1. U sceccu di GiufÓ.
 2. U ragghiu ru sceccu.
 3. GiufÓ e i porci.
 4. GiufÓ e chiđđu ra birritta.
 5. GiufÓ e a třippa lavata.
 6. GiufÓ třavagghia ri facchinu.
 7. GiufÓ e a giustizia.
 8. GiufÓ e a šocca.
 9. GiufÓ e u burgisi.
 10. GiufÓ e u mazzu ri ligna.
 11. GiufÓ, l'omu ru muru.
 12. GiufÓ e l' omu sceccu.
 13. GiufÓ e a pignata pristata.
 14. GiufÓ e u šauru d' arrustu.
 15. Soccu penzanu l' autři.
 16. GiufÓ e a střata pi turnari.
 17. GiufÓ chi vulia ammucciari a luna.
 18. GiufÓ, i latři, a carni e i muschi.
 19. GiufÓ e a statua ri jissu.
 20. Manciati robbišeđđi mei.
 21. Canta_la_notti.
 22. Occhi di Cucca.
 23. GiufÓ e u varveri mpacciatu.

 

 

 

 


   U sceccu di GiufÓ.

   Crirennu r' aviri 'na malatia tinta e chi staia murennu, GiufÓ ci rissi e puviređđi ru so paisi chi ss' aissiru priatu pir iđđu pi fallu stari bonu, ci avissi ratu na forti ricumpenza:
- I sordi chi varagnu pa vinnita ru me sceccu li rugnu a viautři, amiši mei. - rissi cu vuši piatusa.
   Pun misi tutti i puviređđi ru paisi priaru matina e sira u Diu ri 'n celu, fin' a quannu GiufÓ nun fu guarutu. Appena potti, GiufÓ, jiu a la fera a vinnisi u sceccu.
- cu' si voli accattari 'nu sceccu pun dinaru e un mastuni pi centu? cu' si li voli accattari? - Ušiava.
   Napocu si vulianu accattari u sceccu senza vastuni, ma GiufÓ prišisau:
- No! 'un i vinnu spartuti. - e cuntinuau a nmitari a genti ar accattalli e so cundizioni, fin' a quannu u sceccu fu accattatu nzemmula o vastuni pi 101 dinari.
   Quannu turnau o paisi, l' amiši soi si prisintaru p' aviri a ricumpenza prumisa dopu avillu fattu guariri.
- Amiši mei, - rissi GiufÓ - purtřoppu nun haiu quasi nenti di rarivi. -
- Comu? - nzisteru i poviri amiši - a to prumissa di rarini socc' accugghisti pa vinnita ru sceccu chi fini fiši? Ora chi hai a urza china, i sordi 'un  i voi spartiri? Vivrogna! -
- 'un  ni sciarriamu! - arrispunniu GiufÓ - v' aia rittu chi soccu arricugghia pa vinnita ru sceccu vi li rava, e accussý fazzu! cÓ c' Ŕ  u dinaru chi mi rettiru pa vinnita ru sceccu. U restu ri sordi chi haiu 'na urza 'un   Ŕ  pi viautři: Ŕ   u prezzu ru vastuni. -
   Dilusi e buffuniati, i puviređđi si ni turnaru ne casi r'iđđi, lastimiannu e malirišennu GiufÓ.


 

 

 


   U ragghiu ru sceccu.

   Un višinu jiu ni GiufÓ a dumannaricci si cci putia pristari u sceccu.
Ma GiufÓ, sapennu chi chistu l' armali i třattava mali, ci rissi:
- Ti l' avissi ratu s' 'un fussi ch' u pristai a nautřu amicu chi ancora nun mi l' ha purtatu.
Mentři rišia sti paroli, ra stađđa si ntisi un lonĝu arragghiu. U višinu si l' happ' a mali e cci rissi:
- GiufÓ, picchý mi pigghi pi fissa? riši ch' u to sceccu  Ŕ  luntanu e u so arragghiu veni ra stađđa! nun hai nuđđa cunzidirazioni pi mmia!
GiufÓ p' aggiustari a so minzogna ci rissi rispiašiutu:
- Caru višinu, mi scuncerti! criri o ragghiu run sceccu e nun criri a mmia! Sai chi ti ricu, puru s' u sceccu fussi 'na stađđa , pi soccu mi rišisti, 'un tu rassi.


 

 

 


   GiufÓ e i porci.

Un gnornu GiufÓ turnannu, senz' aviri nenti di fari, ni so matři, a cristiana ci rissi:
- GiufÓ, 'un ti vogghiu viriri chi¨ peri peri. Dumani ti va cercu un sirvizzu.

U nnumani a matři jiu non burgisi e l' ađđuvau comu vardianu ri porci. U patřuni mannau GiufÓ non moscu luntanu a abbiari i porci e cci rissi di purtalli narrÚ sulu quannu avissiru statu beđđi rassi.

GiufÓ arristau quattřu misi no voscu, e quannu i porci foru beđđi rassi e pronti pi essiri fatti a sasizza, pigghiau a via pi 'n casa.

Pi střata ncuntřau un vucceri e cci addumannau:
- Vi vuliti accattari sti beđđi porci? vi li rugnu a metÓ prezzu si mi cunzignati l' aricchi e i curi!
U vucceri s' accattau tutta  la mannara. Ci retti un zaccu ri sordi, e comu r' accordu, a GiufÓ ci retti puru l' aricchi e i curi.
GiufÓ jiu allura višinu o šumi unni c' era u tirrenu ammargiatu, pigghiau tutti l' aricchi e l' appizzau a coppia no fanĝu, poi a tři parmi distanti ci appizzau a cura, e fiši accussi fin'a quannu nun finiu aricchi e curi.
Poi curriu no patřuni burgisi ušiannu dispiratu:
- Ah! patřuni! chi disgrazia chi mi capitau. Cu quantu cura avia allivatu i vostři porci, ch' avianu addivintatu accussý grassi e beđđi. Staviamu passannu u šumi pi turnari cÓ, ma affunnaru no fanĝu mođđu ra terra ammargiata. Ora si ponnu viriri sulu l' aricchi e i curi!

U patřuni e i soi ađđuati curreru o šumi pi viriri si putianu sarvari i porci. Affirraru n' aricchia o 'na cura pi tirari fora u porcu, ma ci arristava 'n manu u piricuđđu d' aricchia e da cura.
- U viriti patřuni - ušiau GiufÓ - com' eranu beđđi i vostři armali? eranu tantu rassi e tuttu si persi 'n funnu o fanĝu ru šumi!

Accussý u burgisi si ni turnau 'n casa senza porci, GiufÓ nmeši purtau i sordi a sso matři e pun pezzu ri tempu potti arristari cu iđđa.


 

 

 


   GiufÓ e chiđđu ra birritta.

   GiufÓ di třavagghiari 'un ni vulia manc' a broru. Manciava, niscia e ghia bacchittuniannu ri ccÓ e di dhÓ. So matři fašia bili, e cci ušiava sempri:
- GiufÓ, ma chi manera Ŕ  chista! nun pigghiari mai nuđđu spirimentu di fari 'na cosa! Manci e bivi e com'arrinesci si cunta! Iu nun ma sentu chi¨ di cummattiri cu ttia: o ti va buschi u pani, o ti jettu 'n mezz' a střata.

