3 - L'aquila e a vurpi.
4 - L'aquila e u scarvacchiu
5 - L' aquila, u corvu e u picuraru
8 - U calannaru e u farcuni
13 - U attu e i surci
14 - A ba­­ottula e i a­­ini
17 - U craparu e i crapi sarvaggi
22 - I piscatura e u tunnu
23 - I piscatura chi pigghiaru cuti
24 - U piscaturi chi sunava u friscalettu
25 - I pisci rossi e i pisci nichi
26 - U piscaturi e a minnula
27 - U piscaturi chi battia nall' acqua
28 - L'alcioni
29 - I Vurpi no simetu
30 - A vurpi ca panza china
31 - A vurpi e u řunzu
32 - A vurpi e a řašina
34 - A vurpi e u tagghialigna
36 - A vurpi e u cani
37 - A vurpi e a pantera
38 - A vurpi e u scimmiottu fattu ře
39 - A vurpi e a scimmia a cuĺ era chi¨ nobbili
40 - A vurpi e u beccu
41 - A vurpi ca cura muzza
42 - A vurpi ch' 'un avia mai vist' un liuni
45 - L' assassinu
47 - L'omu scantulinu e i corvi
52 - L'omu anzianu e i soi amanti
54 - L'orvu
56 - U carvunaru e u lavannaru
58 - L' omu e a vurpi
59 - L' omu e u liuni fašianu a stessa střata
60 - L'omu e u satiru
61 - L'omu chi spaccau a statua run diu.
62 - L'omu chi ncuntřau un liuni r' oru
64 - L'araturi e u lupu
65 - L' Astřonomu
66 - I giurani chi vulianu un re
67 - I giurani ch'abbitavanu višinu
68 - I giurani na margia
70 - I voi e l'assi ru carrettu.
71 - I tři vvoi e u liuni
73 - Boria e u Suli
76 - A atta e Veniri
77 - A ba­­ottula e a lima
80 - U vi­­anu e i cani
82 - U vi­­anu e a visina
83 - U vi­­anu e i so figghi
86 - I figghi sciarriusi ru vi­­anu
100 - I vuscalora e u pinu
102 - U šervu na funti e u liuni
127 - U suli e i giurani
130 - Erculi e Plutoni
141 - U cava­­u e u sceccu
143 - A canna e l' arvulu r' aliva
145 - U cammellu, l'elefanti e a scimmia
159 - U stommacu e i peri
162 - U ře r' aše­­i

163 - U corvu e i palummi
164 - U corvu scappatu
165 - U corvu e a vurpi
168 - U corvu malatu
180 - U cani, u a­­u e a vurpi
185 - A cani chi purtava a carni
186 - U cani ca šianciane­­a
191 - I leppira e i giurani
192 - U leppiru e a vurpi
194 - A liunissa e a vurpi
195 - U řegnu ru liuni
196 - U liuni nmicchiatu e a vurpi
197 - U liuni priggiuneru e u vi­­anu
198 - U liuni nnamuratu e u vi­­anu
202 - U liuni e u derfinu
205 - U liuni, u lupu e a vurpi
209 - U liuni, u sceccu e a vurpi
211 - U liuni e u toru
216 - I lupi e i cani alliati
221 - U lupu e l' agne­­u
224 - U lupu e l' aroi
230 - U lupu saziu e a pecura
240 - A furmicula
241 - A furmicula e u scarvacchiu
242 - A furmicula e a palumma
243 - U surci di campagna e u surci di šittÓ
245 - U naufragu e u mari
248 - U picciottu sparduni e a řondini
251 - A ta­­arita e i ba­­ottuli
254 - I viannanti e l'orsu
255 - I viannanti e l'accetta
258 - I viannanti e a řistuccia
263 - L'omu chi vulia accattarisi un sceccu
264 - U sceccu sarvaggiu e u sceccu manzu
265 - U sceccu chi purtava u sali
266 - U sceccu chi purtava a statua run diu
269 - U sceccu, u a­­u e u liuni
272 - U sceccu e u mulu cu carricu paraggiu
275 - U sceccu e u cagnolu
278 - U sceccu e i šicali
279 - U sceccu chi passava pi liuni
281 - U sceccu chi fašia u zoppu e u liuni
287 - A a­­ina chi fašia l'ova r'oru
291 - A visina scapisata e Zeusi
292 - U carusu chi manciava třippa
296 - U picciiottu ch'arrubbava e so matři
299 - U Patři e i figghi fimmini
301 - A palumma assitata
303 - I rui sacchini
307 - I figghi ra scimmia
318 - U picuraru chi babbiiava
323 - A řosa e l'amarantu
325 - U třummitteri
333 - U pau e l'aroi
336 - A šicala e i furmiculi
345 - U mastřu firraru e u cani
352 - A tartaruca e u leppiru
XXX - U vecchiu surci saggiu 

 

Un Saluto
Scrivi messaggio
Un Commento

 
 1. 3 - L'aquila e a vurpi.

  N'aquila e Ĺna vurpi, ch' avianu addivintatu amiši, vosiru abbitari una višinu all'autřa, pinzannu chi aviri a vita 'n cumuni avissi řinfurzatu a s˛ amišizia. Accussý a prima vulau n cim' on arvulu autu e cci fiši l'aniru; l'autřa střisciau sutta Ĺna macchia r'erva chi criscia ­Ó sutta e ccÓ parturiu i so carmuši. Ma un gnornu mentři a vurpi era fora a circari cos' 'i manciari, l'aquila ch'avia bisognu puru i­­a di manciari, vulau na macchia, affirrau i carmuši e ssi nni fiši Ĺna ran manciata nzemmula e so figghi. Quannu, o řitornu, a vurpi vitti socc' avianu fattu, cci pigghiau un ĝran nuluri, chi mancu era accussý granni pa morti ri so nichi, quantu pu pinzeri ra vinnitta: armalu ri terra, i­­a nun avia nu­­a pussibbilitÓ di jiri appressu a chi­­a chi vulava. Perci˛, immobbili, di luntanu, unicu cunfortu ch'arresta e debbuli e all'imputenti, mannava malirizioni a so nnimica. Ma nun passau assai tempu ca tuccau all'aquila pacari pu so dilittu contřu l'amišizia. Nfatti, un gnornu ca Ĺn campagna Ĺn zacrifišiu a li dŔi vinia ufferta Ĺna crapa, i­­a si cafu­­au supra all'artari pigghiannusi i visciri chi staianu cušennu no focu; ma quannu li purtau no so aniru, ci fu Ĺna fulata di ventu, e anticchia di pagghia ancora nfucata sbampau. Accussý i so aši­­otti, ch' Ĺun zapianu ancora vulari, foru abbrušiati e careru Ĺn terra. A vurpi si nn'addunau, curriu e si l'agghiuttiu sutta l'occhi ra matři.

  U cuntu nzigna ca cui třarisci l'amišizia, si scampa a so vinnitta, macari pi l'imputenza ri so vittimi, nun ci arrinesci per˛ mai a evitari a punizioni di li dŔi. 2. 4 - L'aquila e u scarvacchiu

  N' aquila staia assicutannu un leppiru; chistu Ĺn mancanza di cui lu putissi aiutari, addumannau aiutu all'unicu essiri chi s'attřuvau višinu: un zcarvacchiu. Chistu u cunzulau e, appena vitti l' aquila chi s' avvišinava, cuminciau a prialla ch' Ĺun zi pigghiassi u so protettu. Ma chi­­a, disprizzannu stu armale­­u nzignificanti, s' agghiuttiu u leppiro sutta i so occhi. Di tannu u scarvacchiu, cu granni odiu versu r'i­­a, aucchiau sempri l'aniri di l'aquila: appena i­­a fašia l'ova, si nni vulava ­Ó supra, fašia řutuliari l'ova e li rumpia; fin' o jornu chi, assicutata r' oggni banna, l'aquila, chi Ŕ n' aše­­u chi Zeusi havi sacru, si jiu a ammucciari Ĺn i­­u e u priau r' attřuvaricci un postu sicuru unni putiri fari a cuva di l'ova. Zeusi ci cunciriu di fari l'ova Ĺm mrazza a i­­u. Ma quannu u scarvacchiu si nn' addunau, fiši Ĺn a pallottola di fumeri e vulannu, juntu Ĺm mrazza o diu, cci u lassau cariri. Zeusi, pi scutuliarisi du cuncimi, si susiu e, senz'addunarisinni, jittau l'ova Ĺn terra. Di tannu, rišinu, na stašiuni chi spuntanu i scarvacchi, l' aquili nun cuvanu.

  U cuntu nzigna a nun disprizzari a nu­­u, picchý nu­­u Ŕ tantu debbuli chi, uffisu, un gnornu nun zi sapi fari vinnitta. 3. 5 - L' aquila, u corvu e u picuraru

      N' aquila jittannusi ri supr' on sdirrupu s' acchiappau n' agne­­u. Un corvu nmiriusu vistu chissu, u vosi fari puru, e, ghittannusi cun gran fracassu, arrivau supr' on beccu, ma l' ungna si cci mpirugghiaru na lana.
      Si misi a sbattiri l' ali, ma nunpotti chi¨ vulari, fin' a quannu un picuraru, addunatusi ru fattu, curriu a pigghiallu. Ci tagghiau a punta ri l'ali e, a sira ci u retti e so figghi. I picciri­­i ci addumannaru chi razza r'aše­­u era, e i­­u ci arrispunniu: "a quantu ni sacciu iu, Ŕ un corvu. Ma a sentir' a i­­u, riši r' essiri n' aquila".

      Accussi, cu' si metti chi putenti, nun zulu nunhavi nenti, ma puru fa ririri pi propri disgrazi. 4. 8 - U calannaru e u farcuni

      Un calannaru vulava autu 'n celu e cantava nall' aria com' u so solitu. U vitti un farcuni ch' 'un avia třuvatu ri manciari, si cci jittau ri supra, l' aggarrau cu l' ugna e su purtau. Mentr' u staia p' ammazzari, u calannaru u priava di lassallu jiri, rišennu chi i­­u unn' abbastava pi ghinchiri u stommacu run farcuni: s' avia a ghiri a circari n' aše­­u chi¨ rossu, s' avia bisognu ri manciari.
      Ma l' authru u zittiu rišennu: "Fussi un be­­u fissa, si lassassi jiri u manciari chi haiu cÓ prontu ne manu, pi ghir' a currur' a circari soccu ancora nun zi viri!"

  Accussý, puru třa l' omini, sunnu storti chi­­i chi, na spiranza r' aviri chiossai, si lassanu scappari soccu hannu pi manu. 5. 13 - U attu e i surci

  C' era Ĺna casa china ri surci. U vinni a sapiri un ĝattu, chi ghiu a abbitaricci e, pigghiannuli unu alla vota, si li manciava. I surci pigghiati ri mira di ­a distřuzioni sistematica, si ntaniavanu ne tani r'i­­i, fin'a quannu u attu, nun putennuli chi¨ pigghiari, capiu ca pi falli nesciri ci vulia un třuccu. perci˛ sautau supr'on cavigghiuni a muru e, fašennusi pinnuliari, fašia finta r'essiri mortu. Ma quannu un zurci affacciannusi lu vitti, rissi:"Amicu meu, poi addivintari puru un zaccu, ma nuautři višinu a ttia nun ci vinemu".

  U cuntu nzigna comu l'omini accorti, Ĺna vota fatta esperienza ra marvaggitÓ di quarcherunu, nun zi lassanu chi¨ pigghiari pi fissa re so finzioni. 6. 14 - A ba­­ottula e i a­­ini

   Na ba­­ottula ntisi ca nton bagghiu c'eranu a­­ini malati. Si vistiu ri dutturi e e armata ri střumenti ra so prufissioni, ci jiu arrivari. Junta ravanti a porta, ncuminciau a dumannari comu stavanu ri saluti. e chi­­i pronti: "Stamo boni", rissiru, "Basta chi ti nni vai o largu".

  Accussý, puru třa l'omini, a genti prudenti sannu řicanusciri i marvaggi, puru si vulissiru fari a biriri r'aviri i megghiu ntinzioni.
 7. 16 - A crapa e u sceccu

    Un tali avia un sceccu e 'na crapa. A crapa, ch'era nmiriusa ru sceccu picchý ci ravanu a manciari abbunnanti. Ci jia rišennu ch'u maltřattavanu senza řitegnu, ora fašennucci girari a petřa ru mulino, ora carricannulu ri pisa, e u cunzigghiava di fari finta r'essiri epiletticu e di lassarisi cariri nton fossu, si ssi vulia godiri anticchia di řiposu. U sceccu l'ascutau: si jittau, e ssi fracassau lossa. Allura u patřuni chiamau u mericu e cci addumannau un rimediu. E u mericu ci ordinau di faricci nfusioni di purmuni di crapa, pi fallu sanari. Accussý, pi curari u sceccu, ammazzaru a crapa.

    Cu' Ŕ třaggiriaturi havi a curpa ri propri disgrazi 8. 17 - U craparu e i crapi sarvaggi

  Un craparu, chi avia abbiatu i soi crapi fora a manciari, s'addunau ca Ĺn mezzu a i­­i si cci avianu ammiscatu napocu di crapi sarvaggi e, a curcat' 'u suli, li purtau a nchiuriri tutti na mannara. U nnumani ci fu un ĝran timpurali, e, nun putennuli purtari comu o so solitu o chianu a manciari, si misi a třaffichiari pi sistimari cosi na sta­­a: E soi ci rava guverna quant'abbastava p' Ĺun falli moriri di fami; ma e střanii ci nni mittia un be­­u munze­­u, ca spiranza di appropriarisilli. Cuntuttu quantu fiši, appena, passatu u malutempu, l'abbiau o chianu tutti nzemmula, i crapi sarvaggi si nni fueru pagghiri a muntagna. U pasturi ci ušiau r'essiri nĝrati, picchý l'abbannunavanu doppu ca i­­u ci avia ratu chi¨ cura ch'a chi­­i soi. E i­­i, vutannusi narrŔ, ci rissiru: "Ma propriu chissa Ŕ Ĺna řaggiuni bona pi stari Ĺn ĝuardia ri tia. Si nuatři, urtimi arrivati ajeri, appimu ssu třattamentu di favuri řispettu e toi vecchi crapi, chissu significa ca dumani, si ti nni capitanu autři, tu li třatti megghiu ri nuatři".

