1. U sceccu di Giuf.
 2. U ragghiu ru sceccu.
 3. Giuf e i porci.
 4. Giuf e chiddhu ra birritta.
 5. Giuf e a trippa lavata.
 6. Giuf travagghia ri facchinu.
 7. Giuf e a giustizia.
 8. Giuf e a shocca.
 9. Giuf e u burgisi.
 10. Giuf e u mazzu ri ligna.
 11. Giuf, l'omu ru muru.
 12. Giuf e l' omu sceccu.
 13. Giuf e a pignata pristata.
 14. Giuf e u shauru d' arrustu.
 15. Soccu penzanu l' autri.
 16. Giuf e a strata pi turnari.
 17. Giuf chi vulia ammucciari a luna.
 18. Giuf, i latri, a carni e i muschi.
 19. Giuf e a statua ri jissu.
 20. Manciati robbisheddhi mei.
 21. Canta_la_notti.
 22. Occhi di Cucca.
 23. Giuf e u varveri mpacciatu.

 

 

 

 


   U sceccu di Giuf.

   Crirennu r' aviri 'na malatia tinta e chi staia murennu, Giuf ci rissi e puvireddhi ru so paisi chi ss' aissiru priatu pir iddhu pi fallu stari bonu, ci avissi ratu na forti ricumpenza:
- I sordi chi varagnu pa vinnita ru me sceccu li rugnu a viautri, amishi mei. - rissi cu vushi piatusa.
   Pun misi tutti i puvireddhi ru paisi priaru matina e sira u Diu ri 'n celu, fin' a quannu Giuf nun fu guarutu. Appena potti, Giuf, jiu a la fera a vinnisi u sceccu.
- cu' si voli accattari 'nu sceccu pun dinaru e un mastuni pi centu? cu' si li voli accattari? - Ushiava.
   Napocu si vulianu accattari u sceccu senza vastuni, ma Giuf prishisau:
- No! Nun li vinnu spartuti. - e cuntinuau a nmitari a genti ar accattalli e so cundizioni, fin' a quannu u sceccu fu accattatu nzemmula o vastuni pi 101 dinari.
   Quannu turnau o paisi, l' amishi soi si prisintaru p' aviri a ricumpenza prumisa dopu avillu fattu guariri.
- Amishi mei, - rissi Giuf - purtroppu nun haiu quasi nenti di rarivi. -
- Comu? - nzisteru i poviri amishi - a to prumissa di rarini socc' accugghisti pa vinnita ru sceccu chi fini fishi? Ora chi hai a urza china, i sordi 'un  i voi spartiri? Vivrogna! -
- 'un  ni sciarriamu! - arrispunniu Giuf - v' aia rittu chi soccu arricugghia pa vinnita ru sceccu vi li rava, e accuss fazzu! c c'   u dinaru chi mi rettiru pa vinnita ru sceccu. U restu ri sordi chi haiu 'na urza 'un     pi viautri:    u prezzu ru vastuni. -
   Dilusi e buffuniati, i puvireddhi si ni turnaru ne casi r'iddhi, lastimiannu e malirishennu Giuf.


 

 

 


   U ragghiu ru sceccu.

   Un vishinu jiu ni Giuf a dumannaricci si cci putia pristari u sceccu.
Ma Giuf, sapennu chi chistu l' armali i trattava mali, ci rissi:
- Ti l' avissi ratu s' 'un fussi ch' u pristai a nautru amicu chi ancora nun mi l' ha purtatu.
Mentri rishia sti paroli, ra staddha si ntisi un longhu arragghiu. U vishinu si l' happ' a mali e cci rissi:
- Giuf, picch mi pigghi pi fissa? rishi ch' u to sceccu    luntanu e u so arragghiu veni ra staddha! nun hai nuddha cunzidirazioni pi mmia!
Giuf p' aggiustari a so minzogna ci rissi rispiashiutu:
- Caru vishinu, mi scuncerti! criri o ragghiu run sceccu e nun criri a mmia! Sai chi ti ricu, puru s' u sceccu fussi 'na staddha , pi soccu mi rishisti, 'un tu rassi.


 

 

 


   Giuf e i porci.

Un gnornu Giuf turnannu, senz' aviri nenti di fari, ni so matri, a cristiana ci rissi:
- Giuf, 'un ti vogghiu viriri chi peri peri. Dumani ti va cercu un sirvizzu.

U nnumani a matri jiu non burgisi e l' addhuvau comu vardianu ri porci. U patruni mannau Giuf non moscu luntanu a abbiari i porci e cci rissi di purtalli narr sulu quannu avissiru statu beddhi rassi.

Giuf arristau quattru misi no voscu, e quannu i porci foru beddhi rassi e pronti pi essiri fatti a sasizza, pigghiau a via pi 'n casa.

Pi strata ncuntrau un vucceri e cci addumannau:
- Vi vuliti accattari sti beddhi porci? vi li rugnu a met prezzu si mi cunzignati l' aricchi e i curi!
U vucceri s' accattau tutta  la mannara. Ci retti un zaccu ri sordi, e comu r' accordu, a Giuf ci retti puru l' aricchi e i curi.
Giuf jiu allura vishinu o shumi unni c' era u tirrenu ammargiatu, pigghiau tutti l' aricchi e l' appizzau a coppia no fanghu, poi a tri parmi distanti ci appizzau a cura, e fishi accussi fin'a quannu nun finiu aricchi e curi.
Poi curriu no patruni burgisi ushiannu dispiratu:
- Ah! patruni! chi disgrazia chi mi capitau. Cu quantu cura avia allivatu i vostri porci, ch' avianu addivintatu accuss grassi e beddhi. Staviamu passannu u shumi pi turnari c, ma affunnaru no fanghu moddhu ra terra ammargiata. Ora si ponnu viriri sulu l' aricchi e i curi!

U patruni e i soi addhuati curreru o shumi pi viriri si putianu sarvari i porci. Affirraru n' aricchia o 'na cura pi tirari fora u porcu, ma ci arristava 'n manu u piricuddhu d' aricchia e da cura.
- U viriti patruni - ushiau Giuf - com' eranu beddhi i vostri armali? eranu tantu rassi e tuttu si persi 'n funnu o fanghu ru shumi!

Accuss u burgisi si ni turnau 'n casa senza porci, Giuf nmeshi purtau i sordi a sso matri e pun pezzu ri tempu potti arristari cu iddha.


 

 

 


   Giuf e chiddhu ra birritta.

   Giuf di travagghiari 'un ni vulia manc' a broru. Manciava, niscia e ghia bacchittuniannu ri cc e di dh. So matri fashia bili, e cci ushiava sempri:
- Giuf, ma chi manera   chista! nun pigghiari mai nuddhu spirimentu di fari 'na cosa! Manci e bivi e com'arrinesci si cunta! Iu nun ma sentu chi di cummattiri cu ttia: o ti va buschi u pani, o ti jettu 'n mezz' a strata.