GiufÓ si nni jiu nta lu CÓssaru pi ghirisi a vestiri. Non mircanti pigghiau 'na cosa, na nautřu ni pigghiau nautřa, nzina chi si vistiu ri tuttu puntu, pirfina na beđđa birritta řussa. Ma GiufÓ sti cosi n'un  li pacau picchý sordi 'un avia; e dišia:
- Mi fa crirenza, ca nta sti jorna lu vegnu a pacu!
e accussi rišia a tutt' i mircanti.
Quannu si vitti beđđu accunzatu, fiši:
- Ahh! ora sý chi cci semu, e me matři nun havi chi¨ di riri chi sugnu malacunnutta. E ora pi pacari i mircanti com' ha fari? ora fazzu a finta chi moru e viremu comu finisci.

Si jetta supr' o lettu ...:
- Moru! moru! moru! ... e murivi! - e ssi misi i manu 'n cruši e i peri a paliđđa.
- Figghiu! figghiu meu! chi malasorti, figghiu meu! - chiancia so matři.

A genti, sintennu sti ranni vuši, curreru, e tutti mischiniavanu sta povira matři.
Comu si sparsi a nutizia da morti di GiufÓ, i mircanti lu jianu a viriri, e virennulu mortu rišianu:
- Mischinu GiufÓ! m' avia a dari i sordi (mittemu) pi ssi causi ch' havi misi ... Ci li biniricu!
E tutti jianu e binirišianu. E GiufÓ si livau tutti li debbiti. Ma a chiđđu da birritta nun ci calau:
- Ma iu a birritta nova 'n testa nun ci a lassu!
A sira, quannu i beccamorti purtaru a GiufÓ 'n chiesa pi poi vurricallu, ci jiu r'appressu, e senza farisinni addunari di nuđđu s' ammucciau 'n chiesa. Nastamentři senti třasiri latři chi s' aýannu a spartiri un zacchiteđđu ri dinari ch'avianu arrubbatu.
GiufÓ paria mbarsamatu supr' o catalettu, chiđđu ra birritta ntaniatu senza mancu šatiari. I latři sdivacaru supra 'na tavula i dinari, tutti sordi d' oru e d' argentu, e nni fiširu tanti munzeđđi quant' eranu iđđi.
Arristava un duriši tarý, e nun zi sapia cu' si l' avia a pigghiari primu.
- Pi livari quistioni - riši unu r' iđđi - fašemu accussý: cÓ c' Ŕ  un mortu, fašemu u tiru a la nmerca, e cu' lu pigghia 'n mucca, si pigghia u duriši tarý. - Tutti appruvaru.
Eranu pronti pi tirari 'n mucca a GiufÓ, ma iđđu vistu chissu, si susi 'm peri 'n mezz' o catalettu e ghietta un gran mušiuni:
- Morti! Arrisuscitativi tutti!

E chi viristuvu!? lassannu tutti cosi 'n thririši i latři scapparu a peri 'n culu. Comu si vitti sulu, GiufÓ va pi li munziđđuzza. Na sta mentři nesci puru chiđđu ra birritta, ch' avia statu ntaniatu senza pipitiari, e va pi la tavula p' affirrarisi li dinari. 'n zumma, si sparteru li dinari, fašennu mitÓ l' unu. Arristava un cincu grani. Fa GiufÓ:
- E chistu m' u pigghiu iu.
- No! ca lu šincu grana  Ŕ  mmeu. - fa l'autřu.
- Vattinni ch' 'un attocca a ttia!

GiufÓ afferra 'na stanĝa e ci a voli scarricari n testa a chiđđu ra birritta:
- CcÓ li šincu grana! vogghiu li šincu grana!
Amentři, passatu lu scantu, i latři pinzaru e sordi ch' 'un ci vulianu appizzari, ncugnaru višinu a porta ra chiesa e sentinu sta cašara di morti pi cincu grana:
- Mizzica! šincu grani l' unu ci attuccaru. Sa quantu morti nisceru da sipurtura! ... - E ancora currinu!
GiufÓ si pigghiau lu šincu grana, u so sacchiteđđu di dinari e ssi nni jiu a la casa.


 

 

 


   GiufÓ e a třippa lavata.

   A matři di giufÓ virennu ca cu stu so figghiu nun ci putia arreggiri, lu misi a piciottu non tavirnaru.
U tavirnaru lu chiamau:
- GiufÓ, ha ghiri a mari a lavari sta ventři, chi nn' hav' a beniri 'na třippa beđđa pulita! lavala bona, sai, e torna prestu, chi masin˛ abbuschi!

GiufÓ pigghiau a ventři e ghiu a ripa a mari. Lava e lava; dopu aviri lavatu 'na matinata, si rissi:
- E ora a cu' ci spiu s' Ŕ  bona lavata?
Nna sta mentři s' adduna run bastimentu chi staia partennu; nesci u fazzulettu e ssi metti a chiamari i marinara:
- A vui! a vui! viniti ccÓ! viniti ccÓ!
si n' adduna u capitanu e fa:
- Picciotti, puggiamu 'n terra, n' appimu a scurdari quarche cosa mpurtanti!
Scinni 'n terra e va ni GiufÓ:
- Chi c' Ŕ? chi ni scurdamu?
- Vossia mi riši si sta třippa Ŕ lavata bona?
U capitanu nĝarmaliu. Anĝuanta un pezzu di lignu e cci li sunau boni boni.
GiufÓ chiancennu ci rissi:
- Ma chi fiši? chi vi rissi?
- Ha diri - ci arrispunniu u capitanu - 'Signuri, fašitili curriri!'. Accussý putemu varagnari u tempu chi ni fašisti perdiri.
GiufÓ, cu l' armi all' occhi e chi spađđi carrichi di lignati, ncurciau pa campagna pi ghiri o paisi, e ripitia sempri:
- Signuri, fašitili curriri! Signuri, fašitili curriri!

Ripitennu sti paroli, GiufÓ passa višinu on cacciaturi appustatu pi cunigghia e ci scunzau a puntata, ca i cunigghia sintennu chianciri e parrari:- Signuri, fašitili curriri! Signuri, fašitili curriri! - pigghia e scapparu.
- Ah! figghiu ri to matři! puru tu mi nni fai! - Ci fa u cacciaturi, e cci appizza d¨ boffi, e d¨ cauši 'n culu.
GiufÓ chiancennu ci riši:
- Ma chi fiši? chi vi rissi?
- Chi dišisti? Ha diri 'Signuri, fašitili accidiri!'
GiufÓ si pigghia a třippa e va ripitennu pi střata socc' avia a diri.

E scontřa a dui chi si sciarriavanu; na sta mentři řipitia:
- Signuri, fašitili accidiri! Signuri, fašitili accidiri!
- Ah! nfamuni! puru tu attizzi! - Ci fannu chiđđi rui; lassanu di sciarriarisi e chiantanu di manu a giufÓ.
Poviru GiufÓ, ca scuma 'n mucca e u cannarozzu chiusu pu scantu, nun putia parrari. Dopu un pizzuđđu, riši třa un zigghiuzzu e l' autřu:
- unca com' ha diri?
- Com' ha diri? - ci řispunninu chiđđi, - ha diri 'Signuri, fašitili spartiri!'
- 'Nca, Signuri, fašitili spartiri! - si misi a diri GiufÓ, - Signuri, fašitili spartiri!