  Stu cuntu voli riri ca quannu nuatři, novi arrivati, semu třattati di quarcherunu megghiu ri so vecchi amiši, nun n' ama ralligrari ri soi modi ri fari simpatiši, pinzannu ca, addivintati amiši ri vecchia data puru nuatři, i­­u sa va a fari cu autři e nni li fa passari ravanti. 9. 22 - I piscatura e u tunnu

      Dui piscatura, nisciuti a piscari, s' aianu stancatu ammatula senza pigghiari nenti, e s' aianu assittatu scuraggiati n funn' a varca.
     Pigghia e un tunnu, chi staia scappannu cunfusu, sauta, senz'addunarisinni, rintr' a varca. I piscatura u pigghiaru e u purtaru a vinnisillu 'n cittÓ.

     Accussý, spissu, socc' 'un z' arrinesci d' aviri cu arti, a sorti arriala. 10. 23 - I piscatura chi pigghiaru cuti

  Un gruppu ri piscatura staia tirannu a řiti Ĺn terra. Sintennula be­­a pisanti, ririanu e ballavanu, crirennu r'aviri fattu Ĺna bona pisca. Ma quannu, arrivannu a řiti Ĺn terra, vittiru ca pisci cci nn' era picca e nenti e a řiti era china ri cuti e autři střocchiuli, addivintaru ncuttumati veru assai, e si řurianu nun tantu pi soccu avia successu, quantu nmeši picchý s'avianu llusu d'aviri fattu Ĺna pisca abbunnanti. Allura unu r'i­­i, un mecchiu, rissi: "Ora basta, amiši mei. U duluri e l'allirizza sunnu frati, a quantu pari; e allura, dopu avirini ralligrati prima, Ŕ naturali ca pruvamu dispiaširi ora".

  Mancu nuatři, virennu comu i cosi ra vita cancianu Ĺn cuntinuazioni, n'am'a lusinĝari ch'a condizioni nostřa arresta stabbili pi tempu lonĝu, sapennu ca dopu u bontempu prima o poi arriva sempri un timpurali. 11. 24 - U piscaturi chi sunava u friscalettu

  Un piscaturi chi sapia sunari u friscalettu, pigghiau stu so střumentu e i riti, si nni jiu a spiaggia e, pi prima cosa, stannusi a­­itta supra Ĺna punta di rocca, si misi a sunari, cunmintu ca i pisci avissiru satatu fora di l'acqua pagghiri Ĺn i­­u, attirati da rušizza di soni chi fašia. Ma tutt' i so sforzi nun zirveru a nenti. Allura pusau u friscalettu, pigghiau a řiti e, dopu avilla stinnigghiata nall'acqua, piscau pisci assai. Mentři jittava i pisci da řiti na spiaggia, Virennu ca chisti ancora vivi satavanu, rissi: "Ah, brutti besti! nun abballavavu quannu iu sunava, e vi mittiti a ballari ora ca cci livai manu".

  Stu cuntu Ŕ pi cui si metti a fari cosi no momentu menu adattu. 12. 25 - I pisci rossi e i pisci nichi

     Un piscaturi avia tiratu a so řiti r' a mari.
  I pisci rossi, i potti affirrari e ghittalli 'n ziccu na spiaggia, i chi¨ nichi, nmeši, sci­­icaru ri n mezz' e magghi e scapparu nall' acqua.

     pi cu' nun havi rann' aviri, Ŕ fašili sarvarisi, ma Ŕ raru viriri scappari e periculi cu' havi fama r' essiri putenti. 13. 26 - U piscaturi e a minnula

  Un piscaturi calau a mari a so řiti e quannu a tirau c'era Ĺna minnula. Chistu Ŕ un piscite­­u nicu e, propriu picchý era accussý nicu, lu priava d' Ĺun pigghiallu subbitu, ma di lassallu jiri. "Mi poi pigghiari appressu quannu sugnu crisciutu e addivintatu un pisci rossu", rišia, "picchý tannu haiu chi¨ valuri". E u piscaturi ci arrispunniu: "Fussi un be­­u fissa si, ca spiranza run varagnu chi¨ granni, ma chi ancora aiss' a beniri, mi fašissi mancari chistu, chi, puru s' Ŕ nicu Ŕ giÓ ne manu mei".

  Stu cuntu voli riri ch' Ĺun havi senzu, na spiranza r'aviri quarche cosa ri megghiu, lassari jiri soccu s'havi pi manu, cu motivu ch' Ŕ picca. 14. 27 - U piscaturi chi battia nall'acqua

    Un piscaturi piscava no šiumi.Dopu ch'avia stinnigghiatu i řiti, e sbarratu a currenti di 'na řiva all'autřa, battia l'acqua cu 'na petřa attaccata a un lazzu, picchý i pisci, scappannu mpazzuti, s'avianu a mpigghiari ne magghi. Virennulu ntentu na sta operazioni, un abbitanti ri ­ani si misi a rimpruvirallu picchý allurdava u šiumi e c'impiria a i­­i r'aviri l'acqua limpida ri viviri. e chi­­u ci arrispunniu:"Ma si l'acqua nun l'allordu accussý, a mmia nun m'arresta chi moriri di fami.

  Accussý puru ne Stati, ci su' cui i cosi ci vannu boni, spešiarmenti s'arrinisceru a siminari disordini no paisi r'i­­i. 15. 28 - L'alcioni

  L' alcioni Ŕ n' aše­­u sulatiu, chi sa fa sempri a mari, e dišinu chi fa u so aniru supr' e scogghi višinu a costa, pi scanzarisi da caccia di l'omini. Un gnornu un Alcioni chi s'avvišinau a costa pi fari l'ova, vitti Ĺna řocca chi s'affacciava supr' o mari, e ghiu a farici l' aniru. Ma Ĺna vota, mentři era fora a circari u manciari, successi ca u mari, chi řiugghia sutt' o ventu nfuriatu, s' aisau cull' onti fina unn'era l'aniru e lu sciabburdau, affucannu l'aši­­otti. Quannu, o řitornu, l'Alcioni vitti soccu avia successu: "Misiru mia", ušiau, "Pi vardarimi ri nzidii rin terra, m'arriparai a mari; e u mari s'addimustřau chi¨ infidu ri chi­­a".

  Chissu succeri a cui, mentři si varda re nimiši, senz' addunarisinni, va a cariri Ĺn mezzu ar amiši chi sunnu chi¨ tinti assai ri chi­­i. 16. 29 - I Vurpi no simetu

  No Simetu, sutta Bronti, cci foru napocu di vurpi chi si vulianu jiri a bivirari, ma no šiumi a curenti era forti e, cuntuttu ca si fašianu curaggiu una cull' autřa, nu­­a si rišidia a avvišinarisi a sponta a biviri. Allura si fiši avanti una a svriugnari i cumpagni e, sfuttennuli pi quant'eranu scantulini, fašennu a biriri cunt'era chi¨ brava ri tutti, cun zautu jiu a scuppari nall' acqua. A currenti s'a purtau Ĺn mezzu. I cumpagni, chi stavanu višinu a sponta, ci ušiavanu: "Nun n'abbannunari; torna narrŔ e fanni a biriri d'unni si passa pi ghiri a biviri senza periculu!". E chi­­a, mentři a currenti s'a carricava: "Ha purtari Ĺna řisposta a Catania", rišia, "e nun vogghgiu mancari. Quannu tornu Ĺn arrŔ vu fazzu a biriri".

  Chissu succeri a cuĺ si va cerca i vai, pi fari u spacasu. 17. 30 - A vurpi ca panza china

    'Na vurpi affamata, virennu, nton cavu ri třuncuni r'aliva, pani e carni c'un picuraru ci avia lassatu, ci třasiu rintřa e ssi manciau tutti cosi. Ma quannu happi a panza china nun arrinisciu chi¨ a nesciri fora, e ssi misi a suspirari e a gemiri.
    Nautřa vurpi chi passava ri ­Ó, nisi i so lamenti e ssi avvišinau p'addumannarici u motivu. Quannu sappi socc'avia successu: "E ttu arresta ­ocu!", ci rissi, "finu a quann' 'un torni com'eri quannu ci třasisti: accussý poi neširi faširmenti".

  Stu cuntu mustřa ch' u tempu arrisorvi i difficurtÓ. 18. 31 - A vurpi e u runzu

    'Na vurpi, mentři staia satannu 'na burdura, sci­­icau e, mentři caria s'aggrappau, pi tenisi a un runzu. - Mischina ri mia!-, ci rissi quannu si vitti i ammi nzanĝuniati re spini, - m'arrappai a ttia pi sarvarimi, e ttu m'arriddušisti peggiu-. - U sbagliu Ŕ tt˛, be­­a mia-, arrispunniu u řunzu, - ti vulisti arrappari propriu a mmia chi, pi abbituddini, m'arrappu a tutti cosi-.

    Accussý puru thra l'omini sbaglianu chi­­i ch'addumannanu aiutu a cui, d'istintu, Ŕ purtatu a fari mali. 19. 32 - A vurpi e a řašina

      'Na vurpi addijuna vitti 'na poch' 'i řapp' 'i  řašina chi pinnuliavanu di 'na pervula, e circau ri cogghili, ma nun ci arrivau. Allura ncuttumata si nni jiu rišennu: " Tant' Ŕ zubba!".

      Accussi,    puru ntřa l' omini c' Ŕ cui, nun arrivannu no propriu ntentu, runa a curpa e šircustanzi.
 20. 34 - A vurpi e u tagghialigna

  Na vurpi, assicutata re cacciatura, vitti un tagghialigna e lu priau r'ammuccialla. Chistu la nmitau a třasiri no so pagghiaru e a ntaniarisi. Dopu n'anticchia, junceru i cacciatura e addumannaru o tagghialigna s'avissi vistu passari Ĺna vurpi. Chi­­u dichiarau a vuši auta d' Ĺun avilla vista; ma ntantu ca manu fašia šennu a chi­­i unni a vurpi s'ammucciava. I cacciatura nun caperu i so šenni, ma resinu renzia e so palori. Appena li vitti alluntanarisi, a vurpi nisciu, e ssi nni jiu senza mancu salutari, allura, cu tonu di řimpruviralla, u tagghiligna ci addumannau si, dopu ca i­­u l'avia sarvata, nun zi meritava a so řicunuscenza macari cu Ĺna parola. e chi­­a: "Nun avissi mancatu di rinĝraziariti", rissi, "Si i mossi ri to manu e u to cumpurtamentu avissiru statu paraggi e to palori".

  Stu cuntu si po fari pi certi omini chi, a palori, vonnu pariri ginirusi, ma, Ĺm pratica, si cumportanu mali. 21. 36 - A vurpi e u cani

  'Na vurpi, chi s'aýa nfilatu Ĺn mezzu e pecuri, pigghiau n'agni­­uzzu e fašia finta ri vasallu. U cani ra mannara ci addumannau soccu staia fašennu. E chi­­a:"L'accarizzu", rissi, "e u fazzu jucari". Ma u cani: "Ora ti nni fazzu iu carizzi di cani, s' Ĺun lassi subbitu ss'agni­­uzzu!".

  Chistu Ŕ cuntu chi s'adatta a cu' Ŕ senza širive­­u e voli fari u latřu. 22. 37 - A vurpi e a pantera

  ĹNa vurpi e Ĺna pantera riscutianu cui d'i­­i rui fussi chi¨ be­­a. Siccomu a pantera s'avantava tantu du so corpu flessibbili, a vurpi la zittiu rišennu: "Quantu sugnu chi¨ be­­a iu, chi sta doti accussý nun l'haiu no corpu, ma na menti!".

  Chissu pi diri comu l'ornamenti du carattiri vannu chiossai da bi­­izza fisica. 23. 38 - A vurpi e u scimmiottu fattu ře

  U scimmiottu, chi avia stato apprizzatu comu ballarinu, fu fattu ře di bestii misi a parlamentu. Ma a vurpi nmiriusa, Ĺna vota ca ci capitau d'attřuvari un pezzu ri carni appizzata nta na ciappula, purtau ­ocu u scimmiottu, riscennucci chi avia attřuvatu un třisoru, chi, nmeši di tenisillu pi i­­a, avia pinzatu di rialariccillu o ře suvranu e lu priava r'accittallu. L' autřu senza mancu pinsaricci, s'avvišinau e fu ncagghiatu na ciappula. Allura cuminciau a accusari a vurpi chi ci avia fattu un třanellu, ma chi­­a ci rissi: "E tu, poviru scimmiottu, cu ss'antticchia di širive­­u chi hai, vulissi essiri u ře di li bestii? ...".

  Accussý cui si jietta nta 'na mprisa senza řiflettiri, nun zulu fallisci, ma si varagna puru i řisati di l'autři. 24. 39 - A vurpi e a scimmia riscurrianu a cuĺ era chi¨ nobbili

  A vurpi e a scimmia fašianu a stessa střata e discurrianu ntantu ra nobilitÓ di l'avi r'i­­i. Oramai ognuna avia avantatu i soi tanti tituli quannu, junti a un certu puntu ra střata, a scimmia retti Ĺna taliata e si misi a suspirari. A vurpi ci addumannau pi quali motivu, e chi­­a, additanni l sipurtura chi c'eranu ch¨ avanti, rissi: "E comu putissi nun chianciri quannu viu i sipurcra ri chi­­i chi foru servi e schiavi di l'avi mei?". E l'autřa, allura: "Ma si, cunta puru tutti li sbaforni chi boi, tantu, nu­­u r'i­­i veni fora a cuntřaddiriti!".

