, nun canciau a so usanza, picchì ancora oji va girannu ne terreni, arricogghi furmentu e oriu d'autru e si lu sarva 'n iddhu.

  U cuntu voli riri ca cu è tintu di natura, puru dopu na gravi punizioni, nun cancia u so modu ri fari. 84. 241 - A furmicula e u scarvacchiu

  Na stashiuni 'na furmicula jia firriannu pi terreni, arricugghiennu furmentu e oriu, e li sarvava comu pruvvista pu nmernu. U scarvacchiu a taliava e si fashia maravigghia di quantu chiddha era attiva; picchì chiddha s'ammazzava a travagghiari propriu na stashiuni quannu l'autri armali allentanu i so sirvizza e penzanu a addivertisi. No momentu a furmicula nun dissi nenti; ma appressu, quannu arrivau u nmernu e chiuvennu si slavau tuttu u fumeri, u scarvacchiu affamatu jiu 'n iddha, priannula di raricci anticchia 'i manciari: "Oh scaracchiu", ci arrispunniu chiddha, "u manciari 'un ti mancassi ora, si tu avissi travagghiatu tannu, quannu iu cummattia e tu mi cutuliavi".

  Accussì chiddhi chi no momentu di l'abbunnanza nun penzanu o futuru, quannu i tempi cancianu, hann' a suppurtari gravi suffirenzi. 85. 242 - A furmicula e a palumma

         'Na furmicula assitata avia scinnutu vishin' o shiumi pi biviri, ma a currenti a privaliu e si staia anniannu. 'Na palumma si n' addunau e, stuccatu un rhamisheddhu r' arvulu, u ittau nall' acqua. A furmicula ci acchianau ri supra e ssi sarvau.
     Dopu n' autr' anticchia un cacciaturi mpustatu staia mirannu pi sparari a palumma. A furmicula u vitti e cci retti un pizzuluni na peddhi ru peri, pu duluri o cacciaturi ci scappau un corpu, e accussì fishi scappari a palumma.

     U cuntu nzigna chi s' hav' a rhipacari cui ni fishi beni. 86. 243 - U surci di campagna e u surci ri shittà

  U surci shittadinu fu nmitatu a manciari du so amicu di campagna, e cci jiu. Ma u manciari era erva e furmentu. "Viri, caru meu", ci rissi, " chi vita di furmicula chi fai! Iu nmeshi 'n casa mia haiu ogni beni ri Diu; veni cu mmia, ca manciamu ri tuttu". E l' amishi vannu 'n città. Ci fa a biriri legumi e ficu sicchi, cashiu e pani, dhattuli, meli e frutta. L'autru, alluccutu, u rhingraziau di cori, malirishennu u so distinu. Ma mentri staianu manciannu, succeri ca un tali spalanca la porta. A lu scusciu, li misiri, cun zautu s'ammuccianu ne buca ru pavimentu. Poi nescinu arrè fora, pinzannu e ficu sicchi, ma eccu ca arriva nautru, pi fari quarche cosa. Addunatusi, i mischini sataru arrè ne buca, pi sarvarisi. U campagnolu allura, 'un pinzannu chiù o pitittu rissi all'autru: "Amicu, addiu! Saziati puru e coditi u to manciari, cu tutti li scanti e rischi chi nn' hai! Iu mischineddhu ri mia, campannu di erva e furmentu, staiu senza scanti e senza suspetti".

  U cuntu voli riri ca è megghiu assai viviri na vita mudesta 'n zanta pashi, ca stari no lussu sempri cu batticori. 87. 245 - U naufragu e u mari

  Un naufragu, jittatu na spiaggia, rurmia stancu mortu pa stanchizza. Dopu n'anticchia s'arruspigghiau e, taliannu u mari, ncuminciau a diricci paroli, picchì iddhu allittava l'omini ca so apparenti tranquillità e poi, quannu l'havi 'n zo putiri, si nfuria e li manna a moriri. E u mari, fashennusi a biriri 'n furma umana, ci rissi: "'Un ta pigghiari cu mmia, amicu meu, ma chiuttostu cu i venti. Iu, pi natura mia, fussi sempri tranquillu comu mi viri ora, ma chiddhi mi vennu ri supra all'impruvvisu, mi smovinu tutto e mi fannu addivintari furiusu".

