Mozia


    Sa quantu ri viautri hannu statu a Mozia, ma veru picca ci hannu jutu comu ci jivi iu.

    Di Birgi finu e salini ri S. Liunardu, l' isula si viri luntanu tutta china r' arvuli, e veni subbitu u pinzeri ca ci vurria 'na varca pi ghiricci. Accussì iu e me mugghieri nunci pinzamu chiù e nni misimu a passiari nall' acqua vascia. Poi iddha si nni turnau 'n terra e iu arristai sulu, 'n mezz' o mari, a taliari dh' isula chi havi tanta storia.

    Taliava alluccutu dhà unni ci foru fenishi e greshi ne tempi antichi, verri e granni shivirtà, e iu, ch' abbitu cà vishinu, chi nn' aiu sempri ntisu parrari, e chi  sempri l' haiu vistu jennu ri 'n Trapani a Marsala, nunci aiu statu mai! Mentri pinzava sti cosi, i me peri, passu dopu passu, caminavanu comu ncantati p' agghiri dhà. Accussì, m' attruvai cu l' acqua o pettu e, taliannu narrè, m' addunai ch' era a metà strata tra l' isula e unn' è ch' eramu niautri, e mmi rissi: "ma si sugnu a metà strata e vaiu avanti u funnu pò ghiri a 'cchianari, no chiù a scinniri". Accussì dishidivi di jiri avanti.

    U funnu è anticchia fanġusu. ogni tantu c' è quarche petra, chi  taliannu ri fora si viri ru culuri, pa lushi chi c' è. Pi 'na rishina ri metri m' appi a ghittari a natari picchì l' acqua m' arrivava quasi o coddhu, ma nunci nn' avissi statu  bisognu. Finarmenti arrivai all' isula. Mi ntisi comu s' avissi vinciutu i fenishi, e difatti jivi a conquistari (scausu) i sò terri.
    Ngrisi, tideschi e autri, quantu genti strània c' era ch' avianu vinutu cu battellu!

    Si vvuliti sapiri com' è, viniti a talialla , e ssi v' a firati, fashiti com' a mmia . . . jiticci a peri r' unn' è ghiè, di Birgi o di S. Lionardu, ma avvisati i parenti, e nun fashiti com' a mmia, chi mme mogghi staia chiamannu i carrabbineri, a capitaneria, i viggili urbani, e tutta a genti ri dhà vishinu era già allarmata.


 

 

 

 

 

O passu ru lupu


    Ogni vota chi ghia a Santu Vito (Lo Capo), passannu supr' o pontacciolu ra shiumara taliava a destra pagghir' e muntagni e viria 'na ranni vaddhata cu tanti arvuli virdi, e viola ch' acchianavanu pagghir' on bagghiu, e pecuri abbiati. "'na ota o l' autra ci ha ghiri", fashia 'n menti mia.

    Un jornu mi dishidivi, e accussì m' attruvai a passiari nall' erva auta a cianc' o shiumi chi scinni ru monti Speziali. 'N tunnu c' eranu shimi ri muntagni di petri arsi, e cà ssutta m' attruvai 'n mezz' a stu virdi, i pecuri chi  pascianu libberi no chianu; chiù ar autu c' era un gruppu di fasceddhi r' unni i lapi runzavanu fin' a cà ri shiur' e 'n ciuri.
    Luntanu, i shiancati ri muntagni si juncinu e formanu 'na scarpata unni c' è 'na trazzera ch' acchiana fin' o 'Passu ru lupu'. Ma chi c' era addhabbanna? E cci jivi.

    Accussì sunnu i muntagni vishin' a mari na sti banni: petri abbrushiati ru suli e terra sicca. I chiantimi criscinu terra terra 'n mezz'e petri. Sulu i giummarri fannu quarche macchia di virdi scuru. Puru u cori sicca a caminari na sti viola. M' attruvai cu stu suli chi m' accupa, petri arsi nfucati a vista r' occhiu, un celu chiaru e vacanti. Veni ri chianciri. Anzi no, mi scordu tutti cosi; tutti i cosi boni e tutti i cosi tinti. Sugnu sulu supr' a sta muntagna tra shelu e terra. App' a 'rrivari a viriri u mari pi sentimi megghiu.

    Appuiannu i spaddhi nna na rocca, m' assittai o bordu ru sdirrupu e allargai u pettu a ciariari l' aria di mari ch' acchianava, e u shiauru di sarvaggiumi. Luntanu, 'na velisheddha sulatia navigava.  Ccà mi parsi u shentru ru munnu. "nun t' arrenniri", mi rishia dha friscura carrica ri shiauru chi mi strisciava 'n facci. E accussì a fari. Vogghiu u sirenu 'n tunnu ammia, comu sta visioni di mari e di shelu.

 

 

 

 

 

 

Turr' 'i Ligny


    'N punt' a mari ra shittà ri Trapani c' esti a 'Turri di Ligny'. Turri spagnola chi talia dui mari: u mari Meditarraneu a manca, e u mari Tirrenu o latu dhittu: esti a punta ru peri di l' Italia. Rarrer'a turri s'allonġa, pi quasi milli metri, 'na filata ri scogghi chi spartinu i ru' mari. Quannu c' è mari mossu no latu mediterraneu, u Tirrenu è carmu, e, o cuntrariu, quannu è mossu u Tirrenu è carmu u Mediterraneu .

    chissu viria iu ogni vota chi ghia rarrer' a turri, caminannu supra o scaluni chi ci firria 'n tunnu, a taliari dhi rui mari ranni ranni; o quannu aspittava i timpurala ch' acchianavanu ri 'n facci, cun celu attunniatu niuru, e lampi ch' agghiurnava tuttu u munnu, e trona chi mi sbattianu chi spanni a mur' a turri.
    Pi tutt' i voti chi cci aiu vinutu, supra dhi scogghi nunci aiu vistu mai a nuddhu.

    Ma comu mai?

    Cauru di moriri, e, nunavennu nenti ri fari, mi vinni 'n menti di jiri a scugghiera di Ligny, e cci jivi. Ca machina arrivai fin' o spiazzu ravanti a turri, a peri caminai supr' o scaluni 'n tunnu, finu 'n facci a mari. Poi misi u peri supr' o massu chiù vishinu e ncuminciai a scinniri ri petra e 'n petra.

    I scogghi sunnu comu lami chi nescinu r' a mari. è megghiu aviri i scarpi pi caminaricci. Poi nunzi pò ghiri chiù avanti, autri scogghi sunnu chiù dhà , ma c' est' un canaluni 'n mezzu. E mi spugghiai. Ri 'n cima o scogghiu mi jittai a capuzzuni nall' acqua funnuta e chiara tra ummira e suli, ntra rui mari; è comu nautru munnu. C' esti n'ondata ri currenti chi va e veni ron latu all' autru, e lassannumi purtari m'attrovu non minutu nall' autru mari.

    Mezz' ura narrèri era chiusu 'n casa affumazzatu ri sigaretti, e ora 'n tempu ri nenti m' attrovu 'n punt' on munnu ri lushi e ummira, culura d' estati e sapuri arzenti e ciauru ri mari; moddhi arghi unni mi pozzu assittari e pisci chi mi natanu 'n tunnu; luntanu ri tutti, eppuru rarrè 'n casa mia.

    E ccà nunmeni mai nuddhu! nunzannu chi si perdinu. Autru chi Hawai!


 

 

 

 

 

 

L' arrampicata


    Nall' Arpi Bavarisi, quannu travagghiai 'n Germania, mi piashia arrampicarimi pagghir' ar autu ne shimi ri muntagni.
   'Na vota, accampatu no vasciu, taliava na scarpata ch' acchianava dhitta dhitta, e 'n menti mia mi fashia a strata ch' avia a fari pi scanzari i scogghi, passari r' unni c' era chiù appigghiu, pi fari a via chiù fashili.
E m' avviai.
   Cuntentu satava a peri nġuitti ri petr' e 'n petra fin' a quannu arrivai a scarpata, e ncuminciai a 'rrampicarimi. 'Na manu cà, un peri dhà, mi muvia comu 'na rascatigna, e m' avvishinava sempri chiossai o puntu ch' avia stabbilutu prima, unni m' avia a spustari a sinistra. Pigghia e successi chiddhu ch' 'un avia a succeriri: U puntu unni avia a 'rrivari iu nunera dhà unni staia taliannu, ma vinti metri chiù sutta.
   Nun sacciu si t' hai arrampicatu mai ne muntagni, senza cordi. Jiri narrè ne scarpati virticali è mpossibbili, perciò m' appi a 'rrampicari sempri chiù supra a sicunnu l' istintu e l' esperienza ch' avia.
   Soccu passai u sacciu sulu iu: lu scantu e lu spaventu di cariri e sfrashellarimi!
   shircava tutti li ncagghisheddhi unni nfilari li jirita, tutti li pirishina unni appizzari a punta ri peri. Accussì m' arrampicai p' 'un sacciu quantu tempu. Taliava p' agghiri ar autu . . . ci avia a 'rrivari!
   Nun pinzai chiù a nenti. Nun avia nè scantu nè pinzeri. Sintia sulu i musculi chi mi tinianu attaccatu a li petri, e chi  mi tiravanu pèagghir' ar autu.

