1. Vitti veniri 'na turri purtari,
  quant'era spišiusa di virýri.
  Havi tanti pirtusa a tanti rari,
  cu' tŕasi ­Ó rintŕa va a murýri.
  ? = A ŕiti 'i piscari.

 2. Dui 'O' e quattŕu 'I',
  'na casciata e um pipiripý.
  ? = I ŕoti du carrettu, i ammi ru mulu e u carritteri.

 3. Appizza, muzzica e mori.
  ? = A lapa.

 4. Quannu veni i­­u, i­­a si nni va.
  Quannu veni i­­a, i­­u si nni va.
  ? = U jornu e a notti.

 5. Turtuli­­u ŕutuliava
  senza peri caminava,
  senza culu si sidia.
  Comu riavulu fašia?
  ? = A marre­­a di lana.

 6. NtantarantÓ unni la metti sta.
  ? = A scupa.

 7. Carcocciula di quaranta fogghi,
  chi¨ l'arrimini e chi¨ la mmrogghi.
  Pizzicannu pizzicannu,
  ti la spassi tuttu l'annu.
  ? = U mazz'i carti.

 8. Oh chi ciauru ri pe­­i !
  Ah chi russicu ri fe­­i !
  Zittu, zittu ‘un fari vuši:
  Veni tastalu ch’Ŕ duši.
  ? = U miluni r’acqua.

 9. Nýuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 10. Milli fimmini nton caste­­u
  nun c'Ŕ porta nÚ purte­­u.
  La so porta Ŕ lu cute­­u.
  ? = U ranatu

 11. Tŕic tŕac patŕi Canne­­a,
  quattŕu a­­ivuzzi ca cammise­­a.
  ? = a nuši.

 12. Haiu vistu ammazzari 'na ŕiggina,
  nta 'na campagna tutta nvirdicata,
  cu lu sanġuzzu chi cci curria a lavina
  di la facciuzza tutta scapisata.
  Mancu spunta lu jornu la matina,
  chi nta 'na fossa scura fu purtata.
  ? = A ŕašina

 13. Mamma mia, chistu chi Ŕ?
  Havi li corna e voi nun Ŕ,
  pitta li mura e pitturi nun Ŕ;
  mamma mia chistu chi Ŕ?
  ? = U babbalušiu

 14. Nzirtatimi cu' Ŕ,
  Ca ci vota u culu o ŕe.
  ? = U carruzzeri.

 15. ăiaschite­­u meu binignu,
  sý di crita o sý di lignu,
  Pi lu santu chi iu aruru
  nun ti lassu s' 'un ti sculu.
  ? = U mmriacuni

 16. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu
  ? = U sicchiu nto puzzu

 17. Supra lu nzippiti nzippiti pizzu,
  c'era 'n aše­­u chi nzippitiava,
  e notti e ghiornu mai si zittia.
  ? = U ŕologgiu ra turri

 18. Sutta na macchia ri dindirindÓ
  c'e na signura chi be­­a si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu be­­u ŕappu 'i ŕašina.
  ? = A milinciana

 19. Li šimi ri sutta e lu zuccu ri supra.
  ? = A scupa.

 20. Cum pise­­u di širive­­u,
  parra e 'un zapi soccu riši
  ? = U pappaa­­u.

 21. Mentŕi ca la spogghiu mi fa chianciri.
  ? = A šipu­­a

 22. Hannu vinutu centu malandŕini,
  hannu ammazzatu a tutti li mischini;
  cu li cute­­a so' l'hannu ammazzatu,
  chi­­u chi ci pinnia ci hannu tagghiatu.
  ? = A vinnigna

 23. Sugnu auta quant' un palazzu,
  caru 'n terra e nenti mi fazzu.
  ? = L' aliva

 24. Sutta na macchia ri dindirindÓ
  c'e na signura chi be­­a si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu be­­u ŕappu 'i ŕašina.
  ? = A milinciana

 25. Fofu Ŕ all'erta ntŕa li fraschi,
  Fifu šerca cu li naschi.
  ? = U cacciaturi e u cani.

 26. Ticchiti ticchitti, dumani partu.
  Ticchiti ticchiti, affari fattu.
  Ticchiti ticchiti, arrivu filiši.
  ticchiti ticchiti, salutu l'amiši.
  ? = U telegrafu.

 27. Haiu na cosa chi va e veni,
  arriva a la porta e si tŕatteni;
  Ŕ ­Ó jiusu chi voli sciri,
  chi dišiti lu lassu jiri?
  ? = U piritu

 28. Centušinquanta assittati a la panca,
  unu cu l'autŕu si runanu a biviri.
  ? = I šiaramiri

 29. Ca ucca canta e cu culu s'accumpagna.
  ? = U sceccu ch'arragghia.

 30. Quannu Ŕ friddu Ŕ addumatu,
  quannu Ŕ cauru Ŕ astutatu.
  ? = U frigoriferu.

 31. Nun Ŕ surdatu e porta a spata
  e spatulia fin'a quannu campa.
  ? = U piscispata.

 32. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 33. Sboccianu comu li funci,
  quannu u signuri chianci.
  ? = I paracqua.