Třasi rintř' o paisi ca třippa sutt' e vrazza, e passa višinu a chiesa řipitennu sempri.
- Signuri, fašitili spartiri! Signuri, fašitili spartiri!
Giustu giustu staýanu niscennu ri 'n chiesa dui picciotti maritati allura allura. Comu sentinu dhi paroli, lu zitu curri, si sciogghi a šinta e, tiritinĝiti e tiritanĝiti, supra li spađđi di GiufÓ, ušiannucci:
- Ašiđđazzu di mala¨riu! ca mi voi fari spartiri di me mugghieri?
GiufÓ, nun ni putennu chi¨, si jittau 'n terra pi mortu. I parenti di li ziti lu ntunniaru pi biriri s' era mortu o vivu. Dopu n' anticchia, GiufÓ arrivinni e ssi susiu. Ci fannu li genti:
- Unca accussý ci avivi a diri a li ziti?
- E comu ci avia a diri? - ci addumanna GiufÓ.
Ci avivi a diri:- Signuri, fašitili řiriri!
GiufÓ pigghia a třippa e va pi la taverna.

Pi střata, passannu ravanti a 'na porta aperta unni c' era un mortu cu li cannili ravanti e i parenti chi chiancianu, jia řipitennu:
- Signuri, fašitili řiriri! Signuri, fašitili řiriri! - comu ci avianu rittu.
E parenti ru mortu ci parsi 'na cosa fatta apposta; nescinu cun marruggiu e a GiufÓ ci nni rettiru pi iđđu e pi autřu.
Allura GiufÓ vitti ch' era megghiu zittirisi e curriri a la taverna.
Lu tavirnaru, chi l' avia mannatu la matina, si lu viri arricogghiri a sira, e tutti li lignati chi si cci putianu ancora dari, ci li retti tutti.


 

 

 


   GiufÓ třavagghia di facchinu.

   Essennu scarsu, GiufÓ si n’ app’ a ghiri a třavagghiari comu facchinu.
Un putiaru u ncarrricau di purtari 'na šesta china ri buttigghi di vitřu fin' o so malasenu.
L’ omu ci rissi chi duranti u caminu ci avissi nzignatu tři cosi utili pi tutt’u restu ra so vita.
GiufÓ e u patřuni ra šesta s’ avviaru pi střati ru paisi.
GiufÓ, chi patia sutta dhu ran pisu, dopu n’ anticchia ci addumannau si ssi putia firmari e sapiri qual’ era dha prima cosa utili.
S’ assittaru no scaluni ru marciaperi e l’ omu ci rissi:
- Si non momentu ch’ hai fami e siti, quarcherunu ti riši com’ Ŕ bonu aviri a panza china, assicutalu!
GiufÓ abbuzzau e ssi misi arrÚ 'n caminu ca šesta 'n cođđu.
Chi¨ avanti si firmau arrÚ p’ arripusarisi anticchia e addumannau all’omu di riricci qual’ era a sicunna cosa utili.
- Si mentři vai a peri e ssi stancu mortu, quarcherunu ti riši com’ Ŕ  bonu jiri a cavađđu, assicutalu!
GiufÓ abbuzzau, si susiu e ghiu appressu all’ omu chi cci fašia střata.

Finarmenti arrivaru a putia. GiufÓ stancu mortu ci addumannau all’omu qual’ era a terza cosa utili.
- Si purtannu 'na šesta china ri buttigghi fin’ o malasenu, quarcherunu t’addumanna si boi sordi, assicutalu!
A stu puntu, GiufÓ, cci ušiau:
- Si quarcherunu ti riši chi di sti buttigghi nun zi nni řumpiu nuđđa, assicutalu!
Agghuantau a šesta e a sdivacau 'n terra.


 

 

 


   GiufÓ e a giustizia

'Na ota GiufÓ ni cumminau una tantu rossa chi ll'omini ra giustizia jeru p'arristallu.

U patři ri GiufÓ, nfurmatu 'n antišipu, u fiši ammucciari luntanu. Quannu i vardii arrivaru, GiufÓ nun z'attřuvau e accussý a fašenna s'arrisurviu cu tantu baccanu e nenti ri fattu.
Ma u nomi di GiufÓ arristau scrittu no libbru niuru da giustizia, e i sbirri cuntinuaru a circallu.

Un gnornu so patři dešisi di fallu turnari e tenilu ammucciatu 'n casa, ma si prisintaru i gendarmi chi cci addumannaru:
- Unn'Ú GiufÓ? U patři ci arrispunniu: - Ma nzumma, 'un  u vuliti capiri chi me figghiu  Ŕ  mortu? Fašitimi u fauri r''un  ci pinzari chi¨!

     Sintennucci riri a sso patři ch'era mortu, GiufÓ r'unn'era ammucciatu ušiau:
- CcÓ mi vuliti mprugghiari! nun zugnu mortu! a facciazza vostřa sugnu vivu e veggitu.

 

 

 


     GiufÓ e a šocca.

     Si cunta chi 'na ota a matři di GiufÓ, prima di jirisinni a la missa, ci rissi:
- GiufÓ, viri chi c'Ú a šocca chi havi a cuvari l'ova. A pigghi, ci runi a manciari u mpastu ri canigghia e a metti arrÚ 'n capu all'ova p''un  falli arrifriddari.
     GiufÓ, allura, pigghia a šocca, ci mpasta a canigghia e a pasci. A pasciu tantu chi jirita, chi cci jinchiu u cannarozzu di canigghia, e a fiši moriri affucata. Quannu GiufÓ vitti a šocca morta, rissi:
- E ora comu fazzu, ca lova s'arrifriddanu? ora mi cci aggiuccu ri supra!
     Si cala i causi, s'aisa a cammisa e ss'aggiucca 'n capu all'ova.

Vinni so matři e chiamava:
- GiufÓ! GiufÓ!
Arrispunni GiufÓ:
- CcÓ sugnu! nun pozzu veniri, chi sugnu assittatu 'n capu all'ova, masin˛ s'arrifriddanu!
So matři si misi a bušiari:
- Malacunnutta! Tutti l'ova scafazzasti!
Si susi GiufÓ e ll'ova avianu addivintatu tutti 'na picata.


 

 

 


  GiufÓ e u burgisi

Un gnornu un burgisi nmitau giufÓ a 'na scummissa. Era nmernu ma ci rissi u stessu:
- Si ta firi a scurari 'na notti nuru supr'o tettu ru bagghiu, ti rugnu šent'onzi. Si t'arritiri, 'un  ti rugnu nenti.

     U nnumani GiufÓ si prisintau o burgisi e cci rissi di manteniri a prumissa:
- Fiši comu m'addumannastuvu. Passai a notti 'n capu o tettu comu vuliavu vui.
U burgisi ci rissi:
- Va beni! Ma prima rimmi comu passasti a notti.
E GiufÓ ci cuntau:
- A notti era fridda e c'era ventu gelidu. U tempu u passai a taliari a luši ri stiđđi chi schiarianu a campagna.
- Pirdisti! - rissi u burgisi - ti quariasti ca luši ri stiđđi, perci˛ nun meriti nenti!.

