1. Vitti veniri 'na turri purtari,
  quant'era spiçiusa di virìri.
  Havi tanti pirtusa a tanti rari,
  cu' třasi đà rintřa va a murìri.
  ? = A řiti 'i piscari.

 2. Dui 'O' e quattřu 'I',
  'na casciata e um pipiripì.
  ? = I řoti du carrettu, i ammi ru mulu e u carritteri.

 3. Appizza, muzzica e mori.
  ? = A lapa.

 4. Quannu veni iđđu, iđđa si nni va.
  Quannu veni iđđa, iđđu si nni va.
  ? = U jornu e a notti.

 5. Si ssi pueta e la menti t'abbasta,
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 6. Turtuliđđu řutuliava
  senza peri caminava,
  senza culu si sidia.
  Comu riavulu façia?
  ? = A marređđa di lana.

 7. Ntantarantà unni la metti sta.
  ? = A scupa.

 8. N terra nasci,
  n terra crisci,
  fa lu fruttu
  e unn appassisci.
  ? = A funcia.

 9. Curri curri saristanu,
  sta nascennu un picciriððu
  senza peri, senza manu,
  e senza un pilu ri capiððu.
  ? = L' Ovu

 10. Carcocciula di quaranta fogghi,
  chiù l'arrimini e chiù la mmrogghi.
  Pizzicannu pizzicannu,
  ti la spassi tuttu l'annu.
  ? = U mazz'i carti.

 11. Oh chi ciauru ri peđđi !
  Ah chi russicu ri feđđi !
  Zittu, zittu ‘un fari vuçi:
  Veni tastalu ch’è duçi.
  ? = U miluni r’acqua.

 12. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 13. C'è un palazzu cu duriçi porti,
  Ogni porta třenta firmaturi
  Ogni firmatura vintiquattru chiavi.
  ? = È l'Annu cu Misi, Jorna e Uri

 14. Milli fimmini nton casteđđu
  nun c'è porta né purteđđu.
  La so porta è lu cuteđđu.
  ? = U ranatu

 15. Třic třac patři Canneđđa,
  quattřu ađđivuzzi ca cammiseđđa.
  ? = a nuçi.

 16. Haiu vistu ammazzari 'na řiggina,
  nta 'na campagna tutta nvirdicata,
  cu lu sanġuzzu chi cci curria a lavina
  di la facciuzza tutta scapisata.
  Mancu spunta lu jornu la matina,
  chi nta 'na fossa scura fu purtata.
  ? = A řaçina

 17. Mamma mia, chistu chi è?
  Havi li corna e voi nun è,
  pitta li mura e pitturi nun è;
  mamma mia chistu chi è?
  ? = U babbaluçiu

 18. Nzirtatimi cu' è,
  Ca ci vota u culu o ře.
  ? = U carruzzeri.

 19. Çiaschiteđđu meu binignu,
  sì di crita o sì di lignu,
  Pi lu santu chi iu aruru
  nun ti lassu s' 'un ti sculu.
  ? = U mmriacuni

 20. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu
  ? = U sicchiu nto puzzu

 21. Bongiornu e bonu annu,
  Sugnu chiððu r'oggiallannu,
  Cci a pozzu sunari puru st'annu?
  ? = A Çiarameðða nto puzzu

 22. Haiu 'n carratiđđuzzu senza çirca;
  cc'è vinu di rui sorti e nun s’ammisca.
  ? = L' Ovu

 23. Si ssi pueta e la menti t'abbasta
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 24. Nun è re e havi a curuna,
  nun è ruloggiu e sona,
  nun è cavađđu e havi spiruna.
  ? = U Ađđu

 25. Sugnu misa all'acqua e o ventu,
  Tutti chiamu e iu nun sentu;
  Ucca larga, labbru stortu,
  Chiamu o vivu e chianciu u mortu.
  ? = A Campana

 26. Iu m'accostu e tu t'accosti,
  Iu m'arrassu e tu t'arrassi;
  Sugnu vinutu ccà,,
  Pi sapiri a virità.
  ? = U Specchiu

 27. Supra lu nzippiti nzippiti pizzu,
  c'era 'n açeđđu chi nzippitiava,
  e notti e ghiornu mai si zittia.
  ? = U řologgiu ra turri

 28. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beđđa si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beđđu řappu 'i řaçina.
  ? = A milinciana

 29. Li çimi ri sutta e lu zuccu ri supra.
  ? = A scupa.

 30. Cum piseđđu di çiriveđđu,
  parra e 'un zapi soccu riçi
  ? = U pappaađđu.

 31. Mentři ca la spogghiu mi fa chianciri.
  ? = A çipuđđa

 32. Hannu vinutu centu malandřini,
  hannu ammazzatu a tutti li mischini;
  cu li cuteđđa so' l'hannu ammazzatu,
  chiđđu chi ci pinnia ci hannu tagghiatu.
  ? = A vinnigna