 34. Supra ­u munti,
  ci sta lu pippardenti,
  cu lu cappeddu 'n frunti,
  chi si talýa li anchi.
  ? = A funcia

 35. Sia di jornu ca di notti,
  sia a lu lustŕu ca a lu scuru,
  puru fermu gira ntunnu,
  cu li spa­­i sempri a muru.
  ? = U ŕologgiu a muru.

 36. So patŕi 'un asistia e mancu so nannu,
  e quannu si maritau nun avia un annu.
  ? = Eva.

 37. Si l'aspetti sempri veni,
  ma poi quannu si nni va,
  t'assicuru 'un meni chi¨.
  ? = U tempu

 38. Luntanu mi frastorna,
  višinu mi piaši.
  Nun Ŕ focu ch'abbrušia,
  ma nun mi fa stari 'm paši.
  ? = L'amuri.

 39. Sugnu lonġu e sugnu tunnu,
  sugnu mortu spirtusatu,
  ma ŕisuscitu e rispunnu,
  si mi runi lu to šiatu.
  ? = U fiscalettu.

 40. U scrivi supra a carta o arruppi un fazzulettu,
  si nun ti fai fidili, ci appizzi lu rispettu.
  ? = L'appuntamentu.

 41. Farfalli, farfallini e farfalluni,
  vonnu dinari senza calunii.
  ? = I cammiali.

 42. Iddu Ŕ lordu, iddu Ŕ fitusu,
  ma iddu Ŕ bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 43. Oh! chi ciauru di tumazzu!
  Oh! chi ciauru di stufatu!
  vaiu lestu pi manciari
  e m'attŕovu carciaratu.
  ? = U surci na ciappula.

 44. Sugnu fridda di natura,
  me maritu mi cuaria.
  A la notti m'abbannuna,
  ma lu jornu sta cu mmia.
  ? = A terra e u suli.

 45. Haiu lu senzu meu tŕaviatu tantu,
  ca 'n tempu un'ura mi firriu lu munnu.
  Haiu firriatu Ŕoma cu Palermu ntunnu
  e m'arritŕovu o locu unni sugnu santu.
  ? = U sonnu.

 46. Semu dui soru e ci avemu um patŕuni,
  sempri cu i­­u stamu s'Ŕ sanu.
  Ma si pi sorti Ŕ nto lettu u patŕuni,
  Panzi vacanti e ristamu all'agnuni.
  ? = I scarpi.

 47. 'na coscia cÓ,
  'na coscia ­Ó,
  'n mezzu ci sta lu quaquaraquÓ.
  ? = U cuararu supr' o focu.

 48. I­­a mi ŕirý,
  iu ci la mittý;
  s''un mi ŕiria
  nun ci a mittia.
  ? = U cuararu chi bugghi e a pasta.

 49. Oh! chi cosa, mamma mia!
  Prima iu stava rintŕ' o patŕuni,
  ora u patŕuni sta dintŕa ri mia.
  ? = U Ure­­u e a sasizza.

 50. A jettu ra muntagna e nun zi ŕumpi,
  A jettu nall'acqua e si ŕumpi.
  ? = A carta.

 51. Iddu Ŕ lordu, iddu Ŕ fitusu,
  ma iddu Ŕ bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 52. Ci haiu rintŕa šincu anci­­i,
  Tutti quanti minuti­­i.
  Unu nfila e unu sfila,
  fannu beni la so' tila.
  E lu saccu quann'Ŕ chinu,
  posa 'n terra e fa caminu.
  ? = A cuasetta.

 53. C'Ŕ 'na varcuzza ch'Ŕ fatta ri tila,
  cu ventu e senza ventu si ŕimina.
  La carni chi c'Ŕ dintŕa chianci e riri,
  la carni, chi c'Ŕ fora, canta e sona.
  ? = A naca

 54. Havi co­­u e nun havi testa.
  Havi vrazza e nun havi manu.
  Havi panza e nun havi bi­­icu.
  Havi culu e nun havi pirtusu.
  ? = A quartara.

 55. A li giuvini galanti,
  li talia e ci sta davanti.
  Cu la so' be­­a rušizza,
  sempri tocca e accarizza.
  ? = U varveri.

 56. U viscuvu di Milanu
  notti e ghiornu l' havi 'n manu.
  ? = Ane­­u

 57. U viscuvu n'havi unu,
  U Papa n'havi chi¨,
  I fimmini baggiani
  ni vonnu a tŕi e a du'.
  ? = Ane­­i.

 58. Haiu um pirtusu ma fazzu tanti pirtusa.
  ? = L'augghia.

 59. Ci sunnu novi frati
  rintŕa um paru 'i causi.
  ? = L'arancia.

 60. Sugnu sicca, lonġa e be­­a,
  e haiu 'n testa 'na fiamme­­a.
  Brillu sempri e nun haiu fumu,
  ma a picca a picca mi cunzumu.
  ? = A cannila.

