Puisia ru nonnu

 A me verra (1915 - '18)


Amiš' e parenti vi vogghiu cuntari                1
Tutti li suffirenzi me' verrieri
Ora vi cuntu cu palori chiari
chiđđu ca suffrii nta quattř' anni ri peni.
scusati si sbagliassi a lu parlari,
s' 'un m' accumpagna giustu lu pinzeri.
Chi nfernu, chi fastidiu, chi sfirnýši
chi scuppiau o novišentuquinniši.


E vintiquattřu ri Majiu 'na jurnata,                  2
jornu di la mobilitazioni,
l' Austřia hav' a verra dichiarata
cu la ran bannera třiculuri.
Ognunu řispunnemu a la chiamata
Tutti r' un zenzu, ‘n attu r' un valuri.
Ni chiama a classi a classi a li so' mprisi
nenti sapennu ca si perd' i spisi.


P' ognunu chi lassamu lu paisi                       3
Cu li famigghi tutti affrittulusi,
e massimamente quarche burgisi
chi lassau all' abbannunu li so chiusi,
scuppiau sta ran forti crisi
puru pi li famigghi chi¨ cunfusi.
Senza chi nuđđu ri vui s' affinnirýa
nominu sulu la famigghia mia.


Spartimi ra famigghia 'un mi vulia,                 4
a mmia mi parsi un gran třarimentu
sei misi avia ch' era pi casa mia
ci avia arrivatu pi sforzu e pi stentu
s' iđđu l' avia rittu un ci criria
d' essiri třattatu ri stu senzu
stu valantomu ven' a cerc' a mmia
mentři iu a iđđu nun lu penzu.


Ogni putenti voli fari verra.                           5
Armanu tutti, juvini e nchiffarati,
cu cummatti pi mari, cui pi terra
senza aviri di nui nuđđa pietati.
S¨ com' un mastřurascia cu la serra
chi tagghia tutti i rossi e li minuti,
armanu puru pi fari la verra
tutti li zoppi, šunchi, orvi e muti.


Rišinu iđđi ch' Ŕ nišissitatati                     6
A fannu puru i figghi ri papÓ.
Iđđi si la virino nte teatři
e a niautři nni la fannu fari ccÓ.
Tutti li so střumenti su' accurdati
ch' ognunu r'iđđi a mbuscari si va
e a niautři scarsi tutti armati
ni runan' ‘i mazza senza pietÓ.


Chistu riscursu lassamulu ccÓ.                           7
Vi cuntu un pocu di la vita mia
fašennu lu surdatu nta šittÓ.
Quantu autři partýri viria,
e s'iđđu ven' a mmia comu si fa?
E mentři la me menti lu rišia
m' arriva l' ordini di partiri đÓ
a lu settantašincu fanteria.


E vintišincu ri giugnu si partia,                    8
lassamu la šittÓ di jorn' e 'n gnornu,
a sorti chi ni port' a la střanýa
j˛ speru chi ni sarva lu ritornu.
Mentři lu třenu tagghia la via
pinzava sempri la notti e lu jornu,
pinzava sempri a la famigghia mia,
e pašinunavia, quetu e sonnu.


E vintišincu arrivamu di jornu,                      9
scinnemu di lu třenu a Cirvignanu,
un třummitteri sunau lu cornu
a lu cumannu di lu capitanu.
Sparanu li cannuna r' iđđi ‘ntornu,
dunanu allarmi pi 'n aeroplanu;
mi misi 'n culaturi pi ssu jornu
chi c' era di lavari peri e manu.


A Cirvignanu fišimu řiposu                                   10
E subbitu armamu accampamentu,
avýamu un cumannanti mafiusu
chi vulia fari tuttu non momentu,
ma era 'na patata schifiusa,
a notti si sintiu bummardamentu
iđđu si ntisi veniri u nirvusu
e partiri vulia comu lu ventu.