  Succeri puru all'omini: i minzugnari s'avantanu spešiarmenti quannu nun c'Ŕ nu­­u chi p˛ cuntřaddiri soccu cuntanu. 25. 40 - A vurpi e u beccu

  Na vurpi, chi avia carutu nton puzzu, ci appi a arristari pi forza. Dopu n'anticchia arrivau a ­u stessu puzzu un beccu assitatu chi, virennula, ci addumannau si l'acqua era bona di viviri. E chi­­a, filiši di putiri apprufittari di l'occasioni, si misi a ludari l'acqua, assicurava chi era eccellenti, e lu nmitava a scinniri puru i­­u. L'autřu cu disiu chi nn'avia, nun zu fiši riri dui voti e scinniu. Dopu ca si saziau di viviri, vulia esaminari ca vurpi u modu di nesciri di ­Ó; ma a vurpi u ntirrumpiu rišennu: "U sacciu iu u modu, si davveru voi ca ni sarvamu tutti rui. Fai u piaširi d'appuiariti chi peri 'i ravanti a murata ru puzzu e allunĝati tinennu i corna ­itti: iu m'arrampicu e sautu fora e poi tiru a ttia". U beccu, prontu, retti renzia o so cunzigghiu; e a vurpi, acchianannu pi ammi, i spa­­i e i corna ru cumpagnu, s'attřuvau na ucca ru puzzu; nisciu e s'avviau pi ghirisinni. Siccomu u beccu a řinfacciava ch' Ĺun avia statu e patti, vutannusi narrŔ ci rissi: "Caru meu, si tu avissi tantu sali no širive­­u quantu pila hai na varva, nun avissi scinnutu senza pinzari o modu di turnari susu".

  Accussý puru l'omini, prima di mettiri manu a Ĺna mprisa, aissiru a valutari cu prurenza u so esitu futuru. 26. 41 - A vurpi ca cura muzza

  A Ĺna vurpi ci avia arristatu ncagghiata a cura nta na ciappula e, pi la tantu vivrogna, nun zuppurtava chi¨ di campari accussý. Allura pinzau ca ci cumminia farisi imitari di l'autři vurpi, p'ammucciari nmezzu a svintura di l'autři u so difettu. Perci˛, li fiši veniri tutti, e ci cunzigghiau di tagghiarisi a cura, rišennu ca stu piricu­­u appizzatu rarrŔ, nun zulu avia picca decoru, ma era puru un pisu inutili. Ma una ri so cumpagni la zittiu rišennu: "Cara mia, s' Ĺun fussi pu to ntiressi, stu cunzigghiu nun ni l'avissi ratu šertamenti".

  Stu cuntu vali pi chi­­i chi dannu cunzigghi all'autři, nun certu pi fari beni, ma pu propriu ntiressi. 27. 42 - A vurpi ch' 'un avia mai vistu un liuni

     'Na vurpi ch' 'un avia mai vistu un liuni, a prima vota chi s' u třuvau ravanti quasi morsi pu scantu.
    Poi per˛ ncuntřannulu arrŔ 'na sicunna vota, si scantau, ma no comu prima.
  Quannu poi u vitti pa terza vota, třuvau tantu curaggiu chi si cci avvišinau a parrarici.

    L' abbituddini fa tullirari puru i cosi chi¨ spavintusi. 28. 45 - L' assassinu

  Nĺ assassinu staia scappannu, assicutatu re parenti ra so vittima. Quannu arrivau o šiumi Nilu, si vitti veniri ncontřa un lupu. Scantatu mortu, si n'acchianau supr' on arvulu chi criscia višinu a sponta ru šiumi. Mentři si nni stava ammucciatu ­Ó, vitti un zirpenti chi střisciava pagghiri Ĺn i­­u. Allura si jittau no šiumi. E no šiumi un coccodřillu si lu manciau.

  U cuntu voli riri ca pi l'omini maliritti ri Diu nu­­u elementu Ŕ sicuru, nÚ na terra, nÚ nall'aria, nÚ nall'acqua. 29. 47 - L'omu scantulinu e i corvi

  N' omu scantulinu staia partennu pa verra, pigghia e i corvi si misiru a gracchiari, e i­­u, pusata l'armatura, arristau mmobbili. Poi la řipigghiau e s'avviau arrŔ. E i corvi a gracchiari arrŔ. Allura si firmau rin tuttu e cci rissi: "Vušiati puru cu tutta a vostřa forza. Ra me carni, tantu, nun n'assazzati".

  Stu cuntu Ŕ pi scantulini. 30. 52 - L'omu anzianu e i soi amanti

    Un omu chi capi­­i griggi avia dui amanti, una picciotta e l'autřa vecchia. Chi­­a anziana, ca si vriugnava r'aviri 'na řelazioni cun omu chi¨ picciottu r'i­­a, ogni vota ca i­­u a vinia a třuvari, ci scippava i capi­­i niuri.
  Chi­­a picciotta, ca ci fašia senzu aviri un amanti vecchiu, ci scippava i capi­­i bianchi.
  Successi accussý chi, pilatu a parti di l'una e a parti di l'autřa, i­­u arristau tignusu.

  Accussi sempri, quannu si mettinu nzemmula cosi sparaggi, u periculu Ŕ prisenti. 31. 54 - L' orvu

    Un omu orvu s'avia abbituatu a ricanusciri tuccannulu ogni armalu chi cci mittianu 'n manu. 'Na ota ci rettiru un lupiše­­u. U tuccau, arristau ncertu, e poi rissi:" Iu nun lu sacciu s'Ŕ figghiu di lupu o di vurpi, o ri quarche autřu armalu accussý; sacciu ri sicuru, per˛, ch''un Ŕ 'na vestia di mannari nzemmula cu 'na mannara di pecuri".

  Accussý l'animu ri marvaggi si viri puru quannu si talialnu 'n cera. 32. 56 - U carvunaru e u lavannaru

    Un carvunaru vitti chi višinu 'n casa r'i­­u unni třavagghiava, avia vinutu a stari un lavannaru, e ghiu a třuvallu, rišennucci si vulia veniri a abbitari cu i­­u, accussi, ci rišia, avissiru liatu 'na střitta amišizia e avissiru avutu un mantaggiu economicu pu fattu chi abbitavanu nta 'na casa sula. Ma u lavannaru u ntirrumpiu rišennucci: "E' propriu mpossibbili da parti mia, picchý tuttu chi­­u ca iu lavu tu mi l'allordi di niurumi!"

  U cuntu voli riri ca nun zi ponnu mettiri nzemmula dui cosi ca si cuntřastanu fra r'i­­i. 33. 58 - L' omu e a vurpi

   Un tali era chinu di řaggia contr' a vurpi chi cci arricava dannu, e u jornu ca ncagghiau si vosi pigghiari 'na be­­a vinnitta. Ci attaccau 'na cura řistuccia china r' ogghiu e cci retti focu.
  Ma un Diu guidau a vurpi propriu no siminatu ri chi­­u chi ci avia ratu focu.
  Era u tempu ri metiri, e chi­­u ci jia appressu chiancennu, picchý ancora nun avia mitutu nenti.

  S' hav' a essiri tulliranti senza lassarisi pigghiari ra řaggia, picchý a řaggia spissu fa vveniri ranni danni all' omini řabbiusi. 34. 59 - L'omu e u liuni fašianu a stessa střata.

  ĹNa vota un liuni e un omu caminavanu nzemmula, e, discurrennu, ognunu di rui si rava un gran vantu. Pigghia e, na střata, Ĺna mira di petřa, unni c'era řaffiuratu un omu chi střuzzava un liuni. L'omu, fašennuccilla a biriri o so cumpagnu: "U viri", ci rissi, "quantu semu chi¨ forti ri viatři! ". Ma l'autřu, ghignannu: "Ah, si i liuna fossiru capaši di scarpillari a petřa, quantu ni virissi, d'omini, sutta Ĺna zampa di liuni! ".

  Tanti a palori si vantanu r'essiri forti e spacasi; ma a prova ri fatti, smascharannuli, fa a biriri soccu sunnu. 35. 60 - L'omu e u satiru

    Cuntanu chi 'na vota un omu fiši un pattu r'amišizia cun zatiru. Vinni u nmernu e si misi a fari friddu. L'omu s'avvišinava i manu a la ucca e cci šiusciava, e, o Satiru chi cci addumannava picchý fašia accussý, ci arrispunnia chi si quariava li manu pi lu friddu. Appressu, a la tavula cunzata, siccomu lu manciari era cauru assai, l'omu lu piggiava a picca a picca, l'avvišinava a la vucca e cci šiusciava. U Satiru ci addumannau arrŔ picchý fašia accussý, e l'omu ci arrispunnia chi staýa arrifriddannu u manciari picchý era třoppu cauru. E u Satiru a i­­u: "Caru meu, si tu si unu chi ra stessa ucca manni cauru e friddu, a la to amišizia ci řinunciu!".

  Scanzamuni puru nuautři di l'amišizia ri pirsuni chi hannu un modu ri fari ambiguu. 36. 61 - L'omu chi spaccau a statua run diu.

  Un omu avia un diu ri lignu e, siccomu era scarsu, lu priava di faricci aviri quarche cosa bona; ma quantu chiossai priava, tantu chi¨ scarsu era. Allura, ncazzatu, l'agguantau pi Ĺna amma e lu sbattiu a muru. Fracassannusi a testa ra statua, subbitu ni vinniru fora napocu di sordi r'oru. " Testa fo­­i e nĝratu!", ušiava l'omu cugghiennuli. "Quannu ti priava, nun fašisti nenti pi mmia. Ti mazzuliai, e n'appi řicumpenza di cosi boni".

  U cuntu voli riri ca nun zi havi nu­­u vantaggiu a unurari un marvaggiu; si nn'havi chiossai a mazzuliallu. 37. 62 - L'omu chi ncuntřau un liuni r' oru.

  Un tali chi era tantu pillicu quantu scantulinu, s'attřuvau ravanti un liuni r'oru, e si rišia: "E comu ha fari na sta situazioni. Sugnu cunfusu e nun zacciu soccu pozzu fari, haiu u disiu di l'oru e lu scantu ch'Ŕ a natura di l'animu meu. Ma quali casu potti essiri o quali diu chi criau stu liuni r'oru? Ravanti a stu fattu mi sentu l'animu střazziatu: haiu a bramusia di l'oru, ma lu scantu di st'armalu fattu r'oru; haiu u disiu r'agguantallu, ma a natura di scappari. Oh sorti chi duni, ma nun lassi pigghiari! Oh třisoru chi nun dai allirizza! oh grazia ri diu chi canci a disgrazia! ch'ha fari, perci˛? Comu pozzu fari p' avillu? quali třuccu putissi usari? Annunca: ora va chiamu i me servi, chi sunnu tanti, e lu ncatinanu. Iu staiu a taliari di luntanu" .

  Stu cuntu vali pi chi­­i chi, cuntuttu ca sunnu ricchi, nun z'arrisicanu a tuccari i so řicchizzi e a gudirini. 38. 64 - L'araturi e u lupu

    Mentři un araturi, staccati li voi, li purtava a abbivirarisi, un lupu affamatu, chi circava cosi ri manchiari, capitau no s˛ aratřu. Prima cuminciau a liccari tutti l'armiggi, poi, senza sapiri comu, ci capitau u co­­u rintr' o tistali, e nun zappi chi¨ nescilu fora, e accussý si misi a střascinari l'aratřu rintr' o surcu. Quannu turnannu, l'araturi lu vitti, pigghia e dissi: "Vulissi Diu, chi tu, malavinturusu, lassassi r' arrubbari e fari u scelleratu e ti mittissi veru a třavagghiari no siminatu!".

  Accussý l'omini marvaggi, chi puru quannu si cumportanu nta 'na manera a modu, nun třovanu firušia, a causa ru so carattiri. 39. 65 - L' Astřonomu

  Un astřonomu avia l'abbituddini di nesciri ogni sira pi sturiari i sti­­i. ĹNa notti ca jia girannu fora paisi ca so menti persa a pinzari o šelu, senz' addunarisinni cariu rintr' on puzzu. Mentři i­­u si lamintava e bušiava, un passanti ntisi i so lamenti e s'avvišinau. Saputu ru casu, ci rissi: "Caru meu, tu šerchi di sapiri soccu c'Ŕ Ĺn celu, e ntantu nun miri soccu c'Ŕ suprĺ a terra".

  Stu cuntu putissi serviri pi chi­­i chi si vantanu di cosi ncridibbili, mentři nun zannu fari mancu ri ­i cosi chi fannu l'omini normali. 40. 66 - I giurani chi vulianu un re

     I giurani, nun mulennu chi¨ campari senza nu­­u chi li guvirnava, mannaru a diri a Zeusi di raricci un re. E Zeusi, virennu chi i­­i eranu d'animu sempliši, jittau no stagnu un pezzu ri lignu.
     Quannu u ntisiru scuppari nall' acqua si scantaru e si jeru a ntaniari nfunnu; poi per˛ siccomu u lignu arristava 'mmobbili, turnaru a galla e ghiunziru a disprizzari tantu stu ře ca ci sataru ri supra e ssi cci aggiuccaru. Poi appiru vivrogna dun re com' a chissu, e turnaru ni Zeusi e u priaru di mannariccinni nautřu, picchý u primu nun era bonu a nenti.
     Zeusi allura, persi a pašenza e cci mannau 'na visina chi ncuminciau a pigghialli e a manciarisilli.

     U cuntu nzigna ch'Ŕ megghiu aviri guvirnanti lofii ma no tinti, chiuttostu chi camurriusi e marvaggi. 41. 67 - I giurani ch'abbitavanu višinu.

  Dui giurani abbitavanu višinu l'una all' autřa: una abbitava nta Ĺna vurga unni l'acqua era funnuta e a scanzu ra střata, l'autřa nta Ĺna scaffa china r'acqua propriu supra a střata. Chi­­a ra vurga cunzigghiava all'autřa di sturnari Ĺn i­­a, p'aviri Ĺna vita chi¨ comuda e chi¨ sicura, ma chista nun ci rava cuntu, e dišia ca nun zi putia staccari da so casa abbituali; accussý jiu a finiri ca ri ­Ó passau un carrettu e la scacciau.

  Accussý puru třa l'omini, ci sunnu chi­­i chi, attaccati e so balordi abbituddini, chiuttostu ca canciari Ĺn megghiu, si lassanu moriri. 42. 68 - I giurani na margia.

  Dui giurani, s'alluntanavanu ra margia unni avianu abbitatu, picchý nall'estati s'avia asciucatu, e nni jianu šircannu nautřa. Capitaru višin' on puzzu funnutu, e una r'i­­i quannu lu vitti, ci rissi all'autřa: "Ehi, tu! scinnemu nzemmula na stu puzzu". Ma l'autřa ci arrispunniu: "E ssi poi l'acqua sicca puru ccÓ, comu fašemu a nesciri fora?".