 61. cu' Ŕ ­u stortu chi tagghia li ammi a li ­itti?
  ? = A fauši.

 62. Oh chi ciauru di pe­­i !
  Ah chi russicu ri fe­­i !
  Zittu, zittu ‘un fari vuši:
  Veni tastalu ch’Ŕ duši.
  ? = U miluni r’acqua.

 63. Sugnu arriddušiutu pe­­i e ossa.
  Staiu appuiatu a nu debbuli vastuni.
  Nto mmernu mi stiranu li ossa
  e ntall'estati mi jettanu non agnuni.
  ? = U paracqua.

 64. Qual'Ŕ ­a cosa chi quannu Ŕ chi¨ caura Ŕ chi¨ frisca?
  ? = U pani

 65. Nýuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 66. Hannu 'na be­­a qualitÓ,
  piašinu a tutti li pirsuni.
  Ora cÓ, ora ­Ó,
  cancianu sempri patŕuni.
  ? = I picciuli.

 67. Nasci cu li corna,
  Campa senza corna,
  Mori cu li corna.
  ? = A luna.

 68. U figghiu nġratu vastunia a sso matŕi.
  ? = U baccagghiu ra campana.

 69. Be­­u a viriri,
  caru a accattari.
  Jinchilu 'i carni
  e lassalu stari.
  ? = L'ane­­u

 70. E’ dura, ma nun zempri Ŕ dura;
  appena Ŕ mo­­a ci cala a dušiura.
  ? = A ficu

 71. Si nun mi movu sugnu fimmina,
  si mi movu sugnu masculu.
  ? = L'aria e u ventu.

 72. Havi la varva la mischine­­a,
  poi si marita e fa ricutte­­a.
  ? = A crapa.

 73. Bongiornu, Ŕ capurannu,
  sugnu chi­­u r'oggiallannu.
  Vi la sonu puru avannu?
  ? = A šiarame­­a.

 74. Haiu li fratuzzi mei tutti uniti
  'm mezzu li carciare­­i carciarati,
  ci nn'esti ŕussi e ci nn'esti šiuriti
  rintŕa li cammisse­­ii livicati.
  ? = U ŕanatu.

 75. Pigghia a mira ri carcagna
  e va nzerta lu nasu.
  ? = U piritu

 76. Haiu 'na cosa senza tettu
  dintŕa c'Ŕ sirenitÓ.
  Quannu poi ci fazzu u tettu,
  tŕona e lampi 'n quantitÓ.
  ? = U ŕinali

 77. A lu jornu va camminannu,
  a la sira arresta a vucca aperta.
  ? = A scarpa.

 78. Havi la testa e unn'havi miru­­a.
  Havi la panza e unn'havi vure­­a.
  ? = U ŕitŕattu.

 79. Jivi na Maddalena
  e vitti ca era prena,
  ci tuccai a natura
  e vitti ca era ura.
  ? = U pani livitatu.

 80. Chi¨ la tiri, chi¨ saccurza.
  ? = A sicaretta.

 81. E lu pisci, lu be­­u pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci
  . Chista Ŕ cosa ri tentazioni
  chi¨ si tocca e chi¨ si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 82. Vinni u ŕe di Napuli
  avia lu culu papuli papuli,
  s'assittau na seggite­­a
  e ci careru tutti i ure­­a.
  ? = U sculapasta.

 83. Siriši e siriši tŕentarui
  l'haiu iu e l'aviti vui
  e si vui nun l'aviti
  siti vecchiu e vi ŕuriti.
  ? = I renti.

 84. E' tunnu e nun Ŕ munnu,
  Ŕ a fe­­a e nun Ŕ miluni,
  spara e nun Ŕ cannuni.
  ? = U culu.

 85. Haiu 'na cammare­­a
  firriata r'ossice­­a:
  dintŕa c'Ŕ 'na monache­­a.
  ? = A ucca.

 86. Sutt'o lettu ri me nanna,
  c'Ŕ 'na cosa tunna tunna,
  si la vaiu pi tuccari,
  tuttu u munnu fa tŕimari
  ? = A campana

 87. Tunnu, ŕitunnu,
  bicchieri senza funnu,
  bicchieri nun Ŕ,
  e allura socch'Ŕ?
  ? = L'ane­­u

 88. Ŕutuliu, ŕutuliu,
  caru 'n terra e fumazziu.
  ? = A merda

 89. Ahiai moru! nun mi tuccari.
  ma si mi spogghiu ti fazzu arricriari.
  ? = A ficurinnia.

 90. Camina muru muru
  ca coffite­­a 'n culu!
  ? = U babbalušiu.

 91. Scinni ŕirennu
  e acchiana chianciennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 92. cu' lu fa, lu fa pi vinnilu,
  cu' l'accatta nun lu usa,
  cu' lu usa nun lu viri.
  ? = U tabbutu.

