Mozia


    Sa quantu ri viautři hannu statu a Mozia, ma veru picca ci hannu jutu comu ci jivi iu.

    Di Birgi finu e salini ri S. Liunardu, l' isula si viri luntanu tutta china r' arvuli, e veni subbitu u pinzeri ca ci vurria 'na varca pi ghiricci. Accussý iu e me mugghieri nunci pinzamu chi¨ e nni misimu a passiari nall' acqua vascia. Poi iđđa si nni turnau 'n terra e iu arristai sulu, 'n mezz' o mari, a taliari đ' isula chi havi tanta storia.

    Taliava alluccutu đÓ unni ci foru feniši e greši ne tempi antichi, verri e granni šivirtÓ, e iu, ch' abbitu cÓ višinu, chi nn' aiu sempri ntisu parrari, e chi  sempri l' haiu vistu jennu ri 'n Třapani a Marsala, nunci aiu statu mai! Mentři pinzava sti cosi, i me peri, passu dopu passu, caminavanu comu ncantati p' agghiri đÓ. Accussý, m' attřuvai cu l' acqua o pettu e, taliannu narrŔ, m' addunai ch' era a metÓ střata třa l' isula e unn' Ŕ ch' eramu niautři, e mmi rissi: "ma si sugnu a metÓ střata e vaiu avanti u funnu p˛ ghiri a 'cchianari, no chi¨ a scinniri". Accussý dišidivi di jiri avanti.

    U funnu Ŕ anticchia fanġusu. ogni tantu c' Ŕ quarche petřa, chi  taliannu ri fora si viri ru culuri, pa luši chi c' Ŕ. Pi 'na rišina ri metři m' appi a ghittari a natari picchý l' acqua m' arrivava quasi o cođđu, ma nunci nn' avissi statu  bisognu. Finarmenti arrivai all' isula. Mi ntisi comu s' avissi vinciutu i feniši, e difatti jivi a conquistari (scausu) i s˛ terri.
    Ngrisi, tideschi e autři, quantu genti strÓnia c' era ch' avianu vinutu cu battellu!

    Si vvuliti sapiri com' Ŕ, viniti a talialla , e ssi v' a firati, fašiti com' a mmia . . . jiticci a peri r' unn' Ŕ ghiŔ, di Birgi o di S. Lionardu, ma avvisati i parenti, e nun fašiti com' a mmia, chi mme mogghi staia chiamannu i carrabbineri, a capitaneria, i viggili urbani, e tutta a genti ri đÓ višinu era giÓ allarmata.


 

 

 

 

 

O passu ru lupu


    Ogni vota chi ghia a Santu Vito (Lo Capo), passannu supr' o pontacciolu ra šiumara taliava a destřa pagghir' e muntagni e viria 'na ranni vađđata cu tanti arvuli virdi, e viola ch' acchianavanu pagghir' on bagghiu, e pecuri abbiati. "'na ota o l' autřa ci ha ghiri", fašia 'n menti mia.

    Un jornu mi dišidivi, e accussý m' attřuvai a passiari nall' erva auta a cianc' o šiumi chi scinni ru monti Speziali. 'N tunnu c' eranu šimi ri muntagni di petři arsi, e cÓ ssutta m' attřuvai 'n mezz' a stu virdi, i pecuri chi  pascianu libberi no chianu; chi¨ ar autu c' era un gruppu di fasceđđi r' unni i lapi řunzavanu fin' a cÓ ri šiur' e 'n ciuri.
    Luntanu, i šiancati ri muntagni si juncinu e formanu 'na scarpata unni c' Ŕ 'na třazzera ch' acchiana fin' o 'Passu ru lupu'. Ma chi c' era ađđabbanna? E cci jivi.

    Accussý sunnu i muntagni višin' a mari na sti banni: petři abbrušiati ru suli e terra sicca. I chiantimi criscinu terra terra 'n mezz'e petři. Sulu i giummarri fannu quarche macchia di virdi scuru. Puru u cori sicca a caminari na sti viola. M' attřuvai cu stu suli chi m' accupa, petři arsi nfucati a vista r' occhiu, un celu chiaru e vacanti. Veni ri chianciri. Anzi no, mi scordu tutti cosi; tutti i cosi boni e tutti i cosi tinti. Sugnu sulu supr' a sta muntagna třa šelu e terra. App' a 'rrivari a viriri u mari pi sentimi megghiu.

    Appuiannu i spađđi nna na řocca, m' assittai o bordu ru sdirrupu e allargai u pettu a ciariari l' aria di mari ch' acchianava, e u šiauru di sarvaggiumi. Luntanu, 'na velišeđđa sulatia navigava.  CcÓ mi parsi u šentřu ru munnu. "nun t' arrenniri", mi rišia đa friscura carrica ri šiauru chi mi střisciava 'n facci. E accussý a fari. Vogghiu u sirenu 'n tunnu ammia, comu sta visioni di mari e di šelu.

 

 

 

 

 

 

Turr' 'i Ligny


    'N punt' a mari ra šittÓ ri Třapani c' esti a 'Turri di Ligny'. Turri spagnola chi talia dui mari: u mari Meditarraneu a manca, e u mari Tirrenu o latu đittu: esti a punta ru peri di l' Italia. Rarrer'a turri s'allonġa, pi quasi milli metři, 'na filata ri scogghi chi spartinu i ru' mari. Quannu c' Ŕ mari mossu no latu mediterraneu, u Tirrenu Ŕ carmu, e, o cuntřariu, quannu Ŕ mossu u Tirrenu Ŕ carmu u Mediterraneu .

    chissu viria iu ogni vota chi ghia rarrer' a turri, caminannu supra o scaluni chi ci firria 'n tunnu, a taliari đi rui mari ranni ranni; o quannu aspittava i timpurala ch' acchianavanu ri 'n facci, cun celu attunniatu niuru, e lampi ch' agghiurnava tuttu u munnu, e třona chi mi sbattianu chi spanni a mur' a turri.
    Pi tutt' i voti chi cci aiu vinutu, supra đi scogghi nunci aiu vistu mai a nuđđu.

    Ma comu mai?

    Cauru di moriri, e, nunavennu nenti ri fari, mi vinni 'n menti di jiri a scugghiera di Ligny, e cci jivi. Ca machina arrivai fin' o spiazzu ravanti a turri, a peri caminai supr' o scaluni 'n tunnu, finu 'n facci a mari. Poi misi u peri supr' o massu chi¨ višinu e ncuminciai a scinniri ri petřa e 'n petřa.

    I scogghi sunnu comu lami chi nescinu r' a mari. Ŕ megghiu aviri i scarpi pi caminaricci. Poi nunzi p˛ ghiri chi¨ avanti, autři scogghi sunnu chi¨ đÓ , ma c' est' un canaluni 'n mezzu. E mi spugghiai. Ri 'n cima o scogghiu mi jittai a capuzzuni nall' acqua funnuta e chiara třa ummira e suli, ntřa rui mari; Ŕ comu nautřu munnu. C' esti n'ondata ri currenti chi va e veni ron latu all' autřu, e lassannumi purtari m'attřovu non minutu nall' autřu mari.

    Mezz' ura narrŔri era chiusu 'n casa affumazzatu ri sigaretti, e ora 'n tempu ri nenti m' attřovu 'n punt' on munnu ri luši e ummira, culura d' estati e sapuri arzenti e ciauru ri mari; mođđi arghi unni mi pozzu assittari e pisci chi mi natanu 'n tunnu; luntanu ri tutti, eppuru rarrŔ 'n casa mia.

    E ccÓ nunmeni mai nuđđu! nunzannu chi si perdinu. Autřu chi Hawai!


 

 

 

 

 

 

L' arrampicata


    Nall' Arpi Bavarisi, quannu třavagghiai 'n Germania, mi piašia arrampicarimi pagghir' ar autu ne šimi ri muntagni.
   'Na vota, accampatu no vasciu, taliava na scarpata ch' acchianava đitta đitta, e 'n menti mia mi fašia a střata ch' avia a fari pi scanzari i scogghi, passari r' unni c' era chi¨ appigghiu, pi fari a via chi¨ fašili.
E m' avviai.
   Cuntentu satava a peri nġuitti ri petr' e 'n petřa fin' a quannu arrivai a scarpata, e ncuminciai a 'rrampicarimi. 'Na manu cÓ, un peri đÓ, mi muvia comu 'na řascatigna, e m' avvišinava sempri chiossai o puntu ch' avia stabbilutu prima, unni m' avia a spustari a sinistřa. Pigghia e successi chiđđu ch' 'un avia a succeriri: U puntu unni avia a 'rrivari iu nunera đÓ unni staia taliannu, ma vinti metři chi¨ sutta.
   Nun sacciu si t' hai arrampicatu mai ne muntagni, senza cordi. Jiri narrŔ ne scarpati virticali Ŕ mpossibbili, perci˛ m' appi a 'rrampicari sempri chi¨ supra a sicunnu l' istintu e l' esperienza ch' avia.
   Soccu passai u sacciu sulu iu: lu scantu e lu spaventu di cariri e sfrašellarimi!
   šircava tutti li ncagghišeđđi unni nfilari li jirita, tutti li pirišina unni appizzari a punta ri peri. Accussý m' arrampicai p' 'un sacciu quantu tempu. Taliava p' agghiri ar autu . . . ci avia a 'rrivari!
   Nun pinzai chi¨ a nenti. Nun avia nŔ scantu nŔ pinzeri. Sintia sulu i musculi chi mi tinianu attaccatu a li petři, e chi  mi tiravanu pŔagghir' ar autu.