     GiufÓ 'un nissi nenti e ssi nni jiu ncuttumatu pinzannnu a vinnitta.

     Quarche ghiornu dopu nmitau 'n casa o burgisi chi so ađđuati. I fiši assittari 'n taula chi piatti ravanti, ma 'un  ci retti nenti ri manciari.
Dopu un pezzu ch'aspittava, u burgisi arrabbiatu ci addumannau:
- GiufÓ, ma nun priparasti nenti di manciari?
GiufÓ ci rissi:
- M'aviti a scusari! havi 'na siritina chi cošu u cuscusu ma a pignata  Ŕ  ancora fridda.

     U burgisi si susiu e vitti a pignata ru cuscusu pusata supra a ghiucchena luntanu ru cufularu unni GiufÓ šusciava o focu cu muscaloru.
- Chi ciusci no focu s'a pignata Ŕ luntanu? - ci addumannau u burgisi.
- Pi fari arrivari u cauru na pignata. - Arrispunniu GiufÓ.
- Ma chi ssi scimunitu? Comu p˛ u focu arrivari finu a pignata s'Ú accussý luntanu? - Ribbattiu u burgisi.
GiufÓ ci arrispunniu suddisfattu:
- Si a notti ra scummissa mi potti quariari ca luši ri stiđđi, si p˛ cušinari u cuscusu cu cauru du cufularu ch'Ú assai chi¨ višinu!

     Caputa a lizioni, u burgisi retti dušent'onzi a GiufÓ pi premiallu ra so spirtizza.


 

 

 


   GiufÓ e a ligna

     Un gnornu GiufÓ happ'a ghiri a cogghiri ligna 'n campagna. Quannu finiu s'avviau versu u paisi. Pi střata, passannu višinu a 'na rutta, si ntisi stancu e ssi firmau a fari pipý. Vitti dui střisci r'acqua ch'avia fattu 'n terra e cci rissi:
- Curriti, curriti, chi vi canusciu!

     Na rutta c'eranu latři chi sintennu dha frasi, scapparu. Sintennuli scappari GiufÓ rissi:
- Sa cu' s¨ st'armali chi si scantaru ri mia!
Pigghiau u mazzu ri ligna e třasiu na rutta unni attřuvau 'na pignata chi bugghia. Pigghiau un pezzu ri carni e un pezzu ri pani e ssi misi a manciari.. Poi si misi a taliari 'n tunnu e attřuvau un zaccu chinu ri sordi r'oru. U nfilau 'n mezzu e ligna e ssi nni jiu 'n casa.

     Quannu arrivau no curtigghiu chiamau a sso matři chi parlava chi cummari:
- Matři! Třasiti!
- Ah! Si stancu GiufÓ?
- Viniti ccÓ e stativi zitta.
GiufÓ rapiu u mazzu ri ligna e detti u saccu chi sordi r'oru a sso matři. So matři, sperta, l'ammucciau subbitu e cci rissi:
- 'Un parlari cu nuđđu, sai! Picchý s'a giustizzia u veni a sapiri ni metti 'n ĝalera a tutti rui.

     Mentři GiufÓ rurmia, so matři pigghiau passula e ficu sicchi, acchianau supr'o tettu e 'n cuminciau a ghittalli supr' a GiufÓ.

     Quannu s'arruspigghiau, GiufÓ vitti a passula e chiamau:
- Mamma, mamma!
- Chi boi?
- CcÓ ci sunnu ficu sicchi e rašina passula.
- Pigghiali, figghiu meu! Ŕ u signuri chi nni li manna!

     Un gnornu, poi, a matři e sso figghiu happiru a sciarriarisi.
- Si 'na fimmina tinta! Dammi i sordi chi ti purtai, masin˛ mi ncazzu e vaiu no juriši.
So matři i sordi nun ci li vosi rari, e accussý GiufÓ si nni jiu no juriši.
- Signor Giudiši, ci purtai a mme matři un zaccu ri dinari r'oru e iđđa nun mi li voli rari chi¨!

     U juriši cunvucau allura a matři. Chista avennu a ghiri no třibbunali rissi a GiufÓ:
- GiufÓ, am'a ghiri no juriši. Appena niscemu, tirati a porta!
GiufÓ, bestia com'Ú, scippau a porta, s'a misi 'n cođđu e ssi nni jiu no jiuruši nzemmula a sso matři. Quannu arrivaru, u juruši ci rissi:
- Aviti a dari i sordi a vostřu figghiu!
- Eccillenza! 'un miri chi me figghiu Ŕ pazzu. Chi havi a porta ri 'n casa 'n cođđu?
GiufÓ allura rissi:
Signor giudiši, pi sta porta mi chiuveru 'n capu passuli e ficu sicchi.
U iuriši, ravanti a tanta babbasunia , rissi:
- Picchý viniti da me? nun viditi ch'Ú mattu?!?


 

 

 


   GiufÓ, l'omu ru muru

     'n campagna avianu ntisu parlari di stu GiufÓ chi di nuđđu si scantava. U chi¨ spertu ri viđđani pinzau di jiri o paisi unni GiufÓ abbitava, pi pigghiallu pi fissa.
     Appena arrivau fu salutatu don omu ch'era appuiatu o muru višinu a porta ru paisi:
- Salutamu a bossia! Si cci servi quarche cosa sugnu ccÓ pi sirvilla.
- Vinni o paisi, picchý ha pigghiari pi fissa a GiufÓ. Mi sai riri unn'abbita?
- Ma šertu! - arrispunniu l'omu - U va cercu iu! ma finu a quannu tornu mi tinissi stu muru p''un  fallu cariri. - E ssi nni jiu.

     Passau l'ura di manciari, e u viđđanu aspittava addijunu. Si fiši sira, e u viđđanu stancu tinia ancora u muru.
     Ora c'era un mecchiaređđu ch'abbitava dhÓ višinu, chi s'aia vistu tutta la farsa, e quannu happi pietÓ ru viđđanu, ci addumannau chi fašia ancora dhochu e picchý nun zi nni jia 'n casa.
- Aspettu a GiufÓ. - Arrispunniu - Un omu mi rissi di teniri stu muru fin'a quannu nun turnava cu GiufÓ.
- Ma chiđđu era GiufÓ! - rissi řirennu u vecchiu - Ti pigghiau pi fissa prima chi tu pigghiassi pi fissa a iđđu.

     O poviru viđđanu nun ci arristau chi turnarisinni a so burgata.