Eramu quasi šincušentu                              11
Tutti a campu apertu chi chiuvia
nta třona e lampi, acqua e forti ventu
ognunu la so tenna si fašia.
Era un puntu ri cuncentřamentu,
cui pi 'na střata cui pi nautřa via
partiri viria 'nu řeggimentu
tutti curaggiusi com' a mmia.


L' ordini di partýri u nnumani vinia                   12
Đitti pi lu front' ‘i Monfalconi
zainu a spađđa e si ncumincia la via
a peri caminamu pi sei uri,
mentři bummardari si sintia
la ranni cittÓ di Monfalcuni,
e niautři tanti poveri surdati
ni nni jýamu a lu mašellu cunnannati.


Junti chi fomu appena na đu nfernu             13
Unn vi lu pozzu riri chi virýa
na đa ran forti lotta e đu šimentu
quantu cumpagni carýri viria,
tutti ni sparpagghiamu nton momentu
s' iđđu l'avia rittu un ci criria
chissu fu 'nu veru spaventu
crirennuni chi đocu ni tinia.


A li šincu r' Austu si rišia                           14
r' iri a dari l'assaltu a lu tammuru,
un tirantunnu chi Ú, gir' e firria,
tuttu ntunniatu ri sacchett' a muru.
Un cannuni di la cumpagnia
S' avanza pi l' assaltu e spara puru.
M' arresta pi ricordu ssa sirata
Na cannunata si lu porta 'n fumu.


D' Austu scinnemu a lu vintunu                     15
E pi furtuna turnamu a ripusari
U nimicu attacca arrÚ u tammuru,
Eramu tutti cu cori řimossu.
A nostř' artiglieria chi spara puru
Contř' o nimicu chi stava a řiddossu.
E nui partemu e arrivamu di notti
nton paisi chiamatu Tři Sordi.


E vintinovi r' Austu si rišia                           16
di partiri pu front' ‘i San Micheli
u nnumani partýri s' avia
pi ghiri a passari autři peni
mentři mi fannu fari n' autřa via
chi fašia veniri lu friddu e la frevi,
mi portanu a lu fronti Santa Lušia
unni chi mi piscaru nta  li peri.


O vintinovi eramu 'n třinceri                        17
s' avia ncuminciatu l'avanzata,
ni taliavamu tutti nta li šeri:
'sa comu ni finisci sta jurnata'.
Mentři l' austřiaši artiglieri
cuntinuavanu la so sparata
na nica scheggia mi firisci un peri,
scappu ri đa vita dispirata.


Ssa vita l' amu fattu chi¨ ri unu                     18
e nni fa a tutti třoppu mprissioni,
mangiatu ri pirocchi e stari nuru
ognunu suppurtari chi¨ nun moli.
Diciotto misi passai, fora r' ognunu,
n mezzu đu focu ¨nni chi si mori
e cull' aiutu di Ges¨ e Maria,
arrivai nautřa ota 'n casa mia.


Ssennu a lišenza, ch' era 'n casa mia,          19
un gnornu sentu leggiri u giurnali,
c' era 'na scrittura chi dišia
'ai nostři ci toccava rincolare'.
quasi nuđđu veru ci criria,
vintottu misi sempri r' avanzari,
tutti li beni Cadorna ch' avia
n tempu sei jorna ci l' appi a lassari.


Comu si spiega ora amiši cari                  20
Ch' Ŕ; successu stu putenti dannu?
Jornu e notti sempri r' avanzari
Pigghiari lu tirrenu  parmu a parmu
N' mezz' a đi  v˛scura, muntagni e ciumari
quantu me frati morti ci stannu,
e a nui ni li tocca abbannunari
senza sapiri r' unni veni u dannu.