  Accussì puru nuatri nun am'a cunziddirari rispunzabbili di li ngiustizi cu fa i cosi sutta l'ordini r'autru, nmeshi cu li cumanna.
 88. 248 - U picciottu sparduni e a rhondini

  Un picciottu sparduni s'avia manciatu tuttu u so patrimoniu e cci avia arristatu sulu un mantellu, quannu vitti na rhondini chi avia arrivatu prima ru tempu, e, crirennu ch' avissi arrivatu l'estati e u mantellu nun ci sirvia chiù, si jiu a vinniri puru chistu. Ma u jornu appressu fishi arrè malutempu e vinni un gran friddu. U giovanottu, girannu 'n tunnu, truvau a rhondini morta aggragnata. "Disgraziata", ci rissi, "tu arruvinasti a ttia e a mmia nzemmula".

  U cuntu voli riri ca quannu si fannu cosi fora tempu è piriculosu. 89. 251 - A taddharita e i baddhottuli

  'Na taddharita, caruta 'n terra, fu affirrata di 'na baddhottula e, mentri stava pi essiri ammazzata, la priava di lassalla jiri. Chiddha ci rissi ch''un putia lassalla jiri, picchì pi sso natura era nimica ri tutti l'asheddhi. Allura a taddharita cci spiecau ca iddha nun era 'n asheddhu, ma un zurci, e accussì fu lassata jiri. Appressu cariu arrè, e fu pigghiata di nautra baddhottula, e a priau d''un agghiuttisilla. Chiddha ci arrispunniu ca avia a odiu tutti li surci, e a taddharita, dichiarannu ca nun era un zurci ma 'n asheddhu, si sarvau arrè. Accussì fu ca, cun canciamentu ri nomi, a taddharita arrinisciu a scampari dui voti a la morti.

  U cuntu voli riri ca nun z'hann'a usari sempri li stessi espedienti, ma stari attenti a comu scampari e periculi adattannusi e shircustanzi. 90. 254 - I viannanti e l'orsu

  Dui amishi viaggiavanu nzemmula, quannu ravanti a iddhi cci spuntau un orsu.
  Unu, chiù lestu, si n'acchianau supr'on arvulu e cci arristau ammucciatu, mentri l'autru, chi staia pi esssiri pigghiatu, si jittau 'n terra, fashennu finta r'essiri mortu. L'orsu cci avvishinau u mussu, shiariannulu, e iddhu si tinia u shiatu, picchì, a comu rishinu, l'orsu nun tocca i cataveri. Quannu l'orsu s'alluntanau, chiddhu chi era supr'all'arvulu scinniu e cci spiau all'autru soccu ci avissi rittu nall'aricchia l'orsu. "D''un miaggiari chiù cu cumpagni chi no piriculu nun ti tennu a ciancu", cci arrispunniu chiddhu.

  U cuntu voli riri comu i disgrazi mettinu a la prova a buntà di l'amishi. 91. 255 - I viannanti e l'acetta

  Dui omini fashianu u viaggiu nzemmula. Unu attruvau 'n accetta. "Attruvamu n'accetta", rissi l'autru; ma u primu u curriggiu ca nun avia a diri 'attruvamu', ma 'attruvasti'. Dopu n'anticchia agghicaru chiddhi chi avianu persu l'accetta, e chiddhu chi l'avia pigghiatu, virennu ca cci currianu appressu, cci fa o cumpagnu: "Semu fritti". "No, ha diri: "sugnu frittu". Quannu a truvasti 'un è ca fashisti a metà cu mmia!", ci fishi l'autru.

  U cuntu voli riri ca cui nun ha statu amicu na bona sorti nun zarà certu amicu fideli na svintura. 92. 258 - I viannanti e a rhistuccia

  Dui viannanti chi caminavanu lungh' o mari agghicaru 'n cap' on muntarozzu, r'unni vittiru luntanu 'n ammassu di ristuccia chi galleggiava, e lu scanciaru pi na navi di verra. Si misiru perciò a taliari megghiu, pinzannu chi avissi jittatu l'ancura. Quannu poi, ammuttata ru ventu, a rhistuccia s'avvishinau anticchia, 'un ci parsi chiù di viriri na navi, ma un bastimentu di trasportu. Però, na vota ca l'ammassu fu ammuttatu finu a riva, vittiru ca era sulu rhistuccia, e ssi rissiru quantu avianu statu fissa, a aspittari socc' 'un c'era.