   A 'Stiđđa Arpina' mi l' attřuvai di corpu ravanti. Era o bordu ru chianu virdi chi ncuminciava unni finia u sdirrupu.
   Appi comu un lampu di filišitÓ. Cu amuri a cugghivi ( a tinni pi anni no portafogghiu), e mmi misi a curriri no chianu appressu all' armali sarvaggi chi s'attřuvavanu đÓ supra.
   Jorna accussý nun zi ponnu scurdari.


 

 

 

 

 

O simafuru 'i Pizzulongu


    Frivaru. M' attřuvai a scinniri ro Munti (Eriši) ca me 'deuxchevaux' (Citřoen AK, 'na furgunata di l' anni 70), e, arrivannu a S. Matteu, pigghiai a třazzera a destřa chi scinni o faru.
   Avia finutu ri chioviri, e ora l' aria paria asciutta, puru si fašia friddu e u šelu era accupusu. A fini ru pezzu asfartatu, a střata addivintava pitřusa, e poi, arivannu paggghiri đÓ sutta, balatata cu pitřuna attunniati ch' arrivai quasi sciđđicađđu fin' o chianu.
   A peri, firriai 'n tunnu o faru anticu. M' affacciai di supr' o llavancu ch'hav' a essiri un třiccentu metři autu, r' unni si viri Pizzulonġu 'n mezzu all'arvuli, a costa scugghiuta unni l' onti va sbattinu scumusi, e l'orizzonti, n' ammassu di niulati niuri una a ncuppulari all' autřa, e tutti appuiati supr' o mari.
   Mezz' ura passau prima chi m' arruspigghiassi ri đu ncantu. Poi acchianai 'na machina e vulia turnari narrŔ: arrivai a surari friddu!
   L' aria paria asciutta, ma ancora nun avia sciarbiatu, e i řoti lordi ri fanġu sciđđicavanu supra đi balatuna attunniati, c' 'un ci fu versu di jiri avanti, anzi a machina sciđđicava narrŔ.
   Mi n' app' agghir' a peri.

   Pigghiannu r' accurzu, ri 'n mezz' all' arvuli, vitti 'na casa vecchia chi paria 'na mÓnnara. E difatti chissu era.
   Nta n' agnuni c' era focu addumatu, e pecuri ammassati ri latu ch'aspittavanu. E poi u vitti.
   Aggiuccatu supr' a 'na ghiucchena, vutatu r' abbann' a muru, cuataliatu rintr' on cappottu vecchiu, cun birrittuni ri lana calatu fin' o cođđu, c' era un cristianeđđu. Stetti alluccutu a taliallu. E iđđu ch''un zi muvia! M' avvišinai scanzannu i ziđđuli ri pecuri, e u tuccai leggiu na spađđa: " Uhmm! ", ntisi. E poi finarmenti ci parrai.
Iđđu nunzi mossi mancu run centimetřu, ma m' arrispunnia. Pariamu dui cristiani ch' arraggiunanu nton zalottu: Ri pecuri, ru tempu, ra machina ch' 'un acchianava, e poi mi rissi chi pi turnari 'n Třapani mi cumminia scinniri ron canaluni chi si řapia anticchia chi¨ nn avanti. U salutai, e accussý fiši.
   U ventu friddusu ch' acchianava r' a mari, rintřa đu canaluni addivintava 'na šiumara d' aria gelida. Iu nunera priparatu a stari fora 'n mezz' o friddu, e u sacciu iu soccu passai ntřa fratti vagnati e scogghi sdirrupati, a scinniri chi ammi nzuaruti, i manu e i vrazza aggragnati, e a facci chi paria di marmu. Ma finarmenti, dopu, arrivai 'n casa.
   A machina l' app' agghir' a pigghiari a simana appressu quannu u terrenu asciucau, pi putilla nesciri di đu nġippu.

 

 

 

 

 

A luši di l'Africa


    Quannu třavagghiai a Pantelleria, mi rišianu ca nta šerti nuttati di šelu serenu, si viria a luši di 'na šittÓ di l' Africa (Chelibia).
   E chi mu fiši scappari?! E curru a taliari.
   Pi 'na pocu ri notti, m' arrampicai supr' on timpuni di terra brušiata, e, sapennu r'unni spuntava e ssi curcava u suli, taliava luntanu versu sud, unni ci avia a essiri l' africa; pagghiri all' equatori.
   Nun ci fu nnenti ri fari! Luši ch' 'un potti viriri! E mu scurdai.

   Spissu, 'n casa, taliu nall' atlanti giograficu i posti unn' Ŕ chi haiu statu, o unn' Ŕ chi vulissi jiri. 'Na vota taliannu Pantelleria mi vinni 'n menti a luši di l' Africa. Puntannu a Pantelleria, šircava, versu Sud, unni ci putia essiri 'na šittÓ chi fašia tanta luši: Nenti! Sulu mari apertu. E mm' addunai, chi tannu nunavia a taliari versu Sud, ma versu Est.
   Squatřetta e cumpassu, pigghiai 'na para di misuri, e arristai alluccutu. Rispettu e paralleli giugrafiši, quasi mezza Sišilia Ŕ chi¨ višinu all' equatori di tanti šittÓ e paisi ra Tunisia e di l' Algeria. Penza Pantelleria, o, chiossai ancora, Lampedusa, ch'hann' a esseri quasi Mau Mau.

   Avia, jo, chi  viriri luši, taliannu versu Sud, assittatu 'n cima a đu timpuni ri tuffuna di lava arsa!

 

 

 

 

Emigratu


    šertu ch' un picciottu, chi  va třavagghia luntanu ra Sišilia ne paisi nnustřiali ru Nord, s'attřova veru střanu.
     CcÓ  i cosi sunnu accussý assulati e palisi, ccÓ puru i sintimenti ra genti parinu třasparenti com'u cristallu: Quannu si odia si odia, quannu si ama si ama. Comu si ponnu ammucciari sti cosi sutta sta luši nfucata ri suli? O quannu ci sunnu timpurala chi  pari chi c' Ŕ a verra 'n celu, nta třona e lampi e mitřagghiati r' acqua, si ponnu aviri pinzeri pacati?
   Viri đÓ, nmeši!
   Cu cori annibbiatu, nun zi ama e nun si odia. Si hannu řelazioni umani, amurusi, r' affari . . .
   Un zišilianu chi cci arriva, pari un cavađđu nfucatu rintr' on zalottu ri fimmineđđi. E pi mpararisi a campari đÓ, ci nni voli tempu!

 

 

 

 

Nonnu Mommu


       Pi anni třavagghiai 'n Germania di notti nta 'na fabbrica tessili; de reši di sira e setti a matina. A notti versu e rui fašiamu un quartu r'ura di pausa, e iu n'apprufittava pi ripusarimi. U chi¨ di li voti, mi stinnigghiava supra e scatutluna di matassi ri filu, e quasi rurmia řbr>     Nun era 'na bella vita chi fašia. E quannu a notti mi řipusava, mi vinianu 'n menti tanti pinzeri. Ma 'na notti chi mi třuvava accussý, mi successi 'na cosa ch''un mi pozzu scurdari chi¨ fin'a quannu campu.

    Stinnigghiatu com'era, nton momentu ntisi a me nonnu Mommu chi  s'appuiava supra ri mia e mmi taliava comu si mi vulia riri quarche cosa. Era accussý višinu chi si rispirava sintia u so šiatu.
    Satai all'aria, scantatu mortu di soccu mi staia succirennu. E cci nni vosi pi capašitarimi.
    Pinzai a me nonnu Mommu luntanu 'n zišilia: Sa s'era ancora vivu!?
    Soccu mi potti succeriri ssa notti?

 

 

 

 

U Guestbook


    Mi pari r' essiri addivintatu ntellettuali.
   Ora ca mi fiši u Blog, vulissi chi 'n tunn' a mia tutti mi rišissinu "Ma comu sý bravu!", "Ma sý 'n arca ri scenza". Mi scurdai ca stu blog u třavagghiai notti dopu notti p' armenu 'na rišina r'anni. Mentři u jornu třavagghiava a martiđđiari, a tagghiari, a sardari lameri arrugginuti, sfunnati e nzivati di fanġu e di rassu, affumazzatu e anniuriatu, ne navi di ferru, a notti mi dedicava, cu l' occhi picchiusi, a scriviri "Tag html", a ridimenziunari e třuccari fotografý, a scriviri frasi 'n bellu talianu.
   E ora m' attřovu cÓ, cu ttia chi stai liggennu sti palori mei.
   Tutti rui nun ni putemu parrari. Ma c' Ŕ un sistema chiamatu 'Guestbook' o 'Forum' unn' Ŕ chi, cu voli, p˛ partišipari e lassari un zalutu, un cummentu, un cunzigghiu, a cui ci ha persu u sonnu supra.