 33. Sugnu auta quant' un palazzu,
  caru 'n terra e nenti mi fazzu.
  ? = L' aliva

 34. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beđđa si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beđđu řappu 'i řaçina.
  ? = A milinciana

 35. Fofu è all'erta ntřa li fraschi,
  Fifu çerca cu li naschi.
  ? = U cacciaturi e u cani.

 36. Ticchiti ticchitti, dumani partu.
  Ticchiti ticchiti, affari fattu.
  Ticchiti ticchiti, arrivu filiçi.
  ticchiti ticchiti, salutu l'amiçi.
  ? = U telegrafu.

 37. Haiu na cosa chi va e veni,
  arriva a la porta e si třatteni;
  è đà jiusu chi voli sciri,
  chi diçiti lu lassu jiri?
  ? = U piritu

 38. Centuçinquanta assittati a la panca,
  unu cu l'autřu si runanu a biviri.
  ? = I çiaramiri

 39. Ca ucca canta e cu culu s'accumpagna.
  ? = U sceccu ch'arragghia.

 40. Quannu è friddu è addumatu,
  quannu è cauru è astutatu.
  ? = U frigoriferu.

 41. Nun è surdatu e porta a spata
  e spatulia fin'a quannu campa.
  ? = U piscispata.

 42. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 43. Sboccianu comu li funci,
  quannu u signuri chianci.
  ? = I paracqua.

 44. Supra đu munti,
  ci sta lu pippardenti,
  cu lu cappeddu 'n frunti,
  chi si talìa li anchi.
  ? = A funcia

 45. Sia di jornu ca di notti,
  sia a lu lustřu ca a lu scuru,
  puru fermu gira ntunnu,
  cu li spađđi sempri a muru.
  ? = U řologgiu a muru.

 46. So patři 'un asistia e mancu so nannu,
  e quannu si maritau nun avia un annu.
  ? = Eva.

 47. Si l'aspetti sempri veni,
  ma poi quannu si nni va,
  t'assicuru 'un meni chiù.
  ? = U tempu

 48. Luntanu mi frastorna,
  viçinu mi piaçi.
  Nun è focu ch'abbruçia,
  ma nun mi fa stari 'm paçi.
  ? = L'amuri.

 49. Sugnu lonġu e sugnu tunnu,
  sugnu mortu spirtusatu,
  ma řisuscitu e rispunnu,
  si mi runi lu to çiatu.
  ? = U fiscalettu.

 50. U scrivi supra a carta o arruppi un fazzulettu,
  si nun ti fai fidili, ci appizzi lu rispettu.
  ? = L'appuntamentu.

 51. Farfalli, farfallini e farfalluni,
  vonnu dinari senza calunii.
  ? = I cammiali.

 52. Iddu è lordu, iddu è fitusu,
  ma iddu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 53. Oh! chi ciauru di tumazzu!
  Oh! chi ciauru di stufatu!
  vaiu lestu pi manciari
  e m'attřovu carciaratu.
  ? = U surci na ciappula.

 54. Sugnu fridda di natura,
  me maritu mi cuaria.
  A la notti m'abbannuna,
  ma lu jornu sta cu mmia.
  ? = A terra e u suli.

 55. Haiu lu senzu meu třaviatu tantu,
  ca 'n tempu un'ura mi firriu lu munnu.
  Haiu firriatu Řoma cu Palermu ntunnu
  e m'arritřovu o locu unni sugnu santu.
  ? = U sonnu.

 56. Semu dui soru e ci avemu um patřuni,
  sempri cu iđđu stamu s'è sanu.
  Ma si pi sorti è nto lettu u patřuni,
  Panzi vacanti e ristamu all'agnuni.
  ? = I scarpi.

 57. 'na coscia cà,
  'na coscia đà,
  'n mezzu ci sta lu quaquaraquà.
  ? = U cuararu supr' o focu.

 58. Iđđa mi řirì,
  iu ci la mittì;
  s''un mi řiria
  nun ci a mittia.
  ? = U cuararu chi bugghi e a pasta.

 59. Oh! chi cosa, mamma mia!
  Prima iu stava rintř' o patřuni,
  ora u patřuni sta dintřa ri mia.
  ? = U Uređđu e a sasizza.

 60. A jettu ra muntagna e nun zi řumpi,
  A jettu nall'acqua e si řumpi.
  ? = A carta.

 61. Iddu è lordu, iddu è fitusu,
  ma iddu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 62. Ci haiu rintřa çincu anciđđi,
  Tutti quanti minutiđđi.
  Unu nfila e unu sfila,
  fannu beni la so' tila.
  E lu saccu quann'è chinu,
  posa 'n terra e fa caminu.
  ? = A cuasetta.