  U cuntu voli riri ca cci sunnu omini chi, quann' 'un zi canuscinu, fannu scantari, ma chi, misi a la prova, nun zunnu degni di cunziddirazioni. 93. 263 - L'omu chi vulia accattarisi un sceccu

  Un tali chi si vulia accattari un sceccu, s' u pigghiau 'm prova. Lu purtau nzemmula all'autri soi e lu misi ravanti a manciatura. Chiddhu, senza rari renzia all'autri cumpagni, si jiu a mettiri vishinu o chiù lagnusu e chiù manciuni ri tutti. Mentri si nni stava dhà senza fari nenti, l'omu cci misi u tistali, e lu purtau pi dariccillu narrè o so patruni. Chistu cci spiau si a prova chi cci avia fattu fari era tantu cummincenti, e l'autru arrispunniu: "Da parti mia, nun haiu bisognu di mettilu a la prova: sugnu cummintu chi è tali e quali o cunpagnu chi fra tutti cci parsi bonu pigghiarisi".

  U cuntu voli riri ca i pirsuni sunnu giudicati simili e cumpagni cu cui ci piashi stari. 94. 264 - U sceccu sarvaggiu e u sceccu manzu

  Un sceccu sarvaggiu, virennu un sceccu manzu abbiatu non chianu chinu r'erva, si cci avvishinau pi diricci quant'era furtunatu, accussì beddhu rassu e cu tantu manciari a disposizioni. Ma quannu, chiù tardu, lu vitti carricu di marcanzì e appressu u sciccaru chi lu pigghiava a vastunati, rissi: "No, nun ti cunziddiru chiù furtunatu, ora, picchì viu ca a prezzu di gravi peni ti godi l'abbunnanza!".

  Accussì nun è u casu d'aviri nmiria di dhi prufitti chi sunnu accumpagnati di piriculi e suffirenza. 95. 265 - U sceccu chi purtava u sali

    Un sceccu carricu ri sali staia passannu un ciumi. Sciddhicau e cariu nall' acqua, unni u sali si slavau. E u sceccu, attruvannusi chiù leggiu, fu cuntentu assai ri soccu successi.
  Nautra ota, juntu ch' un carricu ri spugni na sponta ru shiumi, critti chi, s' avissi carutu, n' avissi nisciutu chiù leggiu, e accussì sciddhicau apposta nall' acqua. Però successi chi i spugni si jincheru tutti r' acqua e u sceccu, nun arriniscennu chiù a nesciri ra currenti, morsi anniatu.

  A stessa manera, l' omini nun zi nn' addunanu chi sunnu i maniati r' iddhi stessi a ghittalli ne disgrazi. 96. 266 - U sceccu chi purtava a statua run diu

  Un tali jia 'n città cun sceccu e supra cci avia misu a statua run diu. I passanti ravanti a chista cci fashianu l'inchinu; ma o sceccu cci parsi ca i rhivirenzi fussiru pi iddhu, e, muntannusi a testa, ncuminciau a ragghiari, nun mulennu chiù jiri avanti. U sciccaru s'addunau ra fincimota e ncuminciau a dari vastunati, rishennu: "Bruttu zuccuni, cci mancassi puru chissu, chi l'omini fashissiru rhivirenza a un sceccu!".

  U cuntu voli riri ca cui si fa baggianu cu i beni r'autru ci varagna u sfuttiu ri chiddhi ch'u canuscinu. 97. 269 - U sceccu, u addhu e u liuni

  'Na ota un ghaddhu staia manciannu nzemmula a un sceccu, quannu un liuni sauta 'n cap' o sceccu, e u addhu jetta un gridu. U liuni, chi a quantu pari si scanta ra ushi ru addhu, scappa. U sceccu allura, critti ca fu iddhu chi l'aia fattu scappari, e ssi misi a curricci appressu. Quannu foru luntanu, unni nun arrivava chiù a vushi ru addhu, u liuni si vutau narrè, e ss' u manciau. "Quantu fui fissa!", rissi murennu u sceccu, "picchì vosi partiri a la verra, ca nun nascivi ri patri e matri verrieri?".

  U cuntu voli riri ca ci sunnu omini chi partinu all'assartu ri genti chi s'aia fattu nica nica apposta, e accussì vennu rhuvinati ri chiddhi. 98. 272 - U sceccu e u mulu chi purtavanu un carricu paraggiu

  Un sceccu e un mulu jianu unu a ciancu all'autru. U sceccu, virennu ca i dui carrichi eranu paraggi, era ncuttumatu e si lamintava, picchì essennu ca o mulu vinia rata doppia rhazioni, nun purtava nenti chiossai r'iddhu. Ma quannu foru chiù avanti na via, u sciccaru s'addunau ca u sceccu 'un arriggia, e allura ci livau 'na parti ru carricu, agghiuncennulu o mulu. Dopu aviri sicutatu napocu ri strata accussì, virennu ca u sceccu era sempri chiù stancu, cci livau arrè parti ru carricu, e, chiù dhà, u pigghiau tuttu e ci u passau o mulu. Allura chistu ci retti na taliata o sceccu: "Ehi, tu, nun ti pari giustu, ora, ca a doppia razioni chi mi runanu ma meritu tutta?".