Sintennu chissu, Signuri vi nĝannu,          21
Nun zacciu s' aiu fattu quarch' erruri,
passannu tutti sti peni e st' affannu,
allura m'aiu datu disirturi.
Va beni pi la patřia Ŕ un dannu,
ma avennu a la famigghia tantu amuri,
e la fortuna amentři mi rišia,
'Si vvoi campari t' ha pigghiari ssa via'.


E vintitři ri Marzu la matina                       22
di l'annu novišenturišiottu
pinzava a la famigghia cu gran stima
dubitannu di farici un tortu,
avia la me casa pi catina
chi mi tirava senzu a stari accortu,
m'arrestanu a li reši ri matina
tannu lu cori meu si ntisi mortu.


Si prisintaru a li s˛ maneri,                        23
mi puntanu u fišili ri višinu
du' sbirrazzi brutti crudeli
vennu a arristari a mmia e a mme cušinu.
Rišiottu misi passai, fora r' ognunu,
n mezzu đu focu unni chi si mori
pinzannu a la famigghia, e đa jurnata
mi purtaru a caserma ra Bađđata.


Stesimu đÓ rintřa 'na nuttata,                24
pi 'n Třapani partemu lu nnumani
mi spartu ra famigghia đa jurnata
pinzava sempri chi vulia scappari,
taliava ch' era forti ncatinatu
era vardatu di tři grossi cani,
penzu 'sarÓ ch' Ŕ lu me distino'
mentři ncumincia lu caminu.


Fašennu đa vita sempri ri cuntinuu          25
n Třapani arrivamu a mezzujornu,
un brigaderi ch' era un sbirru finu,
ch' era cuntintuni pi đu jornu,
sutt' occhi tinia a mme cušinu
e a mmia mi firriava sempri ntornu
e Vanni 'u zoppu' cu la so fracata
ni purtau a caserma ra Mocata.


Junti chi fomu pi đa jurnata                      26
ni pigghia u nomi nautřu brigaderi
paria ch' avia 'na mala livata
ni pigghiau a tutti propriu ri beni
vulia cuntata tutta la passata:
'Vi prisintastu cu li vostři peri?'
J˛ ci arrispunnii cu curtisia:
'S' 'un era capitatu 'un ci vinia'.


Ora vi cuntu senza buggia                            27
quantu amiši třuvai na đi cuntorni
Cu me cušinu, era 'n cumpagnia
di quarantotto, mi paria un gnornu,
ma penzu sempri a la famigghia mia
paši nun mi po' quetu e sonnu,
ora vi parlu cu la viritati
com' eramu sirvuti e rispettati.


Eramu nchiusi rintř'e cammarati             28
cuntannu sempri a nostřa vittoria,
pi ranciu ni passavano patati
e quarche ghiornu baccalÓ e cicoria.
Eramu propriu boni sistimati
pi fari řinfriscari la memoria,
e ss' a famigghia nun porta manciari
avemu beđđi cosi ri cuntari.


Quaranta jorna vittimu passari,                  29
a li reši di Majiu vinni l'ura
prestu lu třenu ni fannu pigghiari
accompagnati ri tři tartaruna
e pi 'm Palermu ni fannu avviari
rišennu a niautři 'třaritura'
e arrivannu poi a la stazzioni
ni portanu đittu a l' Ucciardoni.


Ni nchiurinu đÓ rintř'  on cammaruni,     30
ni řispettanu di principi e ri conti.
'Na vardia carciarera lazzaruna,
ch' era niputi di Giuseppi Fonti,
appena arrivati a stu signuri
ni fa "ora partiti pi lu fronti".
J˛ ci arrispunnii "un zacciu la via,
si voli vegnu appressu ri vossia."


Stesimu quattřu jorna 'n cumpagnia           31
ni řispittava comu veru frati
pi biviri ni porta acqua ri liscia
pi mangiari pani ri patati
pigghiannu cunfirenza ni rišia
"vi portanu a viautři a villabbati,
nton gnardineđđu firriatu ri mura
nzemmula cu l'autři disirtura"


Partemu scuraggiati lu nnumani                 32
ncatinati comu d¨  briganti
a tutti ci pariamu piatusi
a chiđđi chi taliavanu ri distanti,
ma poi virennu ch' eramu surdati
curaggiu ni fašianu tutti quanti
rišianu ognunu "unn vi scantati,
vi portanu cu l' autři a Villabbati".


