>
 

 Sciarra třa unu ri Pachinu e unu ri Terranobbili.
Versi ru 1923 di Corrado Orlando,
coti di Paulo Valvo re anziani di Pachinu.


I    PACHINU

L'imperaturi di Custantinopuli,
si nni jiu a la verra cu fušila e sciabbuli,
e Vittoriu terzu, di gran zanĝu nobbili,
fu vitturiusu, vincituri e abbili.
Vinciu Třipuli cu cittati nobbili,
vinciu li terri cu ghiardina e arbuli.
Viva Pachinu e abbassu Terranobbili,
picchý ci campa l'omu misarabbili.

II    TERRANOBBILI

Pachinisazzi rannizzi e variabbili,
e tarnabbulisi nun l' at' a muntuvari!
I Tarnabbulisi vi cuntunu parabbuli,
ch’ e pachinisi vi puonnu accattari!
Su' tutti řicchi di jardini e arbuli,
varchi di pisca e bastimenti a mari;
i pachinisazzi siti tutti misarabbili,
ca mancu aviti culu pi cacari.

III    PACHINU

Apprositi veri a li ficupalari,
ca siti tutti nobbili e riccuna;
e veramenti siti prupritari:
di funci, sparici, maređđi e carduna.
E ssi vi spýenu unn’ e' lu vostřu stari:
ntom paisiŔđđu ca nun ci su lampiuna.
Passata di frascaluori e ricuttari,
comu parrati chi vostři patřuna?

IV    TERRANOBBILI

e quannu mai ati vistu patřuna,
nÚ massari e mancu řibbittieri?
Paisi persu, chinu ri mprugghiuna,
cunzumacasi ri tutti li maneri!
V’ avantati ca siti patřuna…
ma soccu ci mprugghiati e furastieri?
ca nun vi vuonnu mancu pi garzuna,
nÚ p’ annittari stađđi e arrunzari fumiŔri.

V    PACHINU
I tarnabbulisi si canusciunu re pieri,
se sunnu puorci o sunnu cristiani.
E ssi canusciri vuliti a li mugghieri,
su chiđđi chi střuppuna nta li manu,
ca scippunu curina, třazzeri třazzeri:
a Cuffara, a Pagghiarieđđu e a li Vardiani.
E poi, Tasca vi manna li campiŔri,
e v’ assicuta comu tanti cani.

VI    TERRANOBBILI

I tarnabbulisi sunnu li cristiani,
ca 'n facci a vuautři su milordi nĝrisi;
vannu vistuti comu li suvrani,
e sunnu la nmiria r’ ogni paisi.
Lu vestiri re francisi e miricani,
Ŕ mudellu sciutu re tarnabbulisi.
Nun zunnu comu a vuautři řapatani,
rozzi, piđđirini pachinisi.

VII    PACHINU

e quannu mai ati vistu cammisi?
Mancu sapiti chi culuri hannu!
Li řobbi l' ati vistu a cu' l' havi misi,
picchý li mastři pi vuautři nun ni fannu.
Pieđđi ri crapi e di crasti martisi,
v’ ancuppulati comu vannu vannu,
e fititi peggiu di li magunzisi,
comu la genti ca tinia Ganu.

VIII    TERRANOBBILI

I pachinisi su' figghi ri Ganu,
e ssu' divoti di IŔmpiu Galiuni.
A Sirausa, quantu ci nni vannu,
pi testimoni farsi, a la priggiuni.
cu quali cori, spinciti la manu
n facci a Cristu, cu lu vulanzuni?
Lu pachinisi, pi li vintun-granu,
si vinniu a Cristu e s’ abbrazzau maccuni.

IX    PACHINU

E tempi ca řignava ře Niruni,
a Terranobbili guvirnava Giura,
Marsiliu, Pulicanti e Falsitura.
Erunu tarnabbulisi ri natura:
Barabba, Gaifessu e Gairuni,
li nimici ri Cristu, třaritura.
I tarnabbulisi, pi essiri cafuna,
cci rŔsunu a Cristu l' urtimi dulura.

X    TERRANOBBILI

I pachinisi siti tutti mpustura,
e a tutti la linĝua v’ avissuru a tagghiari,
ca n' amprugghiati ri tutti li culura,
e apposta la scuminica vi cari.
E tempi ca řignava Giura,
Terranobbili nun asistia, senz' ammintari!
Ca 'n facci a vuautři semu prufissura,
e quannu ni viriti v’ at' a scappiđđari.