 

 

 


   GiufÓ e ll'omu sceccu

     Un gnornu GiufÓ, o mircatu, s'accattau un sceccu, l'attaccau cu 'na corda e ssi nni staia vinennu 'n casa tirannusi l'armalu.
      Střata fašennu, nun z'addunau chi dui latři ci jianu appressu. A un certu puntu unu r'iđđi, asciugghiu a corda ro cođđu ru sceccu, e ssi l'attaccau iđđu, mentři u so cumpari si ni scappava ca vestia. quannu GiufÓ si vutau e, alluccutu, vitti ch'o postu ra vestia c'era un omu, ci addumannau:
- E u sceccu unn' Ŕ ?
L'omu ci arrispunniu:
- Iu sugnu!
- Ma com'Ú possibbili?!? - Si maravigghiau GiufÓ.
- Ŕ possibbili! Un gnornu iu avia cuntřariatu a mme matři e iđđa ci addumannau o Signuri di farimi addivintari sceccu. U nnumani, quannu m'arruspigghiai, avia addivintatu sceccu. Poi me matři mi vinniu o mircatu unni vui m'avvattastuvu! Ora, grazi a Diu, me matři mi pirdunau, e accussý turnai a essiri omu.
- E ora chi turnasti omu, comu mi poi essiri utili? Va! Vattinni pa to střata!
E mentři u sciugghia ci rissi:
- E nun fari arrabbiari chi¨ a tto matři!

     A simana appressu, giufÓ turnau o mircatu p'accattarisi un sceccu, e třuvau u stessu armalu ch'avia accattatu setti jorna narrŔ. S'avvišinau e cci rissi a zucc'aricchia:
- Babbiuni! Fašisti arrabbiari arrÚ a tto matři! 'un  t'avia rittu r''un  u fari chi¨? Meriti d'essiri propriu chiđđu chi ssý!


 

 

    GiufÓ e a pignata pristata

     GiufÓ avia un mišinu ch'u scanciava pi babbu: ogni cosa chi cci addumannava 'n prestitu, třuvava scusi p''un  nariccilla chi¨ narrŔ.
     GiufÓ diširiu di raricci 'na lizioni.
     Un gnornu ci addumannau 'na pignata e u nnumani matina ci a turnau narrÚ cu tanti grazi, ma u višinu happi a surprisa di viriri 'na pignata chi¨ nica rintřa a chiđđa ranni chi cci avia pristatu.
- Soccu  Ŕ? - ci addumannau a GiufÓ.
- Caru me višinu, stanotti a to pignata figghiau sta pignateđđa, chi ora Ŕ tua.
U višinu si pigghiau i rui pignati e pinzau chi giufÓ era veru un babbiuni.

     Dopu 'na para ri jorna, GiufÓ si fiši pristari arrÚ a pignata, ma nun ci a turnau chi¨. Accussý u višinu vinni a ddumannariccilla.
- Nun zapisti chi ssuccessi, caru višinu? A sira stessa chi ma pristasti, a pignata si ntisi mali e morsi!
- Morsi?!? - ušiau u višinu - cu' havi mai ntisu na pignata chi mori? Chi storia mi cunti?
- Si 'na pignata p˛ nasciri, p˛ puru moriri! Nun ti pari?
Arrispunniu GiufÓ.


 

 

 


   GiufÓ e u šauru d'arrustu

     Un gnornu un poviru affamatu passau višin'on mucceri unni s'arrustia carni. L'Omu nun avia sordi p'accattarini, accusý ch' un pezzu ri pani si cci assittau višinu a manciari, šauriannu u profumu di l'arrustu.
     Quannu finiu ri manciari, si cci avvišinau u patřuni ra putia e cci addumannau di pacari u profumu di l'arrustu. U povir'omu si vitti passari višinu a GiufÓ, chi canuscia, e ci addumannau r'addifennilu.
     GiufÓ ci pinzau, poi rissi o vucceri:
- quantu dinari ci addumannasti pu profumu ra to carni?
- šincu dinari. - Ci arrispunniu l'omu.
Allura GiufÓ pigghiau ri 'n zacchetta 'na munita ri šincu dinari e a fiši scusciri supra u tavulu.
- U sintisti u scusciu ra munita? - Ci addumannau GiufÓ.
- šertu! - Arrispunniu l'omu.
- Allura cunzidira u scusciu ri ssa munita comu pacamentu ru profumu da to carni.


 

 

 


   Soccu penzanu l'autři

GiufÓ e sso figghiu di quinniši anni, jeru nton moscu, cu sceccu, a cogghiri ligna. quannu fu ura di turnari, GiufÓ, attaccau i ligna na varda e ssi misi a cavađđu, fašennu veniri a sso figghiu a peri. Arrivati o paesi ncontřanu na giora di arzuna chi si mettinu a cutulialli. "Taliati a st'omu ranni e grossu chi fa caminari so figghiu a peri 'n mezzu a merda. Comu si ssupr' o sceccu 'un zi cci putissi jiri 'n nui!". Hannu arraggiuni", riši GiufÓ a sso figghiu. "Acchiana ccÓ, višinu a mmia". U figghiu s'assistema višin' o cođđu di l' armalu, chi ncumincia arrŔ a třippiari pa střata.
Chi¨ 'n avanti, ncontřanu napocu ri picciutteđđi fimmini ca linĝua pizzuta: "Ma chi vuliti marturiari ssa povira vestia?", rišinu fašennusi sentiri boni. " havi a ventři ca tocca quasi n terra. Vivrogna!". " Hannu arraggiuni", riši GiufÓ a sso figghiu. "Scinnu iu. Oramai am'a essiri višinu 'n casa".
U figghiu a cavađđu e u patři a peri, arrivanu nta na střata unni ci sunnu napocu ri vecchi assittati supr' e scaluna ravant'a porta. "Accussý va u munnu hoiria! I patři nun hannu chi¨ autoritÓ. Sunnu i picciotti chi cumannanu". Mi pari ca hannu arraggiuni", penza GiufÓ." unn Ŕ bonu ca patři e figghiu sunnu a paru liveđđu". "Scinni! a megghiu cosa Ŕ ca ni nn'jiemu tutti rui a peri".
Ma na šittÓ, sta soluziuoni attira řisati e cummenti: " Chi babbasuna tutti rui! Prifiriscinu stancarisi iđđi nmeši di fari stancari o sceccu". "E qual'Ŕ a diffirenza? Sunnu scecchi puru iđđi!". " Viriti ca nautř' anticchia u patři si carrica i ligna 'n cođđu!".
GiufÓ si ferma arrŔ: "Puru iđđi hannu řaggiuni", riši. " ma stavota u sacciu iu soccu ha fari p'unn falli parrari chi¨". S'accoffula supr'e ligna chi sunnu supr' o sceccu, e fa acchianari a so figghiu supr' e propri spađđi. "Accussý" penza "unn mi ponnu veniri a diri r'affaticari u sceccu, picchý semu assittai supr'e ligna, e no supra a so carina. 'Un mi ponnu třattari comu patři scrianzatu picchý me figghiu Ŕ supr' a mmia, e 'un mi ponnu mancu veniri a diri ca iu dipennu ri iđđu picchý Ŕ nurmali ca un picciottu ca vista lonĝa guida un mecchiu ca vista debbuli."
Sicuru, sta vota, r'aviri třuvatu a soluzioni giusta, GiufÓ runa na carcagnata o sceccu e u střanu třasportu třaballanti si metti 'n motu. Třasinu třiunfali na chiazza ru paisi, in speši quannu, pi finiri, cull'urtimu scussuni cari tutta la parata. GiufÓ e sso figghiu arrutulianu 'n terra, 'n mezz' e ligna sparpagghiati.
Ca vivrogna, ncuttumati e chini di purvurazzu, finarmenti arrivanu 'n casa cu sceccu, unicu ch' arristau sanu.