 63. C'è 'na varcuzza ch'è fatta ri tila,
  cu ventu e senza ventu si řimina.
  La carni chi c'è dintřa chianci e riri,
  la carni, chi c'è fora, canta e sona.
  ? = A naca

 64. Havi cođđu e nun havi testa.
  Havi vrazza e nun havi manu.
  Havi panza e nun havi biđđicu.
  Havi culu e nun havi pirtusu.
  ? = A quartara.

 65. A li giuvini galanti,
  li talia e ci sta davanti.
  Cu la so' beđđa ruçizza,
  sempri tocca e accarizza.
  ? = U varveri.

 66. U viscuvu di Milanu
  notti e ghiornu l' havi 'n manu.
  ? = Aneđđu

 67. U viscuvu n'havi unu,
  U Papa n'havi chiù,
  I fimmini baggiani
  ni vonnu a tři e a du'.
  ? = Aneđđi.

 68. Haiu um pirtusu ma fazzu tanti pirtusa.
  ? = L'augghia.

 69. Ci sunnu novi frati
  rintřa um paru 'i causi.
  ? = L'arancia.

 70. Sugnu sicca, lonġa e beđđa,
  e haiu 'n testa 'na fiammeđđa.
  Brillu sempri e nun haiu fumu,
  ma a picca a picca mi cunzumu.
  ? = A cannila.

 71. cu' è đu stortu chi tagghia li ammi a li đitti?
  ? = A fauçi.

 72. Oh chi ciauru di peđđi !
  Ah chi russicu ri feđđi !
  Zittu, zittu ‘un fari vuçi:
  Veni tastalu ch’è duçi.
  ? = U miluni r’acqua.

 73. Sugnu arridduçiutu peđđi e ossa.
  Staiu appuiatu a nu debbuli vastuni.
  Nto mmernu mi stiranu li ossa
  e ntall'estati mi jettanu non agnuni.
  ? = U paracqua.

 74. Qual'è đa cosa chi quannu è chiù caura è chiù frisca?
  ? = U pani

 75. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 76. Hannu 'na beđđa qualità,
  piaçinu a tutti li pirsuni.
  Ora cà, ora đà,
  cancianu sempri patřuni.
  ? = I picciuli.

 77. Nasci cu li corna,
  Campa senza corna,
  Mori cu li corna.
  ? = A luna.

 78. U figghiu nġratu vastunia a sso matři.
  ? = U baccagghiu ra campana.

 79. Beđđu a viriri,
  caru a accattari.
  Jinchilu 'i carni
  e lassalu stari.
  ? = L'aneđđu

 80. E’ dura, ma nun zempri è dura;
  appena è mođđa ci cala a duçiura.
  ? = A ficu

 81. Si nun mi movu sugnu fimmina,
  si mi movu sugnu masculu.
  ? = L'aria e u ventu.

 82. Havi la varva la mischineđđa,
  poi si marita e fa ricutteđđa.
  ? = A crapa.

 83. Bongiornu, è capurannu,
  sugnu chiđđu r'oggiallannu.
  Vi la sonu puru avannu?
  ? = A çiarameđđa.

 84. Haiu li fratuzzi mei tutti uniti
  'm mezzu li carciaređđi carciarati,
  ci nn'esti řussi e ci nn'esti çiuriti
  rintřa li cammisseđđii livicati.
  ? = U řanatu.

 85. Pigghia a mira ri carcagna
  e va nzerta lu nasu.
  ? = U piritu

 86. Haiu 'na cosa senza tettu
  dintřa c'è sirenità.
  Quannu poi ci fazzu u tettu,
  třona e lampi 'n quantità.
  ? = U řinali

 87. A lu jornu va camminannu,
  a la sira arresta a vucca aperta.
  ? = A scarpa.

 88. Havi la testa e unn'havi miruđđa.
  Havi la panza e unn'havi vuređđa.
  ? = U řitřattu.

 89. Jivi na Maddalena
  e vitti ca era prena,
  ci tuccai a natura
  e vitti ca era ura.
  ? = U pani livitatu.

 90. Chiù la tiri, chiù saccurza.
  ? = A sicaretta.

 91. E lu pisci, lu beđđu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci
  . Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 92. Vinni u ře di Napuli
  avia lu culu papuli papuli,
  s'assittau na seggiteđđa
  e ci careru tutti i uređđa.
  ? = U sculapasta.

 93. Siriçi e siriçi třentarui
  l'haiu iu e l'aviti vui
  e si vui nun l'aviti
  siti vecchiu e vi řuriti.
  ? = I renti.