Junti chi fomu appena nta stu locu             33
paria un cunmmentu ri monaci cumpletu
stavamu tutti sempri 'n mezz' on focu
picchý era rintřa 'na fossa fabbricatu.
Un' aria brutta e poi manciari pocu
ognunu carýa subbitu malatu
addisiÓvamu ci vinissi un motu
a đu carogna chi nni ci avia purtatu.


E pi gustari megghiu lu palatu                   34
avýanu nautřu bruttu naturali
ogni sbirruni cu lu nervu armatu
chi nni třattava peggiu di l'armali
senz' avillu ri nuđđu cumannatu
fašianu sempri lu nervu schiuccari,
eramu rintř' on curtigghiu cumminati
chi nuđđu putia fora scappari.

Mentři tutti stavanu a pinzari                    35
a stu nfernu chi nn' avia arrivatu,
e cu' šerca mezzi pi scappari
p' 'un essiri chi¨ malu třattatu,
mentři arriva ordini a sti nfami
di stu řipartu essiri sgummiratu,
mi portanu a Milazzu lu nnumani
unni chi la gran fami amu pruvatu.


Furtuna chi ti vogghiu a lu me latu            36
fammi curaggiu e dunami aiutu
mi třovu intřa Milazzu cunnannatu
scarsu, mortu ri fami arriddušutu.
quarch'  amicu ch' avia a lu me latu
prova la so parti e ssi sta mutu.
Tutti sti beni u guvernu m' ha datu
pi ricumpenza dopo tantu aiutu.


Passannu sti jurnati ri miseria                   37
stÓvamu tutti cu la menti 'n aria
tiniamu li facci ri materia,
pariamu tutti chini di malaria,
pi třavagghiari scupremu l' america
cucchiari e gavetti jittavamu all' aria
e poi ogni tantu si fašia 'na prerica
contřu đi sbirruna e a đa nfamia.


ĐÓ rintřa paria 'n arsinali,                   38
ognunu si fašia lu so misteri,
cu vinni ficu, pira, puma e pani
ca cu' cumprava ci sintia u sapuri,
cu joca a carti sempri pi dinari
cu  allorda carta pi stampari šuri
cu fa lu camurrista pi fumari
senza nuđđa vivrogna nÚ russuri.


Cu mme cušinu stava tutti l' uri            39
passamu 'n tempu sta vita ri cani.
Un gniornu fu chiamatu run sbirruni,
l' avvisu ci vinia ru třibbunali
lu portanu 'm Palermu all' Ucciarduni
prestu ni spartinu u nnumani.
La sorti ni destina lu střatuni
e l' avviniri ch' avemu a passari.


J˛ dopu pocu jorna fui chiamatu              40
all' ottu di Novembri la matina,
veni un brigaderi e un zurdatu
mi riši "ora parti pi Messina,
di lu třibbunali sý avvisatu,
CÓ li manu ca c' Ŕ la catina".
M' attaccanu pun meru cunnannatu,
Nun mi la scordu chi¨ chissa matina.


Subbitu partemu pi Messina,                    41
mi portanu ravanti a li giurenti
eranu fursi chi¨ ri 'na vintina
avvucati, giurati, presidenti,
prestu lu me prošessu si ncamina,
la me cunnanna la tinianu a menti,
pi tteniri firmizza e disciplina
mi runanu a suspisi anni venti.