XI    PACHINU

Oh!.. chi murellu di gran facci řari,
fašiti nnammurari a li JurŔi.
Fimmini e ommini pariti sumari,
besti sbarcati ri li CunziriŔi:
unni ci su' lupi, sciacalli e scuzzari.
Chissa e' la stirpi vostřa, o vi su ziŔi!
Ora, u Guviernu pi fari rinari,
riši ca v’ hav' a purtari a li musei.

XII    TERRANOBBILI

E pachinisi v' hann’ a purtari a li musei:
fimmini e ommini, schetti e maritati,
besti ri li muntagni e li furiŔi.
Paisi ri scimmiuna ammalariati,
facciazzi ri šinisi sarafŔi;
figghi ro ranĝutanĝu ginirati.
E ssi sfidati li putenzi eurupei,
pi maravigghia lu premiu pigghiati!

XIII    PACHINU

cu quali facci, sarvaggi, parrati?
Arbazzi di la furesta třipulina.
Lu Guviernu vi teni assidiati,
e vi pasci comu l' ursi a la marina.
L'ommini o ranĝutanĝu assimigghiati,
li fimmini řigurusi maialieđđi.
E ssi pi ssorti a Pachinu acchianati,
pariti comu tanti puorcispini!


XIV    TERRANOBBILI

I pachinisi siti tutti malispini,
siti chiacchiarunazzi e papparusi,
ca sciarri ni šircati senza fini.
Fimmini e ommini, sguaiati e bausi,
i tarnabbulisi vi řumpunu li řini,
e v' a fannu finiri d' essiri mafiusi!
a cu' rišiti, sarvaggi e puorcispini?
Passata di crasti e canazzi řugnusi!

XV    PACHINU

Chiuttuostu, ca ni pariti řispittusi,
beđđa ca vi la cantu tunna e chiara;
s' i pachinisi nun fussuru ginirusi,
passassuvu tutti sutta la mannara!
Si nun vi nni jiti e nni šircati scusi,
na brutta fini pi biautři si pripara.
I tarnabbulisi siti tutti řigurusi,
sulu a scurciari ossa a la Tunnara.

XVI    TERRANOBBILI

Si niautři scurciamu ossa a la Tunnara,
nun zemu comu a vuautři fumirari.
0 novantunu, chi gran cosa řara…
quantu fummieri putistu carriari.
Cci lu purtastu finu a la Favara,
a un zordu o carrettu, a li Spaccafurnari,
e passastu 'na vita tant' amara,
pi essiri manciuna e mpanatari.

XVII    PACHINU

I tarnabbulisi siti tutti prupritari,
ca ci aviti fattu u priŔstitu a li Taschi;
A San Gaitanu fašistu cripari,
privu di bummi, di festi e di maschi.
Nn' ati furriatu vaneddi e furnari,
muorti ri friddu, spiđđizziati e laschi;
e pi la fami, pi sordi e sanari,
pirdistu u sceccu cu tutti li fraschi!

XVIII    TERRANOBBILI

Ammatula pachinisi ca t' ammaschi,
chi tarnabbulisi pani nun ti nni 'uschi!
A ttia la fami ti sfunna li naschi,
nmiŔnzu li mprogghi ti pierdi e t' anfuschi.
Rugnusu, cu la řugna nta li naschi;
ti scanti , si li carni ti l’ abbuschi.
Si vvota ventu e vŔnunu burraschi,
pachinisazzi at' a 'mmuccari muschi!

XIX    PACHINU

I Tarnabbulisi at' a ‘mmuccari muschi!
S' iđđu vota sciroccu a lu Livanti,
morti di friddu, spiđđizziati e laschi,
vi nni jiti a fari li limusinanti.
Si vi sfašiti e pigghiati li fruschi,
cu la miseria spariti tanti e tanti.
Si vvota vientu cu lampi e surruschi,
addiu Terranobbili e abbitanti.

XX    TERRANOBBILI

Chianci Pachinu pi biautři gnuranti,
ca siti tutti stupiti e viulenti.
Vi sintiti řiccuna e mircanti,
prupritari di vigni e parmienti.
Ma s' iđđu veni n' annata vacanti,
arrivati ar essiri l' urtimi pizzenti.
M’ armenu zittitivÝ! Zingari e furfanti,
mprugghiuna, pachinisazzi ntacca genti.