Giuf si nni jiu nta lu Cssaru pi ghirisi a vestiri. Non mircanti pigghiau 'na cosa, na nautru ni pigghiau nautra, nzina chi si vistiu ri tuttu puntu, pirfina na beddha birritta russa. Ma Giuf sti cosi n'un  li pacau picch sordi 'un avia; e dishia:
- Mi fa crirenza, ca nta sti jorna lu vegnu a pacu!
e accussi rishia a tutt' i mircanti.
Quannu si vitti beddhu accunzatu, fishi:
- Ahh! ora s chi cci semu, e me matri nun havi chi di riri chi sugnu malacunnutta. E ora pi pacari i mircanti com' ha fari? ora fazzu a finta chi moru e viremu comu finisci.

Si jetta supr' o lettu ...:
- Moru! moru! moru! ... e murivi! - e ssi misi i manu 'n crushi e i peri a paliddha.
- Figghiu! figghiu meu! chi malasorti, figghiu meu! - chiancia so matri.

A genti, sintennu sti ranni vushi, curreru, e tutti mischiniavanu sta povira matri.
Comu si sparsi a nutizia da morti di Giuf, i mircanti lu jianu a viriri, e virennulu mortu rishianu:
- Mischinu Giuf! m' avia a dari i sordi (mittemu) pi ssi causi ch' havi misi ... Ci li biniricu!
E tutti jianu e binirishianu. E Giuf si livau tutti li debbiti. Ma a chiddhu da birritta nun ci calau:
- Ma iu a birritta nova 'n testa nun ci a lassu!
A sira, quannu i beccamorti purtaru a Giuf 'n chiesa pi poi vurricallu, ci jiu r'appressu, e senza farisinni addunari di nuddhu s' ammucciau 'n chiesa. Nastamentri senti trasiri latri chi s' aannu a spartiri un zacchiteddhu ri dinari ch'avianu arrubbatu.
Giuf paria mbarsamatu supr' o catalettu, chiddhu ra birritta ntaniatu senza mancu shatiari. I latri sdivacaru supra 'na tavula i dinari, tutti sordi d' oru e d' argentu, e nni fishiru tanti munzeddhi quant' eranu iddhi.
Arristava un durishi tar, e nun zi sapia cu' si l' avia a pigghiari primu.
- Pi livari quistioni - rishi unu r' iddhi - fashemu accuss: c c'   un mortu, fashemu u tiru a la nmerca, e cu' lu pigghia 'n mucca, si pigghia u durishi tar. - Tutti appruvaru.
Eranu pronti pi tirari 'n mucca a Giuf, ma iddhu vistu chissu, si susi 'm peri 'n mezz' o catalettu e ghietta un gran mushiuni:
- Morti! Arrisuscitativi tutti!

E chi viristuvu!? lassannu tutti cosi 'n thririshi i latri scapparu a peri 'n culu. Comu si vitti sulu, Giuf va pi li munziddhuzza. Na sta mentri nesci puru chiddhu ra birritta, ch' avia statu ntaniatu senza pipitiari, e va pi la tavula p' affirrarisi li dinari. 'n zumma, si sparteru li dinari, fashennu mit l' unu. Arristava un cincu grani. Fa Giuf:
- E chistu m' u pigghiu iu.
- No! ca lu shincu grana    mmeu. - fa l'autru.
- Vattinni ch' 'un attocca a ttia!

Giuf afferra 'na stangha e ci a voli scarricari n testa a chiddhu ra birritta:
- Cc li shincu grana! vogghiu li shincu grana!
Amentri, passatu lu scantu, i latri pinzaru e sordi ch' 'un ci vulianu appizzari, ncugnaru vishinu a porta ra chiesa e sentinu sta cashara di morti pi cincu grana:
- Mizzica! shincu grani l' unu ci attuccaru. Sa quantu morti nisceru da sipurtura! ... - E ancora currinu!
Giuf si pigghiau lu shincu grana, u so sacchiteddhu di dinari e ssi nni jiu a la casa.


 

 

 


   Giuf e a trippa lavata.

   A matri di giuf virennu ca cu stu so figghiu nun ci putia arreggiri, lu misi a piciottu non tavirnaru.
U tavirnaru lu chiamau:
- Giuf, ha ghiri a mari a lavari sta ventri, chi nn' hav' a beniri 'na trippa beddha pulita! lavala bona, sai, e torna prestu, chi masin abbuschi!

Giuf pigghiau a ventri e ghiu a ripa a mari. Lava e lava; dopu aviri lavatu 'na matinata, si rissi:
- E ora a cu' ci spiu s'   bona lavata?
Nna sta mentri s' adduna run bastimentu chi staia partennu; nesci u fazzulettu e ssi metti a chiamari i marinara:
- A vui! a vui! viniti cc! viniti cc!
si n' adduna u capitanu e fa:
- Picciotti, puggiamu 'n terra, n' appimu a scurdari quarche cosa mpurtanti!
Scinni 'n terra e va ni Giuf:
- Chi c' ? chi ni scurdamu?
- Vossia mi rishi si sta trippa lavata bona?
U capitanu ngharmaliu. Anghuanta un pezzu di lignu e cci li sunau boni boni.
Giuf chiancennu ci rissi:
- Ma chi fishi? chi vi rissi?
- Ha diri - ci arrispunniu u capitanu - 'Signuri, fashitili curriri!'. Accuss putemu varagnari u tempu chi ni fashisti perdiri.
Giuf, cu l' armi all' occhi e chi spaddhi carrichi di lignati, ncurciau pa campagna pi ghiri o paisi, e ripitia sempri:
- Signuri, fashitili curriri! Signuri, fashitili curriri!

Ripitennu sti paroli, Giuf passa vishinu on cacciaturi appustatu pi cunigghia e ci scunzau a puntata, ca i cunigghia sintennu chianciri e parrari:- Signuri, fashitili curriri! Signuri, fashitili curriri! - pigghia e scapparu.
- Ah! figghiu ri to matri! puru tu mi nni fai! - Ci fa u cacciaturi, e cci appizza d boffi, e d caushi 'n culu.
Giuf chiancennu ci rishi:
- Ma chi fishi? chi vi rissi?
- Chi dishisti? Ha diri 'Signuri, fashitili accidiri!'
Giuf si pigghia a trippa e va ripitennu pi strata socc' avia a diri.

E scontra a dui chi si sciarriavanu; na sta mentri ripitia:
- Signuri, fashitili accidiri! Signuri, fashitili accidiri!
- Ah! nfamuni! puru tu attizzi! - Ci fannu chiddhi rui; lassanu di sciarriarisi e chiantanu di manu a giuf.
Poviru Giuf, ca scuma 'n mucca e u cannarozzu chiusu pu scantu, nun putia parrari. Dopu un pizzuddhu, rishi tra un zigghiuzzu e l' autru:
- unca com' ha diri?
- Com' ha diri? - ci rispunninu chiddhi, - ha diri 'Signuri, fashitili spartiri!'
- 'Nca, Signuri, fashitili spartiri! - si misi a diri Giuf, - Signuri, fashitili spartiri!