Lassamu třibunali e prisirenti                42
dopu sei jorna ni portanu a lu fronti,
abituatu ri đi ranni spaventi
ch' ogni minutu chiamava li santi,
arrivavu đÓ ch' 'un c' era chi¨ nenti,
firmaru l' armistiziu sull'istanti.
Ma penzu a la cunnanna e su' scuntenti,
penzu a mogghi, figghi e tutti quanti.


Mi passu anticchia 'i tempu cu stu scantu    43
senza aviri fattu nuđđu mali.
Lu ministřu di la verra Diaz Armandu
un gnornu pubblicau 'na šircolari,
sennu niautři tutti o so cumannu
ordini aviamu tutti r' ascutari
lu scrittu mi řalligrau 'n autřu tantu
tutta la cunnanna mia fa annullari.


Rinĝraziu a Cristu e la surti, suvrani        44
ca m' assissteru sempri a tutti l'uri
a scornu ri carogna e di li nfami,
e di la genti farsa e třaritura,
passu quattřu anni ri focu e di fami
senza cogghiri sanĝu nÚ calura.
Ma speru nta poch' 'i jorna 'i cuncidarimi
quantu vaiu a vasari la me šura.Fiori ca di mia si sempri amata                 45
dopu quattř' anni ti třovi řifiorita,
ora ch' Ŕ arrivata la jurnata
jetta ssa fogghia třista e sculurita,
ha avutu curpa la furtuna nĝrata
soffriri tantu nni la nostřa vita
ma speru nta la Matři Addulurata
di řiturnari cu saluti e vita.


Ora chi sta gran lotta Ŕ tirminata               46
tornanu 'n cori l' amuri e la vita
torna la vita vecchia addimurata
torna la paci bella řifiorita,
mi řesta pi řicordu ssa jurnata,
cu' appi la furtuna di villa finita,
e tutta la quadruplici alliata
gridau "Viva l' Italia unita!"


M' aiu 'mpignatu e arrivai stancu             47
pi cuntarivi tutta l' evangelica,
a farimi sti versi nun fu francu,
vulia la menti d' un střuitu mericu,
scrivu giustu la me firma e quasi mancu
vulia passari quarche libbru tecnicu,
u nomi meu vi ricu chiaru e francu
Ŕ Amodeo Giuseppi di Domenicu. 

 

Un Saluto
Scrivi messaggio
Un Commento

 

 