 94. E' tunnu e nun è munnu,
  è a feđđa e nun è miluni,
  spara e nun è cannuni.
  ? = U culu.

 95. Haiu 'na cammaređđa
  firriata r'ossiceđđa:
  dintřa c'è 'na monacheđđa.
  ? = A ucca.

 96. Sutt'o lettu ri me nanna,
  c'è 'na cosa tunna tunna,
  si la vaiu pi tuccari,
  tuttu u munnu fa třimari
  ? = A campana

 97. Tunnu, řitunnu,
  bicchieri senza funnu,
  bicchieri nun è,
  e allura socch'è?
  ? = L'aneđđu

 98. Řutuliu, řutuliu,
  caru 'n terra e fumazziu.
  ? = A merda

 99. Ahiai moru! nun mi tuccari.
  ma si mi spogghiu ti fazzu arricriari.
  ? = A ficurinnia.

 100. Camina muru muru
  ca coffiteđđa 'n culu!
  ? = U babbaluçiu.

 101. Scinni řirennu
  e acchiana chianciennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 102. cu' lu fa, lu fa pi vinnilu,
  cu' l'accatta nun lu usa,
  cu' lu usa nun lu viri.
  ? = U tabbutu.

 103. C'è 'na mannara di pecuri curti,
  quannu piscianu, piscianu tutti.
  ? = I çiaramiri quannu chiovi.

 104. Nta na casazza
  c'è 'na vicchiazza
  cun zulu renti
  e chiama li genti.
  ? = A campana.

 105. Haiu 'na casciteđđa china r'ossa,
  e dintřa cè 'na pezza tutta řussa.
  ? = A ucca, i renti e a linġua.

 106. Ci sunnu vinti frati
  di diffirenti statura,
  Deçi sunnu ammucciati
  E deçi a la lustřura.
  Nzemmula sunnu nati
  A la stessa ura.
  ? = I jirita di manu e di peri.

 107. C’è 'na scatula di řubbini,
  Sunnu řussi e sunnu fini,
  Sunnu tutti dun culuri,
  cu' l’abbisa è un gran dutturi.
  ? = U řanatu

 108. Supr’on munti ci sunnu tři signurini.
  Una vistuta di biancu, una vistuta di řussu e una vistuta di niuru,
  A quali di li tři ci muriu u maritu?
  ? = I signurini nun hannu maritu.

 109. Dui luçenti,
  dui puncenti,
  quattřu zocculi
  e 'na scupa.
  ? = A vacca.

 110. Dintř'on cammarinu c'è un zignurinu,
  cu 'na manu o çiancu e vistutu di biancu.
  ? = U řinali.

 111. supr'o munti di dandarandà,
  c'è 'na fimmina ca beni ci sta.
  E' vistuta di caramuscinu,
  a cu' ma nzetta ci rugnu un carrinu.
  ? = A milinciana.

 112. C’e 'na cosa chi va e veni
  E a la porta si třatteni.
  C’è piriculu di muriri.
  Chi diçiti, lu lassu jiri?
  ? = U piritu.

 113. Ronna Viulanti
  chi natichi tiranti,
  Cappeđđu virdi
  e vistina viulanti.
  ? = A milinciana.

 114. Haiu vistu tanti çittà
  e nun haiu pututu viriri Milanu.
  ? = Viririmi l' anu.

 115. Nesci cantannu e nun z’arricogghi chiù.
  ? = U piritu.

 116. Haiu la me nnamurata,
  senza chiamata veni sula;
  Iu ci haiu rittu “ chi ssi sfacciata!
  fammi arripusari macari un’ ura!”
  ? = L'ummira.

 117. Mancia do culu e caca da ucca.
  ? = U chianozzu.

 118. Cu l'occhi mancia a carni
  e ca ucca mancia i pezzi.
  ? = A forfiçia.

 119. Nun è mpiraturi e porta a curuna,
  Nun è cavaleri e porta lu sproni,
  Nun è monacu e canta u matinu.
  Si l'abbisi sì un meru nnuvinu.
  ? = U ađđu.

 120. Havi u bustu ri lignu, a panza ri peđđi,
  e va cantannu vaneđđi vaneđđi.
  ? = U tammuru.

 121. Socch’è chi curri, đa cosa,
  chi ghiornu e notti mai s’arriposa?
  ? = U çiumi.

 122. 'N terra nasci, 'n terra crisci,
  fa lu fruttu ma nun ciurisci.
  ? = A funcia.

 123. Nall’acqua nasci, nall’acqua pasci,
  u metti nall’acqua pigghia e sparisci.
  ? = U sali

 124. cu' è, chi senza busi e senza lana,
  pò tessiri pi 'na jurnata sana?
  ? = A řascatigna.

 125. cu' è, ch' agghiutti e lanza a tutti i mumenti,
  pi ghinchiri li panzi di la genti?
  ? = U furnu.