Trasi rintr' o paisi ca trippa sutt' e vrazza, e passa vishinu a chiesa ripitennu sempri.
- Signuri, fashitili spartiri! Signuri, fashitili spartiri!
Giustu giustu staanu niscennu ri 'n chiesa dui picciotti maritati allura allura. Comu sentinu dhi paroli, lu zitu curri, si sciogghi a shinta e, tiritinghiti e tiritanghiti, supra li spaddhi di Giuf, ushiannucci:
- Ashiddhazzu di malariu! ca mi voi fari spartiri di me mugghieri?
Giuf, nun ni putennu chi, si jittau 'n terra pi mortu. I parenti di li ziti lu ntunniaru pi biriri s' era mortu o vivu. Dopu n' anticchia, Giuf arrivinni e ssi susiu. Ci fannu li genti:
- Unca accuss ci avivi a diri a li ziti?
- E comu ci avia a diri? - ci addumanna Giuf.
Ci avivi a diri:- Signuri, fashitili ririri!
Giuf pigghia a trippa e va pi la taverna.

Pi strata, passannu ravanti a 'na porta aperta unni c' era un mortu cu li cannili ravanti e i parenti chi chiancianu, jia ripitennu:
- Signuri, fashitili ririri! Signuri, fashitili ririri! - comu ci avianu rittu.
E parenti ru mortu ci parsi 'na cosa fatta apposta; nescinu cun marruggiu e a Giuf ci nni rettiru pi iddhu e pi autru.
Allura Giuf vitti ch' era megghiu zittirisi e curriri a la taverna.
Lu tavirnaru, chi l' avia mannatu la matina, si lu viri arricogghiri a sira, e tutti li lignati chi si cci putianu ancora dari, ci li retti tutti.


 

 

 


   Giuf travagghia di facchinu.

   Essennu scarsu, Giuf si n’ app’ a ghiri a travagghiari comu facchinu.
Un putiaru u ncarrricau di purtari 'na shesta china ri buttigghi di vitru fin' o so malasenu.
L’ omu ci rissi chi duranti u caminu ci avissi nzignatu tri cosi utili pi tutt’u restu ra so vita.
Giuf e u patruni ra shesta s’ avviaru pi strati ru paisi.
Giuf, chi patia sutta dhu ran pisu, dopu n’ anticchia ci addumannau si ssi putia firmari e sapiri qual’ era dha prima cosa utili.
S’ assittaru no scaluni ru marciaperi e l’ omu ci rissi:
- Si non momentu ch’ hai fami e siti, quarcherunu ti rishi com’ bonu aviri a panza china, assicutalu!
Giuf abbuzzau e ssi misi arr 'n caminu ca shesta 'n coddhu.
Chi avanti si firmau arr p’ arripusarisi anticchia e addumannau all’omu di riricci qual’ era a sicunna cosa utili.
- Si mentri vai a peri e ssi stancu mortu, quarcherunu ti rishi com’   bonu jiri a cavaddhu, assicutalu!
Giuf abbuzzau, si susiu e ghiu appressu all’ omu chi cci fashia strata.

Finarmenti arrivaru a putia. Giuf stancu mortu ci addumannau all’omu qual’ era a terza cosa utili.
- Si purtannu 'na shesta china ri buttigghi fin’ o malasenu, quarcherunu t’addumanna si boi sordi, assicutalu!
A stu puntu, Giuf, cci ushiau:
- Si quarcherunu ti rishi chi di sti buttigghi nun zi nni rumpiu nuddha, assicutalu!
Agghuantau a shesta e a sdivacau 'n terra.


 

 

 


   Giuf e a giustizia

'Na ota Giuf ni cumminau una tantu rossa chi ll'omini ra giustizia jeru p'arristallu.

U patri ri Giuf, nfurmatu 'n antishipu, u fishi ammucciari luntanu. Quannu i vardii arrivaru, Giuf nun z'attruvau e accuss a fashenna s'arrisurviu cu tantu baccanu e nenti ri fattu.
Ma u nomi di Giuf arristau scrittu no libbru niuru da giustizia, e i sbirri cuntinuaru a circallu.

Un gnornu so patri deshisi di fallu turnari e tenilu ammucciatu 'n casa, ma si prisintaru i gendarmi chi cci addumannaru:
- Unn' Giuf? U patri ci arrispunniu: - Ma nzumma, 'un  u vuliti capiri chi me figghiu    mortu? Fashitimi u fauri r''un  ci pinzari chi!

     Sintennucci riri a sso patri ch'era mortu, Giuf r'unn'era ammucciatu ushiau:
- Cc mi vuliti mprugghiari! nun zugnu mortu! a facciazza vostra sugnu vivu e veggitu.

 

 

 


     Giuf e a shocca.

     Si cunta chi 'na ota a matri di Giuf, prima di jirisinni a la missa, ci rissi:
- Giuf, viri chi c' a shocca chi havi a cuvari l'ova. A pigghi, ci runi a manciari u mpastu ri canigghia e a metti arr 'n capu all'ova p''un  falli arrifriddari.
     Giuf, allura, pigghia a shocca, ci mpasta a canigghia e a pasci. A pasciu tantu chi jirita, chi cci jinchiu u cannarozzu di canigghia, e a fishi moriri affucata. Quannu Giuf vitti a shocca morta, rissi:
- E ora comu fazzu, ca lova s'arrifriddanu? ora mi cci aggiuccu ri supra!
     Si cala i causi, s'aisa a cammisa e ss'aggiucca 'n capu all'ova.

Vinni so matri e chiamava:
- Giuf! Giuf!
Arrispunni Giuf:
- Cc sugnu! nun pozzu veniri, chi sugnu assittatu 'n capu all'ova, masin s'arrifriddanu!
So matri si misi a bushiari:
- Malacunnutta! Tutti l'ova scafazzasti!
Si susi Giuf e ll'ova avianu addivintatu tutti 'na picata.


 

 

 


  Giuf e u burgisi

Un gnornu un burgisi nmitau giuf a 'na scummissa. Era nmernu ma ci rissi u stessu:
- Si ta firi a scurari 'na notti nuru supr'o tettu ru bagghiu, ti rugnu shent'onzi. Si t'arritiri, 'un  ti rugnu nenti.

     U nnumani Giuf si prisintau o burgisi e cci rissi di manteniri a prumissa:
- Fishi comu m'addumannastuvu. Passai a notti 'n capu o tettu comu vuliavu vui.
U burgisi ci rissi:
- Va beni! Ma prima rimmi comu passasti a notti.
E Giuf ci cuntau:
- A notti era fridda e c'era ventu gelidu. U tempu u passai a taliari a lushi ri stiddhi chi schiarianu a campagna.
- Pirdisti! - rissi u burgisi - ti quariasti ca lushi ri stiddhi, perci nun meriti nenti!.