 93. C'Ŕ 'na mannara di pecuri curti,
  quannu piscianu, piscianu tutti.
  ? = I šiaramiri quannu chiovi.

 94. Nta na casazza
  c'Ŕ 'na vicchiazza
  cun zulu renti
  e chiama li genti.
  ? = A campana.

 95. Haiu 'na cascite­­a china r'ossa,
  e dintŕa cŔ 'na pezza tutta ŕussa.
  ? = A ucca, i renti e a linġua.

 96. Ci sunnu vinti frati
  di diffirenti statura,
  Deši sunnu ammucciati
  E deši a la lustŕura.
  Nzemmula sunnu nati
  A la stessa ura.
  ? = I jirita di manu e di peri.

 97. C’Ŕ 'na scatula di ŕubbini,
  Sunnu ŕussi e sunnu fini,
  Sunnu tutti dun culuri,
  cu' l’abbisa Ŕ un gran dutturi.
  ? = U ŕanatu

 98. Supr’on munti ci sunnu tŕi signurini.
  Una vistuta di biancu, una vistuta di ŕussu e una vistuta di niuru,
  A quali di li tŕi ci muriu u maritu?
  ? = I signurini nun hannu maritu.

 99. Dui lušenti,
  dui puncenti,
  quattŕu zocculi
  e 'na scupa.
  ? = A vacca.

 100. Dintŕ'on cammarinu c'Ŕ un zignurinu,
  cu 'na manu o šiancu e vistutu di biancu.
  ? = U ŕinali.

 101. supr'o munti di dandarandÓ,
  c'Ŕ 'na fimmina ca beni ci sta.
  E' vistuta di caramuscinu,
  a cu' ma nzetta ci rugnu un carrinu.
  ? = A milinciana.

 102. C’e 'na cosa chi va e veni
  E a la porta si tŕatteni.
  C’Ŕ piriculu di muriri.
  Chi dišiti, lu lassu jiri?
  ? = U piritu.

 103. Ronna Viulanti
  chi natichi tiranti,
  Cappe­­u virdi
  e vistina viulanti.
  ? = A milinciana.

 104. Haiu vistu tanti šittÓ
  e nun haiu pututu viriri Milanu.
  ? = Viririmi l' anu.

 105. Nesci cantannu e nun z’arricogghi chi¨.
  ? = U piritu.

 106. Haiu la me nnamurata,
  senza chiamata veni sula;
  Iu ci haiu rittu “ chi ssi sfacciata!
  fammi arripusari macari un’ ura!”
  ? = L'ummira.

 107. Mancia do culu e caca da ucca.
  ? = U chianozzu.

 108. Cu l'occhi mancia a carni
  e ca ucca mancia i pezzi.
  ? = A forfišia.

 109. Nun Ŕ mpiraturi e porta a curuna,
  Nun Ŕ cavaleri e porta lu sproni,
  Nun Ŕ monacu e canta u matinu.
  Si l'abbisi sý un meru nnuvinu.
  ? = U a­­u.

 110. Havi u bustu ri lignu, a panza ri pe­­i,
  e va cantannu vane­­i vane­­i.
  ? = U tammuru.

 111. Socch’Ŕ chi curri, ­a cosa,
  chi ghiornu e notti mai s’arriposa?
  ? = U šiumi.

 112. 'N terra nasci, 'n terra crisci,
  fa lu fruttu ma nun ciurisci.
  ? = A funcia.

 113. Nall’acqua nasci, nall’acqua pasci,
  u metti nall’acqua pigghia e sparisci.
  ? = U sali

 114. cu' Ŕ, chi senza busi e senza lana,
  p˛ tessiri pi 'na jurnata sana?
  ? = A ŕascatigna.

 115. cu' Ŕ, ch' agghiutti e lanza a tutti i mumenti,
  pi ghinchiri li panzi di la genti?
  ? = U furnu.

 116. cu' Ŕ, chi privu r’occhi e di pinzeri,
  camina senza manu e senza peri?
  ? = U ŕologgiu.

 117. cu' fa, senza nÚ arti nÚ curtura,
  ritŕatti tali e quali a la natura?
  ? = U specchiu.

 118. Ti la ricu e ti la rissi,
  ti la ricu nautŕa vota,
  ca nni la fimmina ti l' attŕovu.
  E si ancora nun lu sapiti,
  sceccu siti.
  ? = A tila

 119. Quannu passa i­­u,
  t’ha livari u cappe­­u.
  ? = U pettini.

 120. Bianca a campagna,
  niura a simenza,
  l’omu chi simina sempri penza.
  ? = A scrittura

 121. Ravanti s’accurza e darreri s’allonġa.
  ? = A stŕata.

 122. Nun Ŕ nÚ mo­­a nÚ dura,
  ma tŕapana li mura.
  ? = A Uši.

 123. 'Un havi ucca e parra,
  'un havi peri e camina.
  ? = A littŕa.