  U cuntu voli riri ca nun z'havĺa pigghiari nu­­a mprisa all'avvintura e senza prurenza. 43. 70 - I voi e l'assi ru carrettu

  Mentři i voi si tiravanu un carrettu, l'assi střiria. Allura chi­­i, vutannusi narrŔ, ci rissiru: "OhŔ, amicu! u carricu u stamu tirannu niautři, e chi­­u chi si lamenta si tu?".

  Accussý, puru třa l'omini, c'Ŕ cui fa finta r'essiri stancu mentři sunnu l'autři chi třavagghianu. 44. 71 - I tři vvoi e u liuni

    Tři vvoi pascianu sempri nzemmula. Un liuni si li vulia manciari e nun ci arriniscia pu fattu chi stavanu sempri nzemmula raccordu. Allura li fiši spartiri mittennu třaggeri e nimišizia ntřa r'i­­i, e poi quannu potti třuvalli a sulu a unu a unu, si li manciau.

  Si voi veru campari o sicuru, nun cririri e nimiši, ma ha aviri firušia ni l'amiši toi, e tenitilli střitti. 45. 73 - Boria e u Suli

    Boria e u Suli, ch'ognunu pritinnia r'essiri u chi¨ forti, s'accurdaru ch'era vincituri cui arriniscia a fari livari i vistita a unu pi střata. Cuminciau Boria, chi si misi a ciusciari forti; l'omu si střincia i vistita ri supra; e chiddu a ciusciari sempri chi¨ forti. Allura u viandanti, sempri chi¨ aggragnatu ru friddu, e řobbi chi giÓ avia ci agghiunciu un mantellu; e Boria sfinutu, passau u so omu o Suli. Chistu ri prima quariau anticchia l'aria; poi, quannu l'omu si livau u mantellu ch'avia ri chi¨, si misi a nfucari sempri chi¨ forti, finu a quannu chi­­u, nun putennu chi¨ resistiri o cauru, si spugghiau nuru e ghiu a farisi u bagnu no šiumi chi scurria ­Ó višinu.

  U cuntu nzigna chi a pirsuasioni havi spissu chi¨ valuri da viulenza. 46. 76 - A atta e Veniri

  'Na atta chi s'aia nnamuratu run be­­u picciottu, priau a Dea Veniri di falla addivintari 'na fimmina umana, e a dea, pi cumpassioni di stu so amuri, a fiši addivintari na be­­a picciotta. Fu accussý ca virennula, o juvini ci piašiu e ss'a purtau 'n casa. Ma mentři si nni stavanu stinnigghiati ntřa i­­i na cammara, Veniri vosi pruvari si, canciannu corpu, a atta avissi canciatu puru abbituddini, e lassau cariri ­Ó višinu ar i­­i un zurci. Chi­­a, scurdannusi ri šircustanzi unni s'attřuvava, sautau fora du lettu e ssi misi a assicutari u surci p'agghiuttisillu. Allura a dea, uffisa, ci retti arrŔ a so forma primitiva.

  Accussý succeri ntřa l'omini: cui pi natura sua Ŕ marvaggiu p˛ canciari condizioni, ma 'un cancia mai li so abbituddini. 47. 77 - A ba­­ottula e a lima

    'Na ba­­˛ttula si nfilau nall'offišina run firraru, unni c'era 'na lima, e ncuminciau a liccalla. Successi ca a forza di střicaricci a linĝua, si misi a nescicci sanĝu abbunnanti. Chi­­a era filiši, picchý s'illudia ca ci staia sucannu quarche cosa o ferru; ma finiu chi a linĝua si l'arruvinau tutta.

  Stu cuntu si po' cuntari pi chi­­i chi s'arruvinanu i­­i stessi a forza di sciarriarisi. 48. 80 - U vi­­anu e i cani

    Un mi­­anu, pu lonĝu malutempu, arristau cunfinatu no so feu, e, nun putennu nesciri a circari cosi ri manciari, cuminciau a manciarisi i pecuri; poi, siccomu a malastašiunata s'allunĝava, si manciau i crapi; e appressu, vistu chi fini nun zi ni viria, passau e voi ru třavagghiu. A stu puntu i cani, chi avianu taliatu tutta sta fincimota, si rissiru: "E' ura di jirininni ri ccÓ. E' mai possibbili, nfatti, ch'u patřuni scanzýa a nuautři, s''un appi řiguardu mancu pi voi cu cui třavagghiava?".

  U cuntu mustřa comu s'av'a stari vardigni suprattuttu cu chi­­i ch''un hannu řitegnu mancu di martřattari i familiari soi. 49. 82 - U vi­­anu e a visina aggragnata ri friddu

    Un mi­­anu, no nmernu, třuvau 'na visina aggragnata ri friddu; mpiatusitu, a cosi rin terra e ssa misi no pettu.
  Ma chi­­a, appena u cauru fiši arruspigghiari u so istintu, cun muzzicuni fiši moriri u so binifatturi.
    E chistu, murennu, rissi:
    "Mu meritu, picchý happi pietÓ di n' armalu marvaggiu."

    Stu cuntu nzigna chi mancu i chi¨ granni benifiši ponnu convirtiri i marvaggi. 50. 83 - U vi­­anu e i so' figghi

    Un mi­­anu, juntu oramai a fini ri so' jorna, vulennu ch'i so' figghi arriniscissiru mastři no lavurari a terra, li chiamau višinu e cci rissi: "Figghi mei, iu mi nni vaiu, oramai; Vuautři šircati 'n mezz' e vigni e attřuvati soccu ci haiu ammucciatu". Chi­­i pinzaru ca nta quarche puntu cci avia a essiri urricatu un třisoru, e, appena u patři muriu, cu zappuni sbutuliaru tutta la terra di la vigna. Třisoru šertu nun n'attřuvaru; per˛ i vigni, zappati funnuti, fiširu řašina a granni quantitati.

  U cuntu voli riri ca u třavagghiu pi ll'omini Ŕ comu un třisoru. 51. 86 - I figghi sciarriusi ru vi­­anu

  I figghi run mi­­anu nun gnianu raccordu; e i­­u, cuntuttu ca ci rišia sempri di finilla, cu tutti i so řaggiunamenti nun ci arriniscia a cummincili di curreggisi. Pinzau allura ca cumminia faricci un esempiu praticu, e cci rissi di purtaricci na manata di virii; e chissu fiširu. U patři ncuminciau a dariccilli a i­­i tutti nzemmula, rišennucci ca li řumpissiru; ma, pi quantu sforzu chi­­i fašissiru, nun ci arrinisceru. Allura sciugghiu u fasciu e detti a i­­i na viria l'unu a una a una, e siccomu i­­i li řumpianu senza difficurtati, ci rissi: "Accussý puru viautři, figghi mei, si ghiti raccordu, nun c'Ŕ nimicu chi vi p˛ supraffari, ma si vi sciarriati, addivintati pi chi­­i 'na fašili preda".

  U cuntu voli riri ca quantu chi¨ granni Ŕ la concordia, tantu chi¨ nica Ŕ la discordia. 52. 100 - I vuscalora e u pinu

  Napocu ri vuscalora staýanu spaccannu un arvulu ri pinu, e lu fashýanu senza difficurtÓ, grazi e cugna fatti ru lignu di l'arvulu stessu. E u pinu rissi: "Nun ma pigghiu tantu cu l'accetta chi mi spacca, quantu cu sti cugna chi sunnu nasciuti ri nni mia".

  I martřattamenti ri střanii nun fannu tantu mali quantu chi­­i fatti ra genti ri famigghia. 53. 102 - U šervu na funti e u liuni

   Assitatu, un cervu si nni jiu a funti. Quannu vippi, vitti a so fiura nall' acqua. Si ntisi urgugliusu ri corna ch' avia 'n testa, ma nun ci piašeru i so ammi chi cci parianu fracchi e fraggili.
  Staia pinzannu sti cosi, quannu pigghia e un liuni si cci etta ri supra. U šervu scappau e ss' alluntanau, picchý a forza ri šervi Ŕ ne ammi, comu chi­­a ri liuna Ŕ no cori.
  Finu a quannu ravanti avia u chianu senza arvuli, curriu chi¨ forti di cu' l' assicutava. ma, appena arrivau no voscu nfutu, i corna si cci mpirugghiaru ne řami e, nun putennu curriri chi¨, fu pigghiatu ru liuni.
  Quannu staia murennu rissi: "O poviru ri mia, ­i ammi ch' 'un mi piašianu mi sarvavanu, nmeši foru propriu i corna chi mi piašianu tantu, a farimi perdiri."

  Spissu Ŕ accussý chi, no piriculu, sunnu l' amiši suspetti a sarvarini, mentři a třaririni sunnu autři chi cririamu ri firušia. 54. 127 - U suli e i giurani

  Essennu ca nall'estati u suli si maritava, tutti l'armali eranu leti, e puru i giurani fašianu festa. Ma una r'i­­i si misi a diri: "Ma chi aviti di řiriri e scaccaniari? Babbasuna! Si, maritatu, o suli ci nasci un figghiu com'a i­­u, soccu n'attocca patiri, sapennu ca ora i­­u sulu ni fa siccari l'acqua ri tutti i fossura?".

  Ci sunnu omini ch' 'un hannu sali no širive­­u e fannu festa pi cosi chi, a pinzaricci bonu, nun c'Ŕ nenti di řalligrarisi. 55. 130 - Erculi e Plutoni

    Erculi avia statu accittatu di cumpariri 'n mezzu a li dei, e frequentannu a tavulata di Zeusi, salutava cu tanta širimonia li dei a unu a unu; ma quannu all'urtimu arrivau Plutoni, calau l'occhi 'n terra p''un taliallu. Zeusi si n'addunau ru fattu e cci addumannau picchý viria di mal occhiu sulu a Plutoni, mentři avia statu affabbili di paroli e di fatti cull'autři numi. E Erculi arrispunniu: "Pa viritÓ iu nun lu viu di bon occhiu, picchý, quannu iu campava 'n mezzu all'omini, u ncuntřava pu chiossai di li voti 'n cumpagnia di briccuna".

  Stu cuntu si po' cuntari a prupositu dun omu riccu di beni, ma d'animu marvaggiu. 56. 141 - U cava­­u e u sceccu

  C'era un omu ch'avia un sceccu e un cava­­u. Un gnornu chi fašianu střata lonĝa, u sceccu ci fa o cava­­u: "Pigghiati anticchia ru me carricu, s' 'un mi voi viriri mortu". Ma l'autřu 'un ni vosi sentiri nenti. E u sceccu si sdivacau 'n terra mortu, sfinitu di li stenti. Allura u patřuni passau 'n capu o cava­­u tuttu u carricu e pi ghiunta a pe­­i ru sceccu; e u cava­­u, chiancennu, si rišia: "Ah! disgraziatu ri mia! soccu mi jiu a succeriri, poviru nfiliši! P' 'un aviri vulutu anticchia ri ­u pisu, ora sugnu custřettu a purtallu tuttu, e pi ghiunta puru a pe­­i".

  U cuntu voli riri ca na vita ranni e nichi s' hann' a aiutari, si si vonnu sarvari l'unu e l'autřu. 57. 143 - A canna e l' arvulu r' aliva

    A canna e l' arvulu r' aliva riscutianu cu' era chi¨ resistenti ri tutti rui. L' aliva ci rišia a canna ch' era debbuli e chi si piegava a tutt' i vŔntura. A canna si stetti muta, senza řibbattiri. Quannu pigghia e un mentu si mis' a ciusciari forti e viulentu. A canna, scossa e piegata re řaffichi ri ventu, si la passau senza danni, l' arvulu r' aliva, nmeši, chi circava di řesistiri e vintati, si spaccau sutta e venti viulenti.

    U cuntu nzigna chi cu' šedi e šircustanzi e a forza, Ŕ 'n mantaggiu řispettu a chi­­i chi si mettinu contr' e putenti. 58. 145 - U cammellu, l'elefanti e a scimmia

    L'armali staýanu dišidennu cu avia a essiri u ře. U cammellu e l'elefanti si fiširu avanti e ssi misiru 'n lista, spirannu chi fra tutti pigghiavanu a i­­i, pa staura e pa forza ch'avianu. Ma a scimmia dichiarau chi nu­­u ri tutti rui era adattu a rignari. "U cammellu, picchý", rissi, "nun po' usari contřu i briccuna a collira ca nun pusseri; e l'elefanti picchý c'Ŕ u periculu chi vinemu assartati ri porcite­­i, vistu ca i­­u si scanta di sti vestii accussý".

  Accussý si viri comu, tanti voti, abbastanu mutivi senza cuntu pi mpidiri ranni mprisi. 59. 159 - U stommacu e i peri

  U stommacu e i peri riscurrianu cu' era chi¨ forti, e i peri a diri ca, quantu a forza, valianu tantu chiossai, ca u stommacu stessu si fašia purtari a spassu r'i­­i. "Cari mei, s' 'un ci fussi iu a darivi a manciari, sicuru nun fussivu 'n forza pi purtarimi", rissi u stommacu.

  Accussý, mancu nta n'esercitu u numaru cunta, s' 'un ci sunnu capi cu širive­­u a postu. 60. 162 - U ře r' aše­­i

      Zeusi, vulennu rari un re all' aše­­i, stabbiliu un jornu chi tutti ci avianu a passari ravanti pi putiri pigghiari u chi¨ be­­u e fallu addivintari re supr' all' autři.
     L' aše­­i allura si nni jeru o šiumi pi vagnarisi e allisciarisi. U corvu, sapennu r' essiri lariu assai, si jiu a cogghiri i pinni chi carianu all' autři aše­­i, si li ncu­­au ri supra, e accussý parsi chi¨ be­­u ri tutti.
     Juntu u jornu, l' aše­­i si prisintaru ravanti a Zeusi. Puru u corvu, chinu ri pinni r' ogni culuri, si prisintau, e Zeusi u stavia giÓ numinannu re, pi comu paria be­­u, ma l' autr' aše­­i ncazzati si cci jittaru ri supra e cci scipparu ognunu i propri pinni. Accussý u corvu turnau a essiri corvu comu prima.