     Giuf 'un nissi nenti e ssi nni jiu ncuttumatu pinzannnu a vinnitta.

     Quarche ghiornu dopu nmitau 'n casa o burgisi chi so addhuati. I fishi assittari 'n taula chi piatti ravanti, ma 'un  ci retti nenti ri manciari.
Dopu un pezzu ch'aspittava, u burgisi arrabbiatu ci addumannau:
- Giuf, ma nun priparasti nenti di manciari?
Giuf ci rissi:
- M'aviti a scusari! havi 'na siritina chi coshu u cuscusu ma a pignata    ancora fridda.

     U burgisi si susiu e vitti a pignata ru cuscusu pusata supra a ghiucchena luntanu ru cufularu unni Giuf shusciava o focu cu muscaloru.
- Chi ciusci no focu s'a pignata luntanu? - ci addumannau u burgisi.
- Pi fari arrivari u cauru na pignata. - Arrispunniu Giuf.
- Ma chi ssi scimunitu? Comu p u focu arrivari finu a pignata s' accuss luntanu? - Ribbattiu u burgisi.
Giuf ci arrispunniu suddisfattu:
- Si a notti ra scummissa mi potti quariari ca lushi ri stiddhi, si p cushinari u cuscusu cu cauru du cufularu ch' assai chi vishinu!

     Caputa a lizioni, u burgisi retti dushent'onzi a Giuf pi premiallu ra so spirtizza.


 

 

 


   Giuf e a ligna

     Un gnornu Giuf happ'a ghiri a cogghiri ligna 'n campagna. Quannu finiu s'avviau versu u paisi. Pi strata, passannu vishinu a 'na rutta, si ntisi stancu e ssi firmau a fari pip. Vitti dui strisci r'acqua ch'avia fattu 'n terra e cci rissi:
- Curriti, curriti, chi vi canusciu!

     Na rutta c'eranu latri chi sintennu dha frasi, scapparu. Sintennuli scappari Giuf rissi:
- Sa cu' s st'armali chi si scantaru ri mia!
Pigghiau u mazzu ri ligna e trasiu na rutta unni attruvau 'na pignata chi bugghia. Pigghiau un pezzu ri carni e un pezzu ri pani e ssi misi a manciari.. Poi si misi a taliari 'n tunnu e attruvau un zaccu chinu ri sordi r'oru. U nfilau 'n mezzu e ligna e ssi nni jiu 'n casa.

     Quannu arrivau no curtigghiu chiamau a sso matri chi parlava chi cummari:
- Matri! Trasiti!
- Ah! Si stancu Giuf?
- Viniti cc e stativi zitta.
Giuf rapiu u mazzu ri ligna e detti u saccu chi sordi r'oru a sso matri. So matri, sperta, l'ammucciau subbitu e cci rissi:
- 'Un parlari cu nuddhu, sai! Picch s'a giustizzia u veni a sapiri ni metti 'n ghalera a tutti rui.

     Mentri Giuf rurmia, so matri pigghiau passula e ficu sicchi, acchianau supr'o tettu e 'n cuminciau a ghittalli supr' a Giuf.

     Quannu s'arruspigghiau, Giuf vitti a passula e chiamau:
- Mamma, mamma!
- Chi boi?
- Cc ci sunnu ficu sicchi e rashina passula.
- Pigghiali, figghiu meu! u signuri chi nni li manna!

     Un gnornu, poi, a matri e sso figghiu happiru a sciarriarisi.
- Si 'na fimmina tinta! Dammi i sordi chi ti purtai, masin mi ncazzu e vaiu no jurishi.
So matri i sordi nun ci li vosi rari, e accuss Giuf si nni jiu no jurishi.
- Signor Giudishi, ci purtai a mme matri un zaccu ri dinari r'oru e iddha nun mi li voli rari chi!

     U jurishi cunvucau allura a matri. Chista avennu a ghiri no tribbunali rissi a Giuf:
- Giuf, am'a ghiri no jurishi. Appena niscemu, tirati a porta!
Giuf, bestia com', scippau a porta, s'a misi 'n coddhu e ssi nni jiu no jiurushi nzemmula a sso matri. Quannu arrivaru, u jurushi ci rissi:
- Aviti a dari i sordi a vostru figghiu!
- Eccillenza! 'un miri chi me figghiu pazzu. Chi havi a porta ri 'n casa 'n coddhu?
Giuf allura rissi:
Signor giudishi, pi sta porta mi chiuveru 'n capu passuli e ficu sicchi.
U iurishi, ravanti a tanta babbasunia , rissi:
- Picch viniti da me? nun viditi ch' mattu?!?


 

 

 


   Giuf, l'omu ru muru

     'n campagna avianu ntisu parlari di stu Giuf chi di nuddhu si scantava. U chi spertu ri viddhani pinzau di jiri o paisi unni Giuf abbitava, pi pigghiallu pi fissa.
     Appena arrivau fu salutatu don omu ch'era appuiatu o muru vishinu a porta ru paisi:
- Salutamu a bossia! Si cci servi quarche cosa sugnu cc pi sirvilla.
- Vinni o paisi, picch ha pigghiari pi fissa a Giuf. Mi sai riri unn'abbita?
- Ma shertu! - arrispunniu l'omu - U va cercu iu! ma finu a quannu tornu mi tinissi stu muru p''un  fallu cariri. - E ssi nni jiu.

     Passau l'ura di manciari, e u viddhanu aspittava addijunu. Si fishi sira, e u viddhanu stancu tinia ancora u muru.
     Ora c'era un mecchiareddhu ch'abbitava dh vishinu, chi s'aia vistu tutta la farsa, e quannu happi piet ru viddhanu, ci addumannau chi fashia ancora dhochu e picch nun zi nni jia 'n casa.
- Aspettu a Giuf. - Arrispunniu - Un omu mi rissi di teniri stu muru fin'a quannu nun turnava cu Giuf.
- Ma chiddhu era Giuf! - rissi rirennu u vecchiu - Ti pigghiau pi fissa prima chi tu pigghiassi pi fissa a iddhu.

     O poviru viddhanu nun ci arristau chi turnarisinni a so burgata.