XXI    PACHINU

Terranobbili e' nmarcatu all'Orienti,
e i tarnabbulisi siti tutti crapari.
Chi stavunu allegri e com’ erunu cuntenti,
quannu Brunu ci řapiu li tunnari.
Brunu, viriŔnnu đđi beđđi jumenti,
střata a peri nun ni vosi fari…
Ntřavacca e fa la střaggi re nnuccienti,
e crisci la řazza di li spaccafurnari.

XXII    TERRANOBBILI

Jiti šircannu a cu' e' ch' hav' a 'mmazzari
a vuautři, ucchi d'infernu pachinisi.
Paisi di veri crasti e picurari;
comu parrati chi tarnabbulisi?
A li vuostři jumenti puonu ntřavaccari,
usanza ri vuautři crasti pachinisi.
Stativi zitti, chi parratÝ a fari,
muli bastardi di li mistřittisi.


XXIII    PACHINU

Pi buoi vi teni Tasca e pi crasti lu Marchisi,
ch' aviti corna ca fannu paura.
Cu vuautři nun zi po pigghiari mprisa;
cu' metti scummissa, la perdi di sicuru.
pi corna sunn’ avanti li francisi;
ma vuautři li vinciti addirittura!
Viva li corna re tarnabbulisi,
ca hannu pisu, qualita' e misura.

XXIV    TERRANOBBILI

I pachinisi aviti la mintura,
lu stessu re curnuti appatintati.
Aviti curnazza di mala misura,
e cu' l' havi chiu' luonĝi lu dazziu paiati!
Ora u Guvernu v’ha scrittu a la šinzura;
percio ci ait' a paiari puru li spisati.
I pachinisi, aviti sta sbintura
di essiri curnuti e vastuniati!

XXV    PACHINU

PutÝti cripari e moriri ammazzati!
e cu cripari o nfiŔrnu vi nni jiti.
Sarvaggi, turchi senza battizzati,
ca 'n mienzu a li Cristiani vi mittiti.
Ma, vuautři stessi, chi nun vi n' addunati?
Chi fietu di sarvaggiu ca fašiti?
Pugnu di carcasconci, scarcagnati,
e patřuna vuostři nun li canusciti?

XXVI    TERRANOBBILI

Vi canuscemu cu' siti e cu' nun ziti,
paisi persu, cormu di gnuranza.
Stupiti e gnuranti, ca autřu nun ziti,
vistuti di 'na stupita arruganza.
Rišitini: di niautři chi řišivisti?…
Ca risprizzati la vera fratillanza.
Ch' e' beđđu stu parrari ca fašiti.
Pariti puorci! Parrannu cu crianza.

XXVII  UNU RI MARZAMEMI CHI TALIAVA A SCIARRA

Si parti Marzamemi, a manza a manza,
cu tantu ri ngegnu e nobbili parrari:
“Fermi tutti rui! CÓ nun c'e' sustanza!
pi quali mutivu v’ avit’ a sciarrißri?
Uffisa nun ci nni fu e mancu mancanza;
rativi a manu, e v' at' a rispittari!”
Si la střincieru cu vera fratillanza,
e ssi curmarunu di vasi e cosi řari.

XXVIII    POPOLANO

E chi viristu! la musica sunari!
'm piazza, 'n ogni locu e 'n ogni via.
Tutta Pachinu si misi a ballari:
la bassa plebbi cu la signuria.
Di Terranobbili, nun n' hagghiu chi cuntari…
Ogni omu chi festa ca fašia.
A vvuši fuorti si misiru a gridari:
"Viva la paši e vviva l' alliria!”

XXIX    L'AUTORE

Currau Orlando munta 'n fantasia,
ca sti rui paisi ha fattu řipigghiari.
Ci pigghiava spassu e cci řiria,
e chiussai lu fuocu lu fašia sbampari,
mentři sta granni storia si fašia.
Ca', la menti mia potti arrivari…
e ssi cc’ e' erruri nilla puisia,
prega l' amiši ca l' hannu a scusari.

XXX    L’AUTORE

Currau Orlando cessa d' impruvvisari,
e cessa puru la so řozza Musa.
Si quarche Pueta, miegghiu a sapi fari,
Currau Orlando ci addumanna scusa.
Anchi lu nomu miu fazzu firmari:
sugnu Sicilianu di la terra prizziusa.
Si vvuliti sapiri unn' Ŕni lu me stari,
esti a Pachinu, pruvincia di Sirausa.


 

 

Un Saluto
Scrivi messaggio
Un Commento

 

 

25.12.2016