 

 

 


   GiufÓ e a střata pi turnari

Un omu, virennu a GiufÓ assittatu supr' a řama chi staia tagghiannu, ci rissi:
- GiufÓ, accura! Si cuntinui cari 'n terra!
GiufÓ 'un mosi ascutari soccu dh'omu ci rissi, e sicutau a tagghiari fin'a quanno a řama si řumpiu e iđđu si sdirrupau 'n terra.
Allura, GiufÓ, maravigghiatu ra priviggenza ri dh'omu, ci curriu appressu e cci rissi:
- Tu sai viriri u futuru! Fazzu tuttu soccu mi riši, picchý iu criu a ttia!
l'omu, scrupuliannusi ci arrispunniu:
- 'Un niri fissarý! Sulu Diu canusi u futuru!
GiufÓ nzistiu:
- Tu mi rišisti ca iu avissi carutu e accussý fu. Ora m'ha diri quann' Ŕ l'ura mia.
L'omu suspirannu pigghiau u so caminu, ma GiufÓ ci jia sempri appressu e cci addumannava sempri a stessa cosa: -Quannu veni a fini mia?
L'omu spasintutu, pi libbirarisi di GiufÓ , allura, ci rissi:
- Crepi quannu carrichi tutt'a ligna supr' o sceccu e l'armalu arragghia pa prima vota!
- Moru subbitu?
- No! MitÓ di l'arma tua lassa u to corpu e quannu l'armalu arragghia pa sicunna vota, mori. - rissi u vecchiu jiennusinni.
GiufÓ, cull'arma afflitta, finiu ri cogghiri a ligna e di carricalla supr'o sceccu. Poi si misi 'n caminu cu scantu ch' u sceccu arragghiassi.
Pi sfurtuna r'iđđu, pi střata ncuntřaru nautřu sceccu ca si misi a ragghiari. U sceccu ri GiufÓ arrispunniu o ragghiu, e GiufÓ scunfurtatu pinzava: "Sta arrivannu l'ura mia!"
Dopu nautř'anticchia u sceccu arragghiau arrŔ pa sicunna vota e GiufÓ lassannusi cariri 'n terra pinzau: "Ora sugnu mortu."
Chiuriu l’occhi e ssi misi pi mortu.
Passaru ri dhÓ napocu ri genti ru paisi, vittiru a GiufÓ stinnigghiatu 'n terra e crittiru ca fussi mortu. Allura pigghiaru un tabbutu, ci u misiru rintřa, e ncuminciaru a caminari agghiri o paisi purtannusillu supr'e spađđi.
Duranti a střata ncuntřaru un ciumi e 'un zapennu r'unni avianu a pigghiari si misiru a discutiri nton modu animatu.
A stu puntu GiufÓ nisciu a testa fora ru tabbutu pi diricci quali fussi a střata ri pigghiari. Tutti a dh'apparuta si spavintaru, fiširu cariri u tabbutu 'n terra e ssi ni scapparu a peri 'n culu.
Ntantu GiufÓ li chiamava, rišennucci allunĝannu a manu:
-Vi vulia sulu riri ca quann'era ancora vivu, pigghiava r' ađđabbanna, chi Ŕ a střata r'accurzu, ma si a vuautři 'un vi piaši, allura mi putiti purtari unni vuliti.


 

 

 


   GiufÓ chi vulia ammucciari a luna

GiufÓ, ch'abbitava nton paisi ri campagna, jia spissu a rubbari ne siminati ri l'autři. Na notti rišidiu di jirisi a pigghiari u furmentu chi u višinu avia mitutu, e, mentři tutti rurmianu, ncuminciau a carricari i regni, cu furcuni, supr'o carrettu. GiufÓ per˛ 'un zapia ch'u višinu dha sira avia statu a fari visita e so parenti e chi, pi turnari chi¨ 'm prescia 'n casa, avia pinzatu di pigghiari rin mezz' o siminatu ru furmentu. Quannu GiufÓ u vitti ri luntanu, morsi ru spaventu pinzannu chi, cu a luna china, chi fašia na ranni lumia, u viđđanu putia villu e ricanuscilu. Iđđu allura, aucchiau un munzeđđu di fratta e runzi chi stavanu višinu a finaita, e cu na ranni furcunata l'aisau, jittannuli p'agghiri a luna p'ammuccialla. Un runzu per˛ si cci mpirugghiau na manica e ssi l'aisau ar autu, sempri chi¨ autu . . .

Poviru GiufÓ: S'attřuvau tuttu šunnatu e chinu ri spini supr' a luna e, si talý bonu, Ŕ ancora dhÓ chi cerca di togghisilli a una a una. 

 

 


   GiufÓ, i latři, a carni e i muschi

Na matina GiufÓ si nni jiu a cogghiri virdura, e prima di turnari era giÓ notti.
Mentři caminava c'era a luna anniulata, e anticchia affacciava, e anticchia sparia. GiufÓ s'assittau supra na petřa e taliava affacciarisi e spariri a luna. Anticchia cci rišia: - veni fora! veni fora!- e n'autř'anticchia: - ammucciati! ammucciati! - e 'un finia chi¨ di riri: - Veni fora! Ammucciati!

DhÓ forastřata c'eranu dui latři chi staianu scannanu un miteđđu arrubbatu e quannu ntisiru: - Veni fora!- e: - Ammucciati!- Si scantaru chi fussi a giustizia. Satanu all'aria e scappanu, lassannu a carni dhÓ unn'era.

GiufÓ sintennu curriri, va a viriri chi c'Ŕ, e třova u viteđđu scannatu. Pigghia u cuteđđu e ncumincia a tagghiari carni. Si jinchi lu saccu e ssi nni va.

Arrivannu 'n casa: - Ma! Řapi!
- E chista ura di turnari jŔ? - fa so matři.
- Si fiši notti mentři purtava a carni, e dumani mi l'aviti a vinniri tutta, ca mi servinu i sordi.
E sso matři: - Dumani ti ni torni 'n campagna e iu vinnu la carni.
A sira appressu, quannu GiufÓ turnau, ci addumannau a sso matři:
- A carni la vinnistuvu?
- Si! A retti e muschi a crirenza.
- E quannu la pacanu?
- Quannu hannu cu soccu pacari.
Pi ottu jorna GiufÓ aspittau ca i muschi purtassiru i sordi.
Vistu ch''un ni purtavanu, jiu no Juriši: - Signor Giudiši, vogghiu fatta giustizia. Retti a carni a crirenza e muschi e nun mi pacanu chi¨.
E u Juriši ci rissi: - Pi sintenza! Appena ni viri una si autorizzatu a 'mmazzalla.
Propriu na dhu momentu si posa na musca 'n punt'o nasu du Juriši e GiufÓ ci appizza un pugnu ca ci u scafazzau tuttu.