   Ha sapiri chi na me famigghia, riscinnenti di viđđani e operai, tant'istřuzioni nunaemu; nunzulu curturali, ma mancu ri vita. Semu genti sempliši picchý cosi belli e sofisticati nun ni canuscemu. Ma j˛ mi misi 'n testa chi maritannumi avia a canciari vita, ncuminciannu ru manciari: Nenti chi¨ pasta ca sarsa tutti li jorna, e pupetti ca sarsa, e stufatu ca sarsa.
   Nna televisioni e ne řivisti fašianu a biriri cosi boni, dilizzi e prilibbatizzi chi sulu a pinzaricci mi řapi a fami. e ncuminciai a 'ccattari:
- Bistecchieri elettřiši e bistecchieri pi supr' o gas, n' am' avutu 'na quattřina.
- Quattřu yogurtieri: una ma fiši j˛ cu ferru ri stirari mpustatu sutta supra. Una tunna, ma i buatti ri vitři eranu nichi e cummattusi ri puliziari. Nta nautřa ci accattai i buatti chi¨ rossi a parti, ma virennu chi me mogghi e i me figghi yogurt nunni manciavanu, pinzai chi ss'autři eranu cummattusi puru a rapiri (a fallu u yogurt ci penzu sulu j˛). Allura accattai chiđđa a un litřu a la vota, e a llithra l' haiu jittatu, puru si iu mu vivu a litřati.
- E pignati: A pignata chi gira sula, pi fari u řisottu. A pignata a prissioni. A pignata chi coši a vapuri. E tutti l' autři pignati cu funnu duppiu un gniritu, o larghi quantu a quarara 'i Capaši.
- E tutti l' autři attřezzi: Spremi-succu, spremi-agrumi, frullatori, master chef, mpasta farina, ratta ghiacciu pi fari i graniti, gilatera, arrusti-pani, fornu a microonti. Mi fermu, e ssa quantu mi ni scordu.
   E cun tuttu, vota gira e firria, u sabbatu e a ruminica, n'attřuvamu tutti 'n tavula, e sap'iđđu picchý aemu ravanti sempri pasta ca sarsa e pupetti, ... o a fittina.

   Unni vogghiu arrivari cu stu riscursu?

   M' haiu řigistřatu armenu a 'na rišina di 'Forum' e 'Guestbook': E chistu nun Ŕ bonu pi chiđđi chi třasinu no me blog! St' autřu nun zi p˛ pirsunalizzari, chiđđu Ŕ třoppu cumplicatu, 'n zumma cummattu sempri cu sti 'Forum' e sti 'Guestbook', ma a parti quarche anima piatusa, a venimi a llassari un zalutu nun meni mai nuđđu.
   Sti Forum e sti Guestbook sunnu comu l' attřezzi ra cušina ri 'n casa mia, si scantanu tutti a usalli.

 

 

 

 

Aspittannu u Ternu a Lottu


    Nall' anni '80, quannu ncuminciai a murritiari cu computer, c' eranu u Vic 20, u commodare 64 e nautřa para di marca nġrisi. Era fašili tannu. Eppuru programmari 'na sempliši operazioni, pi unu spraticu, era comu n' avvintura. Ci rišivi o computer 'fai 2+2=": e iđđu ti stampava '4'. Cunta di unu a centu e stampami i numari: e ti stampava tutti e centu i numari. U fattu chi 'na machina fašia soccu vulivi paria 'na cosa di l' autřu munnu. Allura t' avvinturavi a fari cosi chi¨ diffišili . ? .? . ? . I numari du lottu!
    Media, frequenza, nisciuti totali, urtimi nisciuti. Battivi migghiara e migghiara di numari pi daricci a manciari o computer. Ammaccava u buttuni e si mittia a třavagghiari, stava dui tři ghiorna sempri c' un occhiu řussu addumatu, e a ssicunnu i calculi chi fašia ogni tantu stampava un ternu, ch' era chiđđu chi iu, a senzu, avia a ghiucari. Ni stampava quarche migghiaru; e quali avia a ghiucari? Allura střincia a magghia pi pigghiari menu terni, macari quarche cintinaru. Arrivava u sabbatu, e nta tutti i terni nunc' era mancu un numaru nisciutu.
   Pi la viritÓ nun gnucai mai veramenti. Vulia třuvari un sistema chi iu jucannu anticchia ri sordi ogni simana putia campari di řennita. Sistema ch''un potti arrinesciri. Ma quannu penzu a đa machinetta chi era u Vic 20, mi maravigghiu a quantu cosi mi fiši mparari supra i computer.
    Ah! si lu fašissi ora! Ci haiu un computer ch' arraggiuna. Ogni tantu sugnu stancu di scriviri paroli e mi fermu a taliallu; e viu chi havi l'occhiu řussu chi  cci lampia: sta pinzannu! Ŕ ntilliggenti, l' occhiu spertu chi lampia! No, comu u Vic 20.
    A scummissa chi  ssi cci ricu 'Rammi un ternu pa simana appressu!', capaši chi  mi fašissi addivintari řiccu.


 

 

 

 

A Sciavata


    E cu' Ŕ ch'u sabbatu nun va ogni tantu a farisi na manciata ri pizza?
Ma r'unni veni sta pizza? šertu u sapemu tutti com'Ŕ fatta, ma r'unni spuntau?

Quannu iu era nicu abbitava 'n campagna, e 'n casa mia si fašia u pani 'na vota ogni quinniši jorna. I vasteđđi si sarvavanu ne maiđđi, e u pani si mantinia bonu pi manciari pi tuttu ssu tempu.
Ogni vota chi si fašia u pani era com'un gnornu ri festa. U šiauru ru pani sfurnatu nun zi po' chi¨ scurdari, cu' lu canusciu. Pur'o chi¨ spitignusu si cci rapia a fami.

Si cuminciava a matina prima chi spuntava u suli. I mei stavanu mezzurati, chi manu chiusi a pugnu, a mpastari a farina, a řivutalla e a darici u giustu sapuri cu sali e cu šiminu. Poi si fašianu i vasteđđi e supra si cci fašia appizzari a giuggiulena.

I vasteđđi avianu a dimurari quarche urata. U tempu di camiari u furnu. A vota ru furnu, cu focu e cu fumu, niuriava, ma appena quariava a temperatura giusta, ncuminciava a nchiariri, e tannu era ura di nfurnari.
L'urtima vasteđđa nun minia nfurnata, vinia spartuta. MitÓ pa sciavata e mitÓ pi miliđđi.
Iu u scuprivi ora chi sciavata Ŕ 'na parola arabba: Scia-bat. Ma tannu chi m'intirissava! Aspittava sulu chi finianu di sfurnari u pani, e poi l'aiutava macari iu a fari a Sciavata. Va pigghia l'ogghiu! Va pigghia u řianu! E iu curria comu n'ariđđu, tuttu cuntentu di soccu m'aspittava ri manciari nta nautřa anticchia.
A sciavata crura vinia spannuta chi irita supr'o tavuleri, e quannu era larga e duppia o puntu giustu, si nzapuria supra cu ogghiu, pumaroru, řianu e sardi salati , oppuru cu furmaggiu, a ssicunnu soccu c'era nn'o momentu 'n casa.
Ah! lu šiauru pi tutta la matinata! e chi  sapuri ch'avianu đi beđđi sciavati!
Ma viautři giÓ u sapiti! i sciavati ri tannu eranu chiđđi chi ora si chiamanu pizzi. Siti raccordu ca i pizzi sunnu boni ri manciari! Uhmmm! gnam gnam!

 

 

 

 

U třuccu


    Com'ý fašili ora ch'avemu i machini fotografichi diggitali, e no computer prugrammi comu u Photošiop.
     'Na ota quannu fašiamu i fotografý ('n biancu e niuru) e ssi jia no fotografu pi falli sviluppari, si viria a chistu chi  pighiava i negativi, li mittia nton střumentu ca luši, e taliannucci rintřa viria si c'era quarche macchia na facci, quarche neu, quarche occhiu picchiusu, e allura pigghiava 'na matita, si mittia 'na lenti e ncuminciava a cancellari i difetti. Ne fotografý nun zi nutava soccu avia fattu iđđu, ma vinianu sempri boni.

     Ora, cu' Ŕ ghiŔ p˛ fari fotografý, modificalli e třuccalli.
     Viriti ssi rui fotografý ccÓ sutta? Ŕ 'na fotografia run cristianu. Pigghiai a mezza facci sinistřa, la cupiai o latu destřu, e fiši 'na facci nova. Poi pigghia a mezza facci destřa, la cupiai a sinistřa, e fiši nautřa facci nova.
     'n cunclusioni, i rui facci sutta sunnu a stessa facci di na fotografia. Una Ŕ dui mezzi facci sinistři e l'autřa Ŕ dui mezzi facci destři.