 

 

 


   Giuf e ll'omu sceccu

     Un gnornu Giuf, o mircatu, s'accattau un sceccu, l'attaccau cu 'na corda e ssi nni staia vinennu 'n casa tirannusi l'armalu.
      Strata fashennu, nun z'addunau chi dui latri ci jianu appressu. A un certu puntu unu r'iddhi, asciugghiu a corda ro coddhu ru sceccu, e ssi l'attaccau iddhu, mentri u so cumpari si ni scappava ca vestia. quannu Giuf si vutau e, alluccutu, vitti ch'o postu ra vestia c'era un omu, ci addumannau:
- E u sceccu unn' ?
L'omu ci arrispunniu:
- Iu sugnu!
- Ma com' possibbili?!? - Si maravigghiau Giuf.
- possibbili! Un gnornu iu avia cuntrariatu a mme matri e iddha ci addumannau o Signuri di farimi addivintari sceccu. U nnumani, quannu m'arruspigghiai, avia addivintatu sceccu. Poi me matri mi vinniu o mircatu unni vui m'avvattastuvu! Ora, grazi a Diu, me matri mi pirdunau, e accuss turnai a essiri omu.
- E ora chi turnasti omu, comu mi poi essiri utili? Va! Vattinni pa to strata!
E mentri u sciugghia ci rissi:
- E nun fari arrabbiari chi a tto matri!

     A simana appressu, giuf turnau o mircatu p'accattarisi un sceccu, e truvau u stessu armalu ch'avia accattatu setti jorna narr. S'avvishinau e cci rissi a zucc'aricchia:
- Babbiuni! Fashisti arrabbiari arr a tto matri! 'un  t'avia rittu r''un  u fari chi? Meriti d'essiri propriu chiddhu chi ss!


 

 

    Giuf e a pignata pristata

     Giuf avia un mishinu ch'u scanciava pi babbu: ogni cosa chi cci addumannava 'n prestitu, truvava scusi p''un  nariccilla chi narr.
     Giuf dishiriu di raricci 'na lizioni.
     Un gnornu ci addumannau 'na pignata e u nnumani matina ci a turnau narr cu tanti grazi, ma u vishinu happi a surprisa di viriri 'na pignata chi nica rintra a chiddha ranni chi cci avia pristatu.
- Soccu  ? - ci addumannau a Giuf.
- Caru me vishinu, stanotti a to pignata figghiau sta pignateddha, chi ora tua.
U vishinu si pigghiau i rui pignati e pinzau chi giuf era veru un babbiuni.

     Dopu 'na para ri jorna, Giuf si fishi pristari arr a pignata, ma nun ci a turnau chi. Accuss u vishinu vinni a ddumannariccilla.
- Nun zapisti chi ssuccessi, caru vishinu? A sira stessa chi ma pristasti, a pignata si ntisi mali e morsi!
- Morsi?!? - ushiau u vishinu - cu' havi mai ntisu na pignata chi mori? Chi storia mi cunti?
- Si 'na pignata p nasciri, p puru moriri! Nun ti pari?
Arrispunniu Giuf.


 

 

 


   Giuf e u shauru d'arrustu

     Un gnornu un poviru affamatu passau vishin'on mucceri unni s'arrustia carni. L'Omu nun avia sordi p'accattarini, accus ch' un pezzu ri pani si cci assittau vishinu a manciari, shauriannu u profumu di l'arrustu.
     Quannu finiu ri manciari, si cci avvishinau u patruni ra putia e cci addumannau di pacari u profumu di l'arrustu. U povir'omu si vitti passari vishinu a Giuf, chi canuscia, e ci addumannau r'addifennilu.
     Giuf ci pinzau, poi rissi o vucceri:
- quantu dinari ci addumannasti pu profumu ra to carni?
- shincu dinari. - Ci arrispunniu l'omu.
Allura Giuf pigghiau ri 'n zacchetta 'na munita ri shincu dinari e a fishi scusciri supra u tavulu.
- U sintisti u scusciu ra munita? - Ci addumannau Giuf.
- shertu! - Arrispunniu l'omu.
- Allura cunzidira u scusciu ri ssa munita comu pacamentu ru profumu da to carni.


 

 

 


   Soccu penzanu l'autri

Giuf e sso figghiu di quinnishi anni, jeru nton moscu, cu sceccu, a cogghiri ligna. quannu fu ura di turnari, Giuf, attaccau i ligna na varda e ssi misi a cavaddhu, fashennu veniri a sso figghiu a peri. Arrivati o paesi ncontranu na giora di arzuna chi si mettinu a cutulialli. "Taliati a st'omu ranni e grossu chi fa caminari so figghiu a peri 'n mezzu a merda. Comu si ssupr' o sceccu 'un zi cci putissi jiri 'n nui!". Hannu arraggiuni", rishi Giuf a sso figghiu. "Acchiana cc, vishinu a mmia". U figghiu s'assistema vishin' o coddhu di l' armalu, chi ncumincia arr a trippiari pa strata.
Chi 'n avanti, ncontranu napocu ri picciutteddhi fimmini ca linghua pizzuta: "Ma chi vuliti marturiari ssa povira vestia?", rishinu fashennusi sentiri boni. " havi a ventri ca tocca quasi n terra. Vivrogna!". " Hannu arraggiuni", rishi Giuf a sso figghiu. "Scinnu iu. Oramai am'a essiri vishinu 'n casa".
U figghiu a cavaddhu e u patri a peri, arrivanu nta na strata unni ci sunnu napocu ri vecchi assittati supr' e scaluna ravant'a porta. "Accuss va u munnu hoiria! I patri nun hannu chi autorit. Sunnu i picciotti chi cumannanu". Mi pari ca hannu arraggiuni", penza Giuf." unn bonu ca patri e figghiu sunnu a paru liveddhu". "Scinni! a megghiu cosa ca ni nn'jiemu tutti rui a peri".
Ma na shitt, sta soluziuoni attira risati e cummenti: " Chi babbasuna tutti rui! Prifiriscinu stancarisi iddhi nmeshi di fari stancari o sceccu". "E qual' a diffirenza? Sunnu scecchi puru iddhi!". " Viriti ca nautr' anticchia u patri si carrica i ligna 'n coddhu!".
Giuf si ferma arr: "Puru iddhi hannu raggiuni", rishi. " ma stavota u sacciu iu soccu ha fari p'unn falli parrari chi". S'accoffula supr'e ligna chi sunnu supr' o sceccu, e fa acchianari a so figghiu supr' e propri spaddhi. "Accuss" penza "unn mi ponnu veniri a diri r'affaticari u sceccu, picch semu assittai supr'e ligna, e no supra a so carina. 'Un mi ponnu trattari comu patri scrianzatu picch me figghiu supr' a mmia, e 'un mi ponnu mancu veniri a diri ca iu dipennu ri iddhu picch nurmali ca un picciottu ca vista longha guida un mecchiu ca vista debbuli."
Sicuru, sta vota, r'aviri truvatu a soluzioni giusta, Giuf runa na carcagnata o sceccu e u stranu trasportu traballanti si metti 'n motu. Trasinu triunfali na chiazza ru paisi, in speshi quannu, pi finiri, cull'urtimu scussuni cari tutta la parata. Giuf e sso figghiu arrutulianu 'n terra, 'n mezz' e ligna sparpagghiati.
Ca vivrogna, ncuttumati e chini di purvurazzu, finarmenti arrivanu 'n casa cu sceccu, unicu ch' arristau sanu.