     Chissu capita a chi­­i chi campanu ri debbiti: fin' a quannu ponnu spenniri i sordi r' autřu, parinu pirsuni di rispettu; ma appena l' hann' a dari narrŔ tornanu tal' e quali comu prima. 61. 163 - U corvu e i palummi

  U corvu vitti ca nta na picciunara i palummi avianu u manciari abbunnanti, si tinciu ri biancu e si nni jiu ­Ó p'aviri u stessu třattamentu r'i­­i. Chi­­i, fin'a quannu stesi zittu, u scanciaru pi palummu e u fiširu stari cu i­­i; ma quannu, senz'addunarisinni, rapiu a ucca, nun canuscennuni la vuši, l'assicutaru. Accussý, fora ru manciari di picciuna, u corvu si nni jiu 'n mezzu e soi. Ma mancu chisti u canusceru, picchý avia nautřu culuri, e l'assicutaru r'unni staianu pasturannu. Accussý fu ca, vulennu manciari di ru' bannio, nun manciau nÚ dall'una nÚ dall'autřa.

  Puru nuatři n'aissimu a accuntintari di soccu Ŕ nostřu, pinzannu ca a manciunaria 'un zervi a nenti, anzi spissu ni fa perdiri soccu avemu. 62. 164 - U corvu scappatu

    Un tali avia acchiappatu un corvu e, dopu chi cci attaccau un lazzu o peri, u řialau a sso figghiu. U corvu ch''un zi putia adattari a campari ntřa l'omini, appena appi anticchia ri largu, scappau e turnau o so aniru. Ma u lazzu si cci mpirugghiau ne řami; e u corvu, quannu vitti ch''un potti vulari chi¨ e chi oramai staia murennu, si rissi: "Disgraziatu chi ssugnu! P''un zuppurtari a schiavit¨ di l'omini, senz'addunariminni, mi livai a vita mia".

  Stu cuntu vali pi ­'omini chi, vulennu evitari quarche minimu řischiu, si jettanu, senz'addunarisinni, n mezz' e vai chi¨ rossi. 63. 165 - U corvu e a vurpi

    Un corvu avia arrubbatu un pezzu ri carni e s' era jiutu a pusari supr' on arvulu. U vitti a vurpi e, disiusa ri mpussissarisi ra carni, si chiantau ­Ó sutta e ncuminciau a ludari a pirfiziuni e bi­­izza ru corvu: Nu­­u era megghiu r' i­­u, ci rišia, a essiri u ře r' aše­­i, e certu ci avissi addivintatu s' aviss' avutu 'na be­­a uši. U corvu allura, ci vosi far a biriri chi mancu chissa ci mancava, lassau cariri a carni e si misi a cantari ca so vuši laria. A vurpi si jittau supr' a carni, rišennu:
    "O corvu, s' avissi puru anticchia ri širive­­u nun ti mancassi veru nenti p' addivintari u ře r' aše­­i!"

    Eccu un cuntu fatt' apposta pi cu' Ŕ tortu. 64. 168 - U corvu malatu

    Un corvu malatu rissi a so matři: "Pria li dei, matři, nmeši ri chianciri".
  "Ma cu' sarÓ u dio chi havi pietÓ ri tia, figghiu meu?". Arrispunniu chi­­a. "Cci n'Ŕ unu forsi a cui tu nun ci jisti a rrubbari a carni?"( a carni di l'armali sacrificati a li dei).

  U cuntu nzigna ca cui na so vita si fa tanti nimiši, no momentu ru bisognu nun třova a nu­­u chi l'aiuta. 65. 180 - U cani, u a­­u e a vurpi

    Un cani e un ĝa­­u avianu střittu amišizia e fašianu viaggiu nzemmula. A sira, pi d˛rmiri, u a­­u acchianau supr' on arvulu, e u cani si sistimau višinu e so řÓrichi, unni c'era un fossu. A finuta ra notti, u a­­u, comu o so solitu, si misi a cantari. A vurpi u ntisi, curriu, e, firmannusi sutta l'arvulu, u priau ri scinniri 'n i­­a, ca vulia abbrazzari un armalu cu 'na vuši accussý be­­a. U a­­u ci arrispunniu d'arruspigghiari prima u so purtinaru, chi durmia e peri di l'arvulu, pi rapicci a porta; e poi i­­u scinnia. Ma appena a vurpi s'avvišinau pi parlari o purteri, u cani satau fora di corpu, e a fiši pezza pezza.

  U cuntu nzigna comu l'omini di bon zenzu, aiutannusi cu quarche scusa, si scanzanu di l'assartu di nimiši, mannannuli versu quarcherunu chi¨ forti r'i­­i.
 66. 185 - A cani chi purtava a carni

    'Na cani staia passannu di n' abbiviratura ch' un pezzu ri carni n' mucca. Vitti a so fiura nall' acqua e critti ch'era nauthra cani cun pezzu ri carni chi¨ rossu.
    Allura lassau jiri u so, e si jittau nall' acqua pi pigghiarisi chi­­u ra cummari. Ma u řisurtatu fu ch' 'un appi nŔ l' unu nŔ l' autřu, l' unu nun lu potti pigghiari picchý nun c' era, e l' autřu nmeši picchý a currenti si l' avia purtatu.

    Stu cuntu s' adatta a cu' Ŕ avidu. 67. 186 - U cani ca šianciane­­a

  C'era un cani chi muzzicava a třarimentu. Allura u so patřuni ci attaccau Ĺna cianciana o co­­u, pi avvertiri Ĺn tempu a genti chi si cci avvišinava. E chi­­u si jia baggianiannu na chiazza smuvennu a šianciana. Na vecchia cani ci rissi: "Ma chi ti pari? Nun Ŕ ca la porti pi meriti chi hai; servi sulu p'avvertiri da malignitÓ chi hai rintřa."

  Accussý i modi baggiani re smargiassi sunnu segnu di quantu vannu picca. 68. 191 - I leppira e i giurani

  Un gnornu i leppira, misi a riunioni, si lamintavanu pa vita ncerta e china ri scantu chi fašianu: nfatti eranu cacciati di l'omini, ri cani, di l'aquili e tanti autři armali. Perci˛ megghiu finilla na bona vota, chiuttostu ca campari scantati pi tutt' a vita. Cu sta řisoluzioni, s'avviaru lesti pagghiri o stagnu, pi ghittarisicci rintřa e affucari. I giurani, chi stavanu aggiuccati tutt'a giru o stagnu, appena ntisiru u scusciu ra cursa di chi­­i, subbitu si jiccaru nall'acqua. E allura una ri ­i leppira, chi paria chi¨ nzenzu di l'autři, rissi: "Fermi cumpagni! sparagnativi stu orrbbili passu, picchý viristuvu puru vuatři ca, 'n fattu ri scantu, ci sunnu armali chi sunnu misi chi¨ tinti ri nuautři".

  U cuntu voli riri ca l'infiliši si fannu curaggiu quannu c'Ŕ quarcunu chi sta peggiu r'i­­i. 69. 192 - U leppitu e a vurpi

  Dissi u leppiru a vurpi: "Ma tu veru hai ssi ranni prufitti? o Ŕ, comu rišinu, picchý sý na 'prufittatřiši'?". "Stu dubbiu hai? veni rintřa ti voggiu 'n taula cu mmia", ci arrispunniu a vurpi. U leppiru cci jiu appressu, e quannu fu dintřa, 'n taula, cci fu leppiru a manciari pa vurpi. "Ahimia!", rissi u leppiru, "lu mparai a spisi mei, ma ora u sacciu r'unni veni a to nomea: no re to prufitti, ma re to třarimenti!".

  E cusiriteri chi lassanu třoppu 'n mannu a so cusiritÓ capitanu spissu vai rossi. 70. 194 - A liunissa e a vurpi

  A vurpi sfuttia a liunissa, rišennucci ch''un zapia fari chiossai run figghiu a la vota. "Sý", arrispunniu chi­­a, "unu sulu, ma liuni".

  Di cosi boni e be­­i nun zi misura a quantitÓ, ma u valuri. 71. 195 - U řegnu ru liuni

  Na ota fu fattu ře un liuni chi nun tinia collira, 'un era crudeli e mancu viulentu, ma manzu e giustu com'un omu. Sutt'o so řegnu fiši assemblea ri tutti l'armali, picchý ognunu avissi e dassi soddisfazioni ri torti fatti, u lupu ca pecura, a pantera cu capriottu, a tigri cu šervu, u cani cu leppiru. Fu tanni ch'o poviru lepirottu ci vinni di riri: "Quant'haiu aspittatu di villu spuntari stu jornu, unni i debbuli avissiru fattu scantari e forti!".

  Nton Statu unni c'Ŕ giustizzia e i juruši la rispettanu, puru i debbuli ponnu campari třanquilli. 72. 196 - U liuni nmicchiatu e a vurpi

  Un liuni oramai vecchiu, 'un zapennusi chi¨ circari u manciari ca so forza, capiu ca si l'avia a třuvari ca spirtizza. Perci˛, s'arritirau nta na caverna e, stinnigghiatu, fašia finta r'essiri malatu; accussý a manu a manu ca vinia quarche armalu p'a bisitu, l'affirrava e su manciava. Avia accussý pigghiatu tanti vestii, quannu nn'i­­u cci jiu a vurpi, chi suspittava stu so střattagemma; si firmau a na šerta distanza da caverna e ncuminciau a nfurmarisi da so saluti. "Va mali", arrispunniu chi­­u, addumannannucci picchý 'un třasia. "Ma iu avissi třasutu", rissi, "s''un avissi vistu tanti piratozzi d'armali chi vennu rintřa e mancu una chi nesci fora". Accussý l'omini sinzati, chi taliannu i fincimoti, virinu u piriculu e lu scanzanu. 73. 197 - U liuni priggiuneru e u vi­­anu

  Un liuni třasiu na stanna run mi­­anu, e chistu, vulennulu catturari, chiuriu a porta ra mannara. U liuni, 'un putennu nesciri chi¨, prima s'agghiuttiu i pecuri, e poi passau e voi. Allura u vi­­anu appi scantu pi i­­u stessu, e cci rapiu a porta. Quannu chi­­u s'alluntanau, a mogghi ru vi­­anu, virennulu chianciri, cci rissi. "Ma ti la jisti a circari! picchý jisti a nchiuriri giustu na bestia chi puru di luntanu t'avia fari třimari?". Accussý, cu stuzzica i chi¨ forti, naturarmenti, hav'a suppurtari i conzequenzi du so erruri. 74. 198 - U liuni nnamuratu e u vi­­anu

   Un liuni, nnamuratu ra figghia run mi­­anu, ci l' addumannau pi mugghieri.
  U vi­­anu, ch' 'un zapia si dari o no so figghia a 'na fera, e chi mancu s' azzardava, pu scantu, a niariccilla, střummiantiau accussý:
  Poi ch' u liuni nzistia ancora, ci rissi ch' u cunziddirava dignu di maritarisi a sso figghia, ma ch' 'un ci a putia rari, si nun z' avissi scippatu i scagghiuna e tagghiatu l' ugna, picchý a picciotta n' avia un granni scantu.
  Ma quannu u liuni p' amuri si fiši fari tutt' e dui i mutilazioni, u vi­­anu cu ranni disprezzu, quannu si cci prisintau, l' assicutau a furcunati.

  U cuntu voli riri ca cui si fira třoppu ru so prossimu, quannu si spogghia di l' armi chi l' avvantaggianu, addiventa preda ri chi­­i chi prima fašia scantari. 75. 202 - U liuni e u derfinu

  Un liunu tampasiava spiaggia spiaggia, quannu vitti un derfinu chi niscia a testa fora di l'acqua, e u nmitau a fari sošietÓ cu i­­u, rišennucci ca eranu fatti apposta p'addivintari amiši e alliati. L'unu era ře di l'armali marini, l'autřu ri chi­­i rin terra. U derfinu accittau vulinteri, e u liuni, ch'avia assai ch'era 'n ĝuerra cu toru sarvaggiu, u priau di vinillu a aiutari. Ma chi­­u, cu tutta a so bona vuluntÓ, nun putia nesciri fora di l'acqua; accussý u liuni si misi a diricci chi era třarimintusu. "'Un ta pigghiari cu mmia", arrispunniu u derfinu, "ma ca natura chi mi fiši bestia ri mari e nun mi permetti r'acchianari supra a terra ferma".

  Puru nuautři, fašennu n'amišizia, am'a pigghiari cu' p˛ aiutarini no momentu ri periculu. 76. 205 - U liuni, u lupu e a vurpi

  Un liuni, oramai vecchiu, stava stinnigghiatu malatu na so rutta, atturniatu di l'armali tutti chi, menu a vurpi, aianu vinutu a fari visita o so ře. Allura u lupu approfittau di l'occasioni e ncuminciau, ravanti o liuni, a accusari a vurpi ch''un avia nu­­u řispettu pa signuria e pi chissu mancu vinia a faricci visita. Giustu na ­u momentu arrivau a vurpi, chi potti sentiri l'urtimi palori du lupu. U liuni a řipigghiau cun ruggitu ostili, ma i­­a addumannau tempu pi giustificarisi: "E cui, ntřa tutti chi­­i chi ti stannu ntunnu, ti fiši un zirviziu pari o meu, chi girai a tutti banni p'aviri re meriši na cura pa to malatia e l'attřuvai?". Allura u liuni subbitu vosi sapiri 'n zoccu cunzistia sta cura, e i­­a spiecau: "Ha spi­­ari un lupu vivu e t'accuppunari ca so pe­­i mentři esti ancora caura". quannu vitti u lupu misu subbitu a morti, a vurpi surrirennu, sintinziau: "No, l'odiu, ma l'amuri s'hav'a nziari nall'animu ru patřuni".