 124. Mastŕ’Aspanu, mastŕ’Aspanu,
  Chi fašiti na stu chianu?
  Nun manciati, nÚ biviti,
  siccu e lonġu vi fašiti.
  ? = L'asparašiu sarvaggiu.

 125. Ŕiugghiu r’acqua e bagnera di lignu,
  La carni chi c’Ŕ dintŕa va parrannu.
  ? = A varca e i piscatura.

 126. Ah! Ah! cumpari Filiši
  vostŕa soru chi mi riši?
  Si li cosi vannu 'm paru
  chi dišiti . . . cci la calu?
  ? = A pasta na pignata chi vugghi.

 127. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di ŕosi,
  u juvine­­u chi cci appizza mprisi,
  cci appizzau lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 128. Mi scantu a tuccalla,
  mi scantu a pigghialla.
  Ci tagghiu la testa,
  ci tagghiu la cura
  e viu ­Ó rintŕa
  'na be­­a signura.
  ? = A ficurinnia

 129. ╚ tunnu e nun Ŕ munnu,
  Ŕ russu e nun Ŕ focu,
  Ŕ acqua e nun Ŕ funtana,
  Ŕ virdi e nun Ŕ erva.
  ? = U miluni r'acqua.

 130. Virdi nasci.
  Niuru crisci,
  Russu campa,
  Biancu finisci
  ? = U carvuni

 131. Haiu n’arancia chi u munnu firria,
  a mannu 'n Turchia e torna ni mia.
  ? = U suli.

 132. L’abbrazzu, l’accarizzu
  e li pizzichi ci fazzu.
  I­­a cuntu a mmia mi runa,
  e iu ci cantu la canzuna.
  ? = A chitarra

 133. Iu vegnu ri Missina
  e portu ŕobba fina.
  All’omini si cci ammoscia [ammostŕa]
  e fimmini si cci infila.
  ? = L' ane­­u

 134. C’Ŕ un mecchiu ca varva bianca.
  Sempri si movi e mai si stanca.
  ? = U mari

 135. C’Ŕ un ġran cannistŕu di ŕosi e di šiuri,
  A notti si ŕapi e u jornu si chiuri.
  ? = U šelu

 136. Virdi 'n campagna
  Niuru 'm putia
  e russu 'n casa mia
  ? = U carvuni.

 137. Si viri ma nun zi tocca.
  ? = L'ummara.

 138. 'na bianca matŕi 'na niura figghia fiši,
  tantu fu tinta la figghia chi fiši,
  ca si manciau la povira matŕi.
  ? = A fava e a papuzzana

 139. N capu 'na muntagna
  c'Ŕ 'na cosa magna magna
  cu lu tuppu a la spagnola
  pi cu' l'abbisa c'Ŕ quattŕ'ova.
  ? = U musulucu [Chiantima com' e sparaši]

 140. Lonġa lunġetta
  la me šiaravetta
  la ettu nall'aria
  e focu mi etta.
  ? = A scupetta.

 141. Jivi nton gnardinu
  c'eranu tanti signurini
  cu' jia, cu' vinýa,
  e cu' arristava a mezza via.
  ? = I furmiculi.

 142. Jivi nton jardinu
  c'era um porcu spinu
  lu jivi pi tuccari
  e mi fiši santiari
  ? = U carduni

 143. Di šincu frati, unu sulu havi u cappe­­u.
  ? = U jiritu cu jiritali.

 144. Ci sunnu tŕiccentusessantasei latŕi,
  tutti tŕiccentu sunnu carciarati,
  tŕa carciarati e carciarate­­i
  lušinu tutti comu l'ane­­i.
  ? = U ŕanatu.

 145. C'Ŕ 'na sta­­a
  cu tanti cava­­i bianchi
  e unu ŕussu no mezzu
  chi cumminci a tutti.
  ? = A ucca, i renti e a linġua

 146. C'Ŕ un gnardinu, tuttu di ŕosi chinu;
  nun zunnu a tŕoffa, ma sunnu a pruvinu;  (a pruvinu=sparsi)
  tuccari nun zi ponnu cu li manu.
  P'abbisarimi stu dubbiu nimminu (nimminu=enigmino)
  tempu ti nni rugnu un annu sanu.
  ? = U šelu chi sti­­i

 147. Quali fimmina si fa allunġari i tŕizzi
  e poi si vesti di li so' virdi lazzi,
  e fa 'na figghia di tanti bi­­izzi
  chi l'omini boni li fa divintari pazzi!?
  ? = A vigna.

 148. 'M mezzu a dui muntagni feroši,
  c'Ŕ 'na ba­­a chi ghietta vuši!

  ? = U scorreggiu.

 149. Ŕussu ŕusse­­u nton cannistŕe­­u,
  ni tiru unu e nni veni un munze­­u.
  ? = I širasi.

 150. Arvulu curtu
  ch’'un zi cci p˛ acchianari,
  prima fa lu fruttu
  e poi lu šiuri.
  ? = A chiantima ‘i carcocciuli.