 126. cu' è, chi privu r’occhi e di pinzeri,
  camina senza manu e senza peri?
  ? = U řologgiu.

 127. cu' fa, senza né arti né curtura,
  ritřatti tali e quali a la natura?
  ? = U specchiu.

 128. Ti la ricu e ti la rissi,
  ti la ricu nautřa vota,
  ca nni la fimmina ti l' attřovu.
  E si ancora nun lu sapiti,
  sceccu siti.
  ? = A tila

 129. Quannu passa iđđu,
  t’ha livari u cappeđđu.
  ? = U pettini.

 130. Bianca a campagna,
  niura a simenza,
  l’omu chi simina sempri penza.
  ? = A scrittura

 131. Ravanti s’accurza e darreri s’allonġa.
  ? = A střata.

 132. Nun è né mođđa né dura,
  ma třapana li mura.
  ? = A Uçi.

 133. 'Un havi ucca e parra,
  'un havi peri e camina.
  ? = A littřa.

 134. Mastř’Aspanu, mastř’Aspanu,
  Chi façiti na stu chianu?
  Nun manciati, né biviti,
  siccu e lonĝu vi façiti.
  ? = L'asparaçiu sarvaggiu.

 135. Řiugghiu r’acqua e bagnera di lignu,
  La carni chi c’è dintřa va parrannu.
  ? = A varca e i piscatura.

 136. Ah! Ah! cumpari Filiçi
  vostřa soru chi mi riçi?
  Si li cosi vannu 'm paru
  chi diçiti . . . cci la calu?
  ? = A pasta na pignata chi vugghi.

 137. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di řosi,
  u juvineđđu chi cci appizza mprisi,
  cci appizzau lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 138. Mi scantu a tuccalla,
  mi scantu a pigghialla.
  Ci tagghiu la testa,
  ci tagghiu la cura
  e viu đà rintřa
  'na beđđa signura.
  ? = A ficurinnia

 139. È tunnu e nun è munnu,
  è russu e nun è focu,
  è acqua e nun è funtana,
  è virdi e nun è erva.
  ? = U miluni r'acqua.

 140. Virdi nasci.
  Niuru crisci,
  Russu campa,
  Biancu finisci
  ? = U carvuni

 141. Haiu n’arancia chi u munnu firria,
  a mannu 'n Turchia e torna ni mia.
  ? = U suli.

 142. L’abbrazzu, l’accarizzu
  e li pizzichi ci fazzu.
  Iđđa cuntu a mmia mi runa,
  e iu ci cantu la canzuna.
  ? = A chitarra

 143. Iu vegnu ri Missina
  e portu řobba fina.
  All’omini si cci ammoscia [ammostřa]
  e fimmini si cci infila.
  ? = L' aneđđu

 144. C’è un mecchiu ca varva bianca.
  Sempri si movi e mai si stanca.
  ? = U mari

 145. C’è un ġran cannistřu di řosi e di çiuri,
  A notti si řapi e u jornu si chiuri.
  ? = U çelu

 146. Virdi 'n campagna
  Niuru 'm putia
  e russu 'n casa mia
  ? = U carvuni.

 147. Si viri ma nun zi tocca.
  ? = L'ummara.

 148. 'na bianca matři 'na niura figghia fiçi,
  tantu fu tinta la figghia chi fiçi,
  ca si manciau la povira matři.
  ? = A fava e a papuzzana

 149. N capu 'na muntagna
  c'è 'na cosa magna magna
  cu lu tuppu a la spagnola
  pi cu' l'abbisa c'è quattř'ova.
  ? = U musulucu [Chiantima com' e sparaçi]

 150. Lonġa lunġetta
  la me çiaravetta
  la ettu nall'aria
  e focu mi etta.
  ? = A scupetta.

 151. Jivi nton gnardinu
  c'eranu tanti signurini
  cu' jia, cu' vinìa,
  e cu' arristava a mezza via.
  ? = I furmiculi.

 152. Jivi nton jardinu
  c'era um porcu spinu
  lu jivi pi tuccari
  e mi fiçi santiari
  ? = U carduni

 153. Di çincu frati, unu sulu havi u cappeđđu.
  ? = U jiritu cu jiritali.

 154. Ci sunnu třiccentusessantasei latři,
  tutti třiccentu sunnu carciarati,
  třa carciarati e carciarateđđi
  luçinu tutti comu l'aneđđi.
  ? = U řanatu.

 155. C'è 'na stađđa
  cu tanti cavađđi bianchi
  e unu řussu no mezzu
  chi cumminci a tutti.
  ? = A ucca, i renti e a linġua

 156. C'è un gnardinu, tuttu di řosi chinu;
  nun zunnu a třoffa, ma sunnu a pruvinu;  (a pruvinu=sparsi)
  tuccari nun zi ponnu cu li manu.
  P'abbisarimi stu dubbiu nimminu (nimminu=enigmino)
  tempu ti nni rugnu un annu sanu.
  ? = U çelu chi stiđđi

 157. Quali fimmina si fa allunġari i třizzi
  e poi si vesti di li so' virdi lazzi,
  e fa 'na figghia di tanti biđđizzi
  chi l'omini boni li fa divintari pazzi!?
  ? = A vigna.