 

 

     

 

 

 


I sonnura

A matina quannu tĺarruspigghi, nun zatari fora du lettu comu si fussi assicutatu. U sacciu ca ci sunnu tanti chi nzignanu accussý, ma Ŕ sbagghiatu. Appena tĺadduni ca passi ro munnu du sonnu o munnu ra vegghia, ha sapiri ca perdi quasi mezza ra to vita sĺ'un ti nteressi a soccu ti succeri mentři rormi. E mĺ ha cririri! Soccu ti succeri mentři rormi, sunnu cosi di lĺautřu munnu!

Arresta cu lĺocchi chiusi ancora un minutu, e vÓ narrŔ ne cosi chi ti sunnasti a notti. Nun ti firmari o primu pinzeri chi ti veni, vai narrÚ na storia chi ti sunnasti, e viri ca nun Ŕ accussý sempliši comu ti p˛ pariri a prima vista. A storia si complica, e ci sunnu pirsunaggi chi tu mancu tĺimmaggini: genti chi canusci, genti chĺ 'un canusci, genti chi vulissi canusciri, e genti chi maliriši u mumentu ca i canuscisti. Sunnu genti veru, chi tu ncontři poi duranti u jornu, e spissu, soccu ti sunnasti, ti cunzigghia comu lĺha třattari.

Pi la viritÓ, ci vulissi nu scienziatu comu Freud, pi capiri i cosi chi ni sunnamu, ma siccome iu sugnu abituatu a fari i cosi di autodidatta, mĺadattu a ntřippitari i cosi chi mi sonnu a modu meu. Ma poi rišemu a viritÓ. Soccu voi ntřippitari? Nun tĺabbasta ca duranti u jornu ogni tantu penzi e cosi chi ti sonni, e si sunnu cosi piašivuli ti ralliria lu cori, e si sunnu cosi spiaševuli ti fannu addivintari anticchia pinzusu. E allura? Chi boi řiriri sempri?


I me sonnura.
Ci sunnu napocu di sonnura mei, chi ogni tantu si řipetinu . Ogni motivu si řipeti di vota 'n mota cu stori differenti, e pari un zonnu a puntati. Ci nĺŔ tanti, ma vi ni cuntu sulu tři.

A machina.
Iu haiu una machina řussa fiammanti, ma chi nun Ŕ 'na Ferrari, chi¨ beđđa. Nun Ŕ 'na Lamborghini, chi¨ sportiva. Lĺhaiu sarvata nton ġaraši střamanu, e ogni tantu a va viu. Ci acchianu, mi fazzu u giru du paisi, salutu 'na para rĺamiši e poi a va posu. Nuđđu ri vuautři havi 'na machina beđđa comu a chissa mia.
Ora havi un pezzu chĺ'un ci vaiu, ma 'na notti o lĺautřa a va nzaiu.

Vulari.
Quantu mi fašiti pena vuautři chi nun zapiti vulari. Viriti iu nmeši!
Nta qualunqui situazioni mĺattřovu a un certu puntu mi veni u disiu, o a nišissitÓ, dĺaisarimi, di jiri pagghirĺar autu a taliari soccu succeri. Carricu di putenza li me vrazza, střinciu li manu a pugnu unu višinu allĺautřu, nesciu li uita 'n fora e ncuminciu a movili Ĺacchiana e scinniĺ, no veloši, ma cu putenza, e mi nĺacchianu leggiu leggiu nallĺaria.
Quantu cosi mĺhannu successu vulannu! Picchý, rin celu, di supra allĺarvuli e di suprĺ e tettura ogni tantu scinnu a taliari i genti, soccu succeri.
Quannu sugnu arruspigghiatu, nta tanti situazioni, mi vinissi naturali střinciri i pugna, allargari i uita, movili supra-sutta e aisarimi pagghirĺar autu. Ma nun mogghiu spavintari a nuđđu, e mi staiu. 'na notti ri chisti nautřu giru pagghirĺar autu sarrÓ chi mu fazzu.

LĺAlieni.
I. Vuautři di lĺalieni sapiti picchý liggiti no giurnali o fannu a biriri na televisioni. A cu' vi riši dĺavilli ncuntřati nun ci cririti, a massimu quarcherunu poĺ diri dĺaviri vistu puntini 'n celu chi si movinu. Ma sapiđđu socchĺŔ.
Iu nmeši li canusciu.
I primi voti, attřuvannumi suprĺon timpuni, sintia nallĺaria un zenzu rĺaccupazioni. U niuru ru šelu era arrussiatu, e luntanu si sintia scusciu ri mutura střani. Acchianu finĺ a 'n cimĺ o timpuni, e no chianu luntanu viu comu nĺaccampamentu: Un movimentu ri machini, e genti chi ci třavagghiava ntunnu. Ogni tantu 'na machina sĺabbiava na pista e vinia pagghirĺa mmia. Sĺaisava nallĺaria e mi passava ri supra.
Nun fašia scusciu assai, ma soccu si sintia, tinia nallĺaria sta machina chi era chi¨ granni e pesanti rĺ un třenu, eppuru vulava, leggia comu 'na farfalla, lenta e sicura.
Ci haiu jutu tanti voti suprĺa ssu timpuni a villi vulari, puru 'n formazioni, quannu machini accussý si movinu a cintinara no šelu di notti, suttĺ e stiđđi.

II. Autři voti arrivanu 'n cittÓ. Si calanu ne jardina e ne curtigghi, a taliari ne finestři rintr' e casi. Vonnu sapiri quarche cosa o šercanu a quarche rĺ unu. I machini sunnu comu 'na boccia ri vitřu, e dintřa si viri un pilota chi mania levi e cumanna nĺ antinna chi sĺallonġa, e třasi ne finestři ra genti, chi scantati morti, comu a mmia, si cantunianu ni lĺagnuna. 'N punta stĺantinna havi comun a testa, chi va taliannu e contřollannu tutti cosi rintřa i casi, e quannu si cumminci ri soccu vitti, si nni va. Ma ccÓ ra parti nostřa, lu scantu arresta.

III. E finarmenti li vitti ri višinu. Eĺ nutili parraricci, sunnu sempri nchiffarati. Ci vulia riri 'na parola: cu' siti, rĺ unni viniti. Mi talianu cu fastiddiu, comu si cci mpirugghiassi u sirvizzu di soccu stannu fašennu. Vannu e vennu sempri lesti, cu quarche cosa chi fannu o chi stannu jennu a fari.
Parinu cristiani, ma chisti sunnu surdati, operai; si viri ca cĺŔ cu' li cumanna. Ma chissi nun lĺhaiu ancora vistu. 'Na notti o lĺautřa sicuramenti li ncontřu, e sta vota mĺhannĺ a dari cuntu e soddisfazioni di tuttu lu scantu chi mĺhannu fattu pigghiari.
Appena succeri vu cuntu.

 

 

 

 


U Zappuni

   A punta ru zappuni hav' a essiri di ferru timpiratu p''un azzannarisi quannu sbatti ne petři, e pi mastřu ăicciu Paulu Tilotta, chi s'avia mparatu di nicu a třavagghiari u ferru, ora chi picciottu nun era chi¨, fari arrussiari u ferru na forgia e třavagghiallu a marteđđu na ncunia, era u so misteri e l'arti so.
   Pi timpirari u zappuni e faricci addivintari a punta r'azzaru, nun abbasta martiđđiallu. 'N mezz'o ferru si cci hav'a mettiri na sustanza chiamata 'carboniu',pi chissu mastřu ăicciu Paulu a punta ru zappuni a fašia aperta comu dui paggini e 'n mezzu ci nfilava un fogghiu di carboniu, poi chiuria i paggini, e đocu lassa ch'arrussia e mazzia, finu ca a punta ri ferru addivintava azzaru taglienti prontu pi spaccari li petři.

 

 

 

 

 


A cota di l' alivi

Dopu un annu di friddu, cauru, ventu e acqua, finarmenti arriva u tempu di fari l'ogghiu.
Eni třavagghiata a cota di l'alivi, spešiarmenti pi cui 'un havi mezzi muderni e hav' a fari tutti cosi a manu. Ma u šiauru di l'ogghiu novu fa scurdari tutta a fatica.

 

 

A Řimunna

Fin'a l'annu scorsu jia a rimunnari ne misi ri friddu, u chiossai a Novemmaru e Dišemmaru, dopu finutu r'accogghiri l'alivi. Avannu, virennu chi l'autři mmeši a řimunna a fašianu no misi chi¨ cauru, a Marzu, u vosi fari puru iu. Miiizzica, chi diffirenza! Prima avia a stari accuppunatu, chi manu aggragnati e a facci tagghiata di l'aria gelida, ora sintia cauru, třavagghiava chi¨ accortu, e pu piaširi mi purtai puru a machina fotografica.