  Puru nuatri, no giudicari a condizioni di l'autri, nun am'a taliari comu cumincia, ma comu va a finiri. 99. 275 - U sceccu e u cagnolu
  oppuru u cani e u so patruni

  Un tali chi avia un cagnolu martisi e un sceccu, fashia sempri carizzi o cani e, si ghia a manciari fora, purtava 'n casa quarche spiticchiu pi dariccillu, quannu l'armaluzzu cci vinia ncontru fashennu festa. Allura u sceccu, gilusu, curriu ncontru o patruni e, a forza di trippiaricci ri supra cci appizzau un caushiu. Ncazzatu, u patruni ordinau r'alluntanallu a vastunati e r'attaccalu a manciatura.

  U cuntu voli riri ca nun tutti sunnu nasciuti pi stessi cosi. 100. 278 - U sceccu e i shicali

  Sintennu cantari i shicali, un sceccu, avia nmiria pi dha beddha vushi ch'avianu, e cci addumannau soccu manciavanu pi aviri ssa vushi miludiosa. "Acquazzina", arrispunneru chiddhi, e u sceccu aspittannu ogni matina ca s'accugghissi l'acquazzina, muriu di fami.

  Accussì, cu havi aspirazioni nun cumpatibbili ca so natura, nun zulu nun li pò appacari, ma va ncontru a grossi vai. 101. 279 - U sceccu chi passava pi liuni

  U sceccu s'avia ncuppulatu a peddhi run liuni, e tutti u scanciavanu pun liuni; e chi cci fu! scappavanu l'omini, scappavanu l'armenti. Pigghia, e na fulata ri ventu cci fishi satari a pilliccia, e u sceccu arristau nuru. Allura tutti a mazzuliallu a vastunati e a furcunati!

  Cui s'attrova na condizioni r'essiri un puvireddhu, nun zi mittissi a baggianiari comu i rhiccuna, p''un avirini danni e risati: nun cummeni fari cosi estranei a nostra natura. 102. 281 - U sceccu chi fashia u zoppu e u liuni

  Un sceccu staia manciannu non chianu, quannu s'addunau run lupu chi ghia versu 'n iddhu, e fishi finta ri zuppiari. U lupu si cci avvishinau e cci addumannau picchì zuppiava; chiddhu arrispunniu ca mentri scarvacava na macchia, avia misu u peri 'n capu a na spina, e u cunzigghiau di livariccilla, pi putirisillu rhusicari senza u rischiu di bucarisi a ucca masticannu. U lupu, pirsuasu, aisau u peri du sceccu. Ma, mentri era ntentu no zocculu, u sceccu, cun caushiu 'n mucca, cci fishi satari tutti i renti. "Picchì mi vosi mpicciari a curari, quannu me patri m'avia nzignatu a ammazzari?".

  Accussì, cui si metti nta 'n impresa ch''un è adatta a iddhu, finisci naturalmenti 'n mezzu e vai. 103. 283 - L'ashiddharu e u calannaru

  'N ashiddharu stinnia rhiti pi pigghiari asheddhi. Un calannaru, virennulu di luntanu, cci spiau soccu staia fashennu. Iddhu cci arrispunniu ca staia fashennu na shittà; poi s'alluntanau e s'ammucciau. Allura u calannaru, chi avia crirutu e soi palori, s'avvishinau e ncagghiau ne rhiti. Curriu l'ashiddharu, e chiddhu: "Caru meu, si è na shittà comu a chista, ca tu voi criari, abbitanti nun attrovi assai".

  U cuntu voli riri ca i casi e i shittà si spopulanu speshiarmenti quannu i patruna sunnu tinti. 104. 287 - A addhina chi fashia l'ova r'oru

  Un tali avia na addhina chi fashia beddhi ova r'oru. Pinzannu chi nn' avissi aviri un beddhu munzeddhu ne soi visceri, l'ammazzau, e attruvau ca rintra era fatta comu tutti l'autri addhini. Acussì, na spiranza r'attruvari a ricchizza tutta nta na vota, arristau privu puru du picca ch' avia.