 

 

 


   Giuf e a strata pi turnari

Un omu, virennu a Giuf assittatu supr' a rama chi staia tagghiannu, ci rissi:
- Giuf, accura! Si cuntinui cari 'n terra!
Giuf 'un mosi ascutari soccu dh'omu ci rissi, e sicutau a tagghiari fin'a quanno a rama si rumpiu e iddhu si sdirrupau 'n terra.
Allura, Giuf, maravigghiatu ra priviggenza ri dh'omu, ci curriu appressu e cci rissi:
- Tu sai viriri u futuru! Fazzu tuttu soccu mi rishi, picch iu criu a ttia!
l'omu, scrupuliannusi ci arrispunniu:
- 'Un niri fissar! Sulu Diu canusi u futuru!
Giuf nzistiu:
- Tu mi rishisti ca iu avissi carutu e accuss fu. Ora m'ha diri quann' l'ura mia.
L'omu suspirannu pigghiau u so caminu, ma Giuf ci jia sempri appressu e cci addumannava sempri a stessa cosa: -Quannu veni a fini mia?
L'omu spasintutu, pi libbirarisi di Giuf , allura, ci rissi:
- Crepi quannu carrichi tutt'a ligna supr' o sceccu e l'armalu arragghia pa prima vota!
- Moru subbitu?
- No! Mit di l'arma tua lassa u to corpu e quannu l'armalu arragghia pa sicunna vota, mori. - rissi u vecchiu jiennusinni.
Giuf, cull'arma afflitta, finiu ri cogghiri a ligna e di carricalla supr'o sceccu. Poi si misi 'n caminu cu scantu ch' u sceccu arragghiassi.
Pi sfurtuna r'iddhu, pi strata ncuntraru nautru sceccu ca si misi a ragghiari. U sceccu ri Giuf arrispunniu o ragghiu, e Giuf scunfurtatu pinzava: "Sta arrivannu l'ura mia!"
Dopu nautr'anticchia u sceccu arragghiau arr pa sicunna vota e Giuf lassannusi cariri 'n terra pinzau: "Ora sugnu mortu."
Chiuriu l’occhi e ssi misi pi mortu.
Passaru ri dh napocu ri genti ru paisi, vittiru a Giuf stinnigghiatu 'n terra e crittiru ca fussi mortu. Allura pigghiaru un tabbutu, ci u misiru rintra, e ncuminciaru a caminari agghiri o paisi purtannusillu supr'e spaddhi.
Duranti a strata ncuntraru un ciumi e 'un zapennu r'unni avianu a pigghiari si misiru a discutiri nton modu animatu.
A stu puntu Giuf nisciu a testa fora ru tabbutu pi diricci quali fussi a strata ri pigghiari. Tutti a dh'apparuta si spavintaru, fishiru cariri u tabbutu 'n terra e ssi ni scapparu a peri 'n culu.
Ntantu Giuf li chiamava, rishennucci allunghannu a manu:
-Vi vulia sulu riri ca quann'era ancora vivu, pigghiava r' addhabbanna, chi a strata r'accurzu, ma si a vuautri 'un vi piashi, allura mi putiti purtari unni vuliti.


 

 

 


   Giuf chi vulia ammucciari a luna

Giuf, ch'abbitava nton paisi ri campagna, jia spissu a rubbari ne siminati ri l'autri. Na notti rishidiu di jirisi a pigghiari u furmentu chi u vishinu avia mitutu, e, mentri tutti rurmianu, ncuminciau a carricari i regni, cu furcuni, supr'o carrettu. Giuf per 'un zapia ch'u vishinu dha sira avia statu a fari visita e so parenti e chi, pi turnari chi 'm prescia 'n casa, avia pinzatu di pigghiari rin mezz' o siminatu ru furmentu. Quannu Giuf u vitti ri luntanu, morsi ru spaventu pinzannu chi, cu a luna china, chi fashia na ranni lumia, u viddhanu putia villu e ricanuscilu. Iddhu allura, aucchiau un munzeddhu di fratta e runzi chi stavanu vishinu a finaita, e cu na ranni furcunata l'aisau, jittannuli p'agghiri a luna p'ammuccialla. Un runzu per si cci mpirugghiau na manica e ssi l'aisau ar autu, sempri chi autu . . .

Poviru Giuf: S'attruvau tuttu shunnatu e chinu ri spini supr' a luna e, si tal bonu, ancora dh chi cerca di togghisilli a una a una. 

 

 


   Giuf, i latri, a carni e i muschi

Na matina Giuf si nni jiu a cogghiri virdura, e prima di turnari era gi notti.
Mentri caminava c'era a luna anniulata, e anticchia affacciava, e anticchia sparia. Giuf s'assittau supra na petra e taliava affacciarisi e spariri a luna. Anticchia cci rishia: - veni fora! veni fora!- e n'autr'anticchia: - ammucciati! ammucciati! - e 'un finia chi di riri: - Veni fora! Ammucciati!

Dh forastrata c'eranu dui latri chi staianu scannanu un miteddhu arrubbatu e quannu ntisiru: - Veni fora!- e: - Ammucciati!- Si scantaru chi fussi a giustizia. Satanu all'aria e scappanu, lassannu a carni dh unn'era.

Giuf sintennu curriri, va a viriri chi c', e trova u viteddhu scannatu. Pigghia u cuteddhu e ncumincia a tagghiari carni. Si jinchi lu saccu e ssi nni va.

Arrivannu 'n casa: - Ma! Rapi!
- E chista ura di turnari j? - fa so matri.
- Si fishi notti mentri purtava a carni, e dumani mi l'aviti a vinniri tutta, ca mi servinu i sordi.
E sso matri: - Dumani ti ni torni 'n campagna e iu vinnu la carni.
A sira appressu, quannu Giuf turnau, ci addumannau a sso matri:
- A carni la vinnistuvu?
- Si! A retti e muschi a crirenza.
- E quannu la pacanu?
- Quannu hannu cu soccu pacari.
Pi ottu jorna Giuf aspittau ca i muschi purtassiru i sordi.
Vistu ch''un ni purtavanu, jiu no Jurishi: - Signor Giudishi, vogghiu fatta giustizia. Retti a carni a crirenza e muschi e nun mi pacanu chi.
E u Jurishi ci rissi: - Pi sintenza! Appena ni viri una si autorizzatu a 'mmazzalla.
Propriu na dhu momentu si posa na musca 'n punt'o nasu du Jurishi e Giuf ci appizza un pugnu ca ci u scafazzau tuttu.