 

 

 


   GiufÓ e a statua ri jissu

A GiufÓ, babbu, lagnusu e firriolu, so matři chi avia anticchia ri tila a vinniri ci rissi: - Pigghiati sta tila e vall' a vinniri non paisi luntanu, ma sta attentu ca l'ha vinniri a genti ca parra picca.
GiufÓ si nni parti ca tila 'n cođđu pi ghilla a vinniri. Arrivatu nton paisi ncuminciau a abbanniari: - Cu voli sta tila!
I cristiani lu chiamavanu, ma ncuminciavanu a parrari assai: A cui ci paria řussulana, a cui cci paria cara. A GiufÓ ci parsi ca parravanu assai e 'un ci la vinnia a nuđđu.
Camina ri ccÓ, camina ri dhÓ, s'infila non curtigghiu. Nun c'era nuđđu, ma vitti na statua ri jissu e GiufÓ ci addumannau: - Va vuliti accattari sta tila?
A statua 'un ci rava cuntu, e ntantu GiufÓ viria ca parrava picca:
- A vui ca parrati picca, vogghiu vinnivi sta tila.
Pigghia a tila e ci la stinnigghia supra.
- Dumani vegnu a pigghiarimi i sordi. - E ssi nni jiu.
U nnumani quannu turnau, jiu p'arricogghiri i sordi, ma a tila 'un l' attřuvau, e ncazzatu jia řipitennu:
- M' ha dari i sordi ra tila.
Ma a statua 'un nišia nenti.
- Vistu ch' 'un mi voi rari i sordi, ti fazzu a biriri cu sugnu iu!- Va afferra un zappuni e ncumincia a pigghialla a zappunati finu a falla addivintari pezza pezza.
Ma, surprisa!, na panza ci attřova na pignata china di rinari.
Si metti i rinari no saccu e ssi ni torna ni so matři.
Arrivannu ni so matři ci riši: - A tila a vinnivi a unu ca nun parrava, ma a sira sordi 'un mi nni vosi rari. Ci turnai u nnumani matina cu zappuni, l'ammazzai a lignati, u jittai 'n terra e finarmenti mi retti sti sordi.
So matři, chi era sperta ci rissi: - 'Un niri nenti a nuđđu, ch' a picca a picca sti sordi ni li jemu manciannu.


 

 

 


   Manciati řobbišeđđi mei

A GiufÓ, ch'era mezzu lucchignu, nuđđu , comu riri, lu nmitava o cci fašia šera.
Na ota GiufÓ jiu 'na na massarÝa, pi aviri quarche cosa.
Li massarioti comu lu výttiru accussý squasunatu, l'assicutaru malamenti e picca mancau ca 'un ci abbiaru li cani di supra pi fallu jiri.
S˛ matři capiu la cosa, e cci priparau na bella bunaca, un paru di causi e un gileccu di villutu.
GiufÓ, vistutu di camperi jiu a la stissa massaria; e dhocu viristivu li granni širimonii!.., e lu nmitaru 'n tavula cu iđđi.
Essennu 'n tavula, tutti cci fašianu širimonii.
GiufÓ, p' 'un zapiri leggiri e scriviri, comu ci vinia lu manciari, pinamanu si jinkia la panza, pinautřamanu chiddu ch'assuicchiava si lu sarvava ne sacchetti, ni la coppula e nni la bunaca; e ar ogni cosa chi si sarvava rišia:
- Manciati řobbišeđđi mei, ccÓ vuautři fustivu nmitati!


 

 

 


   Canta-la-notti

'Na vota la matři di GiufÓ avia un ĝaddu. 'Na jurnata lu cušiu e si lu manciaru 'n taula. GiufÓ, chi nun n'avia manciatu mai, cci piašiu e cci spiau a s˛ matři comu si chiamava.
 So matři cci rissi:
 - Canta-la-notti.
 'Na siritina GiufÓ vitti un puviređđu chi cantava darreri 'na porta; pigghia un cuteddu, cci l' azzicca 'nta lu cori, si lu carrica e lu porta ‘n casa. Comu arrivau si misi a fari un terribbiliu:
- Matři! matři! scinniti ca iu sulu nun lu pozzu acchianari lu canta-la-notti, ca Ŕ veru grossu.
So matři, comu ntisi accussi, jisau li vuci:
 - Mischina mia ! sa chi fiši.... sa chi successi!... - ca pi la prescia si sdirrupa scala scala.
 
 Quannu va pi taliari, ci vinni quasi un motu:
 - Comu fašisti ! arma scillirata, a cu' ammazzasti? ora ti mannanu a la furca.... e mori... e iu arrestu sula mala scunzulata!...com'ha fari?...ah! chi figghiu ca mi miscitau!..
 
 E la povira matři si piđđuniava tutta e s'ammazzava tutta. GiufÓ, alluccutu, all'urtimu cci rissi a sso matři:
 - Ora, matři, m'aviti a diri chi su' sti spešii chi fašiti; annunca, mi fašistuvu manciari canta-la-notti, e ora ca ni portu nautřu, ca mi piašiu, viju ca stati fašennu comu 'na fera e vuliti a centu chi vi tennu.
 La matři cuntutta la confusioni, pigghia lu mortu e lu jetta inta lu puzzu.
 La Giustizia šircava a chiđđu chi avia statu ammazzatu; e quannu addumannaru a GiufÓ, chistu cci rissi ca l'avia ammazzatu iđđu e ca cci l'avia purtatu a sso matři pi fallu c˛širi. La matři, comu sappi sta cosa, subbitu scanna un crastu ch'avia, e lu jetta supra lu mortu nta lu puzzu. Nastamentři, arriva GiufÓ cu la Giustizia, e cci spianu a iđđa si GiufÓ avia purtatu un mortu. So matři cci riši ca avia purtatu un crastu fýtusu, e chi l'avia jittatu nta lu puzzu.
Unu di la Giustizia si cala nta lu pozzu e tuccannu tuccannu ntisi pilu. E cci spia a li parenti di lu mortu chi eranu supra:
- Chi Ŕ? pilusu?
- Forsi nta lu pettu.
Tuccannu tuccannu senti quattřu peri.
- Chi havi quattřu peri?
- Havi du' manu e du' peri.
Tastiannu tastiannu viri chi havi dui corna, e spia:
- Ch'avýa dui corna?
E dhocu s'addunaru ca era na buffuniata, cosa chi sarvau a GiufÓ.


 

 

 


   Occhi di Cucca

GiufÓ avenn'a purtari li dinari a la casa, si scantava ca cci li pigghiavanu; e chi fa? li metti nton zaccu e di supra cci metti spini di sipÓla pi fari abbiriri ca iđđu nun purtava nenti. Si lu jetta arreri li spađđi e arranca pi la casa. Li picciotti chi lu scuntřavanu:
- GiufÓ, chi porti ?
- Occhi di cucca (sintennu parrari di la munita d'argentu chi lucia).
Li picciuttunazza ncugnavanu li manu pi tastiari e si puncýanu:
- Ahi ahi!
Passava di 'nautřa banna, e li picciotti:
- GiufÓ, chi porti ?
- Occhi di cucca.
Tuccavanu:
- Ahi ahi!
E accussý GiufÓ junciu a la casa e cci purtau sani e sanzeri li dinari a sso matři.


