Elencu ri frasi

0. Ntroduzioni
1. Li Surci (G. Meli)
2. La Vucca (G. Meli)

 

 

F O R U M       SISHILIANU
 

 

 

Ntroduzioni

Salutamu!
Pi prima cosa v’ha diri ca i palori di puisì scritti ccà
Nun zunnu comu l’attruvati scritti ne libbra,
picchì ccà haiu scrittu i palori comu vennu prununziati ri sishiliani.

Ora jo nun zacciu socch’ è bonu e giustu . . .
- Si scriviri i palori comu sunnu ne libbra e leggili a la sishiliana.
- O scriviri i palori a la “fonetica sishiliana”.

Ohè!
Nun aviti a pinzari ca iu vogghiu curreggiri soccu i pueti scrissiru,
Ma sulu “leggiri a la sishiliana” soccu scrissiru i pueti.

Fashiti viautri!
E fashitimi sapiri.

 

 

Li Surci

Un zurciteddhu ri testa sbintata
avia pigghiatu la via ri l`ashitu
e fashìa na vita scialacquata
cu l`amishuna ri lu so partitu.

Lu ziu shircau tirarlu a bona strata,
ma zappau all`acqua pirchì era attrivítu
e di chiù la saimi avia liccata
di taverni e di zàgati peritu.

Finarmenti Mushiddha fishi luca,
iddhu grida: Ziu!-Ziu! cu dogghia interna;
sò ziu pri lu rammaricu si suca;

poi rishi: "Lu to casu mi custerna,
ma ora mi sherchi? chiaccu chi t`affuca!
Scutta pi quannu isti a la taverna!"

 

Un surciteddu di testa sbintata
avia pigghiatu la via di l`acitu
e facìa `na vita scialacquata
cu l`amiciuna di lu so partitu.

Lu ziu circau tirarlu a bona strata,
ma zappau all`acqua pirchì era attrivítu
e di chiù la saimi avia liccata
di taverni e di zàgati peritu.

Finalmenti Mucidda fici luca,
iddu grida: Ziu!-Ziu! cu dogghia interna;
sò ziu pri lu rammaricu si suca;

poi dici: "Lu to casu mi costerna,
ma ora mi cerchi? chiaccu chi t`affuca!
Scutta pi quannu isti a la taverna!"

 

 

La vucca

Ssi capiddhi e biunni trizzi
sù ghiardini ri biddhizzi,
cussì vaghi, cussì rari,
chi li pari nun ci sù.

Ma la vucca cu li fini
soi rintuzzi alabastrini,
trizzi d’oru, chi abbagghiati,
pirdunati, è beddha chiù:

Nun lu negu, amati gigghia,
siti beddhi a meravigghia;
siti beddhi a signu tali
chi l’uguali nun ci sù.

Ma la vucca nzuccarata
cuannu parra, cuannu shiata,
gigghia beddhi, gigghia amati,
pirdunati, è beddha chiù.

Occhi, in vui fa pompa Amuri
di l’immenzu so valuri,
vostri moti, vostri sguardi
shiammi e dardi r’iddhu sù.

Ma la vucca, quannu rushi
s’ apri, e modula la vushi,
occhi… Ah vui mi taliati!…
Pirdunati, ’un parru chiù.


Ssi capiddi e biundi trizzi
sù jardini di biddizzi,
cussì vaghi, cussì rari,
chi li pari nun ci sù.

Ma la vucca cu li fini
so' dintuzzi alabastrini,
trizzi d’oru, chi abbagghiati,
perdonati, è bedda chiù.

Nun lu negu, amati gigghia,
siti beddi a meravigghia;
siti beddi a signu tali
chi l’uguali nun ci sù.

Ma la vucca ‘nzuccarata
quannu parra, quannu ciata,
gigghia beddi, gigghia amati,
perdonati, è bedda chiù.

Occhi, in vui fa pompa Amuri
di l’immensu so valuri,
vostri moti, vostri sguardi
ciammi e dardi d’iddu sù.

Ma la vucca, quannu duci
s’apri, e modula la vuci,
occhi... Ah vui mi taliati!...
Pirdunati, ‘un parru chiù.


 

 

<p>&nbsp;</p> <a name="TEXT-0"></a> <p>&nbsp;</p> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <table width="950" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../img/squad/Boden.png" leftmargin="0" righ argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <tr> <td weidth="25"><img border="0" src="../img/squad/OL.png"></td> <td weidth="900" height="25" border="0" background="../img/squad/O.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="../img/squad/OR.png"></td> </tr> <!------------------------------ End T O P -------------------------------> <!------------------------------ LeftSide --------------------------------> <tr> <td width="25" border="0" background="../img/squad/L.png"></td> <!------------------------------ EndLeftSide -------------------------> <!--------------------------------- TEXT -----------------------------> <td width="900" align="center"> <table width="900"> <tr> <td> <table width="99%" align="center"> <tr> <td><a href="vox/Vushi-1.mp3"> <img border="0" src="vox/Voximg.jpg"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Verdana, Helvetica, Arial, Tahoma" size="5" color="#000011"> <b>Titolo</b></font></td> </tr> <tr> <td align="center"> <font face="Verdana, Helvetica, Arial, Tahoma" size="4" color="#000011"> <p align="justify">XXXXXXXXXXXXXXXXXX<br> <br> </p> </font></td> </tr> </table> <!----------------------- RightSide ---------------------------> </td> </tr> </table> </td> <td width="25" align="right" border="0" background="../img/squad/R.png"> </td> </tr> <!------------------------------ EndRightSide ----------------------------> <!--------------------------------- BOTTOM -------------------------------> <tr> <td width="25"><img border="0" src="../img/squad/UL.png"></td> <td width="900" height="25" border="0" background="../img/squad/U.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="../img/squad/UR.png"></td> </tr> </table> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E N D TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

25.12.2016