  Accuntintativi ri soccu aviti e vardativi d''un essiri nghordi. 105. 291 - A visina scapisata e Zeusi

  'Na visina chi vinia sempri scapisata dall'omini, jiu ni Zeusi a lamintarisi. E Zeusi cci rissi: "Ma s'o primu chi ti scapisau tu l'avissi muzzicatu, u sicunnu 'un ci avissi pruvatu".

  U cuntu voli riri ca cu affronta i primi assalitura metti 'n zuggezioni all'autri. 106. 292 - U carusu chi manciava trippa

  Napocu di picurara, no campu, fishiru u sacrifishiu di na crapa e nmitaru i vishini. 'N mezzu a iddhi c'era na matri cu so arzuneddhu. Quannu u pranzu staia finennu, u carusu, chi avia a panza china ri carni, sintennusi mali, si misi a bushiari: "O mamma mia, staiu vomitannu a me trippa!". "No a tua, figghiu meu", u curriggiu la matri, " ma sulu chiddha chi manciasti!".

  U cuntu s'adatta a cui havi debbiti chi è sempri prontu a pigghiari sordi ri l'autri, ma chi, quannu cci l'addumannanu narrè, s'affliggi comu si cci avissi a dari i soi. 107. 296 - U picciottu ch'arrubbava e so matri

  Un gharzuni arrubbau a scola i lavagnetti(*) ru so cumpagnu e li purtau 'n casa a so matri, chi 'un zulu 'un ci fishi nenti, ma anzi l'appruvau; allura, nautra vota, arrubbau un mantellu e cci u purtau, avennuni lodi puru chiossai; accussì, passannu u tempu, essennu oramai picciottu, si misi a arrubbari cosi chi avianu valuri. Ma un gnornu fu pigghiatu supr'o fattu: cci misiru i manetti e lu purtaru o suppliziu, mentri a matri cci jia appressu battennusi u pettu. Iddhu a chiamau ca cci vulia riri na cosa azzuccaricchia, e, quannu l'appi vishinu, cci addintau n'aricchia e cun muzzicuni cci la strazzau. Iddha cuminciau a rimprovirallu pa so empietà: nun cuntentu ri diliitti ch'avia fattu, ora avia mutilatu puru so matri! Ma u figgghiu rhibattiu: " 'Un avissi arrivatu o puntu r'essiri purtatu o patibbulu, si tu m'avissi cafuddhatu quannu pa prima vota ti purtai 'n casa i lavagnetti arrubbati! ".

  U cuntu voli riri ca soccu nun meni frinatu 'm principiu cuntinua a crisciri.
  (*)I lavagnetti di shira sirvianu e tempi a scola pi scriviri. 108. 299 - U patri e i figghi fimmini

    Un tali ch' avia du' figghi fimmini, ni fishi maritari una a un ziniaru e l' autra a un stazzunaru. Dopu n' anticchia ri tempu, jiu na chiddha maritata o siniaru e ci addumannau comu stava e comu jianu i so affari. Iddha ci arrispunniu chi ghianu tutti cosi boni, e chi s' addisiava sulu na cosa: chi chiuvissi e fashissi timpurala p' abbivirari l' urtaggi. Poi u patri jiu na chiddha ch' era mugghieri o stazzunaru e puru a iddha ci addumannau comu issiru i cosi. Chista ci arrispunniu ch' 'un avia bisognu ri nenti, e chi priava sulu chi fashissi tempu serenu e un beddhu suli pi fari siccari i maruna e i shiaramiri.
    "E iu", riss' allura u patri, "pi cui ha priari, si voi u serenu e tto soru voli chi chiovi?"

    Accussì, si ssi metti manu o stessu momentu a du' cosi cuntrastanti, è naturali chi vannu mali l' una e l' autra. 109. 301 - A palumma assitata

  Na palumma turmintata ra siti vitti un biccheri r'acqua pittatu non quatru a muru e, crirennulu veru, si cci jittau ri supra jennusi a fracassari contru u quatru. Successi accussì, ca si cci rumperu l'ali e iddha cariu 'n terra, unni fu pigghiata di unu ri prisenti.

  Ci sunnu omini chi fannu u stessu: vannu appressu a viulenti desideri chi li portanu a fari cosi chi, senz'addunarisinni, li portanu a la ruvina. 110. 303 - I rui sacchini

  Quannu, e tempi chi foru, Prometeu fabbricau l'omini, cci appizzau o coddhu dui sacchini, chini una di vizi ri l'autri e l'autra di vizi propri a ognunu r'iddhi; chiddha chi vizi ri l'autri cci la misi ravanti, e l'autra cci l'appizzau rarrè. Eccu picchì l'omini s'addunanu a primu corpu ri difetti ri l'autri, mentri i propri nun li virinu mai.