 158. 'M mezzu a dui muntagni feroçi,
  c'è 'na bađđa chi ghietta vuçi!

  ? = U scorreggiu.

 159. Řussu řusseđđu nton cannistřeđđu,
  ni tiru unu e nni veni un munzeđđu.
  ? = I çirasi.

 160. Arvulu curtu
  ch’'un zi cci pò acchianari,
  prima fa lu fruttu
  e poi lu çiuri.
  ? = A chiantima ‘i carcocciuli.

 161. Haiu 'na cosa di beđđu culuri,
  tutti l'avemu e ci mittemu amuri.
  ? = U sanġu.

 162. C’è 'na cosa chi pi lu munnu va
  dui a cunnuçinu e sunnu tři
  a cu' m'abbisa stu dubbiu ccà,
  lu ře ci řiala duriçi tarì.
  ? = U carruzzinu, u sceccu e u patřuni.

 163. Haiu 'na cosa a quattřu peri,
  iu la tiru e si nni veni
  si nni veni pi lu biđđicu.
  Abbisati soccu vi ricu.
  ? = U casciuni ru taulu

 164. ‘N anca ccà e ‘n anca đà.
  Mi suca la miruđđa e si nni va.
  ? = U libbru

 165. E’ dura, ma nun sempri è dura;
  appena ammođđa ci cala a duçiura.
  ? = A ficu

 166. Tisa cci a cali
  muscia cci a nesci.
  oppuru
  třasi moðða
  e nesci dura.
  ? = A pasta

 167. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu upilu cu pilu
  e đa cosa chiù nnintřa ta nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 168. Vinni un monacu di Partanna
  vinni a futtiri a to nanna,
  la futtiu e la střafuttiu,
  a lassau 'n třirici e si nni jiu.
  ? = U Sagnaturi (Matterello)

 169. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu đa cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneđđa ra utti

 170. Ci allargu li cosci,
  ci střinciu li minni;
  ah, soccu mi vinni!
  ? = U latti da pecura.

 171. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di řosi,
  u juvineđđu chi cci appizza mprisi
  , cci appizza lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 172. Quannu semu fimmini attisateđđi,
  di tutti li picciotti semu arrifiutati,
  Ma quannu l'occhi nostři su' picchiusi,
  lu culu apertu e li testi calati,
  Di tutti semu allura addisiati.
  ? = I ficu zubbi e i ficu fatti.

 173. Unu supra e unu sutta li vitti stari.
  Comu li vitti mi misi a pinzari.
  Chiđđu ri supra façia un naschiari,
  rav'un corpu ravanti e unu rarreri.
  ? = I sirratura
 174. Un gnornu vitti abballari un giovinottu
  chi cum piruzzu l'abballu façia,
  'n testa purtava un beđđu cappiđđottu
  e poi di sutta 'na cosa ci niscia.
  Si tu m'abbisi stu dubbiottu,
  un omu megghiu ri tia nun ci saria!
  ? = U fusu
 175. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Cu tanti pampineđđi chi cugghia.
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 176. Pinniculì pinniculà pinnia
  sutta li cosci di la mamma Dia,
  quannu la mamma Dia aisa la coscia,
  pinniculì pinniculà si nġrossa!
  ? = U fusu
 177. ‘N anca ccà, ‘n anca đà.
  Mi suca la muruđđa e si nni va.
  ? = U libbru
 178. T'acchiappu pi lu pettu,
  ti střinciu pi li minni:
  tiritřàcchiti chi si nni vinni.
  ? = Viviri no çiascu.

 179. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e façiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi e a tuppa

 180. Supra pilu, sutta pilu,
  Jisa a amma ca ta nfilu.
  ? = A cuasetta

 181. Jivi o limmu i Santu Patři,
  Jivi a futtiri a to matři,
  A futtivi e střafuttivi,
  A lassai n terra e mi nni Jivi.
  ? = L'erva tinta sřaricata, battuta pi l'varicci a terra, e lassata a siccari.

 182. Virdi ‘n campagna
  niuru nta cascia
  e a me signura
  ci fa abbiriri a coscia.
  ? = U carvuni no cufuni.

 183. U viri soccu façisti
  ca rarreri ma mittisti:
  pi l'amuri ri Diu e di Santi
  levamilla 'i rarreri e mettimilla ravanti.
  ? = A seggia

 184. A batissa di pignipignazzi,
  havi a tonaca pizzi pizzi,
  cu li spinġuli appuntati,
  pi sarvari a virginitati.
  ? = A carcocciula.