 

 

 


   Giuf e a statua ri jissu

A Giuf, babbu, lagnusu e firriolu, so matri chi avia anticchia ri tila a vinniri ci rissi: - Pigghiati sta tila e vall' a vinniri non paisi luntanu, ma sta attentu ca l'ha vinniri a genti ca parra picca.
Giuf si nni parti ca tila 'n coddhu pi ghilla a vinniri. Arrivatu nton paisi ncuminciau a abbanniari: - Cu voli sta tila!
I cristiani lu chiamavanu, ma ncuminciavanu a parrari assai: A cui ci paria russulana, a cui cci paria cara. A Giuf ci parsi ca parravanu assai e 'un ci la vinnia a nuddhu.
Camina ri cc, camina ri dh, s'infila non curtigghiu. Nun c'era nuddhu, ma vitti na statua ri jissu e Giuf ci addumannau: - Va vuliti accattari sta tila?
A statua 'un ci rava cuntu, e ntantu Giuf viria ca parrava picca:
- A vui ca parrati picca, vogghiu vinnivi sta tila.
Pigghia a tila e ci la stinnigghia supra.
- Dumani vegnu a pigghiarimi i sordi. - E ssi nni jiu.
U nnumani quannu turnau, jiu p'arricogghiri i sordi, ma a tila 'un l' attruvau, e ncazzatu jia ripitennu:
- M' ha dari i sordi ra tila.
Ma a statua 'un nishia nenti.
- Vistu ch' 'un mi voi rari i sordi, ti fazzu a biriri cu sugnu iu!- Va afferra un zappuni e ncumincia a pigghialla a zappunati finu a falla addivintari pezza pezza.
Ma, surprisa!, na panza ci attrova na pignata china di rinari.
Si metti i rinari no saccu e ssi ni torna ni so matri.
Arrivannu ni so matri ci rishi: - A tila a vinnivi a unu ca nun parrava, ma a sira sordi 'un mi nni vosi rari. Ci turnai u nnumani matina cu zappuni, l'ammazzai a lignati, u jittai 'n terra e finarmenti mi retti sti sordi.
So matri, chi era sperta ci rissi: - 'Un niri nenti a nuddhu, ch' a picca a picca sti sordi ni li jemu manciannu.


 

 

 


   Manciati robbisheddhi mei

A Giuf, ch'era mezzu lucchignu, nuddhu , comu riri, lu nmitava o cci fashia shera.
Na ota Giuf jiu 'na na massara, pi aviri quarche cosa.
Li massarioti comu lu vttiru accuss squasunatu, l'assicutaru malamenti e picca mancau ca 'un ci abbiaru li cani di supra pi fallu jiri.
S matri capiu la cosa, e cci priparau na bella bunaca, un paru di causi e un gileccu di villutu.
Giuf, vistutu di camperi jiu a la stissa massaria; e dhocu viristivu li granni shirimonii!.., e lu nmitaru 'n tavula cu iddhi.
Essennu 'n tavula, tutti cci fashianu shirimonii.
Giuf, p' 'un zapiri leggiri e scriviri, comu ci vinia lu manciari, pinamanu si jinkia la panza, pinautramanu chiddu ch'assuicchiava si lu sarvava ne sacchetti, ni la coppula e nni la bunaca; e ar ogni cosa chi si sarvava rishia:
- Manciati robbisheddhi mei, cc vuautri fustivu nmitati!


 

 

 


   Canta-la-notti

'Na vota la matri di Giuf avia un ghaddu. 'Na jurnata lu cushiu e si lu manciaru 'n taula. Giuf, chi nun n'avia manciatu mai, cci piashiu e cci spiau a s matri comu si chiamava.
 So matri cci rissi:
 - Canta-la-notti.
 'Na siritina Giuf vitti un puvireddhu chi cantava darreri 'na porta; pigghia un cuteddu, cci l' azzicca 'nta lu cori, si lu carrica e lu porta ‘n casa. Comu arrivau si misi a fari un terribbiliu:
- Matri! matri! scinniti ca iu sulu nun lu pozzu acchianari lu canta-la-notti, ca veru grossu.
So matri, comu ntisi accussi, jisau li vuci:
 - Mischina mia ! sa chi fishi.... sa chi successi!... - ca pi la prescia si sdirrupa scala scala.
 
 Quannu va pi taliari, ci vinni quasi un motu:
 - Comu fashisti ! arma scillirata, a cu' ammazzasti? ora ti mannanu a la furca.... e mori... e iu arrestu sula mala scunzulata!...com'ha fari?...ah! chi figghiu ca mi miscitau!..
 
 E la povira matri si piddhuniava tutta e s'ammazzava tutta. Giuf, alluccutu, all'urtimu cci rissi a sso matri:
 - Ora, matri, m'aviti a diri chi su' sti speshii chi fashiti; annunca, mi fashistuvu manciari canta-la-notti, e ora ca ni portu nautru, ca mi piashiu, viju ca stati fashennu comu 'na fera e vuliti a centu chi vi tennu.
 La matri cuntutta la confusioni, pigghia lu mortu e lu jetta inta lu puzzu.
 La Giustizia shircava a chiddhu chi avia statu ammazzatu; e quannu addumannaru a Giuf, chistu cci rissi ca l'avia ammazzatu iddhu e ca cci l'avia purtatu a sso matri pi fallu cshiri. La matri, comu sappi sta cosa, subbitu scanna un crastu ch'avia, e lu jetta supra lu mortu nta lu puzzu. Nastamentri, arriva Giuf cu la Giustizia, e cci spianu a iddha si Giuf avia purtatu un mortu. So matri cci rishi ca avia purtatu un crastu ftusu, e chi l'avia jittatu nta lu puzzu.
Unu di la Giustizia si cala nta lu pozzu e tuccannu tuccannu ntisi pilu. E cci spia a li parenti di lu mortu chi eranu supra:
- Chi ? pilusu?
- Forsi nta lu pettu.
Tuccannu tuccannu senti quattru peri.
- Chi havi quattru peri?
- Havi du' manu e du' peri.
Tastiannu tastiannu viri chi havi dui corna, e spia:
- Ch'ava dui corna?
E dhocu s'addunaru ca era na buffuniata, cosa chi sarvau a Giuf.


 

 

 


   Occhi di Cucca

Giuf avenn'a purtari li dinari a la casa, si scantava ca cci li pigghiavanu; e chi fa? li metti nton zaccu e di supra cci metti spini di sipla pi fari abbiriri ca iddhu nun purtava nenti. Si lu jetta arreri li spaddhi e arranca pi la casa. Li picciotti chi lu scuntravanu:
- Giuf, chi porti ?
- Occhi di cucca (sintennu parrari di la munita d'argentu chi lucia).
Li picciuttunazza ncugnavanu li manu pi tastiari e si puncanu:
- Ahi ahi!
Passava di 'nautra banna, e li picciotti:
- Giuf, chi porti ?
- Occhi di cucca.
Tuccavanu:
- Ahi ahi!
E accuss Giuf junciu a la casa e cci purtau sani e sanzeri li dinari a sso matri.