 151. Haiu 'na cosa di be­­u culuri,
  tutti l'avemu e ci mittemu amuri.
  ? = U sanġu.

 152. C’Ŕ 'na cosa chi pi lu munnu va
  dui a vannu cunnušennu e sunnu tŕi
  a cu' m'abbisa stu dubbiu cÓ,
  lu ŕe ci ŕiala duriši tarý.
  ? = U carruzzinu, u sceccu e u patŕuni.

 153. Haiu 'na cosa a quattŕu peri,
  iu la tiru e si nni veni
  si nni veni pi lu bi­­icu.
  Abbisati soccu vi ricu.
  ? = U casciuni ru taulu

 154. ‘N anca ccÓ e ‘n anca ­Ó.
  Mi suca la miru­­a e si nni va.
  ? = U libbru

 155. E’ dura, ma nun sempri Ŕ dura;
  appena ammo­­a ci cala a dušiura.
  ? = A ficu

 156. E ghiemuninni a la casa ch’Ŕ notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu upilu cu pilu
  e ­a cosa chi¨ nnintŕa ta nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 157. Vinni un monacu di Partanna
  vinni a futtiri a to nanna,
  la futtiu e la stŕafuttiu,
  a lassau 'n tŕirici e si nni jiu.
  ? = U Sagnaturi (Matterello)

 158. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu ­a cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canne­­a ra utti

 159. Ci allargu li cosci,
  ci stŕinciu li minni;
  ah, soccu mi vinni!
  ? = U latti da pecura.

 160. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di ŕosi,
  u juvine­­u chi cci appizza mprisi
  , cci appizza lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 161. Quannu semu fimmini attisate­­i,
  di tutti li picciotti semu arrifiutati,
  Ma quannu l'occhi nostŕi su' picchiusi,
  lu culu apertu e li testi calati,
  Di tutti semu allura addisiati.
  ? = I ficu zubbi e i ficu fatti.

 162. Unu supra e unu sutta li vitti stari.
  Comu li vitti mi misi a pinzari.
  Chi­­u ri supra fašia un naschiari,
  rav'un corpu ravanti e unu rarreri.
  ? = I sirratura
 163. Un gnornu vitti abballari un giovinottu
  chi cum piruzzu l'abballu fašia,
  'n testa purtava un be­­u cappi­­ottu
  e poi di sutta 'na cosa ci niscia.
  Si tu m'abbisi stu dubbiottu,
  un omu megghiu ri tia nun ci saria!
  ? = U fusu
 164. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Cu tanti pampine­­i chi cugghia.
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 165. Pinniculý pinniculÓ pinnia
  sutta li cosci di la mamma Dia,
  quannu la mamma Dia aisa la coscia,
  pinniculý pinniculÓ si nġrossa!
  ? = U fusu
 166. ‘N anca ccÓ, ‘n anca ­Ó.
  Mi suca la muru­­a e si nni va.
  ? = U libbru
 167. T'acchiappu pi lu pettu,
  ti stŕinciu pi li minni:
  tiritŕÓcchiti chi si nni vinni.
  ? = Viviri no šiascu.

 168. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchý?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e fašiti nzi-chi-tin-zý”
  ? = A chiavi e a tuppa

 169. Supra pilu, sutta pilu,
  Jisa a amma ca ta nfilu.
  ? = A cuasetta

 170. Virdi ‘n campagna
  niuru nta cascia
  e a me signura
  ci fa abbiriri a coscia.
  ? = U carvuni no cufuni.

 171. U viri soccu fašisti
  ca rarreri ma mittisti:
  pi l'amuri ri Diu e di Santi
  levamilla 'i rarreri e mettimilla ravanti.
  ? = A seggia

 172. A batissa di pignipignazzi,
  havi a tonaca pizzi pizzi,
  cu li spinġuli appuntati,
  pi sarvari a virginitati.
  ? = A carcocciula.

 173. Haiu 'na cosa lonġa um parmu,
  cu a testa ŕussa chi va sculannu.
  ? = A cannila.

 174. Sugnu friddu pi natura,
  ma a la fimmina fazzu beni,
  Si m’acchiana la calura,
  fazzu chi­­u chi cummeni.
  ? = U ferru 'i stirari.

 175. Talia ­Ó, talia ­Ó,
  chi ci penni o to papÓ?
  ? = U ŕologgiu 'i taschinu.

 176. U ŕe l’havi rossu,
  u papa l’havi chi¨ grossu,
  ma la ŕiggina chiancia
  picchý chi¨ grossu lu vulia.
  ? = L'ane­­u.

 177. Iu vegnu ri Missina
  e portu ŕobba fina.
  All’omini si cci ammoscia (ammostŕa)
  e fimmini si cci infila.
  ? = L’ane­­u.

 178. Um picciutte­­u la tŕasi e nesci,
  a tŕasi asciutta e a nesci vagnata
  cu a punti­­a nzanġuinata.
  ? = A pinna e u nchiostŕu.