   A 'Stiddha Arpina' mi l' attruvai di corpu ravanti. Era o bordu ru chianu virdi chi ncuminciava unni finia u sdirrupu.
   Appi comu un lampu di filishità. Cu amuri a cugghivi ( a tinni pi anni no portafogghiu), e mmi misi a curriri no chianu appressu all' armali sarvaggi chi s'attruvavanu dhà supra.
   Jorna accussì nun zi ponnu scurdari.


 

 

 

 

 

O simafuru 'i Pizzulongu


    Frivaru. M' attruvai a scinniri ro Munti (Erishi) ca me 'deuxchevaux' (Citroen AK, 'na furgunata di l' anni 70), e, arrivannu a S. Matteu, pigghiai a trazzera a destra chi scinni o faru.
   Avia finutu ri chioviri, e ora l' aria paria asciutta, puru si fashia friddu e u shelu era accupusu. A fini ru pezzu asfartatu, a strata addivintava pitrusa, e poi, arivannu paggghiri dhà sutta, balatata cu pitruna attunniati ch' arrivai quasi sciddhicaddhu fin' o chianu.
   A peri, firriai 'n tunnu o faru anticu. M' affacciai di supr' o llavancu ch'hav' a essiri un triccentu metri autu, r' unni si viri Pizzulonġu 'n mezzu all'arvuli, a costa scugghiuta unni l' onti va sbattinu scumusi, e l'orizzonti, n' ammassu di niulati niuri una a ncuppulari all' autra, e tutti appuiati supr' o mari.
   Mezz' ura passau prima chi m' arruspigghiassi ri dhu ncantu. Poi acchianai 'na machina e vulia turnari narrè: arrivai a surari friddu!
   L' aria paria asciutta, ma ancora nun avia sciarbiatu, e i roti lordi ri fanġu sciddhicavanu supra dhi balatuna attunniati, c' 'un ci fu versu di jiri avanti, anzi a machina sciddhicava narrè.
   Mi n' app' agghir' a peri.

   Pigghiannu r' accurzu, ri 'n mezz' all' arvuli, vitti 'na casa vecchia chi paria 'na mànnara. E difatti chissu era.
   Nta n' agnuni c' era focu addumatu, e pecuri ammassati ri latu ch'aspittavanu. E poi u vitti.
   Aggiuccatu supr' a 'na ghiucchena, vutatu r' abbann' a muru, cuataliatu rintr' on cappottu vecchiu, cun birrittuni ri lana calatu fin' o coddhu, c' era un cristianeddhu. Stetti alluccutu a taliallu. E iddhu ch''un zi muvia! M' avvishinai scanzannu i ziddhuli ri pecuri, e u tuccai leggiu na spaddha: " Uhmm! ", ntisi. E poi finarmenti ci parrai.
Iddhu nunzi mossi mancu run centimetru, ma m' arrispunnia. Pariamu dui cristiani ch' arraggiunanu nton zalottu: Ri pecuri, ru tempu, ra machina ch' 'un acchianava, e poi mi rissi chi pi turnari 'n Trapani mi cumminia scinniri ron canaluni chi si rapia anticchia chiù nn avanti. U salutai, e accussì fishi.
   U ventu friddusu ch' acchianava r' a mari, rintra dhu canaluni addivintava 'na shiumara d' aria gelida. Iu nunera priparatu a stari fora 'n mezz' o friddu, e u sacciu iu soccu passai ntra fratti vagnati e scogghi sdirrupati, a scinniri chi ammi nzuaruti, i manu e i vrazza aggragnati, e a facci chi paria di marmu. Ma finarmenti, dopu, arrivai 'n casa.
   A machina l' app' agghir' a pigghiari a simana appressu quannu u terrenu asciucau, pi putilla nesciri di dhu nġippu.

 

 

 

 

 

A lushi di l'Africa


    Quannu travagghiai a Pantelleria, mi rishianu ca nta sherti nuttati di shelu serenu, si viria a lushi di 'na shittà di l' Africa (Chelibia).
   E chi mu fishi scappari?! E curru a taliari.
   Pi 'na pocu ri notti, m' arrampicai supr' on timpuni di terra brushiata, e, sapennu r'unni spuntava e ssi curcava u suli, taliava luntanu versu sud, unni ci avia a essiri l' africa; pagghiri all' equatori.
   Nun ci fu nnenti ri fari! Lushi ch' 'un potti viriri! E mu scurdai.

   Spissu, 'n casa, taliu nall' atlanti giograficu i posti unn' è chi haiu statu, o unn' è chi vulissi jiri. 'Na vota taliannu Pantelleria mi vinni 'n menti a lushi di l' Africa. Puntannu a Pantelleria, shircava, versu Sud, unni ci putia essiri 'na shittà chi fashia tanta lushi: Nenti! Sulu mari apertu. E mm' addunai, chi tannu nunavia a taliari versu Sud, ma versu Est.
   Squatretta e cumpassu, pigghiai 'na para di misuri, e arristai alluccutu. Rispettu e paralleli giugrafishi, quasi mezza Sishilia è chiù vishinu all' equatori di tanti shittà e paisi ra Tunisia e di l' Algeria. Penza Pantelleria, o, chiossai ancora, Lampedusa, ch'hann' a esseri quasi Mau Mau.

   Avia, jo, chi  viriri lushi, taliannu versu Sud, assittatu 'n cima a dhu timpuni ri tuffuna di lava arsa!

 

 

 

 

Emigratu


    shertu ch' un picciottu, chi  va travagghia luntanu ra Sishilia ne paisi nnustriali ru Nord, s'attrova veru stranu.
     Ccà  i cosi sunnu accussì assulati e palisi, ccà puru i sintimenti ra genti parinu trasparenti com'u cristallu: Quannu si odia si odia, quannu si ama si ama. Comu si ponnu ammucciari sti cosi sutta sta lushi nfucata ri suli? O quannu ci sunnu timpurala chi  pari chi c' è a verra 'n celu, nta trona e lampi e mitragghiati r' acqua, si ponnu aviri pinzeri pacati?
   Viri dhà, nmeshi!
   Cu cori annibbiatu, nun zi ama e nun si odia. Si hannu relazioni umani, amurusi, r' affari . . .
   Un zishilianu chi cci arriva, pari un cavaddhu nfucatu rintr' on zalottu ri fimmineddhi. E pi mpararisi a campari dhà, ci nni voli tempu!

 

 

 

 

Nonnu Mommu


       Pi anni travagghiai 'n Germania di notti nta 'na fabbrica tessili; de reshi di sira e setti a matina. A notti versu e rui fashiamu un quartu r'ura di pausa, e iu n'apprufittava pi ripusarimi. U chiù di li voti, mi stinnigghiava supra e scatutluna di matassi ri filu, e quasi rurmia.  Nun era 'na bella vita chi fashia. E quannu a notti mi ripusava, mi vinianu 'n menti tanti pinzeri. Ma 'na notti chi mi truvava accussì, mi successi 'na cosa ch''un mi pozzu scurdari chiù fin'a quannu campu.

    Stinnigghiatu com'era, nton momentu ntisi a me nonnu Mommu chi  s'appuiava supra ri mia e mmi taliava comu si mi vulia riri quarche cosa. Era accussì vishinu chi si rispirava sintia u so shiatu.
    Satai all'aria, scantatu mortu di soccu mi staia succirennu. E cci nni vosi pi capashitarimi.
    Pinzai a me nonnu Mommu luntanu 'n zishilia: Sa s'era ancora vivu!?
    Soccu mi potti succeriri ssa notti?