  U cuntu voli riri ca cu' třama svinturi pill'autři s'inciappulia i­­u stessu. 77. 209 - U liuni, u sceccu e a vurpi

  U liuni, u sceccu e a vurpi fiširu sošietÓ pi ghiri a caccia. Dopu ca fiširu un bonu řicavatu, u liuni nmitau u sceccu a sparitilu ntřa r'i­­i. U sceccu fiši tři parti paraggi e nmitau u liuni a pigghiarisinni una. La berva nfirušita cci satau 'n capu, si l'agghiuttiu e poi ordinau a vurpi di fari i parti. Chista fiši tutt'un munze­­u, lassannu pi i­­a anticchia ri cosa, e poi lu nmitau a zicchiari. U liuni allura ci addumannau cui ci avia nzignatu a fari i parti accussý. "Fu a disgrazia ru sceccu", arrispunniu a vurpi.

  U cuntu voli riri ca i disgrazi di l'autři sunnu pill'omini nzignamentu ri saggizza.jy 78. 211 - U liuni e u toru

  Un liuni chi circava 'n tanti maneri di pigghiarisi a vita run toru, pinzau di supravvalillu ca scartřizza. Perci˛, pi na manu ci rissi ca fašia u sacrifišiu di na pecura, e u nmitau a manciari, ma poi r' ammazzallu mentři era aggiuccatu a manciari 'n taula. Vinni u toru; vitti quararuna veru rossi e rarigghi třoppu ranni, ma nenti pecuri; allura, senza na parola, si nni jiu. U liuni u řimprovirau e cci addumannau picchý s'alluntanava zittu zittu, senza avir avutu fattu quarche tortu. "Haiu io me řaggiuni", arrispunniu u toru, "viu ca i priparativi sunnu megghiu pi coširi un toru ca na pecura".

  U cuntu voli riri ca l'omini accorti si n'addunanu ri maniati ri marvaggi. 79. 216 - I lupi e i cani alliati

  Dissiru i lupi e cani: "Picchý vuatři, ca siti 'n tuttu simili a nuatři, nun gniti raccordu cu nuatři comu frati? Ntřa nuatři nun c'Ŕ nu­­a diffirenza, sulu nall'idei. Nuatři campamu libbiri, e vuatři siti suttumissi all'omini, sirvennuli, suppurtannu i lignati chi vi runanu, purtannu u cu­­aru e stannu attentu e pecuri r'i­­i. Quannu poi mancianu, a vuatři nun vi jettanu autřu chi l'ossa. Ma si dati renzia a nuatři, vuatři ni cunzignati tutta a mannara di pecuri; li mittemu 'n comuni e manciamu a saziarini". I cani, allura, rettiru renzia a ­i pruposti; e i lupi, appena třaseru na mannara, pi prima cosa ammazzaru i cani.

  Chissa Ŕ a ricumpenza chi n' hannu i třaritura. 80. 221 - U lupu e l' agne­­u

   Un lupu vitti n' agne­­u chi vivia non ciumi, e circau 'na scusa pi manciarisillu. Perci˛, puru s' era chi¨ ssupra, accusau l' agne­­u d'allurdaricci l' acqua chi i­­u s' aia a biviri. L' autřu ci rissi chi l' acqua, chu mussu, quasi mancu a tuccava, e chi poi, essennu chi¨ vasciu, nun putia allurdari l' acqua chi¨ supra.
  Mancannucci a scusa u lupu řibattiu: "Tu si chi­­u chi l' annu passatu affinnisti a mme patři". "Ma l' annu passatu iu nun avia ancora mancu nasciutu." arrispunniu l' agne­­u. E u lupu: "Si bravu a třuvari scusi, tu, ma nun Ŕ pi chissu c' 'un ti manciu". e ssu manciau.

  U cuntu nzigna ca, cu cui ni voli fari mali, nun c' Ŕ difisa chi vali. 81. 224 - U lupu e l' aroi

   Un lupu chi ss' aia agghiuttutu un ossu, e ghia ri ca e di ­Ó šircannu quarcherunu ch' u libbirassi ri ­u fastiddiu. ncuntřau un aroi e u priau di livaricci, pagannulu, l' ossu chi si cci avia appizzatu no cannarozzu. L' aroi nfilau u beccu e a testa no cannarozzu du lupu, ci scippau l' ossu, e poi ci addumannau a sicunnu o pattu com' aianu arristatu.
  "Eh, caru meu", arrispunniu u lupu, "nun t' abbasta chi tirasti a testa fora ro cannarozzu ru lupu? Voi ancora essiri cumpinzatu?"

  U cuntu nzigna ch' a chi¨ be­­a řicumpenza chi si p˛ aviri, pi sirvizzi fatti a un marvaggiu, Ŕ chi all' ingratituddini nun zi cci agghiunci u surprusu. 82. 230 - U lupu saziu e a pecura

   Un lupu ch' era chinu ri manciari fin' o co­­u, vitti 'na pecura stinnigghiata n terra e capennu ch' avia carutu pu scantu quannu u vitti, si cci avvišinau e l' assicurau rišennu chi l' avissi lassatu libbira si sulu ci avissi rittu sinceramenti tři sso pinzeri.
  A pecura allura ncuminciau a diri chi prima ri tuttu 'un ni l' avissi vulutu mai ncuntřari. Chi, sicunnu poi, s' 'un avissi pututu aviri sta razia, l' avissi vulutu ncuntřari orvu. E pi terzu, "Vi vulissi viriri moriri tutti di mala morti, lupi maliritti", ušiau, "Viautři chi ni fašiti 'na verra spietata, senza chi niautři v' avemu fattu mai nenti ri mali."
  U lupu apprizzau a sinceritÓ ra pecura e a lassau jiri.

  U cuntu nzigna chi tanti voti, puru třa nimiši, a sinciritÓ Ŕ apprizzata. 83. 240 - A furmicula

  E tempi, chi­­a chi chiamamu furmicula, era un' omu chi třavagghiava la terra e, 'un z' accuntintannu di soccu arricugghia, taliava cu nmiria chi­­u ri l'autři e ammucciuni jia a arrubbari soccu arricugghianu i višini. Zeusi, sdignatu di tali aviditÓ, lu canciau nall'inzettu chi chiamamu furmicula; ma i­­u, canciata natura, nun canciau a so usanza, picchý ancora oji va girannu ne terreni, arricogghi furmentu e oriu d'autřu e si lu sarva 'n i­­u.

  U cuntu voli riri ca cu Ŕ tintu di natura, puru dopu na gravi punizioni, nun cancia u so modu ri fari. 84. 241 - A furmicula e u scarvacchiu

  Na stašiuni 'na furmicula jia firriannu pi terreni, arricugghiennu furmentu e oriu, e li sarvava comu pruvvista pu nmernu. U scarvacchiu a taliava e si fašia maravigghia di quantu chi­­a era attiva; picchý chi­­a s'ammazzava a třavagghiari propriu na stašiuni quannu l'autři armali allentanu i so sirvizza e penzanu a addivertisi. No momentu a furmicula nun dissi nenti; ma appressu, quannu arrivau u nmernu e chiuvennu si slavau tuttu u fumeri, u scarvacchiu affamatu jiu 'n i­­a, priannula di raricci anticchia 'i manciari: "Oh scaracchiu", ci arrispunniu chi­­a, "u manciari 'un ti mancassi ora, si tu avissi třavagghiatu tannu, quannu iu cummattia e tu mi cutuliavi".

  Accussý chi­­i chi no momentu di l'abbunnanza nun penzanu o futuru, quannu i tempi cancianu, hann' a suppurtari gravi suffirenzi. 85. 242 - A furmicula e a palumma

         'Na furmicula assitata avia scinnutu višin' o šiumi pi biviri, ma a currenti a privaliu e si staia anniannu. 'Na palumma si n' addunau e, stuccatu un ramiše­­u r' arvulu, u ittau nall' acqua. A furmicula ci acchianau ri supra e ssi sarvau.
     Dopu n' autr' anticchia un cacciaturi mpustatu staia mirannu pi sparari a palumma. A furmicula u vitti e cci retti un pizzuluni na pe­­i ru peri, pu duluri o cacciaturi ci scappau un corpu, e accussý fiši scappari a palumma.

     U cuntu nzigna chi s' hav' a ripacari cui ni fiši beni. 86. 243 - U surci di campagna e u surci ri šittÓ

  U surci šittadinu fu nmitatu a manciari du so amicu di campagna, e cci jiu. Ma u manciari era erva e furmentu. "Viri, caru meu", ci rissi, " chi vita di furmicula chi fai! Iu nmeši 'n casa mia haiu ogni beni ri Diu; veni cu mmia, ca manciamu ri tuttu". E l' amiši vannu 'n cittÓ. Ci fa a biriri legumi e ficu sicchi, cašiu e pani, ­attuli, meli e frutta. L'autřu, alluccutu, u řinĝraziau di cori, malirišennu u so distinu. Ma mentři staianu manciannu, succeri ca un tali spalanca la porta. A lu scusciu, li misiri, cun zautu s'ammuccianu ne buca ru pavimentu. Poi nescinu arrŔ fora, pinzannu e ficu sicchi, ma eccu ca arriva nautřu, pi fari quarche cosa. Addunatusi, i mischini sataru arrŔ ne buca, pi sarvarisi. U campagnolu allura, 'un pinzannu chi¨ o pitittu rissi all'autřu: "Amicu, addiu! Saziati puru e coditi u to manciari, cu tutti li scanti e rischi chi nn' hai! Iu mischine­­u ri mia, campannu di erva e furmentu, staiu senza scanti e senza suspetti".

  U cuntu voli riri ca Ŕ megghiu assai viviri na vita mudesta 'n zanta paši, ca stari no lussu sempri cu batticori. 87. 245 - U naufragu e u mari

  Un naufragu, jittatu na spiaggia, rurmia stancu mortu pa stanchizza. Dopu n'anticchia s'arruspigghiau e, taliannu u mari, ncuminciau a diricci paroli, picchý i­­u allittava l'omini ca so apparenti třanquillitÓ e poi, quannu l'havi 'n zo putiri, si nfuria e li manna a moriri. E u mari, fašennusi a biriri 'n furma umana, ci rissi: "'Un ta pigghiari cu mmia, amicu meu, ma chiuttostu cu i venti. Iu, pi natura mia, fussi sempri třanquillu comu mi viri ora, ma chi­­i mi vennu ri supra all'impruvvisu, mi smovinu tutto e mi fannu addivintari furiusu".

  Accussý puru nuatři nun am'a cunziddirari řispunzabbili di li ngiustizi cu fa i cosi sutta l'ordini r'autřu, nmeši cu li cumanna.
 88. 248 - U picciottu sparduni e a řondini

  Un picciottu sparduni s'avia manciatu tuttu u so patřimoniu e cci avia arristatu sulu un mantellu, quannu vitti na řondini chi avia arrivatu prima ru tempu, e, crirennu ch' avissi arrivatu l'estati e u mantellu nun ci sirvia chi¨, si jiu a vinniri puru chistu. Ma u jornu appressu fiši arrŔ malutempu e vinni un ĝran friddu. U giovanottu, girannu 'n tunnu, třuvau a řondini morta aggragnata. "Disgraziata", ci rissi, "tu arruvinasti a ttia e a mmia nzemmula".

  U cuntu voli riri ca quannu si fannu cosi fora tempu Ŕ piriculosu. 89. 251 - A ta­­arita e i ba­­ottuli

  'Na ta­­arita, caruta 'n terra, fu affirrata di 'na ba­­ottula e, mentři stava pi essiri ammazzata, la priava di lassalla jiri. Chi­­a ci rissi ch''un putia lassalla jiri, picchý pi sso natura era nimica ri tutti l'aše­­i. Allura a ta­­arita cci spiecau ca i­­a nun era 'n aše­­u, ma un zurci, e accussý fu lassata jiri. Appressu cariu arrŔ, e fu pigghiata di nautřa ba­­ottula, e a priau d''un agghiuttisilla. Chi­­a ci arrispunniu ca avia a odiu tutti li surci, e a ta­­arita, dichiarannu ca nun era un zurci ma 'n aše­­u, si sarvau arrŔ. Accussý fu ca, cun canciamentu ri nomi, a ta­­arita arrinisciu a scampari dui voti a la morti.

  U cuntu voli riri ca nun z'hann'a usari sempri li stessi espedienti, ma stari attenti a comu scampari e periculi adattannusi e šircustanzi. 90. 254 - I viannanti e l'orsu

  Dui amiši viaggiavanu nzemmula, quannu ravanti a i­­i cci spuntau un orsu.
  Unu, chi¨ lestu, si n'acchianau supr'on arvulu e cci arristau ammucciatu, mentři l'autřu, chi staia pi esssiri pigghiatu, si jittau 'n terra, fašennu finta r'essiri mortu. L'orsu cci avvišinau u mussu, šiariannulu, e i­­u si tinia u šiatu, picchý, a comu rišinu, l'orsu nun tocca i cataveri. Quannu l'orsu s'alluntanau, chi­­u chi era supr'all'arvulu scinniu e cci spiau all'autřu soccu ci avissi rittu nall'aricchia l'orsu. "D''un miaggiari chi¨ cu cumpagni chi no piriculu nun ti tennu a ciancu", cci arrispunniu chi­­u.

  U cuntu voli riri comu i disgrazi mettinu a la prova a buntÓ di l'amiši. 91. 255 - I viannanti e l'acetta

  Dui omini fašianu u viaggiu nzemmula. Unu attřuvau 'n accetta. "Attřuvamu n'accetta", rissi l'autřu; ma u primu u curriggiu ca nun avia a diri 'attřuvamu', ma 'attřuvasti'. Dopu n'anticchia agghicaru chi­­i chi avianu persu l'accetta, e chi­­u chi l'avia pigghiatu, virennu ca cci currianu appressu, cci fa o cumpagnu: "Semu fritti". "No, ha diri: "sugnu frittu". Quannu a třuvasti 'un Ŕ ca fašisti a metÓ cu mmia!", ci fiši l'autřu.

  U cuntu voli riri ca cui nun ha statu amicu na bona sorti nun zarÓ certu amicu fideli na svintura. 92. 258 - I viannanti e a řistuccia

  Dui viannanti chi caminavanu lunĝ' o mari agghicaru 'n cap' on muntarozzu, r'unni vittiru luntanu 'n ammassu di řistuccia chi galleggiava, e lu scanciaru pi na navi di verra. Si misiru perci˛ a taliari megghiu, pinzannu chi avissi jittatu l'ancura. Quannu poi, ammuttata ru ventu, a řistuccia s'avvišinau anticchia, 'un ci parsi chi¨ di viriri na navi, ma un bastimentu di třasportu. Per˛, na vota ca l'ammassu fu ammuttatu finu a riva, vittiru ca era sulu řistuccia, e ssi rissiru quantu avianu statu fissa, a aspittari socc' 'un c'era.