 

 

 


L'Uvaru

   'Na ota, 'n campagna, nun z'accattavanu tanti cosi. I sordi sirvianu p'accattari, na putia ru paisi, u sapuni e a liscia, u filu pi cusiri e u pitřoliu pu lumi. Ma i sordi unni si pigghiavanu? pi chissu c'era u zu Nniria, l'uvaru, chi vinia ri 'm Palermu, unni r'ova ci nn'era bisognu assai.
   U zu Nniria purtava 'na cascia, chi cu 'na fibbia tinia appizzata na spađđa. Si girava i cuntřati e i burgati ri 'n campagna, e dava sordi 'n canciu ri l'ova. I fimmini campagnoli duranti a simana accugghianu ntom panaređđu l'ova ri ađđini a unu a unu, e l'uvaru, quannu passava, si li pigghiava e li mpustava 'n mezz' a pagghia ra cascia, a střatu a střatu.
   Stava anticchia a parrari, ci rava i sordi e poi, cu mastřia, s'appizzava a cascia 'n cođđu stannu attentu a nun rumpiri l'ova. E cuntinuava u giru.
   A sira pigghiava u třenu e purtava l'ova 'm Palermu ne putiara ru Bađđar˛.

 

 

 

 


I šimalori

   Ancora oji, appena passa u tempu ri miluna, vaiu 'n campagna 'n cerca ri šimalori.
   U fattu Ŕ ch'a genti, quannu v'accatta i miluna, li voli beđđi rossi, sanizzi e cun ciaru forti.
   Ne campagni, quannu vennu i camii p'accattarisilli, chiđđi ch'accussý nun zunnu, ma zubbi e nichi, li lassanu nchianu ne chiantimi. i campagnoli nun ci runanu chi¨ renzia, e passatu anticchia ri tempu i picurara ci abbianu i pecuri pi fariccilli manciari.

   Dopu 'na quinniši jorna, đi miluneđđa chi foru abbannunati, si fannu, e addiventanu ruši meli, puru si a talialli nun pari. E' u mumentu giustu, prima ch'arrivanu i picurara, ri jiri a cogghili e purtarisilli 'n casa. Pi 'na para di misi si ponnu manciari sti miluneđđa ch''un costanu nenti, anzi pi chissu sunnu ancora chi¨ duši.

 

 

 

 


A vampata ri S. Giuseppi

   E tempi, 'n campagna, u nmernu era 'na cosa veramenti třista.
L'urtimu sirvizzu chi s'aia fattu era di řimunnari l'alivi, e i řami tagghiati sirvianu pi camiari u furnu e fari focu no fucularu.
   Pi lu fanġu e lu zaccanu, nunera cosa di nesciri chi¨ fora, ca ci vulia pašenza a puliziari no řascaturi lu fanġu chi s'accugghia ne scarpi. Si stava jurnati e ghiurnati attappati rintřa, cu cufuni 'n mezz'e ammi, a quariarisi i manu e a caliari i favi. Si cuntavanu cuntura e i fatti ra genti canusciuta e di parenti.
   Na sta mentři passau cannalivari, unni picciotti pottiru addivertisi, abballari e canuscisi. I jurnati cuminciaru a allunġari, u suli a quariari l'aria e a terra, e vinni S. Giuseppi, unni si sulia fari festa pi nautřu annu chi staia cuminciannu.
   I picciotti ammunziđđaru 'na catasta di pagghia e ligna e finarmenti a notti pottiru stari fora a daricci focu, e ntunnu tutta a genti ra burgata. I chi¨ pristanti višin'e vampi a smoviri u focu e fari aisari i faiđđi, e poi si mossi u primu:"Picciotti! satamu supr'o focu!". 'na cursa. Si ntisiru i tacci ri scarpi battiri 'n terra, e poi vulau 'n mezzu e lampi ri luši di vampati, a peri nġuitti, e tutti ntunnu a taliari. Si sintia sulu l'abbrušiari ra ligna e appena i peri batteru arrŔ 'n terra, ušiaru tutti, ca si libbiraru ru pisu ru nmenrnu: "Viva S. Giuseppi!". E tutti i picciotti a satari unu appressu all'autřu supr'o focu: "Viva S. Giuseppi!".
   E ca luši ri vampati cuminciau nautřu annu.

 

 

 

 


L'attřuvaturi

   Si avissi a diri comu fari p'addivintari řiccu, rišissi ri ncurciari 'n attřuvaturi.
   Tanti famigghi hannu un attřuvaturi, un postu unni ammucciaru l'oru duranti a verra o p''un farisillu arrubbari re parenti. Oppuru latři o briganti ca nun pottiru chi¨ jiri a ripigghiarisi u 'rrubbatu ammucciatu.
   L'attřuvaturi ver'e propriu veni šircatu luntanu re casi. Veramenti u postu šertu r'iđđu Ŕ no cori, na spiranza r'attřuvari un třesoru chi libbira a vita r'ogni pena: "Ah! s'attřuvassi un třesoru!" - riši u cori. Pi chissu i viđđana mentři runanu zappunati, ogni vota ch'u zappuni sbatti nta 'na petřa ci sata u cori: "L'attřuvai!". Cu fauši o furlana, 'n ogni agnuni ammucciatu di l'erva veni šircatu un signali ru distinu chi li fa ricchi.
   Quannu cu zappuni 'n cođđu s'abbianu pi ghiri 'n casa, nun hannu mai na taliata filiši e cuntenti, ma talianu vasciu a đitta e a manca: un fossu, un muru di petřa, 'na custera di muntagna, sunnu sicuri chi 'na vota o l'autřa ci passanu a ciancu, e basta sulu chi talianu bonu e scavanu anticchia, e l'attřovanu, l'attrruvaturi: oru, cosi priziosi e un munzeđđu ri dinari chi li fa ricchi.

 

 

 

 


I ficu a chiappa e i passuluna

   Ci sunnu tanti cosi ch'a natura duna pu piaširi e l'alliria di l'omu. Na cosa di chissi Ŕ l'arvulu di ficu. Du so fruttu ruši e riccu di sapuri e di sustanza, si nni vulissi manciari sempri tuttu l'annu.Pi chissu ne campagni s'ha sturiatu sempri u modu di putilli sarvari pi tempi quannu all'arvuli ci carinu i fogghi, fa friddu e nna natura frutta ci nn'Ŕ picca.

   Si pigghianu i ficu chi¨ sanizzi, si spaccanu senza spartili i rui metÓ e si mpostanu una a cianc'a nautřa supr'on tauleri, unni ci penza u suli a falli asciucari e siccari.
   A fini du misi r'Austu i tauleri ch'avianu statu o suli supr'e pinnati, vennu scinnuti e i ficu nchiappati a dui a dui ca scorcia o latu ri fora.
Vennu sarvati nzemmula e passuluna, chi  sunnu i ficu coti di l'arvulu quannu sunnu mpassuluti e poi asciucati o suli, sani. Vennu sarvati nton sacchiteđđu unni si cci mettinu puru mennuli munnati.
   Stu sacchiteđđu 'n casa veni ammucciatu e pigghiatu ne momenti quannu si voli rari a manciari 'na cosa spešiali e picciriđđi. Na stu saccu pari chi c'Ŕ ammucciatu un třesoru, e nna sta manera veni třattatu.

 

 

 

 


I sfinci

   A Natali, quannu si misi rintřa l'ogghiu novu chi fu sprimutu a Nuvemmaru, cu l'ogghiu vecchiu ch'arristau di l'annu prima si frijinu i spinci.
I spinci sunnu a varianti di 'na cosa ruši canusciuta nta tuttu u munnu. E' un mpastu di farina di furmentu, patati e levitu, e quarcherunu ci metti puru quarche aroma.
   Ci voli maistřia p''un falli veniri ruri e stuppagghiusi: s'hann'a mpastari a lonġu e a 'na šerta manera, e u mpastu auncia e addiventa ariusu.
   Poi si jinchi un pariđđuni r'ogghiu e a tocchi si jettanu i spinci nall'ogghiu cauru: s'hann'a rutuliari ne jirita, chi  cci hav'a 'rristari u bucu no mezzu, ma nun sempri arrinesci, e certuni pigghianu 'na forma střana, ca chi¨ střana Ŕ chiossai fannu řiriri. Ne banni mei i picciriđđi li chiamanu 'u zu mimmaru'.

   Ci sunnu spinci per˛, chi vennu třuccati apposta pi pigghiari pi fissa quarcherunu ra famigghia: 'n mezzu si cci ammuccia a mattula, e cu' ncagghia, appena runa u muzzicuni pi manciarisi a spincia ammugghiata no zuccaru e canneđđa, s'attřova a ucca china mpastata ri mattula.