 185. Haiu 'na cosa lonġa um parmu,
  cu a testa řussa chi va sculannu.
  ? = A cannila.

 186. Sugnu friddu pi natura,
  ma a la fimmina fazzu beni,
  Si m’acchiana la calura,
  fazzu chiđđu chi cummeni.
  ? = U ferru 'i stirari.

 187. Talia ðà, talia ðà,
  chi ci penni o to papà?
  ? = U řologgiu 'i taschinu.

 188. U ře l’havi rossu,
  u papa l’havi chiù grossu,
  ma la řiggina chiancia
  picchì chiù grossu lu vulia.
  ? = L'aneđđu.

 189. Iu vegnu ri Missina
  e portu řobba fina.
  All’omini si cci ammoscia (ammostřa)
  e fimmini si cci infila.
  ? = L’aneđđu.

 190. Um picciutteððu ri cuattordiçi anni,
  la třasi e la nesci comu unu ranni,
  a třasi asciutta e la nesci vagnata
  cu la puntiðða nzanġuinata.
  ? = A pinna e u nchiostřu.

 191. E lu pisci, lu beđđu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci.
  Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 192. Alliccu, alliccu, 'n culu ta ficcu.
  Tantu haiu r’ alliccari,
  ca nto culu ti l’ha a nfilari.
  ? = L'augghia e u filu.

 193. C’è 'na cosa lonġa e tisa,
  ch’a tutti i morti veni misa.
  ? = A cannila.

 194. Třasi rura e nesci mođđa.
  ? = A pasta.

 195. Vinni un monacu di na banna,
  vinni a futtiri a me nanna,
  a futtiu, a střafuttiu,
  a jittau 'n terra e si nni jiu.
  ? = U ventu

 196. St' abbisu è 'na cosa 'i pazzi,
  Si 'n culu ta mettu, tu mi riçi "grazi".
  ? = A seggia.

 197. Misa o suli s’arrimođđa,
  e nall’acqua si fa tisa.
  ? = A corda.

 198. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 199. C'é 'na cosa quant'om parmu
  chè gauta di schina,
  Quannu è ura di đa cosa
  pilu pilu s'arrimina.
  ? = U řasolu.

 200. Donna Cristina ch’è fatta cristiana,
  da so santitati a tutti runa.
  Havi um pirtusu sutta a suttana,
  e a cu' porta dinari ci nni runa.
  ? = A utti.

 201. Sutta a fodera da cammisa,
  c’è 'na cosa tisa tisa,
  e ssi si voli tuccari,
  Jetta uçi di spirtari.
  ? = A campana.

 202. Iu nascivi nta 'na furesta.
  Haiu ammi e nun haiu testa.
  O su’ beđđi o sunnu brutti,
  vaiu tuccannu u culu a tutti.
  ? = A seggia.

 203. A tutti i posti signura mi purtati,
  ma no lettu cu vui nun mi vuliti.
  ? = A scarpa.

 204. Signura, vi la mettu, vi la mettu,
  cu pattu ca nun v’aviti a lamintari;
  ca dopu l’ura ch’ha fattu l’effettu
  la pigghiu, la střinciu e la fazzu sculari.
  ? = A sanġuetta

 205. 'N capu pilu, sutta pilu,
  'n mezzu c'è lu mariolu.
  ? = L'occhiu.

 206. Tutti i fimmini ci l’hannu,
  cu' l’havi řuttu e cu' l’havi sanu.
  ? = U jiritali

 207. Cu lu tantu fricuniari,
  a signura cunzuma u cavaleri.
  ? = A rattalora.

 208. Vucca cu vucca,
  panza cu panza;
  iu m'arricriu
  e a iđđa ci uncia a panza.
  ? = A çiarameđđa

 209. Panza cu panza
  A lu monacu s’avanza.
  Um pizzuđđu ‘i carni crura
  Fa addivertiri a signura.
  ? = A chitarra.

 210. Gnuri Llau! chi façiti?
  chi darrera ma mittiti?
  Pi l'amuri ri tutti i santi,
  no darrera, ma ravanti.
  ? = U fanali

 211. Aìsati aìsati a cammiseđđa,
  ca ti fazzu 'na nica cosa;
  Nun ti scantari ca ti třasi tisa
  Dumani agghiorni comu 'na řosa.
  ? = A gnizioni.

 212. Tu ri supra e iu ri sutta,
  di nui rui cu ammutta ammutta.
  Quannu si řapi la çiaccazza
  di nui rui cu fazza fazza.
  ? = A serra

 213. Ta nfilu nto culu,
  ta třasu nta ucca,
  t’azziccu nt’asciđđi,
  ta mettu nne manu.
  E quannu cuariu ma viu aisari.
  Quannu arrifriddu ma viu calari.
  ? = U termometřu e a frevi.