Per scrivere in siciliano come scrivono i poeti, leggere le pesie, meglio a voce alte, con tutti particolari fonetici. La scrittura della lingua siciliana non Ŕ facile, si sa, ma segundo le leggi della fonetica si riesce a scrivere in siciliano quasi come parla la gente di Sicilia. Questa poesia Ŕ ambientata nel periodo della Grande Guerra, quando mio nonno fu chiamato per servire la Patria sul campo di battaglia, sul Fronte contro gli austriaci. Le norme igieniche non venivano rispettate (infatti i soldati non si potevano cambiare per settimane, non si lavavano) e il loro alimento di base erano le gallette.<br> <br> I soldati erano anche molto arretrati rispetto al resto della societÓ perchŔ loro rimanevano chiusi nelle trincee a &quot;marcire, mentre la massa nelle cittÓ andava avanti.<br> <br> Infatti, le industrie siderurgiche divennero industrie militari; quelle d&#39;abbigliamento diventarono fabbriche di divise e scarponi; le miniere dovevano fornire il loro carbone alle fabbriche; le industrie alimentari furono dirottate per il rifornimento per il fronte;gli operai specializzati furono richiamati tutti nelle fabbriche e le donne lavoravano nelle fabbriche o nei campi al posto degli uomini.<br> <br> PoichÚ tutto questo lavoro non bastava lo stesso, gli alleati si rivolsero agli Stati Uniti per ottenere rifornimenti d&#8217;armi e alimenti.<br> <br> <br> <br> Gli operai della cittÓ facevano una vita durissima sia per il regime militare nelle fabbriche sia per il prezzo elevato del cibo e la mancanza di esso. Per questo motivo negli ultimi mesi di guerra in Italia, in Germania, in Austria e in Francia scoppiarono violentissimi scioperi, sebbene fossero proibiti e repressi nel sangue. Gli operai furono indotti dalla Russia, dove una rivoluzione era riuscita a far uscire il paese dalla guerra.<br> <br> Gli scioperi erano organizzati dai partiti socialisti che scatenando una rivoluzione avrebbero sperato di intimorire i governi e indurli a trattare la pace.<br> <br> <br> <br> Nelle trincee, languivano i contadini che formavano la stragrande maggioranza dei soldati di leva e che invidiavano gli operai richiamati nelle cittÓ al riparo di mitragliatrici e dai cannoni. Quando questi operai cominciarono a scioperare molti estremisti di destra, sobillarono i fanti contadini contro i proletari marxisti. Li definirono imboscati, descrivevano la loro come una vita dorata, al riparo da fatiche e pericoli e, in molti casi, riuscivano a resuscitare quella rivalitÓ tra cittÓ e campagna.<br> <br> All&#8217;inizio le trincee erano concepite come un rifugio provvisorio, ma con il passare dei tempi divennero i quartieri permanenti dei reparti di prima linea.<br> <br> Tutta la zona in cui immensi eserciti in lotta si fronteggiavano fu coperta da una serie di fossati paralleli sempre pi¨ larghi; essi furono dotati di baracche di legno, protetti da reticolati di filo spinati e collegati tra loro per mezzo dei &#8220;camminamenti&#8221;. <br> <br> <br> <br> In trincea la vita scorreva con una monotonia insopportabile, interrotta solo dal grido che tutti temevano, lanciato a giorni alterni dagli ufficiali dell&#8217;uno e dell&#8217;altro schieramento: &#8220;All&#8217;attacco!&#8221;. Questo grido era il segnale dell&#8217;assalto alla baionetta, un rito tanto inutile quanto sanguinoso, che falciava ogni giorno centinaia di vite umane. Gli assalti iniziavano di regola alle prime ore del mattino e venivano preceduti da un tiro d&#8217;artiglieria che in genere riusciva solo a togliere il vantaggio della sorpresa. Contemporaneamente, la fanteria doveva arrampicarsi lungo le pareti del fossato, salire allo scoperto e gettarsi in massa contro le recinzioni di filo spinato delle trincee nemiche, sotto il fuoco di sbarramento delle loro mitragliatrici. Quelli che poi riuscivano a non rimanere impigliati nei fili spinati e a non essere colpiti, avevano il compito di gettarsi nei fossati nemici e di colpirne i difensori con la baionetta. Se superavano i propri avversari delle prime file, dovevano subire il contrattacco alla baionetta delle seconde e terze file. Cosý milioni di soldati morirono.<br> <br> <br> <br> I soldati di fanteria e gli ufficiali inferiori restavano in prima linea senza ricevere il cambio. Vivevano in condizioni prive d&#8217;igiene, erano esposti al caldo, al freddo, al vento e ai bombardamenti. Gli ufficiali superiori trattavano le truppe con arroganza e disprezzo.