 

 

 

 


U Cannizzu

   Era megghiu avirini dui cannizzi 'n casa, picchý ogni annu u furmentu novu nunz'hav'a 'mmiscari cu chiđđu vecchiu.
   U cannizzu Ŕ un cilindřu chi p˛ essiri r'un metřu a un metřu e mezzu larghu, e chi¨ picca di rui metři e mezzu autu. E' fattu di střisci ri canna tagghiati pi lonġu e ntřizzati střitti p''un fari nesciri u furmentu. Abbasciu c'Ŕ fattu un spurtiđđuzzu pi nfilaricci a manu e tirari fora u furmentu. U furmentu Ŕ a cosa chi¨ preziosa chi ss'havi 'n campagna, e spissu i cannizzi vinianu mpustati rintřa a cammara du lettu.
   'Na famigghia chi avia višinu u furmentu pi fari u pani e a pasta, stava třanquilla tuttu l'annu, e nuneranu tutti ch'avianu sta pussibbilitÓ. Ne campagni c'era cu' campava di sulu favi e ciširi, e Gira, šicoria, cualeđđu e burrania coti ne burdura.
   cu' putia taliarisi i cannizzi di canna chini di furmentu si putia cunziddirari řiccu.

 

 

 

 

 


Viđđani

   Si fa prestu a crisciri quannu ogni ghiornu s'hav'a mettiri manu e cosi essinziali ra vita: Di picciriđđi a granni, esti 'na cursa di 'na pocu r'anni unni l'occhi řirinu picca e u corpu s'adatta o řitmu ra terra e di l'armali, na terra ri viđđani.

   C'era cui nuns'addattava, e o disiu di canusciri cosi novi si nni jia a mastřu no firraru, no uttaru, no mastřurascia, no scarparu, no varveri, e a so vita addivintava commira.
   Nmeši, a cu' arristava a mpararisi a vita ra terra, a vuši ci addivintava prestu di ranni e u parrari carmu comu u tempu lentu ri stašiuni, comu a vita di l'armali chi nascinu e morinu 'n manu di l'omu senza arribbillarisi.

   I picciutteđđi prima ri quinniši anni si mparavanu a řispunzabbilitÓ: u patři e a matři li ravanu ađđuati ar annu, e pi dui o tři anni stavanu luntanu ra famigghia a mpararisi i třaggerii chi fannu a genti burgisi, a servili, a mantenicci i mannari. Ss'anni ci arristavanu pi nzignamentu. Criscennu addivintavanu sempri chi¨ cumminti ca sulu a vita ra terra vali: u tempu ru siminatu, u tempu di l'arvuli, u tempu di l'armali.

 

 

 

 


UN PARMU E TRI GHIRITA

S'hai virutu travagghiari i muratura, sai ca sunnu sempri n nui:
u muraturi e u manuvali.
U muraturi supra a mparcatura a mpustari i cantuna e u manuvali chi ci li proi e mpasta a cuašina.
Capita spissu, nto muru, ca servi un cantuni di na misura chi s'hav'a tagghiari. L'attrezzi du muraturi sunnu a cazzola, u chiummu, a reula, a lenza. Spissu u muraturi 'un havi appressu un metru e pi dari a misura du cantuni chi ci servi, usa un zistema anticu: i manu.
Pi pigghiari a misura ru tocch' 'i cantuni chi ci servi, allarga na manu a parmu, e cu l'autra manu ci metti a ciancu i jirita junciuti chi servinu a cumplitari a misura, e bušia o manuvali a misura di cantuni ca ci servi:

- Un parmu e tri ghirita!

U manuvali cu la serra tagghia a misura u cantuni e cci lu proi.

 

 

 

 


    Peppi Caiazzu, ntisu "Caiuni", scola e sturiu nun ni vosi e miruđđa 'n testa n'avia veru picca; iđđu per˛ si criria lu stessu omu spertu e sulia riri: "A la scola ci vannu chiđđi gnuranti ma chiđđi chi giÓ s¨ sperti nunhannu bisognu di jiri a la scola!

    Stu picciottu era figghiu di Don Mariđđu ntisu 'Panicunzatu' picchý era putiaru e ogni matina fašia lu pani cunzatu cauru cauru e lu vinnia a li sturenti.

Iđđu nunavia sciutu mai lu nasu fora di lu so paisi, mancu pi ghiri surdatu, picchý era figghiu unicu di patři anzianeđđu. Na vota, pi darisi mpurtanza, si fiši rari li sordi di so patři, e partiu cu lu třenu pi Roma.

ĐÓ si misi a tampasiari střati střati abbaruccannu ravanti li negozzi e cull'occhi ri fora taliava tutti đi fimmini beđđi chi  ci passavanu allatu quasi a tuccallu.

    Ntantu, avennu caminatu assai, ci vinni fami, perci˛ lu primu risturanti chi vitti, si nfilau e s'assittau.

    Si manciau un zaccu ri pitanzi accussý duci, chi  iđđu nun avia mai sarzatu 'n mita s˛, e manciau a lu solitu r'iđđu cu 'na fami di lupu. A ciancu r'iđđu c'era unu misu 'n cacaticchiu ch'un mistitu scuru e cravatta řussa, un ciuriđđu all'occhiettu e lu fazzulitteđđu biancu chi  ci niscia fora di la sacchetta nica di la giacca; era machiru e spitignusu; quannu chistu vitti a Pinuzzu comu manciava, ci rapiu la fami puru a iđđu e si manciau tutti li s˛ pitanzi. Pi la cuntintizza, chiamau lu cammareri e, a mucciuni, paau lu pranzu puru di Pinuzzu.

   Quannu Pinuzzu jiu a paari lu cuntu, lu cammareri ci rissi ch''un c'era nenti di paari. Iđđu arristau comu un cincu liri scanciatu, picchý sapia chi propriu a Roma si paava assai.

   Ntantu si vosi fari 'na passiata Řoma Řoma stannu assittatu nta lu třammi; accussý a lu primu třammi chi si firmau davanti r'iđđu, ci acchianau třasennu di ravanti, perci˛ nuđđu ci fiši paari bigliettu. Lu stessu fiši a lu řitornu; perci˛ si pirsuarýu chi  nta lu třammi nun zi paava.

   A la scurateđđa, vitti un cafÚ unni la genti třasianu a frotti, era tuttu novu e lushýa; c'eranu šiuri a tutti banni, specchi a li mura, e tanti cammareri vistuti comu li vardii di lu so paisi. chisti subitu lu fiširu assittari e ci rŔttiru a manciari cosi ruci e a biviri azzusi e rasoliu. Iđđu, vulennu paari, lu cammareri tuttu maravigghiatu ci rissi chi nun c'era nenti di paari, e accussý puru sta vota si nni nisciu chi¨ cunfusu chi pirsuasu; nun z'addunau per˛ chi  davanti la porta c'era un tabbilluni unni c'era scrittu ch'un si paava p'agguriu, picchý era un bar ch'avia apertu lu stessu jiornu. Accussý cunchiuriu chi a Roma puru a lu bar nun si paava.

   Pinuzzu avia pigghiatu ustu a tutti sti cosi e pinzava giÓ chi  a Roma ci avissi arristatu pi sempri, ma ci successi un fattu chi  lu fiši turnari di notti e notti, a lu paisi: staia passiannu tuttu cuntentu, taliannu Řoma chi staýa addumannu tutti li luši di la notti, quannu ci vinni di fari lu so bisognu. A la prima vardia chi vitti ci addumannau, e chiđđu ci nzignau un postu đÓ višinu.

   Quannu staia pi třasiri, un cristianu vistutu comu un carrabbineri, cu tantu di birrittu, vosi paatu lu pizzinu pi třasiri; Pinuzzu propriu chista nun si l'aspittava: Comu! cÓ a Roma cosi chi¨ mpurtanti nun si paanu, picchý, propriu pi ghiri di corpu, s'hav'a a paari? Mah?!?

   Třasiu rintřa un cammarinu, tuttu ammarunatu ri biancu chi  střallušia pi la pulizia chi c'era, e fašia puru šiauru; iđđu šircava lu postu unni avia a fari, picchý a la so casa era abbituatu chi fašia nta lu jardinu 'n mezz'e ficurinnia e quannu chiuvia o fašia friddu, jia nta lu ađđinaru, unni li ađđini poi pizzuliavanu tutti cosi; a iđđu ci paria malu allurdari nterra, perci˛, avennu un giurnali 'n zacchetta, lu rapiu e ss'allibbirtau lu stommacu. Dopu, nun mulennu lassari lu prisinticchiu đÓ 'n terra, l'agghiummuniau e ssi lu purtau pi ghittallu a lu primu munnizzaru chi biria. Pinuzzu avia aisatu lu passu picchý si scantava chi li cristiani sintissiru lu fetu, e quasi curria. Quannu a un certu puntu si vitti acchiappari di rui chi  cci rišianu:-

   "Iđđu Ŕ, purtamulu ni li vardii"; e unu tirava a manu đitta e nautřu tirava a manu manca, mentři Pinuzzu si střincia lu pacchiteđđu fazza cusÓ ci avissi carutu. P'accurzari lu cuntu, lu purtaru ni lu chiancheri chi c'era đÓ vicinu, ci scipparu lu pacchiteddu di sutta l'asciđđi e lu pisaru: pisava di prešisu mezzu chilu. Si viri chi  mezzu chilu a iđđi ci parsi picca, picchi si misiru a bušiari.-"A li murtazzi t˛, tu n'arrubbasti un chilu ri capuliatu, d'unn'Ŕ l'autřu mezzu chilu? e autři paroli chi  iđđu mancu capia e all'urtimu s'avianu misu puru a cafuđđarici. A stu puntu Pinuzzu, chi  la pristanza l'avia, detti 'n'ammuttuni a tutti rui e scappau. Quasi di cursa fiši třuscia e valiggia, pigghiau lu primu třenu e turnau a lu paisi.