 

 

 

 

U Guestbook


    Mi pari r' essiri addivintatu ntellettuali.
   Ora ca mi fishi u Blog, vulissi chi 'n tunn' a mia tutti mi rishissinu "Ma comu sì bravu!", "Ma sì 'n arca ri scenza". Mi scurdai ca stu blog u travagghiai notti dopu notti p' armenu 'na rishina r'anni. Mentri u jornu travagghiava a martiddhiari, a tagghiari, a sardari lameri arrugginuti, sfunnati e nzivati di fanġu e di rassu, affumazzatu e anniuriatu, ne navi di ferru, a notti mi dedicava, cu l' occhi picchiusi, a scriviri "Tag html", a ridimenziunari e truccari fotografì, a scriviri frasi 'n bellu talianu.
   E ora m' attrovu cà, cu ttia chi stai liggennu sti palori mei.
   Tutti rui nun ni putemu parrari. Ma c' è un sistema chiamatu 'Guestbook' o 'Forum' unn' è chi, cu voli, pò partishipari e lassari un zalutu, un cummentu, un cunzigghiu, a cui ci ha persu u sonnu supra.

   Ha sapiri chi na me famigghia, riscinnenti di viddhani e operai, tant'istruzioni nunaemu; nunzulu curturali, ma mancu ri vita. Semu genti semplishi picchì cosi belli e sofisticati nun ni canuscemu. Ma jò mi misi 'n testa chi maritannumi avia a canciari vita, ncuminciannu ru manciari: Nenti chiù pasta ca sarsa tutti li jorna, e pupetti ca sarsa, e stufatu ca sarsa.
   Nna televisioni e ne rivisti fashianu a biriri cosi boni, dilizzi e prilibbatizzi chi sulu a pinzaricci mi rapi a fami. e ncuminciai a 'ccattari:
- Bistecchieri elettrishi e bistecchieri pi supr' o gas, n' am' avutu 'na quattrina.
- Quattru yogurtieri: una ma fishi jò cu ferru ri stirari mpustatu sutta supra. Una tunna, ma i buatti ri vitri eranu nichi e cummattusi ri puliziari. Nta nautra ci accattai i buatti chiù rossi a parti, ma virennu chi me mogghi e i me figghi yogurt nunni manciavanu, pinzai chi ss'autri eranu cummattusi puru a rapiri (a fallu u yogurt ci penzu sulu jò). Allura accattai chiddha a un litru a la vota, e a llithra l' haiu jittatu, puru si iu mu vivu a litrati.
- E pignati: A pignata chi gira sula, pi fari u risottu. A pignata a prissioni. A pignata chi coshi a vapuri. E tutti l' autri pignati cu funnu duppiu un gniritu, o larghi quantu a quarara 'i Capashi.
- E tutti l' autri attrezzi: Spremi-succu, spremi-agrumi, frullatori, master chef, mpasta farina, ratta ghiacciu pi fari i graniti, gilatera, arrusti-pani, fornu a microonti. Mi fermu, e ssa quantu mi ni scordu.
   E cun tuttu, vota gira e firria, u sabbatu e a ruminica, n'attruvamu tutti 'n tavula, e sap'iddhu picchì aemu ravanti sempri pasta ca sarsa e pupetti, ... o a fittina.

   Unni vogghiu arrivari cu stu riscursu?

   M' haiu rigistratu armenu a 'na rishina di 'Forum' e 'Guestbook': E chistu nun è bonu pi chiddhi chi trasinu no me blog! St' autru nun zi pò pirsunalizzari, chiddhu è troppu cumplicatu, 'n zumma cummattu sempri cu sti 'Forum' e sti 'Guestbook', ma a parti quarche anima piatusa, a venimi a llassari un zalutu nun meni mai nuddhu.
   Sti Forum e sti Guestbook sunnu comu l' attrezzi ra cushina ri 'n casa mia, si scantanu tutti a usalli.

 

 

 

 

Aspittannu u Ternu a Lottu


    Nall' anni '80, quannu ncuminciai a murritiari cu computer, c' eranu u Vic 20, u commodare 64 e nautra para di marca nġrisi. Era fashili tannu. Eppuru programmari 'na semplishi operazioni, pi unu spraticu, era comu n' avvintura. Ci rishivi o computer 'fai 2+2=": e iddhu ti stampava '4'. Cunta di unu a centu e stampami i numari: e ti stampava tutti e centu i numari. U fattu chi 'na machina fashia soccu vulivi paria 'na cosa di l' autru munnu. Allura t' avvinturavi a fari cosi chiù diffishili . ? .? . ? . I numari du lottu!
    Media, frequenza, nisciuti totali, urtimi nisciuti. Battivi migghiara e migghiara di numari pi daricci a manciari o computer. Ammaccava u buttuni e si mittia a travagghiari, stava dui tri ghiorna sempri c' un occhiu russu addumatu, e a ssicunnu i calculi chi fashia ogni tantu stampava un ternu, ch' era chiddhu chi iu, a senzu, avia a ghiucari. Ni stampava quarche migghiaru; e quali avia a ghiucari? Allura strincia a magghia pi pigghiari menu terni, macari quarche cintinaru. Arrivava u sabbatu, e nta tutti i terni nunc' era mancu un numaru nisciutu.
   Pi la virità nun gnucai mai veramenti. Vulia truvari un sistema chi iu jucannu anticchia ri sordi ogni simana putia campari di rennita. Sistema ch''un potti arrinesciri. Ma quannu penzu a dha machinetta chi era u Vic 20, mi maravigghiu a quantu cosi mi fishi mparari supra i computer.
    Ah! si lu fashissi ora! Ci haiu un computer ch' arraggiuna. Ogni tantu sugnu stancu di scriviri paroli e mi fermu a taliallu; e viu chi havi l'occhiu russu chi  cci lampia: sta pinzannu! è ntilliggenti, l' occhiu spertu chi lampia! No, comu u Vic 20.
    A scummissa chi  ssi cci ricu 'Rammi un ternu pa simana appressu!', capashi chi  mi fashissi addivintari riccu.


 

 

 

 

A Sciavata


    E cu' è ch'u sabbatu nun va ogni tantu a farisi na manciata ri pizza?
Ma r'unni veni sta pizza? shertu u sapemu tutti com'è fatta, ma r'unni spuntau?

Quannu iu era nicu abbitava 'n campagna, e 'n casa mia si fashia u pani 'na vota ogni quinnishi jorna. I vasteddhi si sarvavanu ne maiddhi, e u pani si mantinia bonu pi manciari pi tuttu ssu tempu.
Ogni vota chi si fashia u pani era com'un gnornu ri festa. U shiauru ru pani sfurnatu nun zi po' chiù scurdari, cu' lu canusciu. Pur'o chiù spitignusu si cci rapia a fami.

Si cuminciava a matina prima chi spuntava u suli. I mei stavanu mezzurati, chi manu chiusi a pugnu, a mpastari a farina, a rivutalla e a darici u giustu sapuri cu sali e cu shiminu. Poi si fashianu i vasteddhi e supra si cci fashia appizzari a giuggiulena.

I vasteddhi avianu a dimurari quarche urata. U tempu di camiari u furnu. A vota ru furnu, cu focu e cu fumu, niuriava, ma appena quariava a temperatura giusta, ncuminciava a nchiariri, e tannu era ura di nfurnari.
L'urtima vasteddha nun minia nfurnata, vinia spartuta. Mità pa sciavata e mità pi miliddhi.
Iu u scuprivi ora chi sciavata è 'na parola arabba: Scia-bat. Ma tannu chi m'intirissava! Aspittava sulu chi finianu di sfurnari u pani, e poi l'aiutava macari iu a fari a Sciavata. Va pigghia l'ogghiu! Va pigghia u rianu! E iu curria comu n'ariddhu, tuttu cuntentu di soccu m'aspittava ri manciari nta nautra anticchia.
A sciavata crura vinia spannuta chi irita supr'o tavuleri, e quannu era larga e duppia o puntu giustu, si nzapuria supra cu ogghiu, pumaroru, rianu e sardi salati , oppuru cu furmaggiu, a ssicunnu soccu c'era nn'o momentu 'n casa.
Ah! lu shiauru pi tutta la matinata! e chi  sapuri ch'avianu dhi beddhi sciavati!
Ma viautri già u sapiti! i sciavati ri tannu eranu chiddhi chi ora si chiamanu pizzi. Siti raccordu ca i pizzi sunnu boni ri manciari! Uhmmm! gnam gnam!

 

 

 

 

U truccu


    Com'ì fashili ora ch'avemu i machini fotografichi diggitali, e no computer prugrammi comu u Photoshiop.
     'Na ota quannu fashiamu i fotografì ('n biancu e niuru) e ssi jia no fotografu pi falli sviluppari, si viria a chistu chi  pighiava i negativi, li mittia nton strumentu ca lushi, e taliannucci rintra viria si c'era quarche macchia na facci, quarche neu, quarche occhiu picchiusu, e allura pigghiava 'na matita, si mittia 'na lenti e ncuminciava a cancellari i difetti. Ne fotografì nun zi nutava soccu avia fattu iddhu, ma vinianu sempri boni.