<br> <br> La prima guerra mondiale non era odiata da tutti. Vi era una minoranza che la considerava una bell&#8217; avventura.<br> Questa minoranza era formata dai piloti dell&#39;aviazione che ingaggiavano duelli nel cielo e comparivano nel giornale ad ogni vittoria. I piloti alloggiavano nelle ville nobiliari e brindavano con champagne ad ogni vittoria della squadriglia; spesso essi venivano da famiglie aristocratiche.<br> Poi vi erano i combattenti dei reparti d&#39;assalto: essi usavano, per combattere, pugnali, bombe a mano e lanciafiamme e avevano il compito di sabotare le linee nemiche, aggirarle sorprendendole da dietro e fingere un attacco per distrarli da uno eventualmente reale. Essi non provenivano dall&#39;aristocrazia come i primi, ma dalla classe media, quindi erano soggetti di molte frustrazioni, nella vita reale, mentre in guerra si sentivano degli eroi.<br> Questi combattenti avevano diversi nomi: in Germania venivano chiamati sturmtruppen, &quot;truppe d&#39;assalto&quot;, mentre in Italia venivano chiamati arditi.<br> <br> <br> Il bravo soldato doveva andare all&#39;attacco in posizione eretta e a testa alta. Strisciare a terra o ripararsi dal fuoco, era considerato vigliacco e veniva processato. Il generale Cadorna scrisse un apposito libretto che i soldati dovevano impararsi a memoria.<br> <br> <br> <br> Cadorna sosteneva che ogni soldato doveva cucinarsi il cibo da sÚ perchŔ ci˛ rafforzava lo spirito e il morale delle truppe. Dovevano raccogliere la legna, accendere il fuoco in modo che il cibo fosse caldo, ma ci˛ equivaleva ad un suicidio. Anche i generali francesi la pensavano allo stesso modo. Al contrario, il caiser Guglielmo che aveva previsto cucine da campo mobili su carretti, accudite da soldati addetti; ad egli era venuta l&#8217;idea guardando il circo Barnum.<br> <br> Rimanere feriti o ammalarsi divenne la speranza di tutti perchÚ era l&#8217;unico modo per essere allontanati dalle trincee. Chiunque veniva ferito doveva aspettare la notte perchÚ i barellieri venissero a prelevarlo. Gli ospedali erano molto indietro nelle retrovie e nei primi due anni di guerra i feriti da ricoverare venivano trasportati su infernali carrette trainate da muli su strade piene di buche.<br> <br> Piccoli ospedali da campo furono poi sistemati abbastanza vicini alle prime linee.<br> <br> Quelli tedeschi avevano un&#8217;att&#345;ezzatura per fare le radiografie.<br> <br> La frustrazione dei chirurghi era che, dopo essere rimasti a lungo nel fango, morti e feriti contraevano il tetano e non c&#8217;era modo di salvarli. Moltissimi erano intossicati dai gas. Infine, c&#8217;era lo stato di šock la malattia sconosciuta che derivava dal panico e dall&#8217;orrore per ci˛ che si era visto; chi ne era colpito era completamente disorientato, sordo agli ordini e a volte paralizzato. Molti ufficiali la prendevano per vigliaccheria e si rifiutavano di farli ricoverare. Un altro nemico del fante in trincea erano i pidocchi. Li avevano tutti e spesso questi insetti generavano il tifo, una malattia che a quei tempi era quasi sempre mortale.<br> <br> <br> <br> Dopo anni di trincea i soldati di fanteria, presentavano &#8220;morale basso delle truppe&#8221;. In molti di essi lo stato di šock era diventato una condizione perenne; vivevano in una totale indifferenza: non reagivano agli ordini e quando veniva lanciato l&#8217;attacco, restavano fermi nelle trincee, mentre altri tentavano la diserzione. Verso la fine della guerra molti ricorsero all&#8217;automutilazione con la speranza di essere riformati e mandati a casa. Questo profondo disagio sfoci˛ in molti casi nell&#8217;ammutinamento. <br> <br> <br> <br> Cadorna, per prevenire questi comportamenti, ricorreva alla decimazione, cioŔ la fucilazione di un uomo ogni dieci, scelto a caso e accus˛ molti soldati di disfattismo perchÚ protestavano il cibo immangiabile e le strutture insufficienti.<br> <br> <br> <br> Durante la grande guerra, le armi utilizzate erano le mitragliatrici, le baionette, i cannoni e i fucili.<br> <br> Tutte le altre (come sommergibili, siluri, periscopi, aeroplani, carri armati) non venivano utilizzate perchŔ considerate &quot;poco onorevoli&quot;.<br> <br> </p>

25.12.2016