 

 

 


   GiufÓ e u varveri mpacciatu

Un gnornu GiufÓ, pi raparisi i capiđđi, canciau varveri. Chistu, per˛, era novu du misteri, e mentři řaria a manu cci třimava, tantu ch' a ogni passata di řasolu lassava na tagghiatina, chi subbitu attuppava cu anticchia ri mattula.
Dopu n'anticchia, a testa ri GiufÓ pi mitÓ era china ri pizzuđđicchia ri mattula p'attuppari u sanĝu.
Appena u varveri passau pi rariri l'autřa mezza testa, GiufÓ, sfuttennulu ci rissi:
- Ora ch'a prima mezza testa ma siminasti a cutuni, comu penzi di siminarimilla l'autřa metÓ?


<p>&nbsp;</p> <!-- |||||||||||||||||||| T A B L E O N ||||||||||||||||||||||--> <a name="11"></a> <p>&nbsp;</p> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <table width="750" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="img/squad/Boden.png" leftmargin="0" righ argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <tr> <td weidth="25"><img border="0" src="img/squad/OL.png"></td> <td weidth="700" height="25" border="0" background="img/squad/O.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/OR.png"></td> </tr> <!------------------------------ End T O P -------------------------------> <!------------------------------ LeftSide --------------------------------> <tr> <td width="25" border="0" background="img/squad/L.png"> </td> <!------------------------------ EndLeftSide -------------------------> <!--------------------------------- TEXT -----------------------------> <td width="700" align="center"> <table width="680 " align="center" background="../images/Sign/7CY.png"> <tr> <td><br> <font face="Verdana, Tahoma, Lucida sans, Helvetica" size="4"> <font size="5">&nbsp;&nbsp; <b>XXXXXXXXX</b></font> <br> <br> <p align="justify">xxxxxxxxx </font><br> <br> </p> </td> </tr> </table> </td> <td width="25" align="right" border="0" background="img/squad/R.png"> </td> </tr> <!------------------------------ EndRightSide ----------------------------> <!--------------------------------- BOTTOM -------------------------------> <tr> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UL.png"></td> <td width="700" height="25" border="0" background="img/squad/U.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UR.png"></td> </tr> </table> <!-- |||||||||||||||||||| T A B L E E N D ||||||||||||||||||||||-->
 

 

F O R U M       SIăILIANU

 

 

 

&nbsp;ź Secondo alcuni GiufÓ non&nbsp; Ŕ&nbsp; mai morto,<br> &nbsp;Ŕ&nbsp; riuscito a scappare alla morte talmente tante volte<br> che ancora sta scappando e ancora gira per il mondo.<br> [...] Qualcun alt&#345;o invece racconta &#39;sta storia.<br> Che un bel giorno GiufÓ vide l&#39;angelo della morte.<br> L&#39;angelo della morte lo guardava st&#345;ano... ╗ <br> <br> <br> GiufÓ&nbsp; Ŕ&nbsp; un personaggio letterario della t&#345;adizione orale popolare della Sicilia. Nella letteratura scritta egli compare compiutamente nell&#39;opera di Giuseppe Pit&#345; Ŕ&nbsp; (1841-1916), celebre studioso di t&#345;adizioni popolari e di folclore siciliano t&#345;a la fine dell&#39;Ottocento e l&#39;inizio del Novecento, che ne riprese le storie popolari diffuse in varie parti della Sicilia. La sua comparsa nella t&#345;adizione scritta risale almeno al 1845, quando&nbsp; Ŕ&nbsp; il personaggio attestato in un adattamento in lingua italiana di una storia di Venerando Gangi (1748-1816), favolista siciliano.<br> <br> <br> GiufÓ&nbsp; Ŕ&nbsp; un bambino del sud, molto ignorante, che si esprime per frasi fatte e che conosce soltanto una certa t&#345;adizione orale impartitagli dalla madre. Nelle sue avventure egli si caccia spesso nei guai, ma riesce quasi sempre a uscirne illeso, spesso involontariamente. GiufÓ vive alla giornata, in maniera candida e spensierata, incurante di un mondo esterno che pare sempre sul punto di crollargli addosso.<br> <br> Il ciclo delle avventure di GiufÓ&nbsp; Ŕ&nbsp; di chiara derivazione araba (o meglio, nordafricana), come dimost&#345;a lo stesso nome del ragazzino (che nel dialetto palermitano divenne l&#39;abbreviativo di Giovanni).<br> <br> Ancora oggi nei paesi del Maghreb esistono cicli di racconti che hanno come protagonista DjehÓ (pron. giuhÓ), che, con il siciliano GiufÓ, sicuramente condivide una medesima radice popolare.<br> <br> Secondo alcuni, GiufÓ/JehÓ deriverebbe da un personaggio storico realmente esistito agli inizi dell&#39;XI secolo d.C. nella penisola anatolica (l&#39;attuale Turchia). Si t&#345;atterebbe della personalitÓ piuttosto eccent&#345;ica di Nasreddin Khoja (Il Maest&#345;o Nasreddin), che nell&#39;area culturale araba si sarebbe poi diffuso con il nome di Djeha o Jusuf, innestandosi poi nella t&#345;adizione siciliana come GiufÓ. (Da notare che nella scrittura araba le parole khoja (turco hoca) e djuha si scrivono in maniera molto simile: solo dei punti diacritici le tengono distinte).<br> <br> Personaggio creato in chiave comica, caricatura di tutti i bambini siciliani, GiufÓ ci fa sorridere, con le sue incredibili storie di sfortuna, sciocchezza e saggezza, ma ha anche il gran merito di farci conoscere meglio la cultura dominante in Sicilia t&#345;a la fine dell&#39;Ottocento e l&#39;inizio del Novecento.<br> <br> L&#39;assoluta ingenuitÓ. GiufÓ&nbsp; Ŕ&nbsp; un personaggio assolutamente privo di ogni malizia e furberia, credulone, facile preda di malandrini e t&#345;uffatori di ogni genere. Nella sua vita gli saranno rubati con est&#345;ema facilitÓ una pentola, un maiale, un pollo arrosto, un asino, una gallina ed un tacchino. L&#39;iperbolica t&#345;ama descritta dal Pit&#345; Ŕ&nbsp; prende spunto da fatti realmente ricorrenti nelle campagne del palermitano, quando ladri e imbroglioni erano soliti fare ai ragazzi promesse allettanti (che mai avrebbero mantenuto) per ottenerne in cambio prelibatezze sott&#345;atte alla campagna dei loro genitori.<br> <br> Un esempio della tipica stoltezza del nost&#345;o eroe si ha nell&#39;episodio &quot;GiufÓ tirati la porta&quot; nel quale sua madre gli ricorda: &quot;Quando esci, tirati diet&#345;o la porta&quot;, nel senso di &quot;accosta, chiudi, la porta&quot;. Ma il giovane prende alla lettera l&#39;invito e, anzichÚ chiudere la porta, la scardina e se la porta a messa.<br> <br> vien voglia di citare la condanna a morte di GiufÓ. Il leggendario personaggio popolare siciliano &#8211; spesso a metÓ st&#345;ada fra la balordaggine e la furbizia &#8211; chiese di poter scegliere l&#8217;albero al quale essere impiccato. I boia lo condussero nel bosco ma non c&#8217;era verso che ci fosse un albero di gradimento del condannato. Dopo ore finalmente arriv˛ la decisione: GiufÓ voleva essere impiccato ad una pianta di prezzemolo.<br>

25.12.2016