  Stu cuntu pò serviri a prpositu ri cui, orvu ri soccu cummina iddhu, si ntressa ri cosi r'autru. 111. 307 - I figghi ra scimmia

  Rishinu ca i scimmi parturiscinu dui figghi a la vota; unu lu amanu e lu allevanu cu tanta cura; l'autru lu disprezzanu e lu trascuranu. Ma poi u distinu voli ca a matri, a forza d'abbrazzari tantu stu figghiolu, lu fa suffucari, mentri u frati trascuratu addiventa ranni.

  U cuntu voli riri ca u distinu è chiù putenti ri tutta a nostra priviggenza. 112. 318 - U picuraru chi babbiava

  Un picuraru purtava i so pecuri anticchia arrassu ru paisi e s'addivirtia a fari stu scherzu: si mittia a bushiari ca i lupi staianu assalennu a so mannara e addumannava aiutu a genti ru paisi. Dui o tri voti chiddhi curreru spavintati, e poi si nni turnavanu narrè pigghiati pi fissa. Ma successi poi ca i lupi vinniru veru. Mentri chiddhi straziavanu a mannara, u picuraru addumannava aiuto e so cumpaisani; ma chiddhi nun ci rettiru cuntu, crirennu ca babbiassi com'o so solitu. Fu accussì ca cci appizzau a mannara.

  U cuntu voli riri ca a diri minzogni si cci varagna sulu chistu: ca puru quannu si rishi a virità, nun zi veni criruti. 113. 323 - A rhosa e l'amarantu

  Un amarantu crisciutu vishinu a 'na rhosa ci rissi: "Chi beddhu shiuri si tu. T' addisianu li dei e l'omini, e iu ti nmiriu pi quantu si beddha e pu shiauru chi fai". "Oh amarantu", ci arrispunniu a rhosa, "iu campu sulu na para ri jorna, e puru si nuddhu mi tagghia, mpassulisciu; tu nmeshi fai shiuri e campi sempre accussì, sempri juvini".

  Megghiu campari assai accuntintannusi ri picca, ca, dopu anticchia ri sfarzu, cancia a sorti e macari moriri. 114. 325 - U trummitteri

  Un trummitteri, pigghiatu ru nimicu mentri sunava i manovri di l'esercitu, si misi a bushiari: "Oh surdati, nun m'ammazzati comu si nenti fussi e senza motivu. Iu nun haiu ammazzatu mai a nuddhu ri vuatri e, a parti sta trumma, nun portu autri armi". "Na raggiuni suecchiu p'ammazzariti", arrispunneru chiddhi; "un zi capashi di cummattiri, e spinci l'autri a fallu!".

  U cuntu voli riri ca havi chiù curpa cu ncita a fari mali cui è già tintu e crudeli ri so. 115. 333 - U pau e l'aroi

  Un pau sfuttia l'aroi pu culuri lariu ch'avia, rishennu: "Io sugnu vistutu ri porpora e d'oru, e tu nun hai nenti ri beddhu ne to pinni". "Ma iu", ci arrispunniu l'autru, "volu autu 'n celu e cantu vishinu e stiddhi. Tu, nmeshi, comu un pollu vai firriannu 'n terra comu i addhini".

  Eni megghiu essiri maluvistuti, ma digni d'ammirazioni, chiuttostu ca campari maluvistu, baggianannusi ne rhicchizzi. 116. 336 - A shicala e i furmiculi

  Un gnornu ri nmernu i furmiculi staianu fashennu asciucari u furmentu chi s'aia vagnatu. 'Na shicala affamata vinni a dumannaricci anticchia 'i manciari. E chiddhi cci rissiru: "Ma picchì nun ti fashisti a pruvvista puru tu, na stashiuni?". "'Un avia tempu", arrispunniu chiddha, "avia i me milodiosi canzuni ri cantari!". " E tu abballa, ora ch'è nmernu, si d'estati cantasti!", cci rissiru sfuttennula i furmiculi.

  U cuntu voli riri ca, 'n ogni fashenna, cu voli evitari rhischi e dulura 'un hav' a essiri nigliggenti. 117. 345 - U mastru firraru e u cani

  Un firraru avia un cani chi fashia sempri a dormiri mentri iddhu travagghiava; appena però livava manu pi ghiri a manciari, si l'attruvava a ciancu. "Rormi quannu iu battu a ncunia; ma appena movu i masciddhi, t'arruspigghi subbitu!"