 179. E lu pisci, lu be­­u pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci.
  Chista Ŕ cosa ri tentazioni
  chi¨ si tocca e chi¨ si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 180. Alliccu, alliccu, 'n culu ta ficcu.
  Tantu haiu r’ alliccari,
  ca nto culu ti l’ha a nfilari.
  ? = L'augghia e u filu.

 181. C’Ŕ 'na cosa lonġa e tisa,
  ch’a tutti i morti veni misa.
  ? = A cannila.

 182. Tŕasi rura e nesci mo­­a.
  ? = A pasta.

 183. Vinni un monacu di na banna,
  vinni a futtiri a me nanna,
  a futtiu, a stŕafuttiu,
  a jittau 'n terra e si nni jiu.
  ? = U ventu

 184. St' abbisu Ŕ 'na cosa 'i pazzi,
  Si 'n culu ta mettu, tu mi riši "grazi".
  ? = A seggia.

 185. Misa o suli s’arrimo­­a,
  e nall’acqua si fa tisa.
  ? = A corda.

 186. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 187. C'Ú 'na cosa quant'om parmu
  chŔ gauta di schina,
  Quannu Ŕ ura di ­a cosa
  pilu pilu s'arrimina.
  ? = U ŕasolu.

 188. Donna Cristina ch’Ŕ fatta cristiana,
  da so santitati a tutti runa.
  Havi um pirtusu sutta a suttana,
  e a cu' porta dinari ci nni runa.
  ? = A utti.

 189. Sutta a fodera da cammisa,
  c’Ŕ 'na cosa tisa tisa,
  e ssi si voli tuccari,
  Jetta uši di spirtari.
  ? = A campana.

 190. Iu nascivi nta 'na furesta.
  Haiu ammi e nun haiu testa.
  O su’ be­­i o sunnu brutti,
  vaiu tuccannu u culu a tutti.
  ? = A seggia.

 191. A tutti i posti signura mi purtati,
  ma no lettu cu vui nun mi vuliti.
  ? = A scarpa.

 192. Signura, vi la mettu, vi la mettu,
  cu pattu ca nun v’aviti a lamintari;
  ca dopu l’ura ch’ha fattu l’effettu
  la pigghiu, la stŕinciu e la fazzu sculari.
  ? = A sanġuetta

 193. 'N capu pilu, sutta pilu,
  'n mezzu c'Ŕ lu mariolu.
  ? = L'occhiu.

 194. Tutti i fimmini ci l’hannu,
  cu' l’havi ŕuttu e cu' l’havi sanu.
  ? = U jiritali

 195. Cu lu tantu fricuniari,
  a signura cunzuma u cavaleri.
  ? = A rattalora.

 196. Vucca cu vucca,
  panza cu panza;
  iu m'arricriu
  e a i­­a ci uncia a panza.
  ? = A šiarame­­a

 197. Panza cu panza
  A lu monacu s’avanza.
  Um pizzu­­u ‘i carni crura
  Fa addivertiri a signura.
  ? = A chitarra.

 198. Gnuri Llau! chi fašiti?
  chi darrera ma mittiti?
  Pi l'amuri ri tutti i santi,
  no darrera, ma ravanti.
  ? = U fanali

 199. Aýsati aýsati a cammise­­a,
  ca ti fazzu 'na nica cosa;
  Nun ti scantari ca ti tŕasi tisa
  Dumani agghiorni comu 'na ŕosa.
  ? = A gnizioni.

 200. Tu ri supra e iu ri sutta,
  di nui rui cu ammutta ammutta.
  Quannu si ŕapi la šiaccazza
  di nui rui cu fazza fazza.
  ? = A serra

 201. Ta nfilu nto culu,
  ta tŕasu nta ucca,
  t’azziccu nt’asci­­i,
  ta mettu nne manu.
  E quannu cuariu ma viu aisari.
  Quannu arrifriddu ma viu calari.
  ? = U termometŕu e a frevi.

 202. Haiu un figghiu chi si chiama Cola
  abbita ntŕa li causi ri tila
  unni viri fimmini ncannola
  unni firi pirtusa si cci nfila.
  ? = A navetta ru tilaru.

 203. C’Ŕ um picciutte­­u 'i quattordiši anni,
  Ch’a tŕasi e nesci comu unu ranni
  a tŕasi asciutta, a nesci vagnata
  cu a punti­­a arrussicata.
  ? = A sicaretta.

 204. Tu ri ­ocu e iu ri ccÓ,
  e fašemu 'cu fa fa':
  aše­­u aše­­u na spaccazza
  ca cci cari la simintazza.
  ? = A serra

 205. Caminannu, caminannu
  ma vaiu tuccannu.
  ? = A sacchetta.

 206. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchý?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e fašiti nzi-chi-tin-zý”
  ? = A chiavi na tuppa.