  U cuntu voli riri ca cci sunnu omini chi, quann' 'un zi canuscinu, fannu scantari, ma chi, misi a la prova, nun zunnu degni di cunziddirazioni. 93. 263 - L'omu chi vulia accattarisi un sceccu

  Un tali chi si vulia accattari un sceccu, s' u pigghiau 'm prova. Lu purtau nzemmula all'autři soi e lu misi ravanti a manciatura. Chi­­u, senza rari renzia all'autři cumpagni, si jiu a mettiri višinu o chi¨ lagnusu e chi¨ manciuni ri tutti. Mentři si nni stava ­Ó senza fari nenti, l'omu cci misi u tistali, e lu purtau pi dariccillu narrŔ o so patřuni. Chistu cci spiau si a prova chi cci avia fattu fari era tantu cummincenti, e l'autřu arrispunniu: "Da parti mia, nun haiu bisognu di mettilu a la prova: sugnu cummintu chi Ŕ tali e quali o cunpagnu chi fra tutti cci parsi bonu pigghiarisi".

  U cuntu voli riri ca i pirsuni sunnu giudicati simili e cumpagni cu cui ci piaši stari. 94. 264 - U sceccu sarvaggiu e u sceccu manzu

  Un sceccu sarvaggiu, virennu un sceccu manzu abbiatu non chianu chinu r'erva, si cci avvišinau pi diricci quant'era furtunatu, accussý be­­u rassu e cu tantu manciari a disposizioni. Ma quannu, chi¨ tardu, lu vitti carricu di marcanzý e appressu u sciccaru chi lu pigghiava a vastunati, rissi: "No, nun ti cunziddiru chi¨ furtunatu, ora, picchý viu ca a prezzu di gravi peni ti godi l'abbunnanza!".

  Accussý nun Ŕ u casu d'aviri nmiria di ­i prufitti chi sunnu accumpagnati di piriculi e suffirenza. 95. 265 - U sceccu chi purtava u sali

    Un sceccu carricu ri sali staia passannu un ciumi. Sci­­icau e cariu nall' acqua, unni u sali si slavau. E u sceccu, attřuvannusi chi¨ leggiu, fu cuntentu assai ri soccu successi.
  Nautřa ota, juntu ch' un carricu ri spugni na sponta ru šiumi, critti chi, s' avissi carutu, n' avissi nisciutu chi¨ leggiu, e accussý sci­­icau apposta nall' acqua. Per˛ successi chi i spugni si jincheru tutti r' acqua e u sceccu, nun arriniscennu chi¨ a nesciri ra currenti, morsi anniatu.

  A stessa manera, l' omini nun zi nn' addunanu chi sunnu i maniati r' i­­i stessi a ghittalli ne disgrazi. 96. 266 - U sceccu chi purtava a statua run diu

  Un tali jia 'n cittÓ cun sceccu e supra cci avia misu a statua run diu. I passanti ravanti a chista cci fašianu l'inchinu; ma o sceccu cci parsi ca i řivirenzi fussiru pi i­­u, e, muntannusi a testa, ncuminciau a ragghiari, nun mulennu chi¨ jiri avanti. U sciccaru s'addunau ra fincimota e ncuminciau a dari vastunati, rišennu: "Bruttu zuccuni, cci mancassi puru chissu, chi l'omini fašissiru rivirenza a un sceccu!".

  U cuntu voli riri ca cui si fa baggianu cu i beni r'autřu ci varagna u sfuttiu ri chi­­i ch'u canuscinu. 97. 269 - U sceccu, u a­­u e u liuni

  'Na ota un ĝa­­u staia manciannu nzemmula a un sceccu, quannu un liuni sauta 'n cap' o sceccu, e u a­­u jetta un gridu. U liuni, chi a quantu pari si scanta ra uši ru a­­u, scappa. U sceccu allura, critti ca fu i­­u chi l'aia fattu scappari, e ssi misi a curricci appressu. Quannu foru luntanu, unni nun arrivava chi¨ a vuši ru a­­u, u liuni si vutau narrŔ, e ss' u manciau. "Quantu fui fissa!", rissi murennu u sceccu, "picchý vosi partiri a la verra, ca nun nascivi ri patři e matři verrieri?".

  U cuntu voli riri ca ci sunnu omini chi partinu all'assartu ri genti chi s'aia fattu nica nica apposta, e accussý vennu řuvinati ri chi­­i. 98. 272 - U sceccu e u mulu chi purtavanu un carricu paraggiu

  Un sceccu e un mulu jianu unu a ciancu all'autřu. U sceccu, virennu ca i dui carrichi eranu paraggi, era ncuttumatu e si lamintava, picchý essennu ca o mulu vinia rata doppia řazioni, nun purtava nenti chiossai r'i­­u. Ma quannu foru chi¨ avanti na via, u sciccaru s'addunau ca u sceccu 'un arriggia, e allura ci livau 'na parti ru carricu, agghiuncennulu o mulu. Dopu aviri sicutatu napocu ri střata accussý, virennu ca u sceccu era sempri chi¨ stancu, cci livau arrŔ parti ru carricu, e, chi¨ ­Ó, u pigghiau tuttu e ci u passau o mulu. Allura chistu ci retti na taliata o sceccu: "Ehi, tu, nun ti pari giustu, ora, ca a doppia razioni chi mi runanu ma meritu tutta?".

  Puru nuatři, no giudicari a condizioni di l'autři, nun am'a taliari comu cumincia, ma comu va a finiri. 99. 275 - U sceccu e u cagnolu
  oppuru u cani e u so patřuni

  Un tali chi avia un cagnolu martisi e un sceccu, fašia sempri carizzi o cani e, si ghia a manciari fora, purtava 'n casa quarche spiticchiu pi dariccillu, quannu l'armaluzzu cci vinia ncontřu fašennu festa. Allura u sceccu, gilusu, curriu ncontřu o patřuni e, a forza di třippiaricci ri supra cci appizzau un caušiu. Ncazzatu, u patřuni ordinau r'alluntanallu a vastunati e r'attaccalu a manciatura.

  U cuntu voli riri ca nun tutti sunnu nasciuti pi stessi cosi. 100. 278 - U sceccu e i šicali

  Sintennu cantari i šicali, un sceccu, avia nmiria pi ­a be­­a vuši ch'avianu, e cci addumannau soccu manciavanu pi aviri ssa vuši miludiosa. "Acquazzina", arrispunneru chi­­i, e u sceccu aspittannu ogni matina ca s'accugghissi l'acquazzina, muriu di fami.

  Accussý, cu havi aspirazioni nun cumpatibbili ca so natura, nun zulu nun li p˛ appacari, ma va ncontřu a grossi vai. 101. 279 - U sceccu chi passava pi liuni

  U sceccu s'avia ncuppulatu a pe­­i run liuni, e tutti u scanciavanu pun liuni; e chi cci fu! scappavanu l'omini, scappavanu l'armenti. Pigghia, e na fulata ri ventu cci fiši satari a pilliccia, e u sceccu arristau nuru. Allura tutti a mazzuliallu a vastunati e a furcunati!

  Cui s'attřova na condizioni r'essiri un puvire­­u, nun zi mittissi a baggianiari comu i řiccuna, p''un avirini danni e risati: nun cummeni fari cosi estřanei a nostřa natura. 102. 281 - U sceccu chi fašia u zoppu e u liuni

  Un sceccu staia manciannu non chianu, quannu s'addunau run lupu chi ghia versu 'n i­­u, e fiši finta ri zuppiari. U lupu si cci avvišinau e cci addumannau picchý zuppiava; chi­­u arrispunniu ca mentři scarvacava na macchia, avia misu u peri 'n capu a na spina, e u cunzigghiau di livariccilla, pi putirisillu rusicari senza u rischiu di bucarisi a ucca masticannu. U lupu, pirsuasu, aisau u peri du sceccu. Ma, mentři era ntentu no zocculu, u sceccu, cun caušiu 'n mucca, cci fiši satari tutti i renti. "Picchý mi vosi mpicciari a curari, quannu me patři m'avia nzignatu a ammazzari?".

  Accussý, cui si metti nta 'n impresa ch''un Ŕ adatta a i­­u, finisci naturalmenti 'n mezzu e vai. 103. 283 - L'aši­­aru e u calannaru

  'N aši­­aru stinnia řiti pi pigghiari aše­­i. Un calannaru, virennulu di luntanu, cci spiau soccu staia fašennu. I­­u cci arrispunniu ca staia fašennu na šittÓ; poi s'alluntanau e s'ammucciau. Allura u calannaru, chi avia crirutu e soi palori, s'avvišinau e ncagghiau ne řiti. Curriu l'aši­­aru, e chi­­u: "Caru meu, si Ŕ na šittÓ comu a chista, ca tu voi criari, abbitanti nun attřovi assai".

  U cuntu voli riri ca i casi e i šittÓ si spopulanu spešiarmenti quannu i patřuna sunnu tinti. 104. 287 - A a­­ina chi fašia l'ova r'oru

  Un tali avia na a­­ina chi fašia be­­i ova r'oru. Pinzannu chi nn' avissi aviri un be­­u munze­­u ne soi visceri, l'ammazzau, e attřuvau ca rintřa era fatta comu tutti l'autři a­­ini. Acussý, na spiranza r'attřuvari a řicchizza tutta nta na vota, arristau privu puru du picca ch' avia.

  Accuntintativi ri soccu aviti e vardativi d''un essiri nĝordi. 105. 291 - A visina scapisata e Zeusi

  'Na visina chi vinia sempri scapisata dall'omini, jiu ni Zeusi a lamintarisi. E Zeusi cci rissi: "Ma s'o primu chi ti scapisau tu l'avissi muzzicatu, u sicunnu 'un ci avissi pruvatu".

  U cuntu voli riri ca cu affronta i primi assalitura metti 'n zuggezioni all'autři. 106. 292 - U carusu chi manciava třippa

  Napocu di picurara, no campu, fiširu u sacrifišiu di na crapa e nmitaru i višini. 'N mezzu a i­­i c'era na matři cu so arzune­­u. Quannu u pranzu staia finennu, u carusu, chi avia a panza china ri carni, sintennusi mali, si misi a bušiari: "O mamma mia, staiu vomitannu a me třippa!". "No a tua, figghiu meu", u curriggiu la matři, " ma sulu chi­­a chi manciasti!".

  U cuntu s'adatta a cui havi debbiti chi Ŕ sempri prontu a pigghiari sordi ri l'autři, ma chi, quannu cci l'addumannanu narrŔ, s'affliggi comu si cci avissi a dari i soi. 107. 296 - U picciottu ch'arrubbava e so matři

  Un ĝarzuni arrubbau a scola i lavagnetti(*) ru so cumpagnu e li purtau 'n casa a so matři, chi 'un zulu 'un ci fiši nenti, ma anzi l'appruvau; allura, nautřa vota, arrubbau un mantellu e cci u purtau, avennuni lodi puru chiossai; accussý, passannu u tempu, essennu oramai picciottu, si misi a arrubbari cosi chi avianu valuri. Ma un gnornu fu pigghiatu supr'o fattu: cci misiru i manetti e lu purtaru o suppliziu, mentři a matři cci jia appressu battennusi u pettu. I­­u a chiamau ca cci vulia riri na cosa azzuccaricchia, e, quannu l'appi višinu, cci addintau n'aricchia e cun muzzicuni cci la střazzau. I­­a cuminciau a rimprovirallu pa so empietÓ: nun cuntentu ri diliitti ch'avia fattu, ora avia mutilatu puru so matři! Ma u figgghiu řibattiu: " 'Un avissi arrivatu o puntu r'essiri purtatu o patibbulu, si tu m'avissi cafu­­atu quannu pa prima vota ti purtai 'n casa i lavagnetti arrubbati! ".

  U cuntu voli riri ca soccu nun meni frinatu 'm principiu cuntinua a crisciri.
  (*)I lavagnetti di šira sirvianu e tempi a scola pi scriviri. 108. 299 - U patři e i figghi fimmini

    Un tali ch' avia du' figghi fimmini, ni fiši maritari una a un ziniaru e l' autřa a un stazzunaru. Dopu n' anticchia ri tempu, jiu na chi­­a maritata o siniaru e ci addumannau comu stava e comu jianu i so affari. I­­a ci arrispunniu chi ghianu tutti cosi boni, e chi s' addisiava sulu na cosa: chi chiuvissi e fašissi timpurala p' abbivirari l' urtaggi. Poi u patři jiu na chi­­a ch' era mugghieri o stazzunaru e puru a i­­a ci addumannau comu issiru i cosi. Chista ci arrispunniu ch' 'un avia bisognu ri nenti, e chi priava sulu chi fašissi tempu serenu e un be­­u suli pi fari siccari i maruna e i šiaramiri.
    "E iu", riss' allura u patři, "pi cui ha priari, si voi u serenu e tto soru voli chi chiovi?"

    Accussý, si ssi metti manu o stessu momentu a du' cosi cuntřastanti, Ŕ naturali chi vannu mali l' una e l' autřa. 109. 301 - A palumma assitata

  Na palumma turmintata ra siti vitti un biccheri r'acqua pittatu non quatřu a muru e, crirennulu veru, si cci jittau ri supra jennusi a fracassari contřu u quatřu. Successi accussý, ca si cci řumperu l'ali e i­­a cariu 'n terra, unni fu pigghiata di unu ri prisenti.

  Ci sunnu omini chi fannu u stessu: vannu appressu a viulenti desideri chi li portanu a fari cosi chi, senz'addunarisinni, li portanu a la řuvina. 110. 303 - I rui sacchini

  Quannu, e tempi chi foru, Prometeu fabbricau l'omini, cci appizzau o co­­u dui sacchini, chini una di vizi ri l'autři e l'autřa di vizi propri a ognunu r'i­­i; chi­­a chi vizi ri l'autři cci la misi ravanti, e l'autřa cci l'appizzau rarrŔ. Eccu picchý l'omini s'addunanu a primu corpu ri difetti ri l'autři, mentři i propri nun li virinu mai.