  Stu cuntu svivrogna i lagnusi e tutti chiddhi chi campanu e spaddhi r'autru. 118. 352 - A tartaruca e u leppiru

  A tartaruca e u leppiru fashianu sempre riscussioni supra a so viloshità. Finarmenti, stabbileru un gnornu e un puntu di partenza e fishiru u via. U leppiru, data a so naturali viloshità, nun zi prioccupau ra cosa: s'aggiuccau fora strata e s'addummisciu. A tartaruca, nmeshi, sapennu quant'era lenta, nun zi firmau ri curriri, e accussì, passannu ravanti o leppiru chi durmia, si jiu a pigghiari u premiu ra vittoria.

  U cuntu voli riri ca spissu cu l'applicazioni s'havi chiossai ca cu i doni naturali ch' 'un mennu curtivati. 119. XXX - U vecchiu surci saggiu

      C' era 'na casa china ri surci. U vinni a sapiri un ghattu chi ghiu a abbitaricci e, agguantannuni unu a la vota, si li manciava. I surci, sutta dhu stirminiu sistematicu, si ntaniaru nfunnu a staddha, fishiru cunzigghiu, e, ciushiuliannu, riscurreru supr' o modu ri teniri o largu u attu. Unu rissi cu aria curaggiusa: " Ma è 'na cosa fashili! Abbasta mettiri un campanellu no coddhu ru attu, accussi, quannu u sintemu sunari, ni nni curremu ne nostri tani e semu o sicuru!"
      All' autri a pruposta ci piashiu, ma unu r' iddhi, un mecchiu surci rissi: "shertu l' idea è beddha; e tu ta senti di jir' attaccari u campanellu no coddhu ru attu?"
  h     U surci ch' un momentu prima avia fattu beddha fiura, arristau a vucc'aperta e nun zappi soccu riri.

      U cuntu nzigna ch' è chiù fashili fari prugetti ca rhializzalli.
  (Strattu ron cuntu di Jean de la Fontaine)

 

 

>

 

 

 