   Quannu l'amiši lu vittiru, ci fiširu festa ranni, e vosiru cuntatu pi filu e pi segnu chiđđu chi vitti e fiši a Roma; iđđu rÓnnusi mpurtanza e nfilannucci nta lu riscursu quarchi parola tischi toschi chi avia ntisu, ci fici stu riscursu:

- Roma Ŕ 'na šittati veru beđđa, ci sunnu li fimmini chi¨ beđđi di lu munnu, chi passianu suli nta li střati, nun stannu ammucciati rarrer' a li pirsiani a taliari li genti chi passanu comu fannu nta lu nostřu paisi; ci sunnu palazzi auti, chiazzi ranni quantu du' sarmi ri terra; a li taverni, chi đÓ ci rišinu řisturanti, si mancia di Ře e nun si paa mancu 'na lira, quannu unu Ŕ stancu ri caminari, pigghia lu třammi unni nun si paa mancu e quannu avi siti, třasi nton bar e ti servinu cosi ruši e a biviri senza paari na lira. Ma quannu aviti a fari lu vostřu bisognu nun zulu aviti a paari prima di třasiri, ma s''un ni fašiti chiossai ri mezzu chilu, l'autřu vi lu fannu fari a furia di lignati.

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetřano - Tp)

 

 

 

 


  C'era 'na vota Višenzu Zammataru, ntisu 'Zuzz¨' e la so zita Betta Cammarata, ntisa 'Tađđarita'. Tutti rui eranu picciotti třoppu boni e senza malizia, pi comu lu Signuri l'avia fattu.

   A đi tempi li ziti avianu a stari sempri arrassu unu cu ll'autřu, masinn˛ la genti sparlava, e 'na picciotta sparlata nun zi putia maritari  chi¨, picchý nuđđu la vulia; sulu la Ruminica e li jiorna di festa li ziti putianu nesciri a braccettu a farisi 'na passiata a la střata di lu cursu; anzi, avianu a nesciri pi forza, accussý tutti putianu sapiri chi eranu ziti e chi  si vulianu beni. Quannu scianu a passiari, paria chi c'era la prucissioni di lu Santu, picchý d'appressu a li ziti ci jianu tutti li parenti střitti di la zita.

   'Na vota Zuzz¨ e Tađđarita, pi cumminazioni, arristaru rintřa suli, e siccomu eranu sani sani, nmeši di fari soccu fannu, e hannu fattu da chi munnu Ŕ munnu, tutti li ziti, si misiru a parrari di lu matřimoniu, di la casa unni avianu a stari e di li figghi chi ci avianu a nasciri.

Lu zitu vulia figghi masculi, mentři la zita li vulia fimmini, e nun zi putianu mettiri d'accordu; dopu parlaru di comu l'avianu a chiamari e comu l'avianu a fari crisciri: a lu masculu, lu chi¨ granni, arristaru d'accordu di chiamallu Panzanný, pi rispettu di lu patři di lu zitu; arristaru puru d'accordu chi stu picciriđđu, criscennu, avia a fari lu carrabbineri.

   A stu puntu Zuzz¨, tuttu pinzirusu, talia ntall'occhi la zita e ci fa:

- Accomora, ci haiu davanti nall'occhi stu picciottu: avutu, beđđu, vistutu di carrabbineri, chi passia nta la střata di lu cursu, mentři tutti li fimmini, darrera li pirsiani, lu talianu all'ammucciuni e ssi nni nnamuranu.

Betta, virennusi taliata ntall'occhi d'un masculu, puru s'era lu so zitu, addiventau řussa comu un pipaređđu, ma sintennu parlari di so figghiu Panzanný si fiši pinzirusa pinzirusa e ci rissi:

- E si quarche disgrazziatu malacarni spara e ammazza a me figghiu?-

 E đocu si misi a chianciri comu 'na Maria, aisau li vuši e si tira li capiđđi. Lu zitu, cu li larmi all'occhi puru iđđu, šircava ri cunzulalla tuccannucci puru la manu.

  A sti vuši s'arricugghieru di cursa lu patři e la matři di Betta:

- Ma chi stati fašennu? - Ci fa la matři, alluntanannu la figghia ra llatu di lu zitu.

- Ma cu' Ŕ chi  morsi? - ci fa lu patřii, taliannu cull'occhi storti a Zuzz¨ comu pi diricci: - dopu niatři rui fašemu li cunti- picchý ci avia tuccatu la manu a so figghia.

- Panzanný Ŕ lu nostřiu figghiu chi¨ granni, chi  aviamu fattu fari carrabbineri e un nelinguenti ni l'ammazzau- ci fa Betta. Višenzu, cull'occhi řussi, puru iđđu tistiava comu pi diri:-ora si! ora si!

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetřano - Tp)

 

 

 

 


    Stu fattu successi avantirazzu ravanti di mia; perci˛ fattu veru.
M'attřuvava a la scinnuta di Taschetta, a manu manca a un tiru di scupetta di lu fustu di la munnizza. Ssu jiornu c'era un forti ventu sciruccazzu chi řufuliava e mi purtava ntall'occhi lu sterru di la střata.
   'Na fimmineđđa supra la šinquantina, jittau un sacchettu ri munnizza rintřa lu cassonettu, chi s'attřuvava a manu đitta, quannu un corpu ri ventu forti ci fiši cariri l'occhiali, ch'avia misi, propriu đÓ rintřa.
Iđđa nenti fiši? Allungau la manu rintřa lu fustu pi pigghiari l'occhiali, e siccomu nun ci arrivava, si misi 'n punta ri peri. A furia d'allungari la manu e dari cauši e assuccuna pi putiri acchiappari l'occhiali, nġarbuliau 'n navanti e finiu đÓ rintřa cu li cosci chi scianu di fora.
   A manu manca, đÓ višinu c'esti lu bar unni si ci assetta a lu spissu un mmriacuni. Puru ssu jiornu iđđu era misu đÓ ravanti all'ađđitta e ssi stava taliannu puru iđđu soccu ci stava succirennu a la signura.
   Siccomu caminannu iu m'attřuvava giÓ a ciancu ar iddi n'anticchia di spiritu e viricci megghiu, mi talia nta la facci e mi fa:
Chi piccatu!! Mi rišissi la viritÓ, ssi beđđi cosci cosa di jittari nta la munnizza s¨

Stu fattu u scrissi Vito Marino (Castelvetřano - Tp)

 

 

 

 

<!--<b>|||||||||||||||||||||||||||| Nuovo brano ||||||||||||||</b>--> <!--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEXT T A B L E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <table width="750" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="img/squad/Boden.png" leftmargin="0" righ argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <tr> <td weidth="25"><img border="0" src="img/squad/OL.png"></td> <td weidth="700" height="25" border="0" background="img/squad/O.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/OR.png"></td> </tr> <!------------------------------ End T O P -------------------------------> <!------------------------------ LeftSide --------------------------------> <tr> <td width="25" border="0" background="img/squad/L.png"></td> <!------------------------------ EndLeftSide -------------------------> <!--------------------------------- TEXT -----------------------------> <td width="700" align="center"> <table width="650"> <tr> <td align="left"><br> <font face="Verdana, Arial, Lucida Sans" size="4" color="#110011"> <p align="center"><b>XXXXXXXX</b></p> xxxxxxxxxxxxx </font> <p>&nbsp; </p> <!------------------------------ RightSide ---------------------------> </td> </tr> </table> </td> <td width="25" align="right" border="0" background="img/squad/R.png"> </td> </tr> <!------------------------------ EndRightSide ----------------------------> <!--------------------------------- BOTTOM -------------------------------> <tr> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UL.png"></td> <td width="700" height="25" border="0" background="img/squad/U.png"> </td> <td width="25"><img border="0" src="img/squad/UR.png"></td> </tr> </table> <!-- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--> <!--|||||||||||||||||||||||||||| Chiusura brano ||||||||-->

 

 

 

F O R U M       SIăILIANU

 

 

La me zita


Quant'Ŕ laria la me zita,
tutta frarišia e purrita

Ahi! Laria ý, chi¨ laria r'iđđa nun ci nn' Ŕ! (ritornello)

Havi i capiđđi tisi tisi
pi spirugghialli ci voli un misi.