  Stu cuntu p˛ serviri a prpositu ri cui, orvu ri soccu cummina i­­u, si ntřessa ri cosi r'autřu. 111. 307 - I figghi ra scimmia

  Rišinu ca i scimmi parturiscinu dui figghi a la vota; unu lu amanu e lu allevanu cu tanta cura; l'autřu lu disprezzanu e lu třascuranu. Ma poi u distinu voli ca a matři, a forza d'abbrazzari tantu stu figghiolu, lu fa suffucari, mentři u frati třascuratu addiventa ranni.

  U cuntu voli riri ca u distinu Ŕ chi¨ putenti ri tutta a nostřa priviggenza. 112. 318 - U picuraru chi babbiava

  Un picuraru purtava i so pecuri anticchia arrassu ru paisi e s'addivirtia a fari stu scherzu: si mittia a bušiari ca i lupi staianu assalennu a so mannara e addumannava aiutu a genti ru paisi. Dui o tři voti chi­­i curreru spavintati, e poi si nni turnavanu narrŔ pigghiati pi fissa. Ma successi poi ca i lupi vinniru veru. Mentři chi­­i střaziavanu a mannara, u picuraru addumannava aiuto e so cumpaisani; ma chi­­i nun ci rettiru cuntu, crirennu ca babbiassi com'o so solitu. Fu accussý ca cci appizzau a mannara.

  U cuntu voli riri ca a diri minzogni si cci varagna sulu chistu: ca puru quannu si riši a viritÓ, nun zi veni criruti. 113. 323 - A řosa e l'amarantu

  Un amarantu crisciutu višinu a 'na řosa ci rissi: "Chi be­­u šiuri si tu. T' addisianu li dei e l'omini, e iu ti nmiriu pi quantu si be­­a e pu šiauru chi fai". "Oh amarantu", ci arrispunniu a řosa, "iu campu sulu na para ri jorna, e puru si nu­­u mi tagghia, mpassulisciu; tu nmeši fai šiuri e campi sempre accussý, sempri juvini".

  Megghiu campari assai accuntintannusi ri picca, ca, dopu anticchia ri sfarzu, cancia a sorti e macari moriri. 114. 325 - U třummitteri

  Un třummitteri, pigghiatu ru nimicu mentři sunava i manovri di l'esercitu, si misi a bušiari: "Oh surdati, nun m'ammazzati comu si nenti fussi e senza motivu. Iu nun haiu ammazzatu mai a nu­­u ri vuatři e, a parti sta třumma, nun portu autři armi". "Na řaggiuni suecchiu p'ammazzariti", arrispunneru chi­­i; "un zi capaši di cummattiri, e spinci l'autři a fallu!".

  U cuntu voli riri ca havi chi¨ curpa cu ncita a fari mali cui Ŕ giÓ tintu e crudeli ri so. 115. 333 - U pau e l'aroi

  Un pau sfuttia l'aroi pu culuri lariu ch'avia, rišennu: "Io sugnu vistutu ri porpora e d'oru, e tu nun hai nenti ri be­­u ne to pinni". "Ma iu", ci arrispunniu l'autřu, "volu autu 'n celu e cantu višinu e sti­­i. Tu, nmeši, comu un pollu vai firriannu 'n terra comu i a­­ini".

  Eni megghiu essiri maluvistuti, ma digni d'ammirazioni, chiuttostu ca campari maluvistu, baggianannusi ne řicchizzi. 116. 336 - A šicala e i furmiculi

  Un gnornu ri nmernu i furmiculi staianu fašennu asciucari u furmentu chi s'aia vagnatu. 'Na šicala affamata vinni a dumannaricci anticchia 'i manciari. E chi­­i cci rissiru: "Ma picchý nun ti fašisti a pruvvista puru tu, na stašiuni?". "'Un avia tempu", arrispunniu chi­­a, "avia i me milodiosi canzuni ri cantari!". " E tu abballa, ora ch'Ŕ nmernu, si d'estati cantasti!", cci rissiru sfuttennula i furmiculi.

  U cuntu voli riri ca, 'n ogni fašenna, cu voli evitari rischi e dulura 'un hav' a essiri nigliggenti. 117. 345 - U mastřu firraru e u cani

  Un firraru avia un cani chi fašia sempri a dormiri mentři i­­u třavagghiava; appena per˛ livava manu pi ghiri a manciari, si l'attřuvava a ciancu. "Rormi quannu iu battu a ncunia; ma appena movu i masci­­i, t'arruspigghi subbitu!"

  Stu cuntu svivrogna i lagnusi e tutti chi­­i chi campanu e spa­­i r'autřu. 118. 352 - A tartaruca e u leppiru

  A tartaruca e u leppiru fašianu sempre riscussioni supra a so vilošitÓ. Finarmenti, stabbileru un gnornu e un puntu di partenza e fiširu u via. U leppiru, data a so naturali vilošitÓ, nun zi prioccupau ra cosa: s'aggiuccau fora střata e s'addummisciu. A tartaruca, nmeši, sapennu quant'era lenta, nun zi firmau ri curriri, e accussý, passannu ravanti o leppiru chi durmia, si jiu a pigghiari u premiu ra vittoria.

  U cuntu voli riri ca spissu cu l'applicazioni s'havi chiossai ca cu i doni naturali ch' 'un mennu curtivati. 119. XXX - U vecchiu surci saggiu

      C' era 'na casa china ri surci. U vinni a sapiri un ghattu chi ghiu a abbitaricci e, agguantannuni unu a la vota, si li manciava. I surci, sutta ­u stirminiu sistematicu, si ntaniaru nfunnu a sta­­a, fiširu cunzigghiu, e, ciušiuliannu, riscurreru supr' o modu ri teniri o largu u attu. Unu rissi cu aria curaggiusa: " Ma Ŕ 'na cosa fašili! Abbasta mettiri un campanellu no co­­u ru attu, accussi, quannu u sintemu sunari, ni nni curremu ne nostři tani e semu o sicuru!"
      All' autři a pruposta ci piašiu, ma unu r' i­­i, un mecchiu surci rissi: "šertu l' idea Ŕ be­­a; e tu ta senti di jir' attaccari u campanellu no co­­u ru attu?"
      U surci ch' un momentu prima avia fattu be­­a fiura, arristau a vucc'aperta e nun zappi soccu riri.

      U cuntu nzigna ch' Ŕ chi¨ fašili fari prugetti ca řializzalli.
  (Střattu ron cuntu di Jean de la Fontaine)


 

 

>

 

 

 

Nella t&#345;adizione occidentale la favola si lega indissolubilmente al nome di Esopo, narratore greco vissuto t&#345;a il VII e il VI secolo a.C. al quale si deve la nascita di tale genere e l&#39;att&#345;ibuzione come arte appartenente al genere letterario.<br> I suoi componimenti favolistici esprimevano allegoricamente il suo personale pensiero sullĺessere umano, ponendo lĺattenzione sugli animali come specchio riflettente dei pregi e dei difetti dellĺuomo, con la presenza di situazioni di vita reale, sfoggiando i temi che vanno dallĺastuzia allĺinganno, dalla veritÓ alla menzogna, dallĺamicizia al t&#345;adimento, e cosý via.<br> <br> Le favole di Esopo sono per lo pi¨ brevi ed essenziali a scopo educativo: da esse sono stati t&#345;atti anche dei detti che sono ancora oggi di uso comune, come ôchi va piano va sano e va lontanoö t&#345;atto dalla favola ôLa Lepre e la Tartarugaô, che dimost&#345;a, in sintesi, come si pu˛ perdere una gara sottovalutando lĺavversario.<br> <br> Nelle brevi storielle che Esopo racconta si ha una premessa o una conclusione moralistica, che spiegano il tema che t&#345;atta la favola stessa.<br> <br> Nelle favole di Esopo la figura dellĺanimale Ŕ una figura allegorica, att&#345;averso la quale veniva raccontata la realtÓ quotidiana; quindi gli animali erano una sorta di maschera, che umanizzati e dotati di una psicologia fissa esprimevano a piacimento critiche sul mondo politico in cui Esopo stesso viveva.<br> <br> La schiettezza della morale e lĺincarnazione dellĺuomo att&#345;averso lĺanimale permettevano, in conclusione, un approccio comunicativo migliore, evitando una situazione compromettente per lĺautore nei riguardi della societÓ.<br> <br> Tendenzialmente gli animali da lui proposti most&#345;ano i difetti dellĺuomo, come ad esempio il Leone che incarna la forza e la prepotenza, la Volpe quale simbolo di astuzia e ipocrisia, il Lupo che manifesta ingordigia, lĺAsino caratterizzato dal comportamento di sottomissione o lĺAgnello come simbolo del carattere mansueto.<br> <br> Nei suoi racconti si rit&#345;ova lĺespressione di un sentimento che alle volte passa dal pubblico al privato e alle volte si int&#345;eccia, in alt&#345;e parole un punto di vista talune volte pi¨ oggettivo e alt&#345;e volte pi¨ soggettivo.<br> <br> Anche nei racconti di Fed&#345;o si possono rit&#345;ovare frasi celebri come in ôLa volpe e la cicognaö dove Ŕ chiaro il riferimento al detto ôchi la fa lĺaspettiô, t&#345;attandosi di una storia in cui la cicogna offesa per uno scherzo fattole dalla volpe, le riserva lo stesso t&#345;attamento.<br> <br> Di carattere ben pi¨ politico sono ôLĺaquila e la Cornacchiaô, dove si most&#345;a che non cĺŔ via di fuga dai potenti, oppure ôLa Rana e il Bueö che most&#345;a le differenze dei ceti sociali.<br> <br> ╚, quindi, evidente che in queste favole sono inserite sia riflessioni dellĺautore stesso circa il periodo storico in cui Ŕ vissuto che le morali di facile utilizzo ed insegnamento per gli alt&#345;i, metodologie di espressione che vengono riprese di continuo, sia per la creazione di un personaggio nei film animati che per la st&#345;uttura dellĺintera storia dei prodotti animati.<br> <br> Il proposito di utilizzare gli animali non era dovuto, quindi, soltanto al fatto che fossero di immediata comprensione, ma era maggiormente dovuto alle rist&#345;ettezze del regime totalitario in cui gli autori antichi vivevano, ove non era semplice parlare in modo schietto e sincero e lĺutilizzo di metafore e allegorie att&#345;averso la figura dellĺanimale era un ottimo espediente per esprimere le proprie idee.<br> <br> Essendo schiavi, sia Esopo che Fed&#345;o hanno t&#345;ovato nelle favole il loro modo per t&#345;asporre i propri pensieri dovuti ad una situazione di repressione; ment&#345;e le favole di Esopo esprimono pi¨ una moralistica concettuale, sia positiva che negativa, quelle di Fed&#345;o sembrano quasi voler ispirare una sorta di rassegnazione del debole nei confronti del pi¨ forte.<br> <br> La t&#345;adizione delle fiabe ha origini ben lontane, formatesi att&#345;averso le storie t&#345;amandate oralmente, e non essendo la t&#345;adizione orale una fonte propriamente attendibile ha spesso originato una mescolanza di racconti.<br> <br> Il componimento fiabesco, caratterizzato da componimenti brevi e dal celebre incipit öCĺera una volta..ö o ôIn un lontano regno..ö, si concent&#345;a su avvenimenti e personaggi fantastici come fate, orchi, giganti e cosý via, distinguendosi dalle favole in cui la componente fantastica Ŕ generalmente assente e la narrazione ha un intento allegorico e morale pi¨ esplicito.<br> <br> Inolt&#345;e, sempre al cont&#345;ario delle favole, le fiabe presentano costantemente le due figure antagoniste del bene e del male ed un immancabile lieto fine, anche se, con il passare del tempo e con la loro costante rielaborazione, molti elementi di crudeltÓ e/o realistici venivano t&#345;alasciati o st&#345;avolti.<br> <br> I DUE VIANDANTI E L&#39;ORSO Due amici viaggiavano insieme, quand&#39;ecco apparire davanti a loro un grosso orso. Uno di loro salý veloce su un albero e si nascose, ment&#345;e l&#39;alt&#345;o, che stava per essere preso, si gett˛ al suolo fingendo di essere morto. L&#39;orso gli avvicin˛ il muso, annusandolo, ed egli t&#345;atteneva il respiro, perchÚ, a quanto pare, l&#39;orso non tocca i cadaveri. Quando l&#39;orso si fu allontanato, quello sull&#39;albero discese e chiese: &lt;&lt; Cosa ti ha detto nell&#39;orecchio quando ti annusava ? &gt;&gt; &lt;&lt; Di non viaggiare mai pi¨ con un compagno che, nel pericolo, non rimane al tuo fianco. &gt;&gt; La favola most&#345;a che le disgrazie mettono alla prova la bontÓ degli amic <br> I FIGLI DISCORDI I figli di un contadino non andavano d&#39;accordo, ed egli, per quanto continuasse ad ammonirli, non riusciva a correggerli. Pens˛ allora di ricorrere ad un esempio pratico, e disse loro di portargli un fascio di verghe. Uný le verghe in un fascio ben st&#345;etto, le consegn˛ ai figli e ordin˛ loro di spezzarle, ma per quanti sforzi facessero non ci riuscirono. Allora sciolse il fascio e diede loro le verghe una ad una, e siccome le rompevano senza difficoltÓ, soggiunse: &lt;&lt; Cosý anche voi, figli miei, se sarete uniti, non sarete sopraffatti dai nemici, ma se litigherete, offrirete loro una facile preda. &gt;&gt; La favola most&#345;a che pi¨ grande Ŕ la concordia, maggiore Ŕ l&#39;unione e la forza. <br> Un vaso di terra cotta e un vaso di rame galleggiavano t&#345;ascinati dalla corrente di un fiume. Il vaso di terra cotta diceva a quello di metallo: &lt;&lt; Nuota al largo, non al mio fianco, perchÚ, anche se non ho nessuna voglia di toccarti, basta che tu mi tocchi ed io vado in frantumi. &gt;&gt; Insicura Ŕ la sorte del debole che ha per vicino un potente. <br>

25.12.2016