 207. Lu culu nta petŕa
  La facci nto culu
  E i manu nte minni.
  ? = U craparu chi munci.

 208. Li mei bianchi cosci,
  li toi bianchi e lisci,
  Si juncinu cosci cu cosci,
  e comu finisci finisci.
  ? = I linzola

 209. Tŕasi mo­­u e nesci ruru.
  ? = U pani no furnu.

 210. O scuru o scuru,
  ci la nfilu nto culu.
  ? = A chiavi.

 211. Nfilannu nfilannu,
  firriannu firriannu,
  fa ­a cosa e poi s'arriposa.
  ? = A chiavi.

 212. Mentŕi u zu Masi si runġulia,
  Nmezzu a li ammi ci pinnulia.
  ? = A curuna du ŕosariu.

 213. E ghiemuninni a la casa ch’Ŕ notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu pilu c’ u pilu
  ­a cosa chi¨ nnintŕa ti nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 214. O scuru o scuru,
  Mu stŕicu nto muru.
  ? = U širinu.

 215. A vecchia si cala e u parrinu ci la nfila.
  ? = L'ostia.

 216. Scinnivi nton gnardinu,
  Ci attŕuvai un zignurinu
  Ci sbuttunai u nappuni
  E mi nisciu um pistuluni.
  ? = U Ranuni (Granuturcu).

 217. Berlusconi l'avi lonġu,
  Fini l'avi curtu,
  u papa l'avi ma nun lu usa,
  u zitu lu prumetti,
  to maritu ti lu metti.
  ? = U cugnomi.

 218. Tŕasi tiranti tiranti,
  poi nesci mo­­a mo­­a e gucciulanti.
  ? = A pasta.

 219. E' 'na cosa lonġa e tisa
  cu nu ba­­u chi ci pisa.
  ? = A statia.

 220. Vinni u ŕe di Sirausa,
  la purtau lonġa e pilusa,
  a ŕiggina ci piašia
  ma chi¨ lonġa e pilusa la vulia.
  ? = A scupa pu tettu.

 221. Quannu iu vegnu ni tia
  tu l'ha metti 'n culu a mmia,
  quannu tu veni ni mia
  iu la mettu 'n culu a ttia.
  ? = A seggia.

 222. Jivi a Milanu,
  purtai um parmu di ŕobba 'm manu.
  Ci la purtai a la me murusa
  e cci l'appizzai nta la pilusa.
  ? = U fermacapi­­i.

 223. Dui la tennu e iu mi la godu,
  ma a i­­a assai ci abbrušia.
  ? = A sicaretta addumata.

 224. Du' omini lu ponnu fari,
  Un omu e 'na fimmina lu ponnu fari
  Dui fimmini nun lu ponnu fari.
  ? = A cunfissioni.

 225. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu ­a cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canne­­a ra utti.

Rinġraziu e tanti chi mi mannaru l'abbisi.

Ci nn' esti napocu chi sacciu i versi ma no a ŕisposta.
Cu' la sapi, pi fauri la scrivissi ccÓ sutta
no quatŕu ru Forum.

L'agghiunciu all'autŕi versi, pu piaširi di tutti i sišiliani.
Salutamu.

 • O cu pilu o senza pilu
  rapi i cosci chi ta 'nfilu!
  ? = x x x x x x x

 • Curri curri saristanu,
  sta nascennu un picciri­­u
  senza peri, senza manu,
  e senza un pilu ri capi­­u.
  ? = x x x x x x x x

 • Ch'Ŕ bedda la patŕuna ri sta casa!
  La cascia cu li ficu a teni chiusa.
  ? = x x x x x x x x

 • </li> <li>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx<br> <b><a href="#nn"><font color="#000033">? = </font>xxxxxxxxxx</b></a><br> <br> </li> <li>XXXXXXXXXXX<br> <b><a href="#nn"><font color="#000033">? = </font>xxxxxxxxx</b></a><br> <br> </li>

   

   

   

  Un Saluto
  Scrivi messaggio
  Un Commento

   

   

  Gli indovinelli siciliani ricordano tempi lontani, quando non essendoci svaghi, era un modo per t&#341;ascorrere il tempo in allegria. Quando se ne ascolta qualcuno, si tenta di t&#341;ovarne la soluzione, anche per appagare la voglia di dimost&#341;are capacitÓ e intuito. Gli indovinelli siciliani si prestano spesso ad interpretazioni a doppio senso o ad allusioni di qualcosa che non si vuole pronunciare, ma che si lascia facilmente intendere. Spesso nascondono umoristicamente, degli elementi che fanno andare con la mente a qualcosa di &quot;erotico&quot;, &quot;di osceno&quot; o &quot;di intimo&quot; che non si deve nominare. Comunque, non vanno mai nella volgaritÓ, e pure i bambini vivevano quell&#39;atmosfera di allegra, ambigua interpretazione osÚ, che svaniva al momento stesso in cui veniva data la soluzione. Si faceva pensare volutamente a qualcosa di proibito o malizioso, che poi svaniva nell&#39;allegria.

  25.12.2016