Nella tradizione occidentale la favola si lega indissolubilmente al nome di Esopo, narratore greco vissuto tra il VII e il VI secolo a.C. al quale si deve la nascita di tale genere e l&#39;attribuzione come arte appartenente al genere letterario.<br> I suoi componimenti favolistici esprimevano allegoricamente il suo personale pensiero sull’essere umano, ponendo l’attenzione sugli animali come specchio riflettente dei pregi e dei difetti dell’uomo, con la presenza di situazioni di vita reale, sfoggiando i temi che vanno dall’astuzia all’inganno, dalla verità alla menzogna, dall’amicizia al tradimento, e così via.<br> <br> Le favole di Esopo sono per lo più brevi ed essenziali a scopo educativo: da esse sono stati tratti anche dei detti che sono ancora oggi di uso comune, come “chi va piano va sano e va lontano” tratto dalla favola “La Lepre e la Tartaruga“, che dimostra, in sintesi, come si può perdere una gara sottovalutando l’avversario.<br> <br> Nelle brevi storielle che Esopo racconta si ha una premessa o una conclusione moralistica, che spiegano il tema che tratta la favola stessa.<br> <br> Nelle favole di Esopo la figura dell’animale è una figura allegorica, attraverso la quale veniva raccontata la realtà quotidiana; quindi gli animali erano una sorta di maschera, che umanizzati e dotati di una psicologia fissa esprimevano a piacimento critiche sul mondo politico in cui Esopo stesso viveva.<br> <br> La schiettezza della morale e l’incarnazione dell’uomo attraverso l’animale permettevano, in conclusione, un approccio comunicativo migliore, evitando una situazione compromettente per l’autore nei riguardi della società.<br> <br> Tendenzialmente gli animali da lui proposti mostrano i difetti dell’uomo, come ad esempio il Leone che incarna la forza e la prepotenza, la Volpe quale simbolo di astuzia e ipocrisia, il Lupo che manifesta ingordigia, l’Asino caratterizzato dal comportamento di sottomissione o l’Agnello come simbolo del carattere mansueto.<br> <br> Nei suoi racconti si ritrova l’espressione di un sentimento che alle volte passa dal pubblico al privato e alle volte si intreccia, in altre parole un punto di vista talune volte più oggettivo e altre volte più soggettivo.<br> <br> Anche nei racconti di Fedro si possono ritrovare frasi celebri come in “La volpe e la cicogna” dove è chiaro il riferimento al detto “chi la fa l’aspetti“, trattandosi di una storia in cui la cicogna offesa per uno scherzo fattole dalla volpe, le riserva lo stesso trattamento.<br> <br> Di carattere ben più politico sono “L’aquila e la Cornacchia“, dove si mostra che non c’è via di fuga dai potenti, oppure “La Rana e il Bue” che mostra le differenze dei ceti sociali.<br> <br> È, quindi, evidente che in queste favole sono inserite sia riflessioni dell’autore stesso circa il periodo storico in cui è vissuto che le morali di facile utilizzo ed insegnamento per gli altri, metodologie di espressione che vengono riprese di continuo, sia per la creazione di un personaggio nei film animati che per la struttura dell’intera storia dei prodotti animati.<br> <br> Il proposito di utilizzare gli animali non era dovuto, quindi, soltanto al fatto che fossero di immediata comprensione, ma era maggiormente dovuto alle ristrettezze del regime totalitario in cui gli autori antichi vivevano, ove non era semplice parlare in modo schietto e sincero e l’utilizzo di metafore e allegorie attraverso la figura dell’animale era un ottimo espediente per esprimere le proprie idee.<br> <br> Essendo schiavi, sia Esopo che Fedro hanno trovato nelle favole il loro modo per trasporre i propri pensieri dovuti ad una situazione di repressione; mentre le favole di Esopo esprimono più una moralistica concettuale, sia positiva che negativa, quelle di Fedro sembrano quasi voler ispirare una sorta di rassegnazione del debole nei confronti del più forte.<br> <br> La tradizione delle fiabe ha origini ben lontane, formatesi attraverso le storie tramandate oralmente, e non essendo la tradizione orale una fonte propriamente attendibile ha spesso originato una mescolanza di racconti.<br> <br> Il componimento fiabesco, caratterizzato da componimenti brevi e dal celebre incipit ”C’era una volta..” o “In un lontano regno..”, si concentra su avvenimenti e personaggi fantastici come fate, orchi, giganti e così via, distinguendosi dalle favole in cui la componente fantastica è generalmente assente e la narrazione ha un intento allegorico e morale più esplicito.<br> <br> Inoltre, sempre al contrario delle favole, le fiabe presentano costantemente le due figure antagoniste del bene e del male ed un immancabile lieto fine, anche se, con il passare del tempo e con la loro costante rielaborazione, molti elementi di crudeltà e/o realistici venivano tralasciati o stravolti.<br> <br> I DUE VIANDANTI E L&#39;ORSO Due amici viaggiavano insieme, quand&#39;ecco apparire davanti a loro un grosso orso. Uno di loro salì veloce su un albero e si nascose, mentre l&#39;altro, che stava per essere preso, si gettò al suolo fingendo di essere morto. L&#39;orso gli avvicinò il muso, annusandolo, ed egli tratteneva il respiro, perché, a quanto pare, l&#39;orso non tocca i cadaveri. Quando l&#39;orso si fu allontanato, quello sull&#39;albero discese e chiese: &lt;&lt; Cosa ti ha detto nell&#39;orecchio quando ti annusava ? &gt;&gt; &lt;&lt; Di non viaggiare mai più con un compagno che, nel pericolo, non rimane al tuo fianco. &gt;&gt; La favola mostra che le disgrazie mettono alla prova la bontà degli amic <br> I FIGLI DISCORDI I figli di un contadino non andavano d&#39;accordo, ed egli, per quanto continuasse ad ammonirli, non riusciva a correggerli. Pensò allora di ricorrere ad un esempio pratico, e disse loro di portargli un fascio di verghe. Unì le verghe in un fascio ben stretto, le consegnò ai figli e ordinò loro di spezzarle, ma per quanti sforzi facessero non ci riuscirono. Allora sciolse il fascio e diede loro le verghe una ad una, e siccome le rompevano senza difficoltà, soggiunse: &lt;&lt; Così anche voi, figli miei, se sarete uniti, non sarete sopraffatti dai nemici, ma se litigherete, offrirete loro una facile preda. &gt;&gt; La favola mostra che più grande è la concordia, maggiore è l&#39;unione e la forza. <br> Un vaso di terra cotta e un vaso di rame galleggiavano trascinati dalla corrente di un fiume. Il vaso di terra cotta diceva a quello di metallo: &lt;&lt; Nuota al largo, non al mio fianco, perché, anche se non ho nessuna voglia di toccarti, basta che tu mi tocchi ed io vado in frantumi. &gt;&gt; Insicura è la sorte del debole che ha per vicino un potente. <br>

25.12.2016