     Ora, cu' è ghiè pò fari fotografì, modificalli e truccalli.
     Viriti ssi rui fotografì ccà sutta? è 'na fotografia run cristianu. Pigghiai a mezza facci sinistra, la cupiai o latu destru, e fishi 'na facci nova. Poi pigghia a mezza facci destra, la cupiai a sinistra, e fishi nautra facci nova.
     'n cunclusioni, i rui facci sutta sunnu a stessa facci di na fotografia. Una è dui mezzi facci sinistri e l'autra è dui mezzi facci destri.

 

 

     

 

 

 


I sonnura

A matina quannu t’arruspigghi, nun zatari fora du lettu comu si fussi assicutatu. U sacciu ca ci sunnu tanti chi nzignanu accussì, ma è sbagghiatu. Appena t’adduni ca passi ro munnu du sonnu o munnu ra vegghia, ha sapiri ca perdi quasi mezza ra to vita s’'un ti nteressi a soccu ti succeri mentri rormi. E m’ ha cririri! Soccu ti succeri mentri rormi, sunnu cosi di l’autru munnu!

Arresta cu l’occhi chiusi ancora un minutu, e và narrè ne cosi chi ti sunnasti a notti. Nun ti firmari o primu pinzeri chi ti veni, vai narré na storia chi ti sunnasti, e viri ca nun è accussì semplishi comu ti pò pariri a prima vista. A storia si complica, e ci sunnu pirsunaggi chi tu mancu t’immaggini: genti chi canusci, genti ch’ 'un canusci, genti chi vulissi canusciri, e genti chi malirishi u mumentu ca i canuscisti. Sunnu genti veru, chi tu ncontri poi duranti u jornu, e spissu, soccu ti sunnasti, ti cunzigghia comu l’ha trattari.

Pi la virità, ci vulissi nu scienziatu comu Freud, pi capiri i cosi chi ni sunnamu, ma siccome iu sugnu abituatu a fari i cosi di autodidatta, m’adattu a ntrippitari i cosi chi mi sonnu a modu meu. Ma poi rishemu a virità. Soccu voi ntrippitari? Nun t’abbasta ca duranti u jornu ogni tantu penzi e cosi chi ti sonni, e si sunnu cosi piashivuli ti ralliria lu cori, e si sunnu cosi spiashevuli ti fannu addivintari anticchia pinzusu. E allura? Chi boi ririri sempri?


I me sonnura.
Ci sunnu napocu di sonnura mei, chi ogni tantu si ripetinu . Ogni motivu si ripeti di vota 'n mota cu stori differenti, e pari un zonnu a puntati. Ci n’è tanti, ma vi ni cuntu sulu tri.

A machina.
Iu haiu una machina russa fiammanti, ma chi nun è 'na Ferrari, chiù beddha. Nun è 'na Lamborghini, chiù sportiva. L’haiu sarvata nton ġarashi stramanu, e ogni tantu a va viu. Ci acchianu, mi fazzu u giru du paisi, salutu 'na para r’amishi e poi a va posu. Nuddhu ri vuautri havi 'na machina beddha comu a chissa mia.
Ora havi un pezzu ch’'un ci vaiu, ma 'na notti o l’autra a va nzaiu.

Vulari.
Quantu mi fashiti pena vuautri chi nun zapiti vulari. Viriti iu nmeshi!
Nta qualunqui situazioni m’attrovu a un certu puntu mi veni u disiu, o a nishissità, d’aisarimi, di jiri pagghir’ar autu a taliari soccu succeri. Carricu di putenza li me vrazza, strinciu li manu a pugnu unu vishinu all’autru, nesciu li uita 'n fora e ncuminciu a movili ‘acchiana e scinni’, no veloshi, ma cu putenza, e mi n’acchianu leggiu leggiu nall’aria.
Quantu cosi m’hannu successu vulannu! Picchì, rin celu, di supra all’arvuli e di supr’ e tettura ogni tantu scinnu a taliari i genti, soccu succeri.
Quannu sugnu arruspigghiatu, nta tanti situazioni, mi vinissi naturali strinciri i pugna, allargari i uita, movili supra-sutta e aisarimi pagghir’ar autu. Ma nun mogghiu spavintari a nuddhu, e mi staiu. 'na notti ri chisti nautru giru pagghir’ar autu sarrà chi mu fazzu.

L’Alieni.
I. Vuautri di l’alieni sapiti picchì liggiti no giurnali o fannu a biriri na televisioni. A cu' vi rishi d’avilli ncuntrati nun ci cririti, a massimu quarcherunu po’ diri d’aviri vistu puntini 'n celu chi si movinu. Ma sapiddhu socch’è.
Iu nmeshi li canusciu.
I primi voti, attruvannumi supr’on timpuni, sintia nall’aria un zenzu r’accupazioni. U niuru ru shelu era arrussiatu, e luntanu si sintia scusciu ri mutura strani. Acchianu fin’ a 'n cim’ o timpuni, e no chianu luntanu viu comu n’accampamentu: Un movimentu ri machini, e genti chi ci travagghiava ntunnu. Ogni tantu 'na machina s’abbiava na pista e vinia pagghir’a mmia. S’aisava nall’aria e mi passava ri supra.
Nun fashia scusciu assai, ma soccu si sintia, tinia nall’aria sta machina chi era chiù granni e pesanti r’ un trenu, eppuru vulava, leggia comu 'na farfalla, lenta e sicura.
Ci haiu jutu tanti voti supr’a ssu timpuni a villi vulari, puru 'n formazioni, quannu machini accussì si movinu a cintinara no shelu di notti, sutt’ e stiddhi.

II. Autri voti arrivanu 'n città. Si calanu ne jardina e ne curtigghi, a taliari ne finestri rintr' e casi. Vonnu sapiri quarche cosa o shercanu a quarche r’ unu. I machini sunnu comu 'na boccia ri vitru, e dintra si viri un pilota chi mania levi e cumanna n’ antinna chi s’allonġa, e trasi ne finestri ra genti, chi scantati morti, comu a mmia, si cantunianu ni l’agnuna. 'N punta st’antinna havi comun a testa, chi va taliannu e controllannu tutti cosi rintra i casi, e quannu si cumminci ri soccu vitti, si nni va. Ma ccà ra parti nostra, lu scantu arresta.

III. E finarmenti li vitti ri vishinu. E’ nutili parraricci, sunnu sempri nchiffarati. Ci vulia riri 'na parola: cu' siti, r’ unni viniti. Mi talianu cu fastiddiu, comu si cci mpirugghiassi u sirvizzu di soccu stannu fashennu. Vannu e vennu sempri lesti, cu quarche cosa chi fannu o chi stannu jennu a fari.
Parinu cristiani, ma chisti sunnu surdati, operai; si viri ca c’è cu' li cumanna. Ma chissi nun l’haiu ancora vistu. 'Na notti o l’autra sicuramenti li ncontru, e sta vota m’hann’ a dari cuntu e soddisfazioni di tuttu lu scantu chi m’hannu fattu pigghiari.
Appena succeri vu cuntu.

 

 

 

 


U Zappuni

   A punta ru zappuni hav' a essiri di ferru timpiratu p''un azzannarisi quannu sbatti ne petri, e pi mastru Shicciu Paulu Tilotta, chi s'avia mparatu di nicu a travagghiari u ferru, ora chi picciottu nun era chiù, fari arrussiari u ferru na forgia e travagghiallu a marteddhu na ncunia, era u so misteri e l'arti so.
   Pi timpirari u zappuni e faricci addivintari a punta r'azzaru, nun abbasta martiddhiallu. 'N mezz'o ferru si cci hav'a mettiri na sustanza chiamata 'carboniu',pi chissu mastru Shicciu Paulu a punta ru zappuni a fashia aperta comu dui paggini e 'n mezzu ci nfilava un fogghiu di carboniu, poi chiuria i paggini, e dhocu lassa ch'arrussia e mazzia, finu ca a punta ri ferru addivintava azzaru taglienti prontu pi spaccari li petri.

 

 

 

 

 


A cota di l' alivi

Dopu un annu di friddu, cauru, ventu e acqua, finarmenti arriva u tempu di fari l'ogghiu.
Eni travagghiata a cota di l'alivi, speshiarmenti pi cui 'un havi mezzi muderni e hav' a fari tutti cosi a manu. Ma u shiauru di l'ogghiu novu fa scurdari tutta a fatica.

 

 

A Rimunna

Fin'a l'annu scorsu jia a rimunnari ne misi ri friddu, u chiossai a Novemmaru e Dishemmaru, dopu finutu r'accogghiri l'alivi. Avannu, virennu chi l'autri mmeshi a rimunna a fashianu no misi chiù cauru, a Marzu, u vosi fari puru iu. Miiizzica, chi diffirenza! Prima avia a stari accuppunatu, chi manu aggragnati e a facci tagghiata di l'aria gelida, ora sintia cauru, travagghiava chiù accortu, e pu piashiri mi purtai puru a machina fotografica.

 

 

 


L'Uvaru

   'Na ota, 'n campagna, nun z'accattavanu tanti cosi. I sordi sirvianu p'accattari, na putia ru paisi, u sapuni e a liscia, u filu pi cusiri e u pitroliu pu lumi. Ma i sordi unni si pigghiavanu? pi chissu c'era u zu Nniria, l'uvaru, chi vinia ri 'm Palermu, unni r'ova ci nn'era bisognu assai.
   U zu Nniria purtava 'na cascia, chi cu 'na fibbia tinia appizzata na spaddha. Si girava i cuntrati e i burgati ri 'n campagna, e dava sordi 'n canciu ri l'ova. I fimmini campagnoli duranti a simana accugghianu ntom panareddhu l'ova ri addhini a unu a unu, e l'uvaru, quannu passava, si li pigghiava e li mpustava 'n mezz' a pagghia ra cascia, a stratu a stratu.
   Stava anticchia a parrari, ci rava i sordi e poi, cu mastria, s'appizzava a cascia 'n coddhu stannu attentu a nun rumpiri l'ova. E cuntinuava u giru.
   A sira pigghiava u trenu e purtava l'ova 'm Palermu ne putiara ru Baddharò.

 

 

 

 


I shimalori

   Ancora oji, appena passa u tempu ri miluna, vaiu 'n campagna 'n cerca ri shimalori.
   U fattu è ch'a genti, quannu v'accatta i miluna, li voli beddhi rossi, sanizzi e cun ciaru forti.
   Ne campagni, quannu vennu i camii p'accattarisilli, chiddhi ch'accussì nun zunnu, ma zubbi e nichi, li lassanu nchianu ne chiantimi. i campagnoli nun ci runanu chiù renzia, e passatu anticchia ri tempu i picurara ci abbianu i pecuri pi fariccilli manciari.

   Dopu 'na quinnishi jorna, dhi miluneddha chi foru abbannunati, si fannu, e addiventanu rushi meli, puru si a talialli nun pari. E' u mumentu giustu, prima ch'arrivanu i picurara, ri jiri a cogghili e purtarisilli 'n casa. Pi 'na para di misi si ponnu manciari sti miluneddha ch''un costanu nenti, anzi pi chissu sunnu ancora chiù dushi.

 

 

 

 


A vampata ri S. Giuseppi

   E tempi, 'n campagna, u nmernu era 'na cosa veramenti trista.
L'urtimu sirvizzu chi s'aia fattu era di rimunnari l'alivi, e i rami tagghiati sirvianu pi camiari u furnu e fari focu no fucularu.
   Pi lu fanġu e lu zaccanu, nunera cosa di nesciri chiù fora, ca ci vulia pashenza a puliziari no rascaturi lu fanġu chi s'accugghia ne scarpi. Si stava jurnati e ghiurnati attappati rintra, cu cufuni 'n mezz'e ammi, a quariarisi i manu e a caliari i favi. Si cuntavanu cuntura e i fatti ra genti canusciuta e di parenti.
   Na sta mentri passau cannalivari, unni picciotti pottiru addivertisi, abballari e canuscisi. I jurnati cuminciaru a allunġari, u suli a quariari l'aria e a terra, e vinni S. Giuseppi, unni si sulia fari festa pi nautru annu chi staia cuminciannu.
   I picciotti ammunziddharu 'na catasta di pagghia e ligna e finarmenti a notti pottiru stari fora a daricci focu, e ntunnu tutta a genti ra burgata. I chiù pristanti vishin'e vampi a smoviri u focu e fari aisari i faiddhi, e poi si mossi u primu:"Picciotti! satamu supr'o focu!". 'na cursa. Si ntisiru i tacci ri scarpi battiri 'n terra, e poi vulau 'n mezzu e lampi ri lushi di vampati, a peri nġuitti, e tutti ntunnu a taliari. Si sintia sulu l'abbrushiari ra ligna e appena i peri batteru arrè 'n terra, ushiaru tutti, ca si libbiraru ru pisu ru nmenrnu: "Viva S. Giuseppi!". E tutti i picciotti a satari unu appressu all'autru supr'o focu: "Viva S. Giuseppi!".
   E ca lushi ri vampati cuminciau nautru annu.

 

 

 

 


L'attruvaturi

   Si avissi a diri comu fari p'addivintari riccu, rishissi ri ncurciari 'n attruvaturi.
   Tanti famigghi hannu un attruvaturi, un postu unni ammucciaru l'oru duranti a verra o p''un farisillu arrubbari re parenti. Oppuru latri o briganti ca nun pottiru chiù jiri a ripigghiarisi u 'rrubbatu ammucciatu.
   L'attruvaturi ver'e propriu veni shircatu luntanu re casi. Veramenti u postu shertu r'iddhu è no cori, na spiranza r'attruvari un tresoru chi libbira a vita r'ogni pena: "Ah! s'attruvassi un tresoru!" - rishi u cori. Pi chissu i viddhana mentri runanu zappunati, ogni vota ch'u zappuni sbatti nta 'na petra ci sata u cori: "L'attruvai!". Cu faushi o furlana, 'n ogni agnuni ammucciatu di l'erva veni shircatu un signali ru distinu chi li fa ricchi.
   Quannu cu zappuni 'n coddhu s'abbianu pi ghiri 'n casa, nun hannu mai na taliata filishi e cuntenti, ma talianu vasciu a dhitta e a manca: un fossu, un muru di petra, 'na custera di muntagna, sunnu sicuri chi 'na vota o l'autra ci passanu a ciancu, e basta sulu chi talianu bonu e scavanu anticchia, e l'attrovanu, l'attrruvaturi: oru, cosi priziosi e un munzeddhu ri dinari chi li fa ricchi.

 

 

 

 


I ficu a chiappa e i passuluna

   Ci sunnu tanti cosi ch'a natura duna pu piashiri e l'alliria di l'omu. Na cosa di chissi è l'arvulu di ficu. Du so fruttu rushi e riccu di sapuri e di sustanza, si nni vulissi manciari sempri tuttu l'annu.Pi chissu ne campagni s'ha sturiatu sempri u modu di putilli sarvari pi tempi quannu all'arvuli ci carinu i fogghi, fa friddu e nna natura frutta ci nn'è picca.

   Si pigghianu i ficu chiù sanizzi, si spaccanu senza spartili i rui metà e si mpostanu una a cianc'a nautra supr'on tauleri, unni ci penza u suli a falli asciucari e siccari.
   A fini du misi r'Austu i tauleri ch'avianu statu o suli supr'e pinnati, vennu scinnuti e i ficu nchiappati a dui a dui ca scorcia o latu ri fora.
Vennu sarvati nzemmula e passuluna, chi  sunnu i ficu coti di l'arvulu quannu sunnu mpassuluti e poi asciucati o suli, sani. Vennu sarvati nton sacchiteddhu unni si cci mettinu puru mennuli munnati.
   Stu sacchiteddhu 'n casa veni ammucciatu e pigghiatu ne momenti quannu si voli rari a manciari 'na cosa speshiali e picciriddhi. Na stu saccu pari chi c'è ammucciatu un tresoru, e nna sta manera veni trattatu.

 

 

 

 


I sfinci

   A Natali, quannu si misi rintra l'ogghiu novu chi fu sprimutu a Nuvemmaru, cu l'ogghiu vecchiu ch'arristau di l'annu prima si frijinu i spinci.
I spinci sunnu a varianti di 'na cosa rushi canusciuta nta tuttu u munnu. E' un mpastu di farina di furmentu, patati e levitu, e quarcherunu ci metti puru quarche aroma.
   Ci voli maistria p''un falli veniri ruri e stuppagghiusi: s'hann'a mpastari a lonġu e a 'na sherta manera, e u mpastu auncia e addiventa ariusu.
   Poi si jinchi un pariddhuni r'ogghiu e a tocchi si jettanu i spinci nall'ogghiu cauru: s'hann'a rutuliari ne jirita, chi  cci hav'a 'rristari u bucu no mezzu, ma nun sempri arrinesci, e certuni pigghianu 'na forma strana, ca chiù strana è chiossai fannu ririri. Ne banni mei i picciriddhi li chiamanu 'u zu mimmaru'.

   Ci sunnu spinci però, chi vennu truccati apposta pi pigghiari pi fissa quarcherunu ra famigghia: 'n mezzu si cci ammuccia a mattula, e cu' ncagghia, appena runa u muzzicuni pi manciarisi a spincia ammugghiata no zuccaru e canneddha, s'attrova a ucca china mpastata ri mattula.