 214. Haiu un figghiu chi si chiama Cola
  abbita ntřa li causi ri tila
  unni viri fimmini ncannola
  unni firi pirtusa si cci nfila.
  ? = A navetta ru tilaru.

 215. C’è um picciutteđđu 'i quattordiçi anni,
  Ch’a třasi e nesci comu unu ranni
  a třasi asciutta, a nesci vagnata
  cu a puntiđđa arrussicata.
  ? = A sicaretta.

 216. Tu ri đocu e iu ri ccà,
  e façemu 'cu fa fa':
  açeđđu açeđđu na spaccazza
  ca cci cari la simintazza.
  ? = A serra

 217. Caminannu, caminannu
  ma vaiu tuccannu.
  ? = A sacchetta.

 218. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e façiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi na tuppa.

 219. Lu culu nta petřa
  La facci nto culu
  E i manu nte minni.
  ? = U craparu chi munci.

 220. Li mei bianchi cosci,
  li toi bianchi e lisci,
  Si juncinu cosci cu cosci,
  e comu finisci finisci.
  ? = I linzola

 221. Třasi mođđu e nesci ruru.
  ? = U pani no furnu.

 222. O scuru o scuru,
  ci la nfilu nto culu.
  ? = A chiavi.

 223. Nfilannu nfilannu,
  firriannu firriannu,
  fa đa cosa e poi s'arriposa.
  ? = A chiavi.

 224. Mentři u zu Masi si runġulia,
  Nmezzu a li ammi ci pinnulia.
  ? = A curuna du řosariu.

 225. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu pilu c’ u pilu
  đa cosa chiù nnintřa ti nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 226. O scuru o scuru,
  Mu střicu nto muru.
  ? = U çirinu.

 227. A vecchia si cala e u parrinu ci la nfila.
  ? = L'ostia.

 228. Scinnivi nton gnardinu,
  Ci attřuvai un zignurinu
  Ci sbuttunai u nappuni
  E mi nisciu um pistuluni.
  ? = U Ranuni (Granuturcu).

 229. Berlusconi l'avi lonġu,
  Fini l'avi curtu,
  u papa l'avi ma nun lu usa,
  u zitu lu prumetti,
  to maritu ti lu metti.
  ? = U cugnomi.

 230. Třasi tiranti tiranti,
  poi nesci mođđa mođđa e gucciulanti.
  ? = A pasta.

 231. E' 'na cosa lonġa e tisa
  cu nu bađđu chi ci pisa.
  ? = A statia.

 232. Vinni u ře di Sirausa,
  la purtau lonġa e pilusa,
  a řiggina ci piaçia
  ma chiù lonġa e pilusa la vulia.
  ? = A scupa pu tettu.

 233. Quannu iu vegnu ni tia
  tu l'ha metti 'n culu a mmia,
  quannu tu veni ni mia
  iu la mettu 'n culu a ttia.
  ? = A seggia.

 234. Jivi a Milanu,
  purtai um parmu di řobba 'm manu.
  Ci la purtai a la me murusa
  e cci l'appizzai nta la pilusa.
  ? = U fermacapiđđi.

 235. Dui la tennu e iu mi la godu,
  ma a iđđa assai ci abbruçia.
  ? = A sicaretta addumata.

 236. Du' omini lu ponnu fari,
  Un omu e 'na fimmina lu ponnu fari
  Dui fimmini nun lu ponnu fari.
  ? = A cunfissioni.

 237. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu đa cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneđđa ra utti.

Cui sapi Minni Minnagghi o Abbisi
mi li mannassi.
Rinĝraziu e tanti chi mi mannaru l'abbisi.

 

 

 

F O R U M       SIÇILIANU

 

 

 

 

 

Gli indovinelli siciliani ricordano tempi lontani, quando non essendoci svaghi, era un modo per třascorrere il tempo in allegria. Quando se ne ascolta qualcuno, si tenta di třovarne la soluzione, anche per appagare la voglia di dimostřare capacità e intuito. Gli indovinelli siciliani si prestano spesso ad interpretazioni a doppio senso o ad allusioni di qualcosa che non si vuole pronunciare, ma che si lascia facilmente intendere. Spesso nascondono umoristicamente, degli elementi che fanno andare con la mente a qualcosa di "erotico", "di osceno" o "di intimo" che non si deve nominare. Comunque, non vanno mai nella volgarità, e pure i bambini vivevano quell'atmosfera di allegra, ambigua interpretazione osé, che svaniva al momento stesso in cui veniva data la soluzione. Si faceva pensare volutamente a qualcosa di proibito o malizioso, che poi svaniva nell'allegria.

25.12.2016