Ahi! Laria Ŕ, . . .

Havi l'occhi quant' on pirtusu,
unu apertu e l'autřu chiusu.

Ahi! . . .

Havi l'aricchi ranni ranni
parinu chiđđi run liafanti.

Havi l'aricchi a paracqua
unu pu suli e l'autřu pi l'acqua.

Havi lu nasu ca pari un pagghiaru
quannu chiovi mi cci arriparu.

Havi lu nasu a cannolu
pi ciusciallu ci voli un linzolu.

Havi la facci lintinniusa
pari 'na papira ca nirvusa.

Havi la facci di tavulazzu,
sutta lu nasu ci spunta u mustazzu

Havi la vucca quant' on casciuni
ci třasi e nesci un pistuluni.

Si metti la vucca nicaređđa
ci třasi e nesci 'na vasteđđa.

Havi la vucca china china
cu đi scagghiuna Ŕ 'na řuvina.

Havi li renti a grattarola
unu rintřa e l'autřu ri fora.

Havi li spađđi ca pari 'na cascia,
una chi¨ vauta e una chi¨ vascia.

Havi li vrazza di ferru fusu
quannu t'abbrazza ti fa un pirtusu.

Havi lu pettu chianu chianu
comu lu funnu run tianu.

Havi lu pettu pilusu pilusu
comu lu porcu ri Menzujusu.

Havi lu pettu sciđđicatu
tutta a caserma ci ha passatu.

Havi la panza ca pari 'na utti
quannu passa fa cariri a tutti.

Havi li ammi a cucciđđatu,
quannu camina l'abbia ri latu.

Havi li peri a chichiric˛,
quannu camina fa un zi e un no.

E passannu pi corsu Olivuzza
a pigghiaru a corp' 'i cucuzza.

E passannu pi corsu dei Mille
a pigghiaru a corp' 'i cazzilli.

E passannu pi via Danti
l'assicutaru puru li santi.

E passannu pi corsu Pisani
l'assicutaru puru li cani.

E passanni pi Ficarazzi
ci tiraru i cannavazzi.

O Cunmentu ri Cappuccini
nun a vosiru mancu i parrini.

Quannu a purtai a mostr' 'i biđđizza
ma jittaru na munnizza.

nun parramu di so frati
quattřu orvi e tři sciancati.

Ma 'n cumpenzu havi li sordi
ch'accummogghianu tutti li mrogghi.

Ahi, beđđa Ŕ, chi¨ beđđa r'iđđa nun ci nn' Ŕ! (ritornello)

E di picciuli n' havi assai
ch'accummogghuanu tutti li vai.

Ahi, beđđa Ŕ, chi¨ beđđa r'iđđa nun ci nn'Ŕ!<br> La Sicilia Ŕ una terra splendida e generosa, dove il mito si confonde con la storia, la natura Ŕ rigogliosa e la cultura Ŕ il frutto della fusione di grandi civiltÓ che qui si sono succedute nel corso dei secoli. Questa terra dal 2005 vanta un nuovo pat&#345;imonio, la St&#345;ada del vino e dei Sapori Erice Doc che si snoda per diversi comuni t&#345;a Erice, Buseto Palizzolo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Valderice, Castellammare, T&#345;apani, tutti luoghi che custodiscono tesori artistici e archeologici unici al mondo e scorci naturalistici di rara bellezza. Dalla zona archeologica greca di Segesta alla fenicia Mozia, dalla suggestiva cittadina medioevale di Erice sino ad arrivare ai paradisi della Riserva dello Zingaro e delle Saline di T&#345;apani e Paceco, il visitatore pu˛ t&#345;ascorrere un paio di giorni in questi magici luoghi assaporando anche tutta una serie di prodotti enogast&#345;onomici tipici. Lungo il percorso si riuniscono infatti, case vinicole e cantine di produzione di grande fascino, che possono essere visitate previa prenotazione, ma anche agriturismi d&#39;eccellenza, resort di lusso, ristoranti tipici, tutti pronti per accogliere e coccolare il turista e fargli t&#345;ascorrere una vacanza da sogno.<br> Si t&#345;atta quindi di un&#39;area produttiva in fermento, che ben promette di diventare un riferimento internazionale per i vini siciliani di qualitÓ, al cui cent&#345;o sta l&#39;antico borgo medioevale di Erice, uno dei luoghi pi¨ belli d&#39;Italia.<br> <br> la St&#345;ada del vino e dei Sapori Erice Doc si snoda infatti, su uno dei territori rurali pi¨ interessanti d&#39;Italia, un&#39;area collinare circostante il comune di Erice, costituita da terre fertili e rigogliose, i cui vigneti sono adagiati t&#345;a i 250 e i 500 met&#345;i di altitudine, a guardare il mare poco lontano.<br> <br> La particolare morfologia dei suoli delle colline che circondano il Monte Erice, il clima caldo asciutto per gran parte dell&#39;anno garantiscono un&#39;ottima esposizione e ventilazione di brezza marina ai vigneti e l&#39;elevata escursione termica dona carattere e aromi al vino. Cosý nascono gli squisiti e preziosi &#39;nettari degli dei&#39; che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Cont&#345;ollata Erice D.o.c., un&#39;attestazione di garanzia della qualitÓ che viene monitorata durante tutto il processo di produzione. Olt&#345;e ai vini, il visitatore pu˛ godere dei profumi e dei sapori che caratterizzano tutti gli alt&#345;i prodotti gast&#345;onomici del t&#345;apanese a cominciare dall&#39;olio, dagli squisiti formaggi, dal cous cous, dai prodotti della tonnara che caratterizzano la cucina locale e che creano sapori indimenticabili.<br> <br> Il territorio - Come abbiamo giÓ detto la St&#345;ada del Vino e dei Sapori Erice Doc si snoda att&#345;averso un territorio leggendario dove storia e cultura hanno lasciato un profondo segno e testimonianze uniche al mondo. Vi suggeriamo un itinerario di t&#345;e giorni att&#345;averso i luoghi pi¨ belli della provincia di T&#345;apani.<br> <br> Dopo aver fatto colazione, partendo da T&#345;apani si arriva ad Erice, tipico borgo medievale, con le sue st&#345;adine rivestite di basolato e acciottolato, la Chiesa Mad&#345;e, la tipica piazzetta, le numerosissime chiese, il Castello, i Giardini del Balio. Durante la visita vi consigliamo di non perdere gli squisiti dolci della t&#345;adizione ericina che le tante pasticcerie del luogo producono e di visitare i laboratori artigianali dove ancora oggi si realizzano al telaio i famosi tappeti ericini e le ceramiche decorate. Qui Ŕ pure possibile, previa prenotazione, visitare una delle tante cantine del luogo come ad esempio la casa vinicola Fazio, i cui vigneti si estendono sulle dolci colline che fanno da cornice al Monte Erice e come verdi ricami rendono unica e suggestiva la bellezza del paesaggio. Dopo il pranzo, in un ristorante del luogo a vost&#345;a scelta, vi suggeriamo di visitare la zona archeologica di Segesta, che custodisce, t&#345;a gli alt&#345;i, lo st&#345;aordinario tempio del 430 a.C.e il teat&#345;o dove ogni anno si svolgono importanti rappresentazioni classiche. In serata rient&#345;o a T&#345;apani.<br> <br> Oggi si va a Scopello per la visita naturalistica alla Riserva dello Zingaro, con i suoi sentieri, la rigogliosa vegetazione mediterranea, le sue calette t&#345;anquille dove il mare si insinua con dolcezza che fanno di questo posto un luogo di st&#345;aordinaria bellezza durante tutto il periodo dell&#39;anno. Qui Ŕ possibile ammirare gli splendidi faraglioni e il paesino di casupole in piet&#345;a che rappresenta un perfetto esempio di baglio del XVIII sec, con granai, fienili e stalle. Dopo il pranzo si pu˛ visitare la storica tonnara per apprendere le fasi di un&#39;antica tecnica di pesca locale, la mattanza e della lavorazione del tonno, pesce che cosi tanto significa per questo territorio. Nel pomeriggio rient&#345;o a T&#345;apani.<br> <br> Dopo una lauta colazione ci si t&#345;asferisce alla riserva dello Stagnone, una st&#345;aordinaria laguna nella quale sono state ricavate le pi¨ antiche saline di tutto il Mediterraneo. Le acque salate di questa riserva sono uno dei paesaggi pi¨ belli di tutta la Sicilia, disseminato di suggestivi mulini a vento, di bianchissime montagne di sale e di vasche d&#39;acqua. Inolt&#345;e si possono ammirare le spettacolari isole dello Stagnone e dopo pranzo raggiungere l&#39;isola di Mozia, percorrendo un breve t&#345;atto in barca. Qui Ŕ custodito un sito archeologico fenicio dove si pot&#345;anno ammirare il cothon (originale bacino di ormeggio), la st&#345;ada punica sommersa, la necropoli e la splendida statua del Giovinetto, testimonianza artistica del V sec. a. C.

25.12.2016