 

 

 

 


U Cannizzu

   Era megghiu avirini dui cannizzi 'n casa, picchì ogni annu u furmentu novu nunz'hav'a 'mmiscari cu chiddhu vecchiu.
   U cannizzu è un cilindru chi pò essiri r'un metru a un metru e mezzu larghu, e chiù picca di rui metri e mezzu autu. E' fattu di strisci ri canna tagghiati pi lonġu e ntrizzati stritti p''un fari nesciri u furmentu. Abbasciu c'è fattu un spurtiddhuzzu pi nfilaricci a manu e tirari fora u furmentu. U furmentu è a cosa chiù preziosa chi ss'havi 'n campagna, e spissu i cannizzi vinianu mpustati rintra a cammara du lettu.
   'Na famigghia chi avia vishinu u furmentu pi fari u pani e a pasta, stava tranquilla tuttu l'annu, e nuneranu tutti ch'avianu sta pussibbilità. Ne campagni c'era cu' campava di sulu favi e cishiri, e Gira, shicoria, cualeddhu e burrania coti ne burdura.
   cu' putia taliarisi i cannizzi di canna chini di furmentu si putia cunziddirari riccu.

 

 

 

 

 


Viddhani

   Si fa prestu a crisciri quannu ogni ghiornu s'hav'a mettiri manu e cosi essinziali ra vita: Di picciriddhi a granni, esti 'na cursa di 'na pocu r'anni unni l'occhi ririnu picca e u corpu s'adatta o ritmu ra terra e di l'armali, na terra ri viddhani.

   C'era cui nuns'addattava, e o disiu di canusciri cosi novi si nni jia a mastru no firraru, no uttaru, no mastrurascia, no scarparu, no varveri, e a so vita addivintava commira.
   Nmeshi, a cu' arristava a mpararisi a vita ra terra, a vushi ci addivintava prestu di ranni e u parrari carmu comu u tempu lentu ri stashiuni, comu a vita di l'armali chi nascinu e morinu 'n manu di l'omu senza arribbillarisi.

   I picciutteddhi prima ri quinnishi anni si mparavanu a rispunzabbilità: u patri e a matri li ravanu addhuati ar annu, e pi dui o tri anni stavanu luntanu ra famigghia a mpararisi i traggerii chi fannu a genti burgisi, a servili, a mantenicci i mannari. Ss'anni ci arristavanu pi nzignamentu. Criscennu addivintavanu sempri chiù cumminti ca sulu a vita ra terra vali: u tempu ru siminatu, u tempu di l'arvuli, u tempu di l'armali.

 

 

 

 


UN PARMU E TRI GHIRITA

S'hai virutu travagghiari i muratura, sai ca sunnu sempri n nui:
u muraturi e u manuvali.
U muraturi supra a mparcatura a mpustari i cantuna e u manuvali chi ci li proi e mpasta a cuashina.
Capita spissu, nto muru, ca servi un cantuni di na misura chi s'hav'a tagghiari. L'attrezzi du muraturi sunnu a cazzola, u chiummu, a reula, a lenza. Spissu u muraturi 'un havi appressu un metru e pi dari a misura du cantuni chi ci servi, usa un zistema anticu: i manu.
Pi pigghiari a misura ru tocch' 'i cantuni chi ci servi, allarga na manu a parmu, e cu l'autra manu ci metti a ciancu i jirita junciuti chi servinu a cumplitari a misura, e bushia o manuvali a misura di cantuni ca ci servi:

- Un parmu e tri ghirita!

U manuvali cu la serra tagghia a misura u cantuni e cci lu proi.

 

 

 

 


    Peppi Caiazzu, ntisu "Caiuni", scola e sturiu nun ni vosi e miruddha 'n testa n'avia veru picca; iddhu però si criria lu stessu omu spertu e sulia riri: "A la scola ci vannu chiddhi gnuranti ma chiddhi chi già sù sperti nunhannu bisognu di jiri a la scola!

    Stu picciottu era figghiu di Don Mariddhu ntisu 'Panicunzatu' picchì era putiaru e ogni matina fashia lu pani cunzatu cauru cauru e lu vinnia a li sturenti.

Iddhu nunavia sciutu mai lu nasu fora di lu so paisi, mancu pi ghiri surdatu, picchì era figghiu unicu di patri anzianeddhu. Na vota, pi darisi mpurtanza, si fishi rari li sordi di so patri, e partiu cu lu trenu pi Roma.

Đà si misi a tampasiari strati strati abbaruccannu ravanti li negozzi e cull'occhi ri fora taliava tutti dhi fimmini beddhi chi  ci passavanu allatu quasi a tuccallu.

    Ntantu, avennu caminatu assai, ci vinni fami, perciò lu primu risturanti chi vitti, si nfilau e s'assittau.

    Si manciau un zaccu ri pitanzi accussì duci, chi  iddhu nun avia mai sarzatu 'n mita sò, e manciau a lu solitu r'iddhu cu 'na fami di lupu. A ciancu r'iddhu c'era unu misu 'n cacaticchiu ch'un mistitu scuru e cravatta russa, un ciuriddhu all'occhiettu e lu fazzulitteddhu biancu chi  ci niscia fora di la sacchetta nica di la giacca; era machiru e spitignusu; quannu chistu vitti a Pinuzzu comu manciava, ci rapiu la fami puru a iddhu e si manciau tutti li sò pitanzi. Pi la cuntintizza, chiamau lu cammareri e, a mucciuni, paau lu pranzu puru di Pinuzzu.

   Quannu Pinuzzu jiu a paari lu cuntu, lu cammareri ci rissi ch''un c'era nenti di paari. Iddhu arristau comu un cincu liri scanciatu, picchì sapia chi propriu a Roma si paava assai.

   Ntantu si vosi fari 'na passiata Roma Roma stannu assittatu nta lu trammi; accussì a lu primu trammi chi si firmau davanti r'iddhu, ci acchianau trasennu di ravanti, perciò nuddhu ci fishi paari bigliettu. Lu stessu fishi a lu ritornu; perciò si pirsuarìu chi  nta lu trammi nun zi paava.

   A la scurateddha, vitti un café unni la genti trasianu a frotti, era tuttu novu e lushìa; c'eranu shiuri a tutti banni, specchi a li mura, e tanti cammareri vistuti comu li vardii di lu so paisi. chisti subitu lu fishiru assittari e ci rèttiru a manciari cosi ruci e a biviri azzusi e rasoliu. Iddhu, vulennu paari, lu cammareri tuttu maravigghiatu ci rissi chi nun c'era nenti di paari, e accussì puru sta vota si nni nisciu chiù cunfusu chi pirsuasu; nun z'addunau però chi  davanti la porta c'era un tabbilluni unni c'era scrittu ch'un si paava p'agguriu, picchì era un bar ch'avia apertu lu stessu jiornu. Accussì cunchiuriu chi a Roma puru a lu bar nun si paava.

   Pinuzzu avia pigghiatu ustu a tutti sti cosi e pinzava già chi  a Roma ci avissi arristatu pi sempri, ma ci successi un fattu chi  lu fishi turnari di notti e notti, a lu paisi: staia passiannu tuttu cuntentu, taliannu Roma chi staìa addumannu tutti li lushi di la notti, quannu ci vinni di fari lu so bisognu. A la prima vardia chi vitti ci addumannau, e chiddhu ci nzignau un postu dhà vishinu.

   Quannu staia pi trasiri, un cristianu vistutu comu un carrabbineri, cu tantu di birrittu, vosi paatu lu pizzinu pi trasiri; Pinuzzu propriu chista nun si l'aspittava: Comu! cà a Roma cosi chiù mpurtanti nun si paanu, picchì, propriu pi ghiri di corpu, s'hav'a a paari? Mah?!?

   Trasiu rintra un cammarinu, tuttu ammarunatu ri biancu chi  strallushia pi la pulizia chi c'era, e fashia puru shiauru; iddhu shircava lu postu unni avia a fari, picchì a la so casa era abbituatu chi fashia nta lu jardinu 'n mezz'e ficurinnia e quannu chiuvia o fashia friddu, jia nta lu addhinaru, unni li addhini poi pizzuliavanu tutti cosi; a iddhu ci paria malu allurdari nterra, perciò, avennu un giurnali 'n zacchetta, lu rapiu e ss'allibbirtau lu stommacu. Dopu, nun mulennu lassari lu prisinticchiu dhà 'n terra, l'agghiummuniau e ssi lu purtau pi ghittallu a lu primu munnizzaru chi biria. Pinuzzu avia aisatu lu passu picchì si scantava chi li cristiani sintissiru lu fetu, e quasi curria. Quannu a un certu puntu si vitti acchiappari di rui chi  cci rishianu:-

   "Iddhu è, purtamulu ni li vardii"; e unu tirava a manu dhitta e nautru tirava a manu manca, mentri Pinuzzu si strincia lu pacchiteddhu fazza cusà ci avissi carutu. P'accurzari lu cuntu, lu purtaru ni lu chiancheri chi c'era dhà vicinu, ci scipparu lu pacchiteddhu di sutta l'asciddhi e lu pisaru: pisava di preshisu mezzu chilu. Si viri chi  mezzu chilu a iddhi ci parsi picca, picchi si misiru a bushiari.-"A li murtazzi tò, tu n'arrubbasti un chilu ri capuliatu, d'unn'è l'autru mezzu chilu? e autri paroli chi  iddhu mancu capia e all'urtimu s'avianu misu puru a cafuddharici. A stu puntu Pinuzzu, chi  la pristanza l'avia, detti 'n'ammuttuni a tutti rui e scappau. Quasi di cursa fishi truscia e valiggia, pigghiau lu primu trenu e turnau a lu paisi.

   Quannu l'amishi lu vittiru, ci fishiru festa ranni, e vosiru cuntatu pi filu e pi segnu chiddhu chi vitti e fishi a Roma; iddhu rànnusi mpurtanza e nfilannucci nta lu riscursu quarchi parola tischi toschi chi avia ntisu, ci fici stu riscursu:

- Roma è 'na shittati veru beddha, ci sunnu li fimmini chiù beddhi di lu munnu, chi passianu suli nta li strati, nun stannu ammucciati rarrer' a li pirsiani a taliari li genti chi passanu comu fannu nta lu nostru paisi; ci sunnu palazzi auti, chiazzi ranni quantu du' sarmi ri terra; a li taverni, chi dhà ci rishinu risturanti, si mancia di Re e nun si paa mancu 'na lira, quannu unu è stancu ri caminari, pigghia lu trammi unni nun si paa mancu e quannu avi siti, trasi nton bar e ti servinu cosi rushi e a biviri senza paari na lira. Ma quannu aviti a fari lu vostru bisognu nun zulu aviti a paari prima di trasiri, ma s''un ni fashiti chiossai ri mezzu chilu, l'autru vi lu fannu fari a furia di lignati.

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetrano - Tp)

 

 

 

 


  C'era 'na vota Vishenzu Zammataru, ntisu 'Zuzzù' e la so zita Betta Cammarata, ntisa 'Taddharita'. Tutti rui eranu picciotti troppu boni e senza malizia, pi comu lu Signuri l'avia fattu.

   A dhi tempi li ziti avianu a stari sempri arrassu unu cu ll'autru, masinnò la genti sparlava, e 'na picciotta sparlata nun zi putia maritari  chiù, picchì nuddhu la vulia; sulu la Ruminica e li jiorna di festa li ziti putianu nesciri a braccettu a farisi 'na passiata a la strata di lu cursu; anzi, avianu a nesciri pi forza, accussì tutti putianu sapiri chi eranu ziti e chi  si vulianu beni. Quannu scianu a passiari, paria chi c'era la prucissioni di lu Santu, picchì d'appressu a li ziti ci jianu tutti li parenti stritti di la zita.

   'Na vota Zuzzù e Taddharita, pi cumminazioni, arristaru rintra suli, e siccomu eranu sani sani, nmeshi di fari soccu fannu, e hannu fattu da chi munnu è munnu, tutti li ziti, si misiru a parrari di lu matrimoniu, di la casa unni avianu a stari e di li figghi chi ci avianu a nasciri.

Lu zitu vulia figghi masculi, mentri la zita li vulia fimmini, e nun zi putianu mettiri d'accordu; dopu parlaru di comu l'avianu a chiamari e comu l'avianu a fari crisciri: a lu masculu, lu chiù granni, arristaru d'accordu di chiamallu Panzannì, pi rispettu di lu patri di lu zitu; arristaru puru d'accordu chi stu picciriddhu, criscennu, avia a fari lu carrabbineri.

   A stu puntu Zuzzù, tuttu pinzirusu, talia ntall'occhi la zita e ci fa:

- Accomora, ci haiu davanti nall'occhi stu picciottu: avutu, beddhu, vistutu di carrabbineri, chi passia nta la strata di lu cursu, mentri tutti li fimmini, darrera li pirsiani, lu talianu all'ammucciuni e ssi nni nnamuranu.

Betta, virennusi taliata ntall'occhi d'un masculu, puru s'era lu so zitu, addiventau russa comu un pipareddhu, ma sintennu parlari di so figghiu Panzannì si fishi pinzirusa pinzirusa e ci rissi:

- E si quarche disgrazziatu malacarni spara e ammazza a me figghiu?-

 E dhocu si misi a chianciri comu 'na Maria, aisau li vushi e si tira li capiddhi. Lu zitu, cu li larmi all'occhi puru iddhu, shircava ri cunzulalla tuccannucci puru la manu.

  A sti vushi s'arricugghieru di cursa lu patri e la matri di Betta:

- Ma chi stati fashennu? - Ci fa la matri, alluntanannu la figghia ra llatu di lu zitu.

- Ma cu' è chi  morsi? - ci fa lu patrii, taliannu cull'occhi storti a Zuzzù comu pi diricci: - dopu niatri rui fashemu li cunti- picchì ci avia tuccatu la manu a so figghia.

- Panzannì è lu nostriu figghiu chiù granni, chi  aviamu fattu fari carrabbineri e un nelinguenti ni l'ammazzau- ci fa Betta. Vishenzu, cull'occhi russi, puru iddhu tistiava comu pi diri:-ora si! ora si!

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetrano - Tp)

 

 

 

 


    Stu fattu successi avantirazzu ravanti di mia; perciò fattu veru.
M'attruvava a la scinnuta di Taschetta, a manu manca a un tiru di scupetta di lu fustu di la munnizza. Ssu jiornu c'era un forti ventu sciruccazzu chi rufuliava e mi purtava ntall'occhi lu sterru di la strata.
   'Na fimmineddha supra la shinquantina, jittau un sacchettu ri munnizza rintra lu cassonettu, chi s'attruvava a manu dhitta, quannu un corpu ri ventu forti ci fishi cariri l'occhiali, ch'avia misi, propriu dhà rintra.
Iddha nenti fishi? Allungau la manu rintra lu fustu pi pigghiari l'occhiali, e siccomu nun ci arrivava, si misi 'n punta ri peri. A furia d'allungari la manu e dari caushi e assuccuna pi putiri acchiappari l'occhiali, nġarbuliau 'n navanti e finiu dhà rintra cu li cosci chi scianu di fora.
   A manu manca, dhà vishinu c'esti lu bar unni si ci assetta a lu spissu un mmriacuni. Puru ssu jiornu iddhu era misu dhà ravanti all'addhitta e ssi stava taliannu puru iddhu soccu ci stava succirennu a la signura.
   Siccomu caminannu iu m'attruvava già a ciancu ar iddhi n'anticchia di spiritu e viricci megghiu, mi talia nta la facci e mi fa:
Chi piccatu!! Mi rishissi la virità, ssi beddhi cosci cosa di jittari nta la munnizza sù

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetrano - Tp)

 

 

 

 

<!--<b>|||||||||||||||||||||||||||| Nuovo brano ||||||||||||||</b>--> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <table width="750" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="img/squad/Boden.png" leftmargin="0" righ argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <tr> <td weidth="25"><img border="0" src="img/squad/OL.png"></td> <td weidth="700" height="25" border="0" background="img/squad/O.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/OR.png"></td> </tr> <!------------------------------ End T O P -------------------------------> <!------------------------------ LeftSide --------------------------------> <tr> <td width="25" border="0" background="img/squad/L.png"></td> <!------------------------------ EndLeftSide -------------------------> <!--------------------------------- TEXT -----------------------------> <td width="700" align="center"> <table width="650"> <tr> <td align="left"><br> <font face="Verdana, Arial, Lucida Sans" size="4" color="#110011"> <p align="center"><b>XXXXXXXX</b></p> xxxxxxxxxxxxx </font> <p>&nbsp; </p> <!------------------------------ RightSide ---------------------------> </td> </tr> </table> </td> <td width="25" align="right" border="0" background="img/squad/R.png"> </td> </tr> <!------------------------------ EndRightSide ----------------------------> <!--------------------------------- BOTTOM -------------------------------> <tr> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UL.png"></td> <td width="700" height="25" border="0" background="img/squad/U.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UR.png"></td> </tr> </table> <!-- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <!--|||||||||||||||||||||||||||| Chiusura brano ||||||||-->

 

 

 

F O R U M       SISHILIANU

 

 

La me zita


Quant'è laria la me zita,
tutta frarishia e purrita

Ahi! Laria ì, chiù laria r'iddha nun ci nn' è! (ritornello)

Havi i capiddhi tisi tisi
pi spirugghialli ci voli un misi.

Ahi! Laria è, . . .

Havi l'occhi quant' on pirtusu,
unu apertu e l'autru chiusu.

Ahi! . . .

Havi l'aricchi ranni ranni
parinu chiddhi run liafanti.

Havi l'aricchi a paracqua
unu pu suli e l'autru pi l'acqua.

Havi lu nasu ca pari un pagghiaru
quannu chiovi mi cci arriparu.

Havi lu nasu a cannolu
pi ciusciallu ci voli un linzolu.

Havi la facci lintinniusa
pari 'na papira ca nirvusa.

Havi la facci di tavulazzu,
sutta lu nasu ci spunta u mustazzu

Havi la vucca quant' on casciuni
ci trasi e nesci un pistuluni.

Si metti la vucca nicareddha
ci trasi e nesci 'na vasteddha.

Havi la vucca china china
cu dhi scagghiuna è 'na ruvina.

Havi li renti a grattarola
unu rintra e l'autru ri fora.

Havi li spaddhi ca pari 'na cascia,
una chiù vauta e una chiù vascia.

Havi li vrazza di ferru fusu
quannu t'abbrazza ti fa un pirtusu.

Havi lu pettu chianu chianu
comu lu funnu run tianu.

Havi lu pettu pilusu pilusu
comu lu porcu ri Menzujusu.

Havi lu pettu sciddhicatu
tutta a caserma ci ha passatu.

Havi la panza ca pari 'na utti
quannu passa fa cariri a tutti.

Havi li ammi a cucciddhatu,
quannu camina l'abbia ri latu.

Havi li peri a chichiricò,
quannu camina fa un zi e un no.

E passannu pi corsu Olivuzza
a pigghiaru a corp' 'i cucuzza.

E passannu pi corsu dei Mille
a pigghiaru a corp' 'i cazzilli.

E passannu pi via Danti
l'assicutaru puru li santi.

E passannu pi corsu Pisani
l'assicutaru puru li cani.

E passanni pi Ficarazzi
ci tiraru i cannavazzi.

O Cunmentu ri Cappuccini
nun a vosiru mancu i parrini.

Quannu a purtai a mostr' 'i biddhizza
ma jittaru na munnizza.

nun parramu di so frati
quattru orvi e tri sciancati.

Ma 'n cumpenzu havi li sordi
ch'accummogghianu tutti li mrogghi.

Ahi, beddha è, chiù beddha r'iddha nun ci nn' è! (ritornello)

E di picciuli n' havi assai
ch'accummogghuanu tutti li vai.

Ahi, beddha è, chiù beddha r'iddha nun ci nn'è!<br> La Sicilia è una terra splendida e generosa, dove il mito si confonde con la storia, la natura è rigogliosa e la cultura è il frutto della fusione di grandi civiltà che qui si sono succedute nel corso dei secoli. Questa terra dal 2005 vanta un nuovo patrimonio, la Strada del vino e dei Sapori Erice Doc che si snoda per diversi comuni tra Erice, Buseto Palizzolo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Valderice, Castellammare, Trapani, tutti luoghi che custodiscono tesori artistici e archeologici unici al mondo e scorci naturalistici di rara bellezza. Dalla zona archeologica greca di Segesta alla fenicia Mozia, dalla suggestiva cittadina medioevale di Erice sino ad arrivare ai paradisi della Riserva dello Zingaro e delle Saline di Trapani e Paceco, il visitatore può trascorrere un paio di giorni in questi magici luoghi assaporando anche tutta una serie di prodotti enogastronomici tipici. Lungo il percorso si riuniscono infatti, case vinicole e cantine di produzione di grande fascino, che possono essere visitate previa prenotazione, ma anche agriturismi d&#39;eccellenza, resort di lusso, ristoranti tipici, tutti pronti per accogliere e coccolare il turista e fargli trascorrere una vacanza da sogno.<br> Si tratta quindi di un&#39;area produttiva in fermento, che ben promette di diventare un riferimento internazionale per i vini siciliani di qualità, al cui centro sta l&#39;antico borgo medioevale di Erice, uno dei luoghi più belli d&#39;Italia.<br> <br> la Strada del vino e dei Sapori Erice Doc si snoda infatti, su uno dei territori rurali più interessanti d&#39;Italia, un&#39;area collinare circostante il comune di Erice, costituita da terre fertili e rigogliose, i cui vigneti sono adagiati tra i 250 e i 500 metri di altitudine, a guardare il mare poco lontano.<br> <br> La particolare morfologia dei suoli delle colline che circondano il Monte Erice, il clima caldo asciutto per gran parte dell&#39;anno garantiscono un&#39;ottima esposizione e ventilazione di brezza marina ai vigneti e l&#39;elevata escursione termica dona carattere e aromi al vino. Così nascono gli squisiti e preziosi &#39;nettari degli dei&#39; che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata Erice D.o.c., un&#39;attestazione di garanzia della qualità che viene monitorata durante tutto il processo di produzione. Oltre ai vini, il visitatore può godere dei profumi e dei sapori che caratterizzano tutti gli altri prodotti gastronomici del trapanese a cominciare dall&#39;olio, dagli squisiti formaggi, dal cous cous, dai prodotti della tonnara che caratterizzano la cucina locale e che creano sapori indimenticabili.<br> <br> Il territorio - Come abbiamo già detto la Strada del Vino e dei Sapori Erice Doc si snoda attraverso un territorio leggendario dove storia e cultura hanno lasciato un profondo segno e testimonianze uniche al mondo. Vi suggeriamo un itinerario di tre giorni attraverso i luoghi più belli della provincia di Trapani.<br> <br> Dopo aver fatto colazione, partendo da Trapani si arriva ad Erice, tipico borgo medievale, con le sue stradine rivestite di basolato e acciottolato, la Chiesa Madre, la tipica piazzetta, le numerosissime chiese, il Castello, i Giardini del Balio. Durante la visita vi consigliamo di non perdere gli squisiti dolci della tradizione ericina che le tante pasticcerie del luogo producono e di visitare i laboratori artigianali dove ancora oggi si realizzano al telaio i famosi tappeti ericini e le ceramiche decorate. Qui è pure possibile, previa prenotazione, visitare una delle tante cantine del luogo come ad esempio la casa vinicola Fazio, i cui vigneti si estendono sulle dolci colline che fanno da cornice al Monte Erice e come verdi ricami rendono unica e suggestiva la bellezza del paesaggio. Dopo il pranzo, in un ristorante del luogo a vostra scelta, vi suggeriamo di visitare la zona archeologica di Segesta, che custodisce, tra gli altri, lo straordinario tempio del 430 a.C.e il teatro dove ogni anno si svolgono importanti rappresentazioni classiche. In serata rientro a Trapani.<br> <br> Oggi si va a Scopello per la visita naturalistica alla Riserva dello Zingaro, con i suoi sentieri, la rigogliosa vegetazione mediterranea, le sue calette tranquille dove il mare si insinua con dolcezza che fanno di questo posto un luogo di straordinaria bellezza durante tutto il periodo dell&#39;anno. Qui è possibile ammirare gli splendidi faraglioni e il paesino di casupole in pietra che rappresenta un perfetto esempio di baglio del XVIII sec, con granai, fienili e stalle. Dopo il pranzo si può visitare la storica tonnara per apprendere le fasi di un&#39;antica tecnica di pesca locale, la mattanza e della lavorazione del tonno, pesce che cosi tanto significa per questo territorio. Nel pomeriggio rientro a Trapani.<br> <br> Dopo una lauta colazione ci si trasferisce alla riserva dello Stagnone, una straordinaria laguna nella quale sono state ricavate le più antiche saline di tutto il Mediterraneo. Le acque salate di questa riserva sono uno dei paesaggi più belli di tutta la Sicilia, disseminato di suggestivi mulini a vento, di bianchissime montagne di sale e di vasche d&#39;acqua. Inoltre si possono ammirare le spettacolari isole dello Stagnone e dopo pranzo raggiungere l&#39;isola di Mozia, percorrendo un breve tratto in barca. Qui è custodito un sito archeologico fenicio dove si potranno ammirare il cothon (originale bacino di ormeggio), la strada punica sommersa, la necropoli e la splendida statua del Giovinetto, testimonianza artistica del V sec. a. C.

25.12.2016