 

 

 


   Giuf e u varveri mpacciatu

Un gnornu Giuf, pi raparisi i capiddhi, canciau varveri. Chistu, per, era novu du misteri, e mentri raria a manu cci trimava, tantu ch' a ogni passata di rasolu lassava na tagghiatina, chi subbitu attuppava cu anticchia ri mattula.
Dopu n'anticchia, a testa ri Giuf pi mit era china ri pizzuddhicchia ri mattula p'attuppari u sanghu.
Appena u varveri passau pi rariri l'autra mezza testa, Giuf, sfuttennulu ci rissi:
- Ora ch'a prima mezza testa ma siminasti a cutuni, comu penzi di siminarimilla l'autra met?


<p>&nbsp;</p> <!-- |||||||||||||||||||| T A B L E O N ||||||||||||||||||||||--> <a name="11"></a> <p>&nbsp;</p> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <table width="750" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="img/squad/Boden.png" leftmargin="0" righ argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <tr> <td weidth="25"><img border="0" src="img/squad/OL.png"></td> <td weidth="700" height="25" border="0" background="img/squad/O.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/OR.png"></td> </tr> <!------------------------------ End T O P -------------------------------> <!------------------------------ LeftSide --------------------------------> <tr> <td width="25" border="0" background="img/squad/L.png"> </td> <!------------------------------ EndLeftSide -------------------------> <!--------------------------------- TEXT -----------------------------> <td width="700" align="center"> <table width="680 " align="center" background="../images/Sign/7CY.png"> <tr> <td><br> <font face="Verdana, Tahoma, Lucida sans, Helvetica" size="4"> <font size="5">&nbsp;&nbsp; <b>XXXXXXXXX</b></font> <br> <br> <p align="justify">xxxxxxxxx </font><br> <br> </p> </td> </tr> </table> </td> <td width="25" align="right" border="0" background="img/squad/R.png"> </td> </tr> <!------------------------------ EndRightSide ----------------------------> <!--------------------------------- BOTTOM -------------------------------> <tr> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UL.png"></td> <td width="700" height="25" border="0" background="img/squad/U.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UR.png"></td> </tr> </table> <!-- |||||||||||||||||||| T A B L E E N D ||||||||||||||||||||||-->
 

 

F O R U M       SISHILIANU

 

 

 

&nbsp; Secondo alcuni Giuf non&nbsp; &nbsp; mai morto,<br> &nbsp;&nbsp; riuscito a scappare alla morte talmente tante volte<br> che ancora sta scappando e ancora gira per il mondo.<br> [...] Qualcun altro invece racconta &#39;sta storia.<br> Che un bel giorno Giuf vide l&#39;angelo della morte.<br> L&#39;angelo della morte lo guardava strano... <br> <br> <br> Giuf&nbsp; &nbsp; un personaggio letterario della tradizione orale popolare della Sicilia. Nella letteratura scritta egli compare compiutamente nell&#39;opera di Giuseppe Pitr &nbsp; (1841-1916), celebre studioso di tradizioni popolari e di folclore siciliano tra la fine dell&#39;Ottocento e l&#39;inizio del Novecento, che ne riprese le storie popolari diffuse in varie parti della Sicilia. La sua comparsa nella tradizione scritta risale almeno al 1845, quando&nbsp; &nbsp; il personaggio attestato in un adattamento in lingua italiana di una storia di Venerando Gangi (1748-1816), favolista siciliano.<br> <br> <br> Giuf&nbsp; &nbsp; un bambino del sud, molto ignorante, che si esprime per frasi fatte e che conosce soltanto una certa tradizione orale impartitagli dalla madre. Nelle sue avventure egli si caccia spesso nei guai, ma riesce quasi sempre a uscirne illeso, spesso involontariamente. Giuf vive alla giornata, in maniera candida e spensierata, incurante di un mondo esterno che pare sempre sul punto di crollargli addosso.<br> <br> Il ciclo delle avventure di Giuf&nbsp; &nbsp; di chiara derivazione araba (o meglio, nordafricana), come dimostra lo stesso nome del ragazzino (che nel dialetto palermitano divenne l&#39;abbreviativo di Giovanni).<br> <br> Ancora oggi nei paesi del Magreb esistono cicli di racconti che hanno come protagonista Djeh (pron. giuh), che, con il siciliano Giuf, sicuramente condivide una medesima radice popolare.<br> <br> Secondo alcuni, Giuf/Jeh deriverebbe da un personaggio storico realmente esistito agli inizi dell&#39;XI secolo d.C. nella penisola anatolica (l&#39;attuale Turchia). Si tratterebbe della personalit piuttosto eccentrica di Nasreddin Khoja (Il Maestro Nasreddin), che nell&#39;area culturale araba si sarebbe poi diffuso con il nome di Djeha o Jusuf, innestandosi poi nella tradizione siciliana come Giuf. (Da notare che nella scrittura araba le parole khoja (turco hoca) e djuha si scrivono in maniera molto simile: solo dei punti diacritici le tengono distinte).<br> <br> Personaggio creato in chiave comica, caricatura di tutti i bambini siciliani, Giuf ci fa sorridere, con le sue incredibili storie di sfortuna, sciocchezza e saggezza, ma ha anche il gran merito di farci conoscere meglio la cultura dominante in Sicilia tra la fine dell&#39;Ottocento e l&#39;inizio del Novecento.<br> <br> L&#39;assoluta ingenuit. Giuf&nbsp; &nbsp; un personaggio assolutamente privo di ogni malizia e furberia, credulone, facile preda di malandrini e truffatori di ogni genere. Nella sua vita gli saranno rubati con estrema facilit una pentola, un maiale, un pollo arrosto, un asino, una gallina ed un tacchino. L&#39;iperbolica trama descritta dal Pitr &nbsp; prende spunto da fatti realmente ricorrenti nelle campagne del palermitano, quando ladri e imbroglioni erano soliti fare ai ragazzi promesse allettanti (che mai avrebbero mantenuto) per ottenerne in cambio prelibatezze sottratte alla campagna dei loro genitori.<br> <br> Un esempio della tipica stoltezza del nostro eroe si ha nell&#39;episodio &quot;Giuf tirati la porta&quot; nel quale sua madre gli ricorda: &quot;Quando esci, tirati dietro la porta&quot;, nel senso di &quot;accosta, chiudi, la porta&quot;. Ma il giovane prende alla lettera l&#39;invito e, anzich chiudere la porta, la scardina e se la porta a messa.<br> <br> vien voglia di citare la condanna a morte di Giuf. Il leggendario personaggio popolare siciliano &#8211; spesso a met strada fra la balordaggine e la furbizia &#8211; chiese di poter scegliere l&#8217;albero al quale essere impiccato. I boia lo condussero nel bosco ma non c&#8217;era verso che ci fosse un albero di gradimento del condannato. Dopo ore finalmente arriv la decisione: Giuf voleva essere impiccato ad una pianta di prezzemolo